• O nas Felix a spol.
 • OFERUJEMY Nasze usługi
 • NASZ ZESPÓŁ Ludzie we Felix a spol.
 • Obecnie Co nowego u nas i w prawie
 • Kontakt

 • BILANSOWANIE NA TEMAT ZMIAN W PRAWIE W 2019 R. I CH WPŁYW NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

  20. 01. 2020

  „Nadmierna administracja wysysa niepotrzebne ilości finansów z budżetów firmy”, mówi adwo-kat JUDr. Jana Felixová w grudniowym numerze magazynu Retail News. Więcej z rozmowy nie tylko o prawie, ale także o środowisku biznesowym i potrzebach klientów można przeczytać poniżej, lub w wersji elektronicz-nej magazynu na stronach 10 i 11.

  „Retail News 12/20019“

  Bilansowanie na temat zmian w prawie wprowadzonych w 2019 r. oraz ich wpływu na działalność gospodarczą. Wywiad z adwokatem Janą Felixovą nie tylko na temat prawa, ale także otoczenia biznesowego oraz potrzeb klientów.

  Pani Doktor, jak podsumowałby lub nazwałaby Pani kończący teraz rok 2019 dla naszych czytelni-ków z punktu widzenia zmian w porządku prawnym?

  Na pewno musiałbym użyć przymiotnika „turbulentny“. Ale to jest powszechna charakterystyka w ostatnich latach. I muszę też dodać, że niestety. Niestety dla obywateli, a zwłaszcza dla przedsię-biorców.

  Co uważa Panie za główny problem tych turbulencji?

  Niestabilność środowiska prawnego, w którym nie wiadomo, czy zasada zastosowana w poniedzia-łek będzie miała zastosowanie również w czwartek, nie przyczynia się do spokojnego życia, przed-siębiorcy muszą poświęcić więcej uwagi na pilnowanie prawodawstwa niż na własną działalność go-spodarczą. I z pewnością nie jest to zdrowy trend, który pomagałby rozwijać gospodarkę i pielę-gnować środowisko biznesowe w naszym kraju. Ponadto niejasny porządek prawny dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale także ich pracowników. Ci są narażeni na ryzyko, że ich pracodawca nie musi radzić sobie z całym ciężarem administracji wszystkich zakazów i nakazów, więc często zdarza się, że w szczególności mniejsi przedsiębiorcy wolą zakończyć swoją działalność. Nadmierna admini-stracja wysysa również niepotrzebne ilości finansów z budżetów przedsiębiorstw, które w przeciw-nym razie mogłyby być inwestowane w rozwój biznesu, korzyści dla pracowników, itp.

  W 2018 r. nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – RODO – spowodowały przysło-wiową „burzę w szklance wody“. Co nowego przyniósł 2019?

  Przede wszystkim należy powiedzieć, że temat ochrony danych osobowych był jeszcze aktualny w 2019 roku. Jest to głównie wina czeskiego ustawodawcy, który nie był w stanie stworzyć ustawy wykonawczej do niektórych elastycznych części rozporządzenia o ochronie danych. Ta została przy-jęta dopiero w kwietniu 2019 r., czyli prawie rok po tym, gdy RODO weszło w życie. Przedsiębiorcy nadal zmagali się z rejestracją beneficjenta rzeczywistego i z jego wpisem do odpo-wiedniego rejestru. Ponieważ za rejestrację zaczęło się od dnia 1 stycznia 2019 r. pobierać opłaty, zdecydowana większość firm próbowała zapisać swojego beneficjenta rzeczywistego do końca 2018 roku. Następnie sądy musiały rozpatrzyć około 50 000 zgłoszeń, a rejestracja, która zwykle trwa maksymalnie 5 dni, przedłużyła się na miesiące. Pomimo tej fali pływowej wniosków o rejestrację, znaczna część spółek jeszcze swojego beneficjenta rzeczywistego nie zadeklarowała. Przedsiębior-stwa te więc niepotrzebnie narażają się na sankcje. Nowością, która zaczęła pojawiać się na horyzoncie, jest ochrona sygnalistów szkodliwych zacho-wań, tak zwanych whistleblowerów. Można mieć tylko nadzieję, że ostateczne rozporządzenie bę-dzie trzymać się minimalistycznej regulacji i nie zapewni ochrony anonimowym wyrachowanym do-nosicielom.

