• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu – vyšší ochrana nezadluženého manžela

  02. 08. 2015

  Od 1. července 2015 je v účinnosti zákon č. 139/2015 Sb., novelizující zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“).

  Hlavním záměrem novely je zvýšení ochrany nezadluženého manžela při exekuci a odstranění komplikací, které se v minulosti objevovaly při interpretaci a aplikační praxi dosavadní právní úpravy v souvislosti s výkonem rozhodnutí (exekucí) na majetek ve společném jmění manželů (dále jen „SJM“).

  Vyšší ochrany nezadluženého manžela při exekuci je docíleno hned několika opatřeními:

  1) Soud má nově povinnost před nařízením výkonu rozhodnutí na majetek v SJM zohlednit skutečnost, že režim SJM je v konkrétním případě upraven smlouvou nebo rozhodnutím soudu (např. zrušení SJM nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu). Aby soud mohl tuto skutečnost zohlednit, je nezbytné, aby příslušná smlouva o úpravě režimu SJM byla zapsána v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu. Obdobná povinnosti jako pro soud platí i pro exekutora před vydáním exekučního příkazu.

  2) Dalším opatřením je vynětí poloviny finančních prostředků na bankovním účtu nezadluženého manžela z exekuce, vždy však nejméně dvojnásobku životního minima. Konkrétní postup v případě nařízení exekuce bude vypadat tak, že nezadlužený manžel bude upozorněn na možnost vybrat si uvedenou částku z bankovního účtu, který by měl být předmětem exekuce.

  3) Zároveň je nově dána možnost domáhat se zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) v případě, že by měl být postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek nezadluženého manžela ve větším rozsahu než připouští zvláštní právní předpis, nebo jednalo-li by se o majetek, který nelze výkonem rozhodnutí postihnout vůbec. O návrhu na zastavení exekuce v této části musí exekutor rozhodnout do 15 dnů, a to i bez souhlasu věřitele.

  4) K ochraně nezadluženého manžela při exekuci patří i zrušení výkonu rozhodnutí (exekuce) srážkami ze mzdy manžela povinného.

  Cílem uvedené novely je odstranit nejistotu zavedenou právní úpravou k 1. 1. 2014 ohledně rozsahu majetku, který může být předmětem výkonu rozhodnutí pro dluh jednoho z manželů.

  Další aktuality

  Archiv aktualit