• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Dříve vyslovené přání ve zdravotnickém právu

  13. 06. 2017

  Dříve vyslovené přání je možností opatrného pacienta, jak do budoucna závazně rozhodnout o tom, zda a jakým způsobem mu bude poskytnuta zdravotní péče v okamžiku, kdy on sám nebude schopen o tomto rozhodovat. Taková situace může nastat například při utrpění závažného úrazu, kdy bude pacient v bezvědomí, ale rovněž i v případě pokročilého stádia degenerativní choroby. Každý má tedy možnost do budoucna například určit, že si nepřeje být opakovaně resuscitován nebo dlouhodobě udržován ve vegetativním stavu pouze s pomocí přístrojů.

  Institut dříve vysloveného přání se v českém právním řádu objevil poprvé v roce 2011, kdy vstoupila v platnost Úmluva o lidských právech a biomedicíně, ovšem jasné zakotvení možnosti jeho aplikace se objevilo až s přijetím zákona o zdravotních službách. Následně s účinností nového občanského zákoníku bylo dříve vyslovené přání obecně podřazeno pod předběžná prohlášení, tj. jednu z možností člověka, jak projevit svou vůli pro případ očekávané neschopnosti právně jednat.

  Zákon o zdravotních službách v § 36 umožňuje předem vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím a způsobem poskytnutí zdravotních služeb pro případ, pokud by se člověk jako pacient dostal do stavu, v němž nebude schopen jej vyslovit. Dříve vyslovené přání však nebude respektováno, pokud by jeho splnění znamenalo (i) aktivní usmrcení pacienta, (ii) ohrožení jiné osoby, (iii) pokud poskytovatel zdravotních služeb neměl k dispozici dříve vyslovené přání pacienta v okamžiku, kdy započal zdravotní výkony a jejich přerušení by vedlo k aktivnímu usmrcení pacienta, nebo (iv) pokud od chvíle učinění dříve vysloveného přání došlo v poskytování zdravotních služeb k takovému vývoji, pro který lze důvodně předpokládat, že by se pacient býval byl rozhodl při sepisu dříve vysloveného přání jinak.

  Dříve vyslovené přání může učinit každý zletilý a plně svéprávný člověk a to v písemné formě s úředně uvěřeným podpisem a s připojením písemného poučení lékaře o důsledcích tohoto rozhodnutí. Ustanovení § 38 občanského zákoníku umožňuje pak, krom určení budoucího souhlasu nebo nesouhlasu s poskytnutím a způsobem poskytnutí zdravotních služeb pro případ neschopnosti pacienta projevit svou vůli, i možnost přenést toto rozhodování na jinou určitou osobu. Pro takový případ musí při jejím sepsání připojit k uvedené listině podpisy dva svědci, kteří na prohlášení a jeho obsahu nemají osobní zájem. Takto učiněná dříve vyslovená přání jsou obecně závazná pro všechny osoby, které poskytují zdravotní služby. Druhou možností, jak učinit dříve vyslovené přání, je vyslovit přání při přijetí do péče či v průběhu hospitalizace u poskytovatele zdravotních služeb. Dříve vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace pacienta a tento záznam podepíše pacient společně se zdravotnickým pracovníkem a jedním svědkem. Takto vyslovené přání je však závazné pouze pro poskytovatele zdravotních služeb, u něhož bylo učiněno.

  Dříve vyslovené přání je běžně užíváno např. v USA, rovněž v Evropě jeho aplikace pomalu zdomácňuje. Jedná se o aktuální a diskutované téma; o tom svědčí i skutečnost, že se jím v nedávné době zabýval i Evropský soud pro Lidská práva ve Štrasburku. V České republice je zatím institut dříve vysloveného přání využíván poměrně zřídka, každopádně právní úprava způsobu, jak jej platně a účinně vyjevit, je již poměrně jasná.

  AK Felix a spol. poskytuje právní služby i v oblasti zdravotnického práva, v rámci toho se zabývá i problematikou dříve vysloveného přání. Sledujte naše webové stránky, v podzimním cyklu snídaní bude na programu i toto téma.

  Další aktuality

  Archiv aktualit