• O nas Felix a spol.
 • OFERUJEMY Nasze usługi
 • NASZ ZESPÓŁ Ludzie we Felix a spol.
 • Obecnie Co nowego u nas i w prawie
 • Kontakt

 • Zmiana Kodeksu Pracy

  18. 12. 2017

  Już pod koniec 2016 r. omawiana i w pierwszej połowie 2017 r. prezentowana w mediach tzw. wielka zmiana kodeksu pracy, nazywana niekiedy również koncepcyjną, nie została wdrożona. Nowelizacja do końca kadencji Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej nie przeszła przez proces legislacyjny. Można jednak oczekiwać, że po ustanowieniu Izby Poselskiej kwestia ta zostanie ponownie otwarta.

  Mimo że nie wprowadzono istotnej zmiany do kodeksu pracy, został kodeks pracy w 2017 r. kilkakrotnie zmieniony.

  Na początku roku wraz z nowelizacją kodeksu cywilnego doszło do uchylenia uregulowania dotyczącego natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę, umów o wykonanie pracy i umów o dzieło przez opiekuna prawnego małoletniego pracownika. Ponadto status z okresu przed przyjęciem nowego kodeksu cywilnego, tj. stan istniejący przed dniem 31 grudnia 2013 r., został przywrócony tym samym rozporządzeniem w sprawie zmiany, kiedy w odniesieniu do zawarcia umowy o pracę lub umów o prace wykonywane poza zatrudnieniem zniesiono po stronie pracownika warunek zakończenia obowiązku szkolnego. Teraz więc, tak samo jak przed dniem 1 stycznia 2014 r., jest możliwe, by osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat, ale nie ukończyła obowiązku szkolnego, zawarła umowę o pracę lub umowę kontraktacji lub umowę o dzieło. Jednakże dzień poprzedzający datę podjęcia zatrudnienia nie może być dniem poprzedzającym dzień, w którym osoba niepełnoletnia zakończy obowiązek szkolny.

  Częściowa zmiana dotknęła również regulację prawną dotyczącą wynagrodzeń, w przypadku gdy chodzi o wypłatę wynagrodzenia łub płacy w związku z transnarodowym świadczeniem usług.

  Podobnie jak w przypadku ustawy o zatrudnieniu, również w przypadku kodeksu pracy dodano wyraźne uregulowanie dotyczące niedyskryminacji, w tym przypadku do § 16, tzn. kodeks pracy nie opiera się w tej dziedzinie już tylko wyłącznie na przepisach prawa antydyskryminacyjnego.

  Wreszcie, w związku z próbą uporać się z niezadowalającymi warunkami w dziedzinie pośrednictwa pracy, kodeks pracy został zmieniony również w takim zakresie, gdy dopełniono przepis § 307b. Zgodnie z wymienionym przepisem agencja pracy oraz użytkownik są zobowiązani zapewnić, by pracownik agencji pracy nie był tymczasowo zatrudniony u użytkownika, u którego jest jednocześnie zatrudniony w podstawowym stosunku pracy lub który wykonywał albo wykonuje pracę w tym samym miesiącu kalendarzowym na podstawie tymczasowego zlecenia przez inną agencję pracy.

  Autor článku: Jakub Morávek

  Więcej aktualności