• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Oznámení o osvobozených příjmech – nová povinnost při podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob

  01. 06. 2015

  Jednou z novinek pro rok 2015 v oblasti daní z příjmů fyzických osob je oznámení o osvobozených příjmech, které musí do konce lhůty pro podání daňového přiznání podat správci daně každý poplatník daně z příjmu fyzických osob, který v příslušném zdaňovacím období obdrží od daně osvobozený příjem v hodnotě vyšší než 5 miliónů korun, přičemž tento limit se posuzuje za každý jednotlivý příjem samostatně. Do formuláře oznámení, jehož vzor byl ministerstvem financí publikován prostřednictvím internetových stránek Finanční správy ČR pod č. 25 5252 MFin 5252 vzor č. 1, pak poplatník musí uvést veškeré náležitosti dle ust. § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále je „ZDP“), kterými jsou výše příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. V případě, že se jedná o příjem plynoucí do společného jmění manželů, podává oznámení o osvobozeném příjmu za oba manžele pouze jeden z nich.

  Podle třetího odstavce zmiňovaného ustanovení ZDP se povinnost oznámit správci daně osvobozený příjem nevztahuje na příjem, o němž může správce daně výše uvedené údaje zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup. Avšak které příjmy měl tímto zákonodárce na mysli, resp. u kterých příjmů nebude ze strany správce daně oznámení od poplatníků vyžadováno, není zatím ze strany příslušných orgánů cela uspokojivě vysvětleno.

  Ve sdělení Finanční správy ČR k oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob ze dne 21. 1. 2015 se podává, že rejstříkem, potažmo evidencí, do nichž má správce daně přístup, je toliko katastr nemovitostí České republiky. Z uvedeného Finanční správa ČR v citovaném sdělení dále dovozuje, že povinnost podat oznámení o osvobozeném příjmu se nevztahuje na:

  • příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku osvobozený od daně dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) ZDP;
 • • příjem z prodeje nemovitých věcí uskutečněného po více než pěti letech od nabytí nemovitých věcí osvobozený od daně dle ust. § 4 odst. 1 písm. b) ZDP; a
 • • příjem z prodeje jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku osvobozený od daně dle ust. § 4 odst. 1 písm. u) ZDP.

 • Takový výklad je však v rozporu s terminologií zavedenou novým občanským zákoníkem účinným od 1. 1. 2014, jenž katastr nemovitostí neoznačuje za rejstřík ani evidenci, nýbrž za veřejný seznam. S ohledem na tuto skutečnost i na dosavadní praxi Finanční správy ČR je možné, že v interpretaci uvedené povinnosti dojde v průběhu roku 2015 k dodatečným změnám. Jistotu pak nemají poplatníci daně ani v tom, na jakém formuláři by měli oznámení o osvobozeném příjmu podávat, neboť dle informace z Generálního finančního ředitelství je možné, že v současné podobě zveřejněný tiskopis formuláře oznámení o osvobozeném příjmu bude v průběhu roku 2015 ještě doplňován.

  Přestože je z uvedeného zřejmé, že problematika oznámení osvobozeného příjmu je zatím ve více ohledech nejasná, je stále dost času na její vyjasnění, neboť daňové přiznání za rok 2015 musí fyzické osoby podat do 1. dubna 2016.

  V případě, že by v uvedené době ze strany příslušných orgánů k upřesnění povinností poplatníků daně ve vztahu k oznamování osvobozeným příjmům nedošlo, nelze než doporučit podat oznámení ve vztahu ke všem osvobozeným příjmům bez ohledu na výjimky uvedené v ust. § 38v odst. 3 ZDP, neboť neoznámení osvobozeného příjmů sankcionuje ZDP pokutou až do výše 15 % z částky neoznámeného příjmu.

  O dalším vývoji ohledně povinnosti fyzických osob oznamovat osvobozené příjmy přineseme informace v rámci této rubriky Aktualit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit