• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Občanské právo

  Poskytujeme komplexní právní servis. Široká nabídka služeb v oboru občanského práva je samozřejmostí.

  Poradíme Vám při sjednávání, změnách a ukončení smluvních vztahů, při uplatňování nároků z porušení smluvních i jiných povinností. Navrhneme či zrevidujeme pro Vás smlouvy a jiné písemné materiály. Budeme jednat Vaším jménem a zastupovat Vás při jakémkoli jednání. Budeme obhajovat Vaše zájmy při soudním či mimosoudním řešení sporů.

  V oboru občanského práva nabízíme právní služby zejména v oblastech:

  • ochrana duševního vlastnictví
  • ochrana osobnosti
  • ochrana osobních údajů
  • právní vztahy k nemovitostem a k bytům
  • právo vlastnické, zástavní, věcná břemena
  • nájem a podnájem
  • práva a povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu
  • ochrana spotřebitele
  • odpovědnost za škodu na majetku či zdraví
  • zdravotnické právo
  • bezdůvodné obohacení
  • správa majetku a majetkové vypořádání
  • dědění
  • rodinné právo
  • majetkové vztahy mezi manžely

  Poraďte se s námi o svých právních záležitostech.

  Duševní vlastnictví

  Myšlenky nejsou hmatatelné, přesto mají svou hodnotu. Je proto dobré se zamyslet nad tím, jak své duševní vlastnictví co nejlépe zabezpečit před neoprávněnými zásahy i jak vytvořit co nejvhodnější platformu pro zhodnocení výsledků vlastní tvůrčí duševní práce.

  V oblasti práva duševního vlastnictví zajistíme:

  • ochranu literárních, výtvarných a jiných uměleckých děl
  • ochranu vytvořeného software
  • přípravu licenčních smluv upravujících poskytování autorských i průmyslových práv
  • zajištění registrace ochranných známek, průmyslových či užitných vzorů a vynálezů
  • zastoupení při uplatňování nároků vyplývajících z porušení průmyslových či autorských práv

  Víme, jak ochránit Vaše myšlenky.

  Ochrana osobních údajů

  Spolu s širokou dostupností prostředků moderní techniky a nástupem jejich masového užívání se stala v posledních několika letech velice aktuální problematika ochrany osobních údajů. Poskytujeme v této oblasti právní služby nejvyšší kvality, když mj. čerpáme z dlouholetých zkušeností bývalého ředitele právního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů, který v naší advokátní kanceláři působí.

  Ochrana osobních údajů je z naší strany především:

  • analýza procesů zpracování osobních údajů a související poradenství
  • zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích – pro výběrová řízení, v pracovním poměru, po skončení pracovního poměru
  • úprava podmínek pro nakládání s rodnými čísly, osobními a cestovními doklady
  • komplexní právní služby ve vztahu ke zpracování osobních údajů kamerovým systémem a obdobnými prostředky moderní techniky
  • zpracování osobních údajů podnikatelem, zpracování osobních údajů klientů, pacientů, obchodních partnerů
  • vnitřní předpisy a dokumentace na úseku ochrany osobních údajů
  • zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodů a služeb či marketingovými účely
  • podmínky pro spravování údajů pro účely zasílání obchodních sdělení
  • právní zajištění předávání osobních údajů do jiných zemí, interní předpisy, zastupování v řízení o vydání povolení k předávání osobních údajů do třetích zemí
  • právní podpora při registraci zpracování osobních údajů, zastupování v registračním řízení, v řízení o nepovolení zpracování osobních údajů
  • zastupování ve správních řízeních vedených ve věcech souvisejících se zpracováním a ochranou osobních údajů
  • zastupování v soudních řízeních o nárocích vyplývajících ze zpracování osobních údajů

  Právní poradenství pro správce, zpracovatele i subjekty osobních údajů.

  Zdravotnické právo

  V oblasti zdravotnictví poskytuje naše kancelář řadu specifických právních služeb širokému spektru klientů, kterými jsou zdravotnická zařízení, poskytovatelé zdravotních služeb, pacienti i subjekty působící v oblasti výroby a distribuce léčiv a zdravotnických potřeb. Nabízíme unikátní know-how založené na několikaleté zkušenosti s průběžným monitorováním právní úpravy zdravotnických prostředků a souvisejících předpisů.

