• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Základní parametry programu ANTIVIRUS schváleného vládou v úterý 31. 3. 2020

  01. 04. 2020

  Níže jsou shrnuty základní schválené parametry programu ANTIVIRUS, přičemž Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je oprávněno dále zpřesnit podmínky poskytnutí příspěvku prostřednictvím vnitřního aktu řízení.

  Je třeba pomyslně před závorku vytknout, že zneužití systému může být kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Porušení pravidel o čerpání může být kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně. Taková kvalifikace zakládá povinnost vrátit příspěvek a zaplatit penále.

  Obecné parametry programu:

  • program je určen všem zaměstnavatelům, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty.

  • doba trvání je prozatím stanovena do konce dubna. Program může být prodloužen. Předpokládá se, že až do května 2020.

  • z programu lze poskytovat náhradu za náhradu mezd počínaje dnem 12. března 2020 včetně;

  • kompenzuje se náhrada mzdy u všech překážek v práci na straně zaměstnavatele;

  • oproti původnímu návrhu program dopadá i na agentury práce.

  Další podmínky:

  • administraci programu bude provádět Úřad práce České republiky prostřednictvím svých krajských poboček;

  • žádosti o příspěvek lze podávat počínaje dnem 6. dubna 2020;

  • na základě žádosti se s úřadem práce uzavře dohoda o poskytnutí příspěvku, která bude zpřesňovat podmínky poskytování příspěvku. Příspěvek se bude poskytovat na základě předložených podkladů vždy za kalendářní měsíc (viz níže Administrace);

  • program dopadá pouze na zaměstnance v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění (nevztahuje se na zaměstnance v režimu zaměstnání malého rozsahu);

  • u jednoho zaměstnavatele mohou nastat kombinace překážek, tzn. vůči různým skupinám zaměstnanců může být náhrada různá v závislosti na příčině překážky v práci. Odlišná tak může být i kompenzace. Zaměstnavatel bude kvalifikaci překážky provádět v žádosti sám. Úřad práce nebude kvalifikaci přezkoumávat. Svého druhu supervizi bude provádět inspekce práce (zřejmě na podnět úřadu práce);

  • příspěvek lze žádat pouze na zaměstnance, kteří jsou zaměstnanci zaměstnavatele a ke dni podání žádosti jim nebyla dána výpověď, příp. nejsou ve výpovědní době. Uvedené neplatí, jde-li o výpověď podle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce, tj. jde-li o výpověď z pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně nebo porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce;

  • je-li zaměstnavatel agenturou práce, musí pracovní poměr zaměstnance, na nějž se bude příspěvek poskytovat, být sjednán přede dnem vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 a trvat po celou dobu trvání programu Antivirus;

  • obecnou podmínkou je dodržování zákoníku práce/pracovněprávních předpisů. Není stanoveno, co přesně má tato podmínka znamenat. Je nicméně poukazováno na to, že bude prováděn intenzivní dozor inspektoráty práce.

  Kompenzační příspěvek – základ pro výpočet a výše:

  • příspěvek je vyplácen zaměstnavateli jako kompenzace za vyplacenou zákonnou náhradu mzdy konkrétních zaměstnanců náležející zaměstnanci při překážce v práci, a to včetně řádně odvedené odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe a zaměstnance odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Jde tedy o změnu oproti původnímu návrhu, kde se kompenzace vztahovala pouze k hrubé mzdě zaměstnance a výpočtový základ nezahrnoval veřejnoprávní odvody;

  • příspěvek se poskytuje pouze v případě, že zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnancům mzdy, respektive náhrady mezd, a řádně z nich odvedl povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance a za zaměstnavatele.

  • výše podpory na jednoho zaměstnance je odvozena od aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství včetně odvodů a činí: Režim A: 80 % z uznatelných výdajů, max. však 39 000,- Kč na jednoho zaměstnance. Režim B: 60 % z uznatelných výdajů, max. však 29 000,- Kč na jednoho zaměstnance.

  Na vysvětlenou k tomuto MPSV dodává:

  Částka 48 400,- Kč odpovídá zaokrouhleným celkovým mzdovým nákladům na zaměstnance s průměrnou hrubou mzdou. Průměrná hrubá mzda ve 4. čtvrtletí roku 2019 dle Českého statistického úřadu činila 36 144 Kč. Jedná se tedy o výpočet 36 144 x 1,34 = 48 400.

  Maximální výše příspěvku 39 000,- Kč odpovídá situaci, kdy zaměstnavatel zaměstnanci poskytne náhradu mzdy ve výši 100 % jeho průměrného výdělku, přičemž příspěvek UP v souladu s Programem Antivirus kompenzuje 80 % vynaložených výdajů, včetně odvodů (36 144 x 1,34 x 1 x 0,8 = 38 746, zaokrouhleno na celé tisíce).

