• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Pozor na předsmluvní odpovědnost

  31. 03. 2014

  Nový občanský zákoník (NOZ) přinesl v rámci ustanovení §§ 1728 – 1730 do právního řádu České republiky explicitní zakotvení institutu tzv. předsmluvní odpovědnosti (culpa in contrahendo). Tento druh odpovědnosti byl částečně dovozován v judikatuře Nejvyššího soudu i před 1. lednem 2014. Až nyní však zákonodárce stanovil jasná pravidla, jimiž pokryl základní oblasti, které jsou pod předsmluvní odpovědnost podřazovány jak v právních řádech jiných zemí (Francie, Něměcko, Rakousko), tak v právní teorii, stejně tak jako vymezil zřetelné hranice z hlediska náhrady škody.

  Institut předsmluvní odpovědnosti při respektu k zásadě autonomie vůle a kontraktační svobody navazuje na princip poctivosti, když požaduje, aby k sobě strany v rámci předsmluvního vyjednávání přistupovaly poctivě (v souladu se základními pravidly slušnosti – bez záměru druhého zkrátit, obelhat a nezklamat jeho legitimní očekávání) a vzájemně se v maximální míře informovaly o relevantních právních a skutkových okolnostech. Občanský zákoník tak nově pamatuje například na ty situace, kdy jedna strana vede předsmluvní vyjednávání, ačkoliv nemá skutečný záměr smlouvu uzavřít, popř. kdy strana odmítne bez spravedlivého důvodu uzavřít smlouvu v okamžiku, kdy se uzavření smlouvy jevilo jako vysoce pravděpodobné a druhá strana uzavření smlouvy důvodně očekávala.

  Z uvedeného je patrné, že představa, dle které vůči druhé smluvní straně nemám žádnou povinnost do okamžiku, než s ní skutečně konkrétní smlouvu uzavřu, není přesná a postup v jejím duchu by se nemusel vyplatit.

  Jak již bylo naznačeno, úprava předsmluvní odpovědnosti má svoje racionální opodstatnění a je v souladu s obecnou koncepcí nového občanského zákoníku, který klade větší důraz na to, aby každý jednal v právním styku poctivě (§ 6 NOZ). V praxi to však může znamenat riziko pro smluvní stranu, která v průběhu vyjednávání z jakéhokoliv důvodu změní svůj názor a odmítne smlouvu uzavřít.

  S ohledem na výše uvedené si Vám dovolujeme doporučit, abyste si v rámci jakékoliv komunikace s obchodními partnery, klienty atp. počínali obezřetně a v tomto směru řádně poučili své zaměstnance. Vzhledem k tomu, že elektronická komunikace, která je dnes mezi podnikateli naprostou samozřejmostí, a může tedy splňovat parametry předsmluvního vyjednávání, doporučujeme, aby k obchodním e-mailům byly připojovány tzv. disclaimery známé především z anglosaského práva, tedy krátká závěrečná sdělení na závěr každého e-mailu, která vhodným způsobem upozorní protistranu na míru závaznosti určité komunikace.

  V případě souvisejících dotazů, popř. požadavků na vypracování návrhů konkrétního znění disclaimeru, jsme Vám samozřejmě k dispozici.

  Další aktuality

  Archiv aktualit