  Připravíme pro Vás veškeré písemnosti a podání, poradíme Vám a zastoupíme Vás ve všech řízeních, týkajících se:

  • poskytování zdravotní péče, včetně úpravy systému jejích úhrad a smluvních vztahů s pojišťovnami
  • uplatňování práv pacientů
  • postupu lege artis a souvisejících otázek
  • odpovědnostních vztahů soukromoprávní i veřejnoprávní povahy
  • nakládání s lidskými tkáněmi a buňkami
  • právních aspektů výroby a prodeje léčiv a jiných farmakologických prostředků
  • informovaného souhlasu
  • zdravotnické dokumentace, jejího uchovávání, zabezpečení a souvisejících činností
  • specifických zdravotních služeb
  • opatření, předpisů a všech dalších otázek ochrany osobních údajů při poskytování zdravotnických služeb

  Vylíčíme Vám právní aspekty léčení.

  Pracovní právo

  Kvalitní organizační předpisy, dobrá pracovní smlouva nebo přesně vymezená náplň práce jsou předpokladem pro vytvoření dlouhodobého, spokojeného a především funkčního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Správně koncipovaná manažerská smlouva motivuje Vaše řídící pracovníky ke zvýšení efektivity práce a zodpovědnému přístupu. V oblasti pracovního práva a práva zaměstnanosti nabízíme široký okruh služeb od řešení každodenních problémů zaměstnavatelů i zaměstnanců až po vedení sporů v pracovněprávní oblasti. Poradíme Vám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pomůžeme Vám při změnách a ukončování pracovního poměru, v otázkách zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Vyřešíme vyslání zaměstnanců do zahraničí i zaměstnání cizinců v České republice.

  Komplexní servis v oblasti pracovního práva je pro nás především:

  • vytváření interních směrnic, pracovních řádů, vnitřních mzdových a dalších předpisů
  • pracovněprávní poradenství při reorganizaci a při prodeji podniku
  • sepis smluv o výkonu funkce člena orgánu společnosti
  • sepis manažerských smluv, jmenování do řídících funkcí
  • tvorba individuálních i vzorových pracovních smluv
  • formulace dohod o provedení práce a o pracovní činnosti
  • ukončování pracovního poměru
  • poradenství v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  • zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí
  • úprava podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • problematika kolektivních smluv, rad zaměstnanců
  • ošetření zaměstnaneckých benefitů a jejich daňový režim
  • systém odměňování a cestovních náhrad
  • právní zajištění pracovně lékařské služby, nemoci z povolání
  • právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů
  • zastupování v soudních řízeních o pracovněprávní nároky

  Pracovní vztahy pro nás nejsou nic neznámého.

  Obchodní právo

  Poskytujeme úplnou škálu právních služeb v oboru obchodního práva, průběžné komplexní právní poradenství a správu korporátních záležitostí pro stálé klienty, vyřizujeme smluvní agendu, právní podporu při sjednávání smluv, zpracování a připomínkování smluvní dokumentace, posuzování právních rizik, právní analýzy, právní due diligence, sepis právních rozborů a stanovisek, zastoupení při jednání s obchodními partnery, veřejnoprávními i jinými subjekty, vymáhání nároků a pohledávek z obchodních vztahů. Poskytujeme průběžné právní poradenství více než padesáti stálým klientům, z nichž podstatnou část tvoří pobočky zahraničních nebo nadnárodních společností.

  Řešení obchodních sporů na národní i mezinárodní úrovni patří k pravidelné náplni naší práce. Provádíme podrobné rozbory případů a vyhodnocujeme možná rizika, připravujeme žaloby, opravné prostředky a jiná písemná podání, poskytujeme právní zastoupení v řízení před soudy a jinými orgány v České republice i v zahraničí. Nabízíme též alternativní řešení sporů, konciliaci a mediaci.

  Oceníte vysoce efektivní poskytování právních služeb a naše specifické know-how založené na odborných znalostech a profesních zkušenostech našich advokátů.

