• O nas Felix a spol.
 • OFERUJEMY Nasze usługi
 • NASZ ZESPÓŁ Ludzie we Felix a spol.
 • Obecnie Co nowego u nas i w prawie
 • Kontakt

 • Zmiana ustawy o zamówieniach publicznych

  30. 01. 2018

  Osoby prawne uczestniczące w ramach ich działalności gospodarczej w zamówieniach publicznych powinny zwrócić należytą uwagę na nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

  Nowe uregulowanie wprowadza między innymi ustawowy obowiązek instytucji zamawiającej, w przypadku dostawcy, którego oferta została uznana za najbardziej korzystną z ekonomicznego punktu widzenia, również sprawdzać dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego z rejestru danych o beneficjentach rzeczywistych. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego z rejestru danych o beneficjentach rzeczywistych, instytucja zamawiająca wezwie wybranego dostawcę do przedłożenia wyciągu z podobnego rejestru (w szczególności dotyczyczy to zagranicznych dostawców) lub do przekazania danych identyfikacjnych osób, które są beneficjentem rzeczywistym dostawcy.

  Wraz z danymi identyfikacyjnymi beneficjenta rzeczywistego, wybrany dostawca musi dostarczyć instytucji zamawiającej dokumenty potwierdzające relację beneficjenta rzeczywistego z dostawcą. Dokumenty te obejmują przede wszystkim wyciąg z rejestru handlowego lub innego podobnego rejestru, listę akcjonariuszy, decyzję organu zarządzającego o wypłacie udziału w zysku i umowę spółki, akt założycielski lub statut.

  Wyżej wymienione dane i dokumenty powinny być przedstawione przez wybranego dostawcy instytucji zamawiającej w terminie określonym w wezwaniu instytucji zamawiającej, które powinno być proporcjonalne do charakteru zamówienia publicznego i wymaganych danych. Jeżeli wybrany dostawca nie dostarczy wymaganych danych i dokumentów, instytucja zamawiająca jest zobowiązana do wykluczenia go z postępowania przetargowego.

  Chociaż osoby prawne są zobowiązane zapewnić, by dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego zostały wprowadzone do ewidencji przed końcem 2018 r., zalecamy oferentom dokonać takiego wpisu rejestracyjnego tak szybko, jak to możliwe, unikając w ten sposób wszelkich komplikacji w procedurach przetargowych.. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Państwo nie zarejestrują danych dotyczących beneficjentów rzeczywistych, będzie konieczne mieć do dyspozycji niezbędne dane i dokumenty, by móc je na żądanie instytucji zamawjającej je bezzwłocznie jej przedstawić.

  Autorem artykułu jest Mgr. André Vojtek

  Więcej informacji o nowelizacji ustawy nr 304/2013 Coll.

  Więcej aktualności