• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • ZÁKON O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

  11. 02. 2020

  Nový zákon o realitním zprostředkování je již signován Prezidentem ČR a nabyde účinnosti patnáctým dnem po jeho publikaci ve Sbírce zákonů (podle posledních informací by zákon měl být ve Sbírce zákonů publikován dne 17. 2. 2020 a jeho účinnost by tak nastala dnem 3. 3. 2020). Nejpodstatnějším změnám, které zákon nově přináší, se věnujeme v této aktualitě.

  Zákon o realitním zprostředkování (ZRZ) definuje a vymezuje pojem: (i) realitní zprostředkování (tj. činnost realitního zprostředkovatele jako podnikatele); (ii) smlouva o realitním zprostředkování (tj. smluvní závazek realitního zprostředkovatele zprostředkovat zájemci uzavření realitní smlouvy); a (iii) realitní smlouva (tj. zprostředkovávaná smlouva; typově zejména smlouva o nabytí nemovité věci; smlouva o nájmu bytu, nebytového prostoru).

  Realitním zprostředkovatelem může i nadále být právnická osoba či podnikající fyzická osoba. ZRZ však pro činnost realitního zprostředkovatele nově přináší různá omezení (např. v oblasti finanční úschovy); zavádí nové povinnosti (např. povinnost pojištění, povinnosti nahradit zájemci způsobenou újmu při výkonu realitního zprostředkování). ZRZ dále nově zavádí speciální přestupky v oblasti realitního zprostředkování a finanční sankce za tyto přestupky. Pro činnost realitního zprostředkovatele je významnou a podstatnou změnou přesun živnosti „Realitní zprostředkování“ z režimu živnosti volné do režimu živnosti vázané a s tím související nově stanovené požadavky na prokázání odborné způsobilosti odpovědné osoby (novela zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon).

  Z hlediska spotřebitele (nepodnikající fyzická osoba) ZRZ posiluje jeho postavení a ochranu. Například v případě nedodržení písemné formy smlouvy o realitním zprostředkování a/nebo nedodržení ZRZ stanovených obsahových náležitostí smlouvy o realitním zprostředkování umožňuje ZRZ spotřebiteli (jako zájemci) domáhat se neplatnosti uzavřené smlouvy. ZRZ dále opravňuje spotřebitele odstoupit od uzavřené smlouvy o realitním zprostředkování v případě, že realitní zprostředkovatel vůči spotřebiteli nesplní svou informační povinnost v zákonem stanovených lhůtách (např. o konkrétních vadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu).

  V případě potřeby podání detailnějších informací ohledně dopadů zákona o realitním zprostředkování do postavení a činnosti realitního zprostředkovatele a/nebo spotřebitele v postavení zá-jemce jakož i při řešení konkrétní situace v oblasti realitního zprostředkování jsme plně k dispozici.

  Další aktuality

  Archiv aktualit