• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • PŘEHLED OPATŘENÍ SCHVÁLENÝCH VLÁDOU ČR V TÝDNU OD 30. 3. DO 3. 4. 2020

  05. 04. 2020

  Vzhledem k neutuchající legislativní činnosti Vlády České republiky a téměř každodenní úpravě stávajících či tvorbě nových opatření, která se zásadním způsobem dotýkají nás všech, ať už v podnikatelském nebo osobním životě, jsme vzhledem k nepřehlednosti a časové náročnosti sledování jednotlivých předpisů pro Vás připravili přehled těch nejvýznamnějších opatření, která byla Vládou schválena v průběhu minulého týdne (od 30. 3. do 3. 4. 2020). Přehled budeme průběžně aktualizovat.

  V první části tohoto přehledu naleznete informace o usneseních Vlády a jednotlivých ministerstev, která nevyžadují souhlas Parlamentu a jsou tedy bez dalšího účinná, tj. musí být dodržována ihned.

  V druhé části přehledu najdete opatření, která vyžadují formu zákona, a musejí proto projít legislativním procesem. V mediálním prostoru jsou tato opatření často prezentována jako konečná, nebo dokonce již účinná. Veškeré takové informace je proto třeba vždy ověřit. Přestože Parlament bude o těchto návrzích jednat ve stavu legislativní nouze, návrhy zákonů nakonec projít nemusí, popřípadě mohou být schváleny v podstatně odlišném znění. O konečné podobě všech předpisů Vás budeme samozřejmě informovat.

  Vláda schválila a je již účinné:

  Prodloužení domácí karantény

  Vláda prodloužila zákaz vycházení s účinností do 12. 4. 2020. Výjimkami jsou například cesty do zaměstnání, zdravotnických zařízení nebo cesty potřebné k obstarání základních životních potřeb. Kompletní znění obsahující povolené výjimky je dostupné „ZDE - viz strana 3“

  Prodloužení zákazu vycestování z ČR a vstupu cizincům

  Vláda prodloužila zákaz vycestování z ČR na období do 12. 4. 2020. Cizincům pak byl na uvedené období zakázán vstup do ČR. Kompletní znění opatření s povolenými výjimkami je dostupné „ZDE - viz strana 1“

  Prodloužení roušek

  Vláda vzala na vědomí mimořádné opatření MZ, které zakazuje pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků nosu a úst (např. respirátor, rouška, šála). Výjimku tvoří děti do 2 let a řidiči motorových vozidel, pokud cestují sami v uzavřeném vozidle (znění tohoto opatření viz „ZDE“).

  Vláda schválila a jde do legislativního procesu:

  Ochrana pro nájemce bytů (v legislativním procesu)

  Do Poslanecké sněmovny míří vládní návrh zákona, kterým by došlo k navýšení ochrany nájemců bytů, domů nebo jejich částí. Dle předmětného návrhu pronajímatel nemůže dát nájemci výpověď z nájmu, pokud je nájemce v prodlení s placením nájemného za splnění dvou podmínek, a sice že

  (a) prodlení s placením nájemného započalo v rozhodné době, tj. od 12. 3. 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádných opatření, nejpozději však do 30. 9. 2020, a

  (b) prodlení nastalo převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, což by nájemce byl pronajímateli povinen prokázat. Všechny dlužné závazky by pak nájemce musel uhradit nejpozději v ochranné době, která je předpokládána od účinnosti navrhovaného zákona do 31. 5. 2021. Tato ochrana by se nevztahovala na nájemce, kteří se dostali do prodlení s placením nájemného ještě před ochrannou dobou, anebo v případě, že pronajímatel je oprávněn ukončit nájem z jiných důvodů. Shora uvedené se má vztahovat taktéž na podnájem. Poslanecká sněmovna má návrh projednávat dne 7. 4. 2020 ve stavu legislativní nouze.

