• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Převod vozidla – registrace

  29. 01. 2018

  Dne 1.6. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikací, která zavádí možnost podání žádosti o zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Další novinkou, kterou přináší zmíněná novela je možnost zápisu změny vlastníka vozidla i v případě, že dosavadní nebo nový vlastník neposkytuje potřebnou součinnost.

  Žádost o zápis změny vlastníka vozidla se podává do 10ti pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva. Žádost mohou podat dosavadní a nový vlastník společně nebo pouze jeden z nich na základě plné moci udělené druhou stranou a nově i sám dosavadní nebo nový vlastník a to za předpokladu naplnění níže uvedených požadavků.

  Nové ustanovení § 8a zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikací stanoví, že došlo-li ke změně vlastníka vozidla na základě převodu vlastnického práva (např. kupní smlouvou) a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě do 10ti pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva, provede příslušný úřad zápis změny rovněž pouze na žádost dosavadního nebo nového vlastníka. Praxe však není tak optimistická, jak se na první pohled z dikce novelizovaného zákona zdá. Pokud totiž nedojde k poskytnutí součinnosti druhé strany je třeba uhradit správní poplatek, přiložit kupní smlouvu obsahující údaje o bývalém a novém vlastníku, doložit zelenou kartu pojištění a protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší 30ti dnů. Za situace, kdy nový vlastník je nekontaktní, je pro převodce /dosavadního vlastníka požadavek doložení zejména posledního zmíněného dokumentu nesplnitelný a samostatný postup přeregistrace tak nemožný, neboť žadatel, který vozidlo prodal a již také fyzicky předal, nemá možnost protokol zpětně získat, jelikož evidenční kontrola se provádí vždy za fyzické přítomnosti vozidla.

  V okamžiku, kdy druhá strana sice není kontaktní, ale žadatel úřadu předloží alespoň výše uvedené dokumenty (kupní smlouvu, zelenou kartu a protokol o evidenční kontrole vozidla) a uhradí správní poplatek, žádost bude úřadem přijata a nekontaktní účastník následně úřadem vyrozuměn o podané žádosti a o možnosti se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej úřad k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li však tyto dokumenty předloženy ve stanovené lhůtě, nebrání to dle § 10 odst. 4 provedení zápisu změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel.

  Zmíněná novela je bezpochyby jistým zjednodušením, ovšem i nadále platí, že bez zelené karty, protokolu o evidenční kontrole vozidla (ne starším 30ti dnů) a zaplacení správního poplatku úřad žádost o změnu vlastníka přijmout nemusí tzn. za situace nesoučinnosti dosavadního nebo nového vlastníka je druhá strana v patové situaci. Nezbývá pak než pokusit se o zkontaktování druhé strany všemi dostupnými způsoby, v ideálním případě s cílem předejít nastíněné situaci je řešením včasné zajištění všech povinných dokumentů; optimální variantou nicméně i nadále zůstává přeregistrace vozidla za přítomnosti dosavadního i nového vlastníka.

  Další aktuality

  Archiv aktualit