• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Novela zákona o veřejných zakázkách

  15. 05. 2015

  V březnu 2015 nabyl účinnosti zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „technická novela“). Cílem bylo především zjednodušit zadávání veřejných zakázek a odstranit některé nedostatky zákona o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). V tomto příspěvku Vás krátce seznámíme s nejdůležitějšími změnami, které technická novela do ZVZ přináší. Technická novela se dotkne všech zadávacích řízení zahájených od 6. 3. 2015, dříve zahájená zadávací řízení se dokončí ve znění ZVZ před technickou novelou.

  Zřejmě nejpodstatnější změnou je rozšíření hodnotících kritérií pro zadání veřejné zakázky. Zadavatel může nově v rámci základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídek pro veřejnou zakázku stanovit jako dílčí hodnotící kritérium (i) vliv plnění veřejné zakázky na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce, nebo (ii) organizaci, kvalifikaci a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na její plnění. Touto změnou se legislativní vývoj posouvá blíže právní úpravě hodnotících kritérií platné v řadě západoevropských zemí, kde lze hodnotit způsob (úroveň) dosažení, resp. překročení minimálních požadavků zadavatelů na kvalifikaci uchazečů. Dle našeho názoru je tak konečně dán zadavatelům účinný nástroj pro výběr nabídek podle jiných než ryze cenových parametrů. V minulosti dílčí kritéria založená na subjektivním hodnocení „kvality nabízeného plnění“ působila praxi značné obtíže s tím důsledkem, že řada zadavatelů se z opatrnosti uchylovala k jedinému hodnotícímu kritériu, a to k nejnižší nabídkové ceně. Technická novela dále přináší zrušení povinnosti zadavatele zrušit zadávací řízení v případech, kdy obdrží pouze jedinou nabídku nebo mu zůstane k hodnocení jediná nabídka.

  Trvale se také ruší seznam hodnotitelů a tím i jejich povinná účast u vybraných veřejných zakázek. Zrušení se dočkala i oponentní odborná vyjádření, jejichž předložení bylo podmínkou pro projednání odůvodnění významné veřejné zakázky.

  Podstatné změny vnáší technická novela i do jednacího řízení bez uveřejnění. V rámci tohoto typu zadávacího řízení jsme byli zvyklí, že podmínkou pro možnost zadavatele zadat veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce nebo na dodatečné služby bylo, aby jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Nově postačí, pokud půjde o okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zároveň se pro zadavatele zvyšuje v tomto typu zadávacího řízení limit pro navýšení celkové ceny veřejné zakázky na dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby na 30% (doposud limit činil 20%).

  Drobné změny se týkají i poměrně široké škály ustanovení upravujících proces řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeném před ÚOHS. Mezi změnami lze zmínit např. povinnost připojovat písemné důkazní prostředky k návrhu na zahájení řízení v elektronické podobě, resp. nemožnost dodatečně měnit náležitosti návrhu na zahájení řízení; nově je také stanovena lhůta 15 kalendářních dní ode dne doručení oznámení o zahájení řízení pro navrhování důkazů a nových skutečností v již probíhajícím řízení; došlo i ke snížení maximální částky pro složení kauce z dvaceti na deset milionů korun, naopak v případě podání návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč namísto původních 100 000 Kč.

  Na závěr dodejme, že již nyní se intenzivně pracuje na zcela novém zákoně o veřejných zakázkách implementujícím komunitární směrnice (směrnice EP a Rady č. 2014/23/EU a č. 2014/24/EU), s jehož účinností se počítá nejpozději od 1. dubna 2016. Technická novela je tak patrně poslední významnější změnou zasahující do aktuálně platného ZVZ.

  Další aktuality

  Archiv aktualit