• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH NOVINEK V TÝDNU OD 6. DO 12. 4. 2020

  14. 04. 2020

  Níže uvádíme přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v průběhu minulého týdne.

  V posledních dnech se hojně diskutuje o plánu Ministerstva financí zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. Bohužel, prozatím stále není jasné zda (resp. kdy a případně za jakých podmínek) ke zrušení této daně skutečně dojde. Vláda zrušení této daně doposud neprojednala, a tedy ani neschválila. Pokud aktuálně plánujete koupi nemovitosti, doporučujeme s podpisem smlouvy raději ještě posečkat. Pokud jste k úhradě této daně již povinni, stojí za úvahu, zda platbu daně prozatím neodložit (platí pro případy, kdy daňové přiznání mělo být podáno mezi 31. 3. a 31. 7. 2020; v těchto případech totiž lze daňového přiznání podat a daň uhradit v prodlouženém termínu do 31. 8. 2020).

  Přehled je strukturován do tří částí. První část (1.) obsahuje vládní rozhodnutí. V druhé části (2.) jsou uvedeny nové zákony, které úspěšně prošly legislativním procesem; v tomto týdnu se jedná pouze o jeden zákon. V třetí (3.) části jsou uvedeny návrhy, které jsou v legislativním procesu.

  1. SCHVÁLENO VLÁDOU:

  Prodloužení nouzového stavu

  Vláda prodloužila trvání nouzového stavu do 30. 4. 2020. Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která již byla platná v době jeho prodloužení, zůstávají až na výjimky nadále v platnosti. Poslanecká sněmovna s prodloužením nouzového stavu vyslovila souhlas.

  Prodloužení domácí karantény

  Vláda prodloužila zákaz vycházení do 30. 4. 2020. Výjimkami jsou například cesty do zaměstnání, zdravotnických zařízení nebo cesty potřebné k obstarání základních životních potřeb. Od 7. 4. 2020 se tento zákaz nevztahuje mimo jiné na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech.

  Otevření sportovišť a vybraných prodejen

  Od úterý 7. 4. 2020 již fungují sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny. Od čtvrtka 9. 4. 2020 jsou otevřeny i některé maloobchodní prodejny (hobby markety, železářství, stavebniny, prodejny jízdních kol a cykloservisy).

  Prodloužení roušek

  I nadále platí zákaz pohybu mimo bydliště bez ochrany nosu a úst (např. respirátor, rouška, šála). Nově tato povinnost neplatí pro venkovní sportovce, kteří si od ostatních osob udržují odstup alespoň 2 metry; sportující skupinky po dvou nebo členové domácnosti tento odstup mezi sebou dodržovat nemusí. Roušky nově nemusí nosit ani posádka jedoucí v uzavřeném vozidle, pokud se jedná členy stejné domácnosti.

  2. NOVĚ PŘIJATÉ ZÁKONY:

  Kompenzační bonus pro OSVČ / „Pětadvacítka“

  Legislativním procesem úspěšně prošel návrh zákona, podle kterého mají OSVČ nárok na „kompenzační bonus“ ve výši 25 000 Kč. Nový zákon již podepsal prezident. Základní podmínkou pro získání kompenzačního bonusu je neschopnost OSVČ zcela nebo částečně podnikat v důsledku krizových opatření či v důsledku ohrožení zdraví (např. uzavření provozovny, omezení poptávky apod.). Splnění této podmínky budou OSVČ prokazovat čestným prohlášením. Na rozdíl od původního návrhu nárok na kompenzační bonus není podmíněn konkrétním procentuálním poklesem příjmů (původně navrhován pokles příjmů o 10 %). Bonus bude dle zákona poskytován ve formě vratky daně z příjmů.

  3. V LEGISLATIVNÍM PROCESU:

  Moratorium na splácení úvěrů (schváleno PS, Senát projedná 16.4.)

