• O nas Felix a spol.
 • OFERUJEMY Nasze usługi
 • NASZ ZESPÓŁ Ludzie we Felix a spol.
 • Obecnie Co nowego u nas i w prawie
 • Kontakt

 • USTAWA O POŚREDNICTWIE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

  11. 02. 2020

  Nowa ustawa o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami została już podpisana przez Prezydenta Republiki Czeskiej i wejdzie w życie piętnastego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw (według najnowszych informacji ustawa powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 17 lutego 2020 r., a zatem jego skuteczność miałaby miejsce w dniu 3 marca 2020 r.). Najważniejsze zmiany, które obecnie ustawa wprowadza, omawiamy w niniejszej aktualności.

  Ustawa o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami (UPN) definiuje i określa pojęcie: (i) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (tj. działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami jako przedsiębiorcy); (ii) umowa o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami (tj. zobowiązanie umowne pośrednika w obrocie nieruchomościami do pośredniczenia dla zaintere-sowanego zawarcia umowy o nieruchomości); (iii) umowa o nieruchomości (tj. umowa zawierana poprzez pośrednictwo, w szczególności rodzaj umowy o nabyciu nierucho-mości; umowa najmu mieszkania, pomieszczenia gospodarczego).

  Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami może nadal być osoba prawna lub przedsiębiorcza oso-ba fizyczna. Jednak UPN nakłada obecnie różne ograniczenia na działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami (np. w dziedzinie deponowania środków finansowych); wprowadza nowe obo-wiązki (np. obowiązki ubezpieczeniowe, obowiązki odszkodowawcze za szkody w wykonaniu po-średnictwa w obrocie nieruchomościami wobec zainteresowanym osobom). Ponadto UPN wpro-wadza specjalne naruszenia w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i kary finanso-we za takie naruszenia. W odniesieniu do działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami istotną i znaczącą zmianą jest przeniesienie działalności gospodarczej „Pośrednictwo w obrocie nie-ruchomościami” z systemu działalności gospodarczej wolnej do systemu działalności gospodarczej powiązanej i związanych z tym nowo ustanowione wymogi udowodnienia kompetencji zawodo-wych osoby odpowiedzialnej (nowelizacja ustawy nr 455/1991 Dz.U., Ustawa o działalności gospo-darczej).

  Z punktu widzenia konsumenta (osoba fizyczna niepodejmująca działalności gospodarczej) UPN wzmacnia jego pozycję i ochronę. Na przykład w przypadku nieprzestrzegania pisemnej formy umowy o pośredniczeniu w obrocie nieruchomościami i/lub nieprzestrzegania ustalonych przez UPN wymogów dotyczących elementów umowy o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, UPN pozwala konsumentowi (jako zainteresowanemu) domagać się unieważnienia zawartej umo-wy. Ponadto UPN uprawnia konsumenta do odstąpienia od zawartej umowy pośrednictwa w obro-cie nieruchomościami w przypadku, jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami nie wywiąże się ze swojego obowiązku informacyjnego wobec konsumenta w terminach przewidzianych w ustawie (np. w odniesieniu do szczególnych wad i usterek obciążających przedmiot przekazania).

  W razie potrzeby dostarczenia bardziej szczegółowych informacji na temat wpływu ustawy o po-średnictwie w obrocie nieruchomościami na status i działalność pośrednika w obrocie nierucho-mościami i/lub konsumenta jako zainteresowanego, a także w radzeniu sobie z konkretną sytuacją w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jesteśmy w pełni do dyspozycji.

  Więcej aktualności