  Ke konkretizaci shora uvedeného nabízíme specifické zkušenosti např. v oblastech:

  • založení, změny i zrušení obchodních společností; likvidace
  • změny základního kapitálu
  • koncernové právo
  • fúze a akvizice
  • restrukturalizace; přeměny obchodních společností
  • akcionářské dohody
  • právní aspekty správy společností (corporate governance) a odpovědnosti členů orgánů společnosti
  • podnikání a investování zahraničních osob v ČR
  • bankovnictví a finance, kapitálové trhy a cenné papíry, pojišťovnictví
  • veřejné zakázky
  • hospodářská soutěž a její zneužití, nekalá soutěž
  • due diligence
  • obchodní tajemství
  • vymáhání pohledávek z obchodního styku
  • úvěry a půjček včetně řešení vhodné formy zajištění závazku
  • franchizing
  • řízení ve věcech obchodního rejstříku
  • zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních; alternativní řešení sporů

  O právní stránku Vašeho podnikání se postaráme profesionálně.

  Stavebnictví nemovitosti

  Právní podporu nabízíme pro veškeré transakce s nemovitostmi a ve stavebnictví, PPP projekty, developerské projekty i jednotlivé akce, nákup, prodej a pronájem nemovitostí pro bydlení i podnikání, a to včetně právního zajištění účasti ve veřejných zakázkách a financování transakce. Klienty kanceláře jsou developerské a realitní společnosti, stavební firmy i soukromé osoby. Poskytujeme průběžnou komplexní právní podporu podnikatelům podnikajícím v oblasti realit a dispozic s nimi včetně správy nemovitostí, oblasti developerské a managementu staveb. Zajistíme právní stránku projektu výstavby od jeho přípravy až po konečnou realizaci a uvedení do provozu. Jsme si dobře vědomi specifik českého trhu s nemovitostmi, včetně privatizace, restitucí či vypořádání ekologických škod. Zpracujeme smluvní dokumentaci při výstavbě nových objektů i rekonstrukcích stávajících staveb.

  Podpoříme Vás při realizaci individuální obchodní transakce s nemovitostmi či při výstavbě nemovitosti pro vlastní bydlení. Pomáháme realizovat převody a pronájmy nemovitostí, včetně zpracování a projednání relevantní právní dokumentace.

  Vyřešíme i právní stránku financování.

  Poskytujeme úplné spektrum právních služeb pro transakce s nemovitostmi a ve stavebnictví, k nimž patří:

  • zajištění právní podpory při financování nemovitostních akvizic a při refinancování investičních úvěrů
  • due diligence právních vztahů k nemovitostem
  • právní aspekty problematiky ekologických zátěží a životního prostředí
  • tvorba smluvní dokumentace k převodům a pronájmům nemovitostí, zřízení zástavního práva a jiných věcných práv k nemovitostem
  • poradenství v oblasti územního plánovaní, stavebního řízení a katastrálního práva
  • poradenství při převodu státních záruk vztahujících se k vypořádání ekologických závazků
  • podpora při sjednávání smluv a tvorba smluvní dokumentace k projektování staveb a výstavbě
  • příprava dokumentů k převodům či pronájmu předmětu výstavby a zajištění správy nemovitostí
  • zastupování ve sporech vznikajících při realizaci projektů nemovitostní výstavby

  Efektivní právní poradenství soustředěné na zájmy a potřeby klienta.

  Právo v dopravě

  Advokáti Felix a spol. disponují rozsáhlými zkušenostmi z poskytování právních služeb společnostem provozujícím silniční i železniční dopravu a zasilatelství. Pravidelně řešíme otázky veřejného i soukromého práva, které přináší podnikání v této poměrně specifické oblasti. Klientům poskytujeme právní podporu při řešení otázek týkajících se veřejnoprávních aspektů jejich činnosti a vztahů s příslušnými orgány veřejné správy, i při řešení otázek souvisejících přímo s jejich podnikatelskou činností a vztahů s obchodními partnery. Naše kancelář rovněž úspěšně zastupovala řadu klientů ve sporech týkajících se vnitrostátní i mezinárodní přepravy. Dlouhodobě se zabýváme právní podporou provozu rozsáhlého vozového parku.