  Jak przedsiębiorcy radzą sobie z rosnącą liczbą przepisów i wynikającymi z tego obowiązkami? Czy są oni w stanie nawet pilnować, co wszystko powinni są wykonywać?

  W ostatnich latach obserwuję rosnącą tendencję tworzenia działów prawnych nawet w przypadku średnich przedsiębiorstw (które kiedyś były prerogatywą dużych korporacji) lub zatrudnianie pra-cownika z wykształceniem prawnym. Następnie są odpowiedzialni za codzienną agendę i mają za-danie pilnować indywidualne obowiązki prawne, tak aby przedsiębiorcy mogli skupić się na praw-dziwym celu swojej działalności – biznesie.

  Ale czy ci prawnicy korporacyjni nie konkurują bezpośrednio z adwokatami i kancelariami adwo-kackimi?

  Wolę raczej postrzegać prawnika korporacyjnego jako partnera, z którym możemy pomagać sobie nawzajem i oszczędzić klientowi przynajmniej część kosztów wydanych za niezbędne usługi praw-ne. Od początku mówimy tym samym językiem – poruszamy się na podobnej fali i możemy szybciej dostać się do pożądanego celu. Prawnik korporacyjny zapewni rutynowe działania administracyjne i rutynowe czynności prawne – przegląd i podpisywanie umów standardowych oraz radzenie sobie ze standardowymi sytuacjami biznesowymi. Z doświadczenia wiem, że klienci nie lubią szukać prawnika dla tych zwykłych, a zwłaszcza powtarzających się czynności, zwłaszcza ze względu na op-tymalizację kosztów.

  Więc jak powinni to zrobić średni i mali przedsiębiorcy, którzy nie mogą lub nie chcą sobie pozwo-lić na prawnika korporacyjnego, ale będą potrzebować rutynowej porady prawnej i z tym związa-nej obsługi administracji ?

  Większe kancelarie, takie jak nasze, mogą stosunkowo łatwo i na rozsądnych warunkach finanso-wych przejąć rolę prawnika korporacyjnego. Nasza wielkość daje nam elastyczność. Ponadto nieu-stannie pracujemy nad sobą i staramy się dostosować do potrzeb naszych klientów. Niedawno uru-chomiliśmy internetowe doradztwo prawne dla przedsiębiorców propodniky.cz, skierowane prze-de wszystkim do członków Izby Gospodarczej Republiki Czeskiej, której jesteśmy dumnym partne-rem i członkiem. W końcu również my, adwokaci, jesteśmy przedsiębiorcami i dlatego rozumiemy innych przedsiębiorców i wiemy, jakie są ich potrzeby. Jednak nasze doradztwo prawne online bę-dzie bardzo dobrze pomocne dla każdego przedsiębiorcy, członka i każdej osoby niebędącej człon-kiem Izby Gospodarczej. Członkowie mają jednak jedną korzyść – świadczymy im nasze usługi prawne ze zniżką. Jednakże oferujemy korzystniejsze warunki dla wszystkich naszych klientów, zwłaszcza przy długo-trwałej współpracy. Przykładem korzyści może być usługa „pakiet usług“, który, jeśli klient nie sko-rzysta z niego w całości, jest przeniesiony do następnego miesiąca. Ta metoda świadczenia usług jest dynamicznie dostosowywana do klienta. Jeden miesiąc może nie potrzebować niczego, kolejny więcej godziny pracy, przy czym ale ma większy wolumen usług już z poprzednich miesięcy przed-płacony płatnością okresową.

  Jakie usługi cieszą się największym zainteresowaniem przedsiębiorców?

