• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

  30. 01. 2018

  Právnické osoby účastnící se v rámci své podnikatelské činnosti veřejných zakázek, by měli věnovat náležitou pozornost novele zákona o zadávání veřejných zakázek, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2018.

  Nová právní úprava mj. zavádí zákonnou povinnost zadavatele zakázky u dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nevýhodnější, zjišťovat také údaje o skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích, vyzve zadavatel vybraného dodavatele k předložení výpisu z obdobné evidence (týká se zejména zahraničních dodavatelů), nebo ke sdělení identifikačních údajů osob, které jsou skutečným majitelem dodavatele. Současně s identifikačními údaji skutečného majitele musí vybraný dodavatel předložit zadavateli doklady, z nichž vyplývá vztah skutečného majitele k dodavateli. Mezi tyto doklady patří především výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku a společenská smlouva, zakladatelská listina či stanovy.

  Údaje a listiny uvedené výše je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli ve lhůtě stanovené ve výzvě zadavatele, která by měla být přiměřená charakteru veřejné zakázky a vyžadovaným údajům. V případě, že vybraný dodavatel nepředloží požadované údaje a listiny, je zadavatel povinen jej ze zadávacího řízení vyloučit.

  Ačkoliv právnické osoby jsou povinny zajistit zápis údaje o skutečném majiteli do evidence do konce roku 2018, doporučujeme uchazečům o veřejné zakázky tento zápis provést co nejdříve a předejít tak případným komplikacím v zadávacích řízeních. Pokud z jakéhokoliv důvodu zápis do evidence údajů o skutečných majitelích neprovedete, bude nutné mít k dispozici potřebné údaje a listiny, aby je bylo možné zadavateli na jeho žádost obratem předložit.

  Autor článku: Mgr. André Vojtek

  Více o novele zákona č. 304/2013 Sb

  Další aktuality

  Archiv aktualit