• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • NOVELA ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB

  14. 10. 2016

  Ke dni 1. 6. 2016 byl dovršen legislativní proces, v rámci kterého byla přijata novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále také jen „Zákon o odpovědnosti právnických osob“). Předmětná novela byla přijata pod č. 183/2016 Sb. a vstoupí v účinnost 1. 12. 2016.

  Novelou došlo předně k novému vymezení trestných činů, kterých se právnická osoba může dopustit. Původně byl Zákon o odpovědnosti právnických osob koncipován tak, že obsahoval pozitivní výčet trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit. Tento model byl však předmětnou novelou opuštěn, přičemž pozitivní výčet byl nahrazen výčtem negativním. Od 1. 12. 2016 bude platit, že se právnická osoba může dopustit všech trestných činů uvedených ve zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, až na ty vymezené v ust. § 7 Zákona o odpovědnosti právnických osob.

  Ještě výraznější změnou je však rozšíření možnosti vyvinění se právnické osoby z odpovědnosti za spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v ust. § 8 odst. 1 Zákona o odpovědnosti právnických osob. Novela zavádí princip účinné prevence v odstavci 5 předmětného ustanovení, dle kterého se „právnická osoba trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila“. Právnické osobě lze též nově přičítat trestní odpovědnost podle ust. § 8 odst. 1 až 4 pouze za nezákonné jednání osoby ve vedoucím postavení.

  Právnické osoby tak mohou zamezit vlastní trestní odpovědnosti za spáchání jinak protiprávního činu, a to zejména prostřednictvím vhodně nastavených vnitřních pravidel a opatření reflektujících požadavky zákona a formulujících etické principy společnosti - tzv. compliance programů. Ty nejčastěji obsahují pravidla proti nekalosoutěžnímu jednání, korupci a všem formám diskriminace na pracovišti. Zároveň se týkají problematiky BOZP a nakládání s daty včetně osobních údajů.

  Možnost vyvinění se z odpovědnosti pak zmíněný zákon již dříve obsahoval v odstavci druhém příslušného ustanovení, nicméně se vztahoval pouze k jednání tzv. řadových zaměstnanců, nikoliv vedení právnické osoby jako takové. Změna tak možnost vyvinění se výrazně rozšiřuje, současně však klade důraz na dostatečnou a efektivní prevenci, vnitřní kontrolní mechanismy apod.

  Naše kancelář je připravena vytvořit jak jednotlivé dílčí vnitřní předpisy společnosti, tak i zpracovat celý compliance program. Tématu s přesahem do obchodněprávní a pracovněprávní problematiky se budeme zároveň věnovat v rámci dalších Snídaní s právem v naší kanceláři. Pokud máte o akci zájem, napište nám na snidane@akf.cz.

  Další aktuality

  Archiv aktualit