• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Novela zákona o zaměstnanosti

  14. 12. 2017

  Relativně dlouhou dobu probíhala mezi Úřadem pro ochranu osobních údajů a Státním úřadem inspekce práce diskuse nad tím, který z úřadů bude v rámci výkonu veřejnosprávní kontroly dohlížet na plnění povinností podle ust. § 316 zákoníku práce, jde-li o právní úpravu sledování zaměstnance na pracovišti a o kontrolu užívání pracovních prostředků zaměstnavatele. Tato diskuse se nakonec obtiskla až do konkrétního legislativního řešení.

  Ústředním bodem novelizačních snah tohoto roku v oblasti zaměstnanosti byla problematika agenturního zaměstnávání.

  Nově se v ust. § 5 písm. g) zákona o zaměstnanosti vymezuje pojem tzv. zastřeného zprostředkování zaměstnání, jímž se rozumí činnost fyzické nebo právnické osoby spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání ve smyslu zákona o zaměstnanosti (tato osoba například nedisponuje povolením ke zprostředkování zaměstnání atp.). Zastřené zprostředkování zaměstnání je podobně jako nelegální práce spojeno s možností správního postihu. Zákon o zaměstnanosti v této souvislosti v ust. § 139 odst. 1 písm. i) ve spojení s odst. 3 písm. e) stejného zákona vymezuje skutkovou podstatu přestupku pro fyzické osoby. Za spáchání přestupku je možné uložit pokutu až do výše 5.000.000 Kč. Stejnou skutkovou podstatu ve vztahu k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím pak definuje ust. § 140 zákona o zaměstnanosti. Zde je maximální výše pokuty vyšší, a to až 10.000.000 Kč, přičemž minimální výše sankce činí 50.000 Kč

  Vedle toho se zpřísňují podmínky pro získání povolení ke zprostředkování zaměstnání, například pokud jde o vztah odpovědného zástupce a agentury práce. Nově se zavádí povinnost v souvislosti s žádostí o povolení ke zprostředkování zaměstnání složit povinnou kauci v částce 500.000 Kč.

  Bez povšimnutí nelze nechat ani novelizaci ust. § 4 jmenovaného zákona, jímž se přímo zavádí komplexnější zákaz diskriminace při uplatnění práva na zaměstnání. Zákon se tak napříště již zcela nespoléhá na právní úpravu obsaženou v antidiskriminačním zákoně.

  Změny se taktéž dotkly zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo problematiky pracovní neschopnosti uchazečů o zaměstnání.

  Autor článku: Jakub Morávek

  Další aktuality

  Archiv aktualit