• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Aktuálně k průkazům energetické náročnosti budov

  03. 12. 2014

  Stavebníkům, vlastníkům budov a společenstvím vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) vyprší 1. ledna 2015 lhůta k opatření průkazů energetické náročnosti budov (dále jen „průkazy“) pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou nad 1 500 m2. V této souvislosti připomínáme právní úpravu předmětné problematiky.

  Povinnost opatřit průkaz byla od 1. ledna 2013 uložena stavebníkům, vlastníkům budov a SVJ při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov a dále pro některé typy budov užívaných orgány veřejné moci novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

  Ve vztahu k již užívaným bytovým domům a administrativním budovám byl zvolen průběžný proces zavádění průkazů, a to podle energeticky vztažné plochy neboli vnější půdorysné plochy všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově. Již jsme zmínili, že pro nemovitosti s energeticky souvztažnou plochou větší než 1 500 m2 končí lhůta k opatření průkazu energetické náročnosti 1. ledna 2015. Pro nemovitosti s plochou větší než 1 000 m2 vyprší lhůta 1. ledna 2017 a pro nemovitosti s plochou menší než 1 000 m2 skončí lhůta 1. ledna 2019. Průkaz se na vyžádání předkládá Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo Státní energetické inspekci.

  Povinnost zajistit zpracování průkazu mají dále vlastníci budov nebo SVJ při a) prodeji budovy nebo její ucelené části, b) novém pronájmu budovy a c) od 1. ledna 2016 i při pronájmu ucelené části budovy. Další povinnosti spojené s průkazy vznikají i v případech dispozice s budovami. Při inzerování prodeje či nájmu budovy nebo její ucelené části je potřeba zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti zapsaných v průkazu v informačních a reklamních materiálech. Dále je stanovena povinnost předložit průkaz (nebo jeho ověřenou kopii) možnému kupujícímu nebo nájemci před uzavřením kupní resp. nájemní smlouvy na budovu nebo její ucelenou část. Samozřejmostí je pak předání průkazu (nebo jeho ověřené kopie) kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu kupní resp. nájemní smlouvy na budovu nebo její ucelenou část. Obdobně je povinen postupovat i vlastník bytové jednotky při jejím prodeji nebo nájmu s tím, že pro nájem bytové jednotky vznikají výše popsané povinnosti až od 1. ledna 2016. Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání průkaz předán, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

  Zákon dále stanoví i výjimky, kdy povinnost opatřit průkaz nenastává. Jedná se o a) budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, b) budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb, c) stavby pro rodinnou rekreaci a d) průmyslové a výrobní provozy, dílenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ za rok.

  Průkaz platí 10 let ode dne vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz musí splňovat zákonem stanovené náležitosti (např. být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou nebo být součástí dokumentace při prokazování dodržení technických požadavků na stavby).

  Závěrem dodejme, že vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění v budově stanoví prováděcí předpis, kterým je vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

  Další aktuality

  Archiv aktualit