• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Novela zákoníku práce

  18. 12. 2017

  Již koncem roku 2016 diskutovaná a v prvé polovině roku 2017 i mediálně prezentovaná tzv. velká novela zákoníku práce, někdy také označovaná jako koncepční, realizována nebyla. Novela do skončení funkčního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky neprošla legislativním procesem. Lze nicméně očekávat, že po ustanovení Poslanecké sněmovny bude tato otázka opětovně otevřena.

  I přesto, že velká novela zákoníku práce provedena nebyla, byl zákoník práce v roce 2017 několikrát novelizován.

  Úvodem roku spolu s novelizací občanského zákoníku došlo ke zrušení právní úpravy okamžitého zrušení pracovního poměru, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance. Vedle toho byl stejným změnovým předpisem navrácen stav z doby před přijetím nového občanského zákoníku, tj. stav existující do 31. 12. 2013, když ve vztahu k uzavření pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr byla na straně zaměstnance odstraněna podmínka ukončení povinné školní docházky. Nyní tedy, stejně jako před 1. 1. 2014, je možné, aby nezletilý, který dovršil 15 let, avšak neukončil povinnou školní docházku, uzavřel pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Jako den nástupu do práce však nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, v němž nezletilý ukončí povinnou školní docházku.

  Dílčí novelou prošla i právní úprava odměňování, jde-li o výplatu mzdy nebo platu v souvislosti s nadnárodním poskytováním služeb.

  Shodně jako v případě zákona o zaměstnanosti, i v případě zákoníku práce byla doplněna výslovná právní úprava zákazu diskriminace, zde do § 16, tzn. zákoník práce se již napříště nespoléhá v této oblasti výlučně na právní úpravu v antidiskriminačním zákoně.

  Konečně, v souvislosti se snahou vypořádat se s neuspokojivými poměry v oblasti agenturního zaměstnávání, byl novelizován zákoník práce i v tomto směru, když bylo doplněno ust. § 307b. Dle odkazovaného ustanovení agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

  Autor článku: Jakub Morávek

  Další aktuality

  Archiv aktualit