  Maximální výše příspěvku 29 000,- Kč odpovídá situaci, kdy zaměstnavatel zaměstnanci poskytne náhradu mzdy ve výši 100 % jeho průměrného výdělku, přičemž příspěvek UP v souladu s programem Antivirus kompenzuje 60 % vynaložených výdajů, včetně odvodů (36 144 x 1,34 x 1 x 0,6 =29 060 Kč, zaokrouhleno na celé tisíce).

  Režimy:

  • Režim A:

  - Základní charakteristika:

  a) případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskými hygienickými stanicemi,

  b) případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény dle příslušných právních předpisů. Konkrétní režimy jsou dále blíže popsány v tabulkovém shrnutí (viz Tabulka č. 1 v příloze).

  - Dopadá na situace (kompenzace se poskytuje k situacím)

  a) Nařízení karantény zaměstnancům. Zaměstnavatel zároveň vyplácí zaměstnancům náhradu mzdy dle § 192 ZP.

  b) Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně příslušných orgánů v zahraničí. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření nebo na základě mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví, v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19, nařízeno uzavření či omezení provozu. Zaměstnancům je vyplácena náhrada mzdy podle § 208 ZP - jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele.

  - Výše příspěvku

  a) příspěvek bude vyplácen ve výši odpovídající 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů.

  b) maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.

  • Režim B:

  - Základní charakteristika

  a) případy překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19.

  b) konkrétní režimy jsou dále blíže popsány v tabulkovém shrnutí (viz Tabulka č. 1 v příloze).

  - Dopadá na situace (kompenzace se poskytuje k situacím)

  a) zejména (zde se v podstatě shrnují předchozí varianty z původního dokumentu MPSV) jde o překážky v práci vyvolané

  • nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně,

  • snížením odbytu produkce zaměstnavatele nebo

  • nedostatkem vstupů,

  b) v případě tohoto režimu jde 40 % mzdových nákladů, vzniklých v době, kdy není konána pro zaměstnavatele práce, k tíži zaměstnavatele a rovněž je zaměstnanci vyplácena snížená náhrada mzdy.

  - Výše příspěvku

  a) příspěvek bude vyplácen ve výši odpovídající 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů za zaměstnance a zaměstnavatele.

  b) maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.

  Administrace

  • podávání žádostí by se mělo realizovat elektronicky prostřednictvím formuláře datovou schránkou – jakmile bude formulář k dispozici, zašleme Vám jej;

  • povinnou součástí žádosti je doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude úřad práce zasílat finanční prostředky (myšleno existující účet žadatele registrovaný u Finančního úřadu)

  • dohoda s úřadem práce se bude automaticky generovat po vyplnění žádosti a bude současně se žádostí aplikací předána úřadu. Takto odeslaná dohoda se bude považovat za podepsanou ze strany žadatele – jakmile bude konkrétní znění dohody k dispozici, zašleme Vám jej.

  • podmínkou je vyúčtování mezd a v řádném termínu vyplacení mezd a náhrad a odvedení veřejnoprávních odvodů. Na to se úřadu předloží prostřednictvím webové aplikace vyúčtování, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.

  • na každý režim se bude vyplňovat samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se zákoníkem práce;

  • zda jsou zaměstnanci, na které bude příspěvek požadován, u zaměstnavatele v pracovním poměru, bude úřad práce kontrolovat dotazem na Českou správu sociálního zabezpečení;

  • další požadované doklady jsou v příloze č. 2.

  Závěrem důsledně doporučujeme podrobně zdokumentovat všechny okolnosti podstatné pro poskytování příspěvku (například smlouvy, e-mailovou komunikaci, meziroční srovnání poptávky po službách atd.). Je třeba, aby z popisu situace a souvisejících podkladů jasně plynula příčinná souvislost mezi omezením potřeby pracovní síly nebo nemožnosti přidělovat práci a pandemií COVID-19, příp. krizovými opatřeními státních orgánů.

  Oproti původnímu návrhu se tyto podklady nebudou přikládat k žádosti o příspěvek. Důvodnost poskytnutí příspěvku však může být předmětem následné kontroly (časově může taková kontrola následovat v řádu i několika let). Ze zkušenosti lze podotknout, že dodatečné prokazování, zejména pokud již krizová situace odpadla a kontrolující na věc nahlíží optikou „klidového stavu“, je obtížnější než prokazování v krizové situaci. Horší, než nezískání příspěvku by dle našeho názoru byla povinnost jeho dodatečného vrácení, včetně penále. Důsledně tedy doporučujeme dokumentaci věnovat odpovídající pozornost.

  Aktualitu zpracoval JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

  Pokud by k věci byly jakékoli dotazy, jsme plně k dispozici. Stejně tak jsme připraveni pomoci při sestavování žádosti či řešení jiných souvisejících otázek.

  Příloha

  Stáhnout přílohu

  Další aktuality

  Archiv aktualit