  Ochrana pro nájemce prostor sloužících k podnikání (v legislativním procesu)

  Podobně jako v případě bytů navrhuje vláda přijetí zákona, který by zavedl určitou ochranu pro nájemce a podnájemce prostor sloužících k podnikatelské činnosti, včetně pachtu. Pronajímatelé by dle tohoto návrhu nemohli v ochranné době (tj. od účinnosti zákona do 31. 3. 2022) ukončit nájem pouze proto, že se nájemce dostal do prodlení s placením nájemného nebo služeb, pakliže k tomuto prodlení došlo v důsledku mimořádných opatření a pokud k tomuto prodlení došlo v rozhodné době (tj. 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020). Tvrzené důvody související s epidemií by nájemce byl pronajímateli povinen prokázat. Právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů by mělo být zachováno. Povinnost nájemce uhradit pronajímateli dlužné pohledávky by nezanikla, nájemce by byl povinen uhradit veškeré dluhy na nájemném do konce ochranné doby. Pronajímatel by mohl požadovat ukončení nájmu nejdříve po skončení nouzového stavu, a to v případech, kdy by po něm nebylo možno spravedlivě požadovat, aby předmětná omezení snášel (např. tehdy, je-li pronájem jeho jediným zdrojem obživy). Návrh zákona bude projednán Parlamentem.

  Kompenzační bonus pro OSVČ / „Pětadvacítka“ (v legislativním procesu)

  Vláda schválila návrh zákona, podle kterého by vybrané OSVČ měly nárok na jednorázový „kompenzační bonus“ ve výši 25 000 Kč. Bonus by měl být poskytnut ve formě vratky daně z příjmů. Základní podmínkami pro získání kompenzačního bonusu má být neschopnost OSVČ alespoň z významné části podnikat v důsledku krizových opatření a pokles inkasovaných příjmů za 1. kvartál r. 2020 v porovnání s 1. kvartálem r. 2019 alespoň o 10%. Ministerstvo financí následně avizovalo, že podmínky pro získání kompenzačního bonusu budou s ohledem na negativní ohlas veřejnosti změněny tak, aby kompenzační bonus byl přístupnější. Návrh zákona pak musí projednat Parlament.

  Ochrana před zmeškáním procesních lhůt (v legislativním procesu)

  Vláda schválila návrh zákona, na základě kterého má dojít k průřezové změně procesních předpisů v reakci na pandemii koronaviru. Novela by měla dopadat na všechna podstatná řízení (občanské soudní řízení, exekuční řízení, insolvenční řízení, trestní řízení, řízení ve správním soudnictví i řízení před Ústavním soudem). Cílem je zajistit, aby účastníci z důvodu koronavirové pandemie nebyli zkráceni na svých procesních právech, tj. především umožnit prominutí zmeškání, resp. procesních lhůt i v případech, kde to dnes není možné. Současně s tím však má dojít i k zavedení dalších podstatných změn (viz k exekucím a insolvencím níže). Návrh zákona bude projednán Parlamentem.

  Pozastavení insolvenčních návrhů a ochrana úpadců (v legislativním procesu)

  V rámci balíčku na změnu procesních předpisů (viz výše) jsou navrhovány i podstatné změny v oblasti insolvenčního zákona. Jedná se především o

  (a) návrh na dočasnou suspendaci povinnosti dlužníka podat proti sobě dlužnický insolvenční návrh; cílem je vyloučit odpovědnost statutárního orgánu, který za stávajících podmínek insolvenční návrh nepodá

  (b) návrh na zavedení tzv. „mimořádného moratoria“, o které by mohly žádat provozuschopné podniky, které se pouze v důsledku dočasného výpadku dostaly do přechodných platebních potíží

  (c) návrh na zavedení zvláštního režimu oddlužení plněním splátkového kalendáře pro ty dlužníky, jejichž oddlužení probíhá v režimu „staré“ právní úpravy účinné do 01.06.2019. Návrh zákona bude projednán Parlamentem.