  Poslanecká sněmovna dne 9. 4. 2020 schválila vládní návrh zákona, na základě kterého by dlužníci mohli žádat o pozastavení splácení úvěrů a hypoték až na dobu půl roku, přesněji během trvání tzv. „ochranné doby“. Návrh dopadá na všechny typy úvěrů a hypoték, tj. i úvěry od nebankovních subjektů, které jako podnikatelé poskytly úvěr sjednaný a čerpaný v období před 26. 3. 2020. Uvedená ustanovení však neplatí absolutně, zákon se nevztahuje například na úvěry, u nichž je dlužník v prodlení více než 30 dní už před 26. 3. 2020, na finanční záruky nebo např. na některé leasingy.

  Úlevy vůči dlužníkům jsou trojího typu – odklad splátek o zákonem stanovenou dobu, dočasný zákaz uplatňování sankcí z prodlení a dočasné snížení smluvního úroku na limitovanou úroveň.

  Ochrannou dobou se rozumí doba běžící od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po dni, v němž úvěrovaný (tj. dlužník) doručil úvěrujícímu (tj. věřiteli) oznámení o tom, že hodlá využít ochrannou dobu. Úvěrující si pak může zvolit, zda tato ochranná doba bude trvat do 31. 10. 2020 nebo pouze do 31. 7. 2020. O délku trvání tzv. „ochranné doby“ se prodlužuje doba trvání zajištění úvěru. Věřitel má během ochranné doby právo na úrok, jehož výše se liší podle toho, zda je dlužníkem spotřebitel či podnikatel.

  Návrh zákona je aktuálně k projednání v Senátu, který o něm má rozhodovat dne 16. 4. 2020.

  Zpřísnění regulace spotřebitelského úvěru (schváleno PS, Senát projedná 16.4.)

  Poslanecká sněmovna dále schválila novelu zákona č. 257/2016, o spotřebitelském úvěru. Dne 16. 4. 2020 má tento návrh projednat Senát.

  Dle stávající regulace si může věřitel s dlužníkem (byť za omezených podmínek) sjednat pro případ prodlení se splácením spotřebitelského úvěru smluvní pokutu, úroky z prodlení a právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Tato možnost zůstane věřiteli zachována, ale v případě, že se dlužník dostane do prodlení delšího než 90 dnů, má mít věřitel právo pouze na úrok ve výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 8 procentních bodů. Předmětná změna se má za přísnějších podmínek týkat i úvěrů pro fyzické osoby, jež nejsou spotřebiteli.

  Ochrana pro nájemce bytů (schváleno PS, Senát projedná 16.4.)

  Poslaneckou sněmovnou dále prošel v pozměněném znění i návrh zákona, který má chránit nájemců bytů, domů nebo jejich částí. Dne 16. 4. 2020 má tento návrh projednat Senát.

  Pronajímatel dle tohoto návrhu nemůže dát nájemci výpověď v období do 31. 12. 2020, pokud je nájemce v prodlení s placením nájemného a k prodlení dojde v tzv. „rozhodné době“ (tj. od 12. 3. 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádných opatření, nejpozději však do 31. 7. 2020); prodlení nájemce musí být způsobeno převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii. Jiné důvody k výpovědi nájmu tím dotčeny nejsou.

  Pronajímatel by ve výjimečných případech mohl požadovat zrušení nájmu již po skončení nouzového stavu, zejména pokud by po něm nebylo možné spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel. Výše uvedené by se vztahovala taktéž na podnájem.

  Ochrana pro nájemce prostor sloužících k podnikání (schváleno PS, Senát projedná 16.4.)

  Podobně jako v případě bytů Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, který má chránit nájemce a podnájemce prostor sloužících k podnikatelské činnosti, včetně pachtu. Dne 16. 4. 2020 má tento návrh zákona projednat Senát.

  Pronajímatelé podle tohoto návrhu nemohou v ochranné době (tj. od účinnosti zákona do 31. 12. 2020) ukončit nájem pouze proto, že se nájemce dostal do prodlení s placením nájemného nebo služeb, pakliže k tomuto prodlení došlo v důsledku mimořádných opatření a pokud k tomuto prodlení došlo v rozhodné době (tj. 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020). Tvrzené důvody související s epidemií nájemce bude pronajímateli muset prokázat, avšak právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů zůstává zachováno. Povinnost nájemce uhradit pronajímateli dlužné pohledávky tímto nezaniká, nájemce je povinen uhradit veškeré dluhy na nájemném do konce ochranné doby, tedy do 31. 12. 2020.

