• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Novela zákona o ochraně spotřebitele

  25. 01. 2016

  Ke dni 28. 12. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále také jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). Předmětnou novelou došlo k transpozici několika směrnic orgánů Evropské unie do právních předpisů České republiky. Jednalo se zejména o směrnice zaměřené na zvýšení ochrany spotřebitelů a dále na sjednocení úrovně ochrany spotřebitelů v rámci jednotlivých členských států EU.

  Stěžejní dopad má tato novela zejména do oblasti řešení případných sporů mezi podnikateli jako prodávajícími, resp. poskytovateli služeb, a spotřebiteli. Novela zavádí pro podnikatele nově dvě povinnosti, a to jednak povinnost poskytnout spotřebiteli informaci o možnosti mimosoudního řešení případně vzniklého sporu, a dále rovněž povinnost se zahájeného mimosoudního řešení spotřebitelského sporu aktivně účastnit.

  Pro splnění informační povinnosti musí podnikatel jasným, srozumitelným a dostupným způsobem informovat spotřebitele o tom, na koho se má v případě zájmu o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu obrátit, včetně odkazu na internetovou stránku příslušného subjektu. Pokud podnikatel provozuje internetové stránky, musí být výše uvedená informace zmíněna i zde. To samé platí pro všeobecné obchodní podmínky, na které smlouva se spotřebitelem odkazuje. Novela Zákona o ochraně spotřebitele nabývá ve vztahu k těmto povinnostem účinnosti ke dni 1. 2. 2016. Pro úpravu všeobecných obchodních podmínek pak zákonodárce dává podnikatelům lhůtu 3 měsíce od dne účinnosti tj. do 1. 5. 2016. V případě nesplnění informační povinnosti hrozí podnikatelům sankce až do výše 1 000 000,-Kč.

  K povinnosti aktivní účasti na mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je nutné zmínit, že k zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu může ze strany spotřebitele dojít až po neúspěšném řešení sporu mezi stranami. Spotřebitel se tedy musí vždy nejprve obrátit se svým požadavkem přímo na podnikatele. V případě, že spotřebitel následně u příslušného subjektu návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu skutečně podá, bude o tomto podnikatel neprodleně vyrozuměn. Podnikateli je zákonem uložena povinnost se k takovémuto návrhu v poměrně krátké 15 denní lhůtě od doručení vyrozumění vyjádřit a následně poskytnout ve věci potřebnou součinnost. I zde hrozí sankce až do výše 1 000 000,- Kč.

  Dále se novela zákona o ochraně spotřebitele dotýká rovněž obecných otázek. Nově došlo například k vymezení pojmů nekalá obchodní praktika a agresivní obchodní praktika. V minulosti užívaný pojem klamavá obchodní praktika byl nově nahrazen dvěma termíny, a to (i) klamavé konání a (ii) klamavé opomenutí, přičemž současně došlo k podstatné změně vymezení těchto termínů.

  Za klamavé opomenutí se nově považuje i situace, kdy podnikatel spotřebiteli buď neposkytne podstatnou informaci, nebo tuto poskytne nejasným, nesrozumitelným či nejednoznačným způsobem. Za podstatnou informaci je pak považována předně cena výrobku či služby, dále například ujednání o platebních podmínkách dodání, podmínky uplatnění reklamace či podání stížnosti. Ve vztahu k ceně je pak nutno zdůraznit, že zákonodárce požaduje, aby podnikatel uváděl cenu výrobku či služby včetně daní, poplatků a jiných peněžitých plnění s tímto souvisejících, případně způsob jejího výpočtu, pokud cenu není možné stanovit předem. Neuvedení ceny je nejen klamavým konáním, ale rovněž nesplněním zákonné informační povinnosti, za kterou může být podnikateli uložena sankce až do výše 5 000 000, Kč.

  Za zmínku dále stojí ustanovení § 5c Zákona o ochraně spotřebitele, kterým došlo k přesunu důkazního břemene z kupujícího na prodávajícího. Dozorový orgán je nově oprávněn v rámci správního řízení požadovat po prodávajícím, aby správnost skutkových tvrzení v souvislosti s obchodní praktikou prokázal. V případě, že prodávající svá tvrzení neprokáže, případně jeho důkazy u dozorujícího orgánu neobstojí, bude v daném řízení neúspěšný.

  S ohledem na nově uložené povinnosti a výši případných sankcí lze doporučit, aby podnikatelské subjekty věnovali uvedené novele náležitou pozornost, primárně v co nejkratším časovém horizontu upravili své internetové stránky a všeobecné obchodní podmínky.

  Další aktuality

  Archiv aktualit