• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Evidence údajů o skutečných majitelích

  26. 10. 2018

  S účinností od 1. 1. 2018 byla novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zavedena evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob, svěřenských fondů nebo jiných právních uspořádání bez právní osobnosti (o tom jsme informovali zde). Tuto evidenci vedou jako neveřejný rejstřík rejstříkové soudy pro každou zapsanou právnickou osobu a každý zapsaný svěřenský fond ve zvláštní vložce. Povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů vznikla dnem účinnosti novely, tedy dnem 1. 1. 2018, a lhůta k jejímu splnění činí 1 rok v případě osob zapsaných v obchodním rejstříku, v ostatních případech 3 roky. Konec jednoleté lhůty, která platí pro všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku se tedy kvapem blíží.

  Jakkoli zákon nestanoví žádné přímé sankce za nesplnění povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů, je třeba upozornit na faktické dopady, které plynou z obchodního resp. právního kontaktu případně v evidenci nezapsaných osob s tzv. „povinnými osobami“. Povinnými osobami podle výše uvedeného zákona č. 253/2008 Sb. jsou zejména úvěrové a finanční instituce, osoby oprávněné k obchodování s nemovitostmi, auditoři, daňoví poradci, účetní, soudní exekutoři, notáři, osoby oprávněné k obchodování s kulturními památkami nebo s předměty kulturní hodnoty, osoby oprávněné k obchodování s použitým zbožím atd. Tyto osoby jsou podle citovaného zákona povinny zjišťovat a ověřovat údaje o skutečném majiteli. V případě rozporu skutečných údajů a údajů zapsaných či v případě nesplnění povinnosti zápisu určitého subjektu (společnosti) do evidence skutečných majitelů lze důvodně předpokládat zdržení při vyřizování žádostí příp. obchodních záležitostí a v extrémních případech i odmítnutí poskytnutí služeb, hlášení na Finanční analytický úřad nebo vypovězení smluv. V této souvislosti je třeba uvést, že novela zákona č. 253/2008 Sb. se dotýká také zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle kterého zadavatelé veřejných zakázek mají povinnost primárně ověřovat dodavatele v evidenci skutečných majitelů a až poté získávat informace od dodavatele. Nezapsání v evidenci skutečných majitelů pak může v krajním případě znamenat i vyloučení ze zadávacího řízení.

  Zevrubné informace k celému informačnímu systému skutečných majitelů jsou uveřejněny na webových stránkách ministerstva spravedlnosti – zde. Samotný návrh na zápis do evidence o skutečných majitelích lze učinit pouze prostřednictvím formuláře dostupného na již zmíněné adrese zde/. Zde je nutno podotknout, že postup podání návrhu na zápis není zpracován zcela intuitivně. Jsme samozřejmě připraveni návrh na zápis do evidence skutečných majitelů učinit za Vás na základě příslušného zmocnění.

  V případě jakýchkoli dotazů ke shora uvedeným novinkám nebo souvisejícím oblastem se na nás neváhejte obrátit.

  Autor článku: JUDr. Karel Codl

  Další aktuality

  Archiv aktualit