  Naše nabídka po právo v dopravě:

  • právní poradenství provozovatelům silniční a železniční dopravy
  • sepis smluv o dopravě a vymáhání závazků z nich
  • právní podpora provozu vozového parku
  • zastoupení účastníků dopravních nehod
  • zastoupení před orgány veřejné správy na úseku dopravy

  Vše pro Vaši dopravu bez právních nehod.

  Insolvenční právo

  Insolvenční právo je jednou z nejkomplikovanější oblastí našeho právního řádu s přísně formalizovanými postupy a procesy v rámci všech fází insolvenčního řízení. Sebemenší opomenutí může vést k procesnímu neúspěchu účastníka řízení se závažnými odpovědnostními následky pro osoby, které neúspěšně uplatňovaly své nároky. Kvalifikované právní zastoupení je proto nezbytnou podmínkou pro úspěšné uplatnění nároků klienta a hájení jeho zájmů v celém průběhu řízení.

  Nabízíme zastupování ve všech fázích insolvenčního řízení, a to na základě našich dlouholetých zkušeností s vedením všech typů agend včetně sporných řízení.

  V neposlední řadě nabízíme klientům ochranu před šikanózními insolvenčními návrhy, když účinná obrana proti takovým návrhům, které jsou podávány v rámci konkurenčního boje, pomáhá eliminovat ztráty na pověsti i majetku obchodní korporace poškozené takovým návrhem.

  Hlavní oblasti služeb pro případ insolvenčního řízení:

  • podání insolvenčních návrhů
  • zpracování a administrace přihlášky pohledávky
  • zastupování zájmů insolvenčních správců, věřitelů, dlužníků nebo třetích osob v celém průběhu insolvenčního řízení
  • ochrana před šikanózními insolvenčními návrhy
  • zastupování v incidenčních sporech
  • vymáhání náhrady škody vůči osobám odpovědným za úpadek

  Pomůžeme Vám získat vše, co Vám právem náleží.

  Veřejné zakázky

  I malá drobnost, opomenutí zdánlivě bezvýznamného detailu, může zapříčinit vyřazení nabídky a Váš neúspěch. Poskytneme Vám právní podporu při zpracování nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná na veřejné zakázky i pro obchodní soutěže v soukromém sektoru. Pokud jste naopak zadavatel, pomůžeme Vám při sestavení podmínek výběrového řízení, abyste získali dodavatele, kterého skutečně potřebujete.

  V dosavadní praxi naše kancelář poskytovala právní poradenství klientům specializujícím se na stavebnictví, průzkum sledovanosti, energetiku, dopravu či IT.

  V oblasti veřejných zakázek Vám naše kancelář nabízí tyto služby:

  • příprava potřebných podkladů dle zadávací a kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce
  • konzultace spojené s postupem ve výběrovém řízení
  • právní poradenství při vypsání veřejné zakázky klientem
  • zastupování klienta v řízení o veřejné zakázce
  • zastupování klienta v případě sporu vzniklého z veřejné zakázky

  Projděte s námi hladce výběrovým řízením o veřejné zakázce.

  Bankovnictví finance

  Čtyři ze společníků kanceláře se v průběhu své praxe uplatnili jako bankovní právníci a z navazujícího právního poradenství při vzniku a rozvoji několika bank, stavební spořitelny, investičních společností a fondů a jiných finančních institucí disponují rozsáhlými zkušenostmi v oblasti bankovnictví a financí. Poskytujeme pravidelné všestranné právní poradenství dvěma bankovním institucím, které patří mezi největší na českém bankovním trhu.

  S náležitou odborností a vysokým stupněm znalosti struktury a fungování bankovního sektoru a interních procesů finančních domů zpracujeme vzorovou smluvní dokumentaci či obchodní podmínky pro banku, individuální smlouvy pro konkrétní bankovní obchod. Máme bohaté zkušenosti v oblasti projektového financování, syndikovaných úvěrů a jiných finančních operací; v oblasti cenných papírů.