  Pronajímatel tak může požadovat ukončení nájmu nejdříve po skončení nouzového stavu, a to v případech, kdy po něm nelze spravedlivě požadovat, aby předmětná omezení snášel (např. tehdy, je-li pronájem jeho jediným zdrojem obživy).

  Podpora exportu (schváleno PS, Senát projedná 16.4.)

  Poslanecká sněmovna dále schválila návrh zákona o podpoře exportu. Dne 16. 4. 2020 má tento návrh projednat Senát.

  Podle tohoto návrhu má EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) nově podnikatelům poskytovat záruky za komerční úvěry na provozní a investiční výdaje a na pracovní kapitál. Banky by se tak díky státním garancím neměly bát půjčovat firmám v době krize způsobené pandemií koronaviru. Záruka by byla poskytována až 80% hodnoty úvěru na období do 31. 12. 2020. Podpora by byla určena pouze pro podnikatele, kteří mají více než 250 zaměstnanců; jejich podíl vývozu na celkovém ročním obratu za poslední účetní období (tj. za rok 2019) musí dosahovat alespoň jednu pětinu.

  Ochrana před zmeškáním procesních lhůt (schváleno PS, Senát projedná 16.4.)

  Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, na základě kterého má dojít k průřezové změně procesních předpisů v reakci na pandemii koronaviru. Dne 16. 4. 2020 má tento návrh projednat Senát.

  Jak jsme již avizovali dříve, novela se dotýká všech řízení, tj. občanské soudní řízení, exekuční řízení, insolvenční řízení, trestní řízení, řízení ve správním soudnictví i řízení před Ústavním soudem, a jejím hlavním cílem je chránit procesní práva účastníků tak, aby nebyli z důvodu koronavirové pandemie zkráceni na svých procesních právech. Pro lepší představu se povětšinou jedná o prominutí zmeškání lhůty, k němuž došlo z omluvitelného důvodu (epidemie), přičemž o prominutí bude nutno žádat. Lhůty k podání takové žádosti se pak odvíjí od povahy jednotlivých řízení.

  Ochrana dlužníků v rámci insolvenčního řízení (schváleno PS, Senát projedná 16.4.)

  V rámci balíčku na změnu procesních předpisů (viz výše) byly Poslaneckou sněmovnou schváleny i navrhované změny v oblasti insolvenčního zákona. Dne 16. 4. 2020 má tento návrh projednat Senát.

  Navrhovány jsou následující změny:

  (a) dlužníci by proti sobě nemuseli podávat dlužnický insolvenční návrh v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii; cílem je mj. vyloučit odpovědnost statutárního orgánu, který za současné situace nepodá insolvenční návrh;

  (b) nepřihlíželo by se k insolvenčním návrhům, kteří věřitelé podají v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. 8. 2020;

  (c) zavedení tzv. „mimořádného moratoria“, o nějž by mohly žádat provozuschopné podniky, které se pouze v důsledku dočasného výpadku dostaly do přechodných platebních potíží;

  (d) návrh na zavedení zvláštního režimu oddlužení plněním splátkového kalendáře pro ty dlužníky, jejichž oddlužení probíhá v režimu „staré“ právní úpravy účinné do 1. 6. 2019.

  Usnadnění pro fungování právnických osob (schváleno PS, Senát projedná 16.4.)

  Poslanecká sněmovna dále schválila návrh zákona, který má usnadnit fungování orgánů právnických osob po dobu, po kterou mimořádná opatření znemožňují jejich zasedání. Dne 16. 4. 2020 má tento návrh projednat Senát.

  Jedná se o následující opatření:

  (a) rozhodování na dálku – orgány právnických osob by mohly rozhodovat buď s využitím technických prostředků (např. skrze videokonferenční hovor) nebo písemně mimo zasedání (rozhodování „per rollam“), a to bez ohledu na to, zda to zakladatelské právní jednání připouští, neupravuje či zakazuje