• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Rozsáhlá novela insolvenčního zákona

  07. 04. 2017

  Dne 3. 3. 2017 byl publikován zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Tato novela, jež bývá označována také jako akreditační, nabude účinnosti 1. 7. 2017 a klade si za cíl reagovat na potřeby praxe, zejména zamezit zneužívání insolvenčního řízení v rámci konkurenčního boje.

  První zajímavou změnu nalezneme hned v definici úpadku, kde se nově objevuje pojem „mezera krytí“ představující rozdíl mezi výší splatných peněžitých závazků dlužníka, který je podnikatelem, a výší jeho disponibilních prostředků uvedených ve výkazu likvidity. Pokud tento rozdíl představuje méně než 1/10 jeho splatných peněžitých závazků anebo pokud výhled vývoje likvidity sestavený podle prováděcího právního předpisu osvědčuje, že mezera krytí klesne v období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, pod 1/10 výše jeho splatných peněžitých závazků, potom se má za to, že takový dlužník je schopen své peněžité závazky plnit.

  Další novinkou je zavedení institutu předběžného posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Insolvenční soud má nově možnost, v případě, že má důvodné pochybnosti o důvodnosti insolvenčního návrhu, rozhodnout, že se v insolvenčním rejstříku nezveřejní insolvenční návrh ani jiné dokumenty z insolvenčního spisu. Toto ustanovení má tak zabránit tomu, aby byly zveřejňovány šikanózní insolvenční návrhy, kdy již pouhé zveřejnění nedůvodného insolvenčního návrhu může mít vliv na důvěryhodnost a pověst domnělého dlužníka.

  Odmítne-li insolvenční soud insolvenční návrh z důvodu zřejmé bezdůvodnosti, bude moci soud uložit navrhovateli pokutu až do výše 500 000 Kč, tedy až 10x vyšší, než tomu bylo podle předchozí úpravy. Dojde-li k pravomocnému odmítnutí takového návrhu, může stejný navrhovatel podat nový návrh proti stejnému dlužníku nejdříve po 6 měsících od právní moci rozhodnutí o odmítnutí návrhu.

  Další důležitou změnou je povinnost dlužníka, který podává návrh na oddlužení, obrátit se na osobu, která návrh za dlužníka sepíše (advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, nebo akreditovaná osoba pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle insolvenčního zákona).

  AK Felix a spol. poskytuje v rámci generální praxe i služby v oblasti insolvenčního práva.

  Další aktuality

  Archiv aktualit