  Automatické zastavování „bezvýsledných exekucí“ (v legislativním procesu)

  Součástí balíčku na změnu procesních předpisů (viz výše) je i návrh na zavedení povinného zastavování tzv. „bezvýsledných exekucí“. Cílem tohoto návrhu je ukončit dlouhotrvající exekuce, které nemají žádný výsledek. Pokud by exekutor po dobu 3 let nevymohl na povinném žádné plnění, automaticky by exekuci zastavil. Oprávněný by se mohl zastavení exekuce bránit tím, že na výzvu exekutora složí zálohu, jejíž výše byla stanovena prováděcím předpisem. Návrh budí určité kontroverze a bude ještě projednán Parlamentem.

  Moratorium na splácení úvěrů (v legislativním procesu)

  Do Poslanecké sněmovny míří také vládní návrh zákona, kterým by došlo k pozastavení splácení úvěrů a hypoték až na dobu půl roku. Návrh by měl dopadat na všechny typy úvěrů a hypoték, tj. i úvěry od nebankovních subjektů, které jako podnikatelé poskytly úvěr sjednaný a čerpaný v období před 26. 3. 2020; v případě hypoték by pak stačilo pouze to, aby úvěr byl před 26. 3. 2020 alespoň sjednán (tzn. nemuselo by před uvedeným datem dojít k jeho čerpání). Moratorium by mělo platit do 31. 10. 2020 s tím, že o jeho délku by se prodloužila i doba trvání zajištění úvěru. Věřitelé by za dobu moratoria měli právo na úrok ve výši lišící se podle toho, zda dlužníkem je fyzická či právnická osoba. Poslanecká sněmovna má tento návrh projednávat dne 7. 4. 2020 ve stavu legislativní nouze.

  Zpřísnění ochrany u spotřebitelského úvěru (v legislativním procesu)

  Vláda dále navrhla změnu zákona č. 257/2016, o spotřebitelském úvěru. Dle aktuálního znění tohoto zákona si může věřitel s dlužníkem (byť za omezených podmínek) sjednat pro případ prodlení se splácením spotřebitelského úvěru smluvní pokutu, úroky z prodlení a právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Tato možnost má zůstat zachována, ale v případě, že se dlužník dostane do prodlení delšího než 90 dnů, by měl věřitel právo maximálně na úrok odpovídající výši repo sazby ČNB zvýšené o 8%. Předmětná změna se za přísnějších podmínek má týkat i úvěrů pro fyzické osoby, jež nejsou spotřebiteli (OSVČ). Poslanecká sněmovna má tento návrh projednávat dne 7. 4. 2020 ve stavu legislativní nouze.

  Realitní zprostředkování – prodloužení lhůty pro získání živnosti (v legislativním procesu)

  Dle zákona o realitním zprostředkování musí realitní zprostředkovatelé ve stanovené lhůtě splnit podmínky pro přechod na novou vázanou živnost „Realitní zprostředkování“. Vzhledem k tomu, že splnění této povinnosti je aktuálně pro mnoho realitních zprostředkovatelů nemožné (nemožnost složit zkoušku atp.), vláda navrhuje prodloužit lhůtu pro splnění této povinnosti o 4 měsíce, tj. do 3. 1. 2021. Návrh zákona musí projednat Parlament.

  Rozšíření pravomocí PČR a strážníků obecní policie (v legislativním procesu)

  Vláda dále přijala návrh zákona rozšiřující pravomoci Policie ČR a obecní policie. Orgán Policie ČR a strážník obecní policie by tak nově mohl řešit porušení povinnosti uložené mimořádným opatřením v souvislosti s aktuální situací koronaviru přímo na místě a věc by nemusela jít do správního řízení, jak tomu bylo doposud. Zjednodušeně řečeno, do účinnosti předmětného návrhu nebylo možné, aby orgán Policie ČR nebo strážník obecní policie uložil na místě pokutu (tzv. příkazem na místě), např. za porušení povinnosti nosit roušku apod. Poslanecká sněmovna má tento návrh projednávat dne 7. 4. 2020 ve stavu legislativní nouze.

  Aktualitu zpracoval Mgr. Martin Bošiak a Mgr. Adam Felix, LL.M.

  Další aktuality

  Archiv aktualit