• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • 1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela o ochranných známkách

  13. 02. 2019

  Ke dni 1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. Ta reflektuje směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2015/2436 z 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice přináší do dosavadního systému významné změny, a to jak v rozšíření druhů ochranných známek, které je možné zaregistrovat (a tedy i širší možnosti ochrany práv jejich vlastníků), tak ve způsobu ochrany již registrovaných ochranných známek.

  Důležitou změnu přinesla novela v rámci ochrany již registrovaných ochranných známek. V dosavadní praxi přezkoumával Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) u každého nově přihlašovaného označení přihlášku ochranné známky vůči již registrovaným ochranným známkám a bylo-li přihlašované označení shledáno ÚPV jako shodné se starší ochrannou známkou zapsanou pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby, ÚPV takové označení jako ochrannou známku nezapsal. Od ledna 2019 však provádí ÚPV přezkum pouze z hlediska naplnění objektivních zákonem stanovených kriterií, nezkoumá tedy případnou shodnost přihlašovaného označení se starší již zapsanou ochrannou známkou. Je tak nově výhradně na vlastníkovi již zapsané ochranné známky, zda uplatní proti zápisu jiného shodného nebo zaměnitelného označení jakožto nové ochranné známky v zákonné tříměsíční lhůtě (počítané od zveřejnění přihlašovaného označení ve Věstníku ÚPV) své námitky, či nikoliv. Pokud takovéto námitky nebudou uplatněny, nově přihlašované označení bude jako ochranná známka zapsáno.

  K eliminování rizika zápisu shodného nebo zaměnitelného označení jako ochranné známky svědčící jinému vlastníkovi bude tedy potřeba, aby si vlastník sám zajistil agendu dosud prováděnou ÚPV, tj. průběžné sledování toho, zda ve Věstníku ÚPV přihlašovaná označení nejsou shodná či zaměnitelná s jeho již zapsanými ochrannými známkami a v případě, že takovouto kolizi zjistí, podal včas proti zápisu takového přihlašovaného označení námitky, tj. ve lhůtě uvedené výše.

  Druhou významnou novinkou je rozšíření druhů ochranných známek, které je možno u ÚPV zaregistrovat. V tomto směru novela reaguje zejména na nové technologie a předpokládá jejich další vývoj. Je tak možné registrovat nejen obrazová a slovní vyjádření, ale dále charakteristické pozice ochranných známek na výrobcích, zvukové, holografické a multimediální ochranné známky, ale například i typická gesta (například mávnutí ruky, pohyb prstů ruky, atd).

  Nová úprava tak na jednu stranu poskytuje přihlašovatelům nové možnosti ochrany jejich označení, avšak na druhou stranu vlastníkům již registrovaných ochranných známek zároveň přináší, v případě, že nebudou ochotni akceptovat to, že označení shodná s jejich ochrannou známkou bude moci legálně užívat i jiná osoba, potřebu průběžné kontroly nově přihlašovaných označení ve vztahu k jejich ochranným známkám.

  V případě potřeby podání detailnějších informací ohledně dopadů výše uvedené novely zákona č. 441/2003 Sb. do práv vlastníků ochranných známek, i ohledně možností jejich ochrany, jsme plně k dispozici.

  Autor článku: Mgr. Jakub Hron

  Další aktuality

  Archiv aktualit