  Poskytneme právní poradenství v otázkách národního i mezinárodního zdanění. Spolupracujeme s daňovými specialisty.

  V oblasti bankovnictví a právních aspektů finančních prostředků a pohledávek poskytujeme mj. tyto služby:

  • právní poradenství bankám, pojišťovnám i investičním společnostem
  • právní poradenství soukromým investorům
  • tvorba vzorové smluvní dokumentace k bankovním obchodům a souvisejícím právním úkonům
  • tvorba konkrétních smluv o úvěru a dalších bankovních obchodech; leasing, půjčka aj.
  • smluvní úprava prostředků zajištění plnění závazků
  • správa a převody pohledávek
  • vymáhání pohledávek
  • právní poradenství při správě daní a poplatků
  • poradenství v oblasti celního a devizového práva
  • poradenství a zastupování v řízeních vedených před finančními úřady či finančním arbitrem

  O právních aspektech světa financí se poraďte s námi.

  Správní řízení

  Ušetřete svůj čas a neztrácejte jej zápasem s úřední mašinérií. Svěřte své požadavky na správní orgány do našich rukou a my je rychle, profesionálně a efektivně vyřídíme. Tým našich právníků Vám obstará vklady a změny v katastru nemovitostí, daňovou problematiku, plnění registračních a oznamovacích povinností.

  Naši advokáti mají zkušenosti s řízením u následujících správních úřadů:

  • katastrální úřady
  • finanční úřady
  • úřady České správy sociálního zabezpečení
  • Úřad na ochranu hospodářské soutěže
  • Úřad průmyslového vlastnictví
  • Úřad na ochranu osobních údajů
  • krajské a obecní úřady

  Čekání a stres na úřadech se pro Vás stanou minulostí.

  Trestní právo

  Čelit právnímu postihu je vždy velmi nepříjemné. Každou situaci, byť sebekomplikovanější, jsme připraveni s Vámi řešit. Nabízíme poradenství a další služby špičkových odborníků v oboru, od možné prevence vzniku sankční odpovědnosti až po obhajobu a zastoupení ve věcech trestních i při přestupkovém řízení.

  Poskytujeme komplexní právní servis nejen pro obviněné, ale i pro osoby poškozené trestnou činností, svědky, osoby podávající vysvětlení orgánům činným v trestním řízení atd.

  V oblasti trestního práva Vám nabízíme zejména:

  • konzultace za účelem prevence rizik vyplývajících z možné trestněprávní odpovědnosti klientů
  • nadprůměrné výsledky v trestněprávní obhajobě se specializací na hospodářské trestné činy
  • sepis trestního oznámení
  • právní servis pro osoby poškozené trestnou činností
  • praktické zkušenosti z oblasti ochrany lidských práv včetně zastupování v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku
  • zastupování v přestupkovém řízení

  Pomůžeme Vám domoci se spravedlnosti.

  Služby pro privátní klientelu včetně rodinných společností

  Našim klientům poskytujeme právní služby týkající se osobních a rodinných záležitostí včetně problematiky soukromého vlastnictví a dědění. Naše služby směřují k ochraně a zhodnocení rodinného majetku. Standardně řešíme aspekty řízení rodinných společností, právní nástupnictví, oddělení vlastnictví od řízení společnosti atd. Poskytujeme veškeré služby spojené s rozvodem a rozvodovým řízením, právní služby týkající se výkonu "statusových práv" a vymáhání a uplatňování rodičovských práv.

  Jsme si dobře vědomi vysoké citlivosti a potřeby přísně důvěrného přístupu k uvedené problematice.

  V rámci služeb pro privátní klientelu poskytujeme služby týkající se zejména:

  • rodinných společností
  • právního nástupnictví
  • svěřenských fondů
  • závěti, odkazů, dědických smluv
  • statusových práv (stanovení otcovství, popření otcovství)
  • vymáhání a uplatňování rodičovských práv
  • zastupování v dědickém řízení či sporech o dědictví
  • stanovení výživného na manžela/manželku a děti
  • vypořádání společného jmění manželů a úpravy poměrů nezletilých dětí

  Složité životní situace dokážeme řešit efektivně a diskrétně.