  Mając na uwadze, że Felix a spol. zapewnia kompleksową obsługę prawną, wymagania wydają się być naprawdę różne. Oczywiście jest to głównie w dziedzinie prawa handlowego, ale na przykład również prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, prawa technologii informacyjnych i własności intelektualnej, kwestii związanych z nieruchomościami, w tym aspektami finansowymi, bankowymi i podatkowymi itp. Jak wspomniałam wcześniej, obecnie klienci często kontaktują się z nami w sprawie rejestracji be-neficjenta rzeczywistego spółki w rejestrze beneficjentów rzeczywistych, przygotowywania doku-mentów dotyczących ochrony danych osobowych – zgód, obowiązków informacyjnych itd., opra-cowania programów zgodności w celu zapobieżenia odpowiedzialności karnej osoby prawnej za zachowanie jej pracowników lub organów statutowych. Ponieważ jedną z naszych specjalizacji jest prawo pracy, sporządzamy dokumentację pracowniczą dla wielu klientów i prowadzimy konsultacje w zakresie radzenia sobie z wieloma sytuacjami zawodowymi. A potem, oczywiście, jest to zróżnicowana agenda różnych regulacji wewnętrznych społeczeństwa. Dla przypomnienia, gdyby przedsiębiorca chciał w pełni wywiązać się ze wszystkich swoich zobowią-zań prawnych i chciał w swojej firmie wprowadzić wszystkie obowiązkowe i opcjonalne przepisy wewnętrzne działające, musiałby sporządzić około 60 indywidualnych dokumentów.

  Liczebnik 60 jest dość groźny. Jak normalny przedsiębiorca może poradzić sobie z takim wymogiem państwa?

  Ciężko. Mówię to wprost. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie regulacje wewnętrzne muszą być zastosowane przez każdego przedsiębiorcę. Niektóre z nich są opcjonalne. Problem polega na tym, że nigdzie nie ma jednolitej i wyczerpującej listy, która jasno informowałaby firmy, jakie regu-lacje wewnętrzne muszą mieć, a które są opcjonalne. My stworzyliśmy taką listę dla naszych klien-tów. Wszyscy mają świadomość w zakresie podstawowych i obowiązkowych przepisów - BHP, dy-rektywy o ochronie danych osobowych, system rachunkowości itp. Problem pojawia się w przypad-ku wewnętrznych przepisów opcjonalnych lub zalecanych.

  Jak przedsiębiorca ma wiedzieć, że akurat ten konkretny opcjonalny przepis wewnętrzny jest tym, który potrzebuje dla swojej firmy?

  Przede wszystkim musi on zadać sobie pytanie, czy przepis wewnętrzny może mu pomóc w jego działalności – jeśli będzie prowadził na przykład e-shop, z pewnością potrzebuje jasne warunki i przepisy dotyczące reklamacji, jeśli firma jest już większa, z pewnością pomoże jasno określić uprawnienia w ramach firmy np. zasady organizacyjne. Są jednak wewnętrzne przepisy, które pozy-tywnie wpłyną na każdą spółkę. Takim przepisem są np. już wspominane programy zgodności. Bio-rąc pod uwagę, że brak dołączenia sprawozdania finansowego do zbioru dokumentów rejestru handlowego, który rozwiązywał się maksymalnie wezwaniem sądu do uzupełnienia, obecnie jest uważany za przestępstwo polegające na nieprawdziwych informacjach o stanie zarządzania i danych kapitałowych, wprowadzenie programu zgodności jest jedynym skutecznym narzędziem do unik-nięcia niebezpieczeństwa drakońskiej sankcji za zaniechanie administracyjne. Pożądane jest również dostosowanie, na przykład, korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników, ponieważ stare powiedzenie mówi, że najlepszym samochodem terenowym jest ten służbowy. I jasno określone zasady ich użytkowania może pomóc kierowcom być bardziej odpo-wiedzialni i przedłużyć żywotność aktywów firmy lub przedsiębiorcy. Ale w ten sposób mogłabym wymienić wiele innych sytuacji. To naprawdę zależy od indywidualnych potrzeb każdego przedsię-biorcy lub firmy.

  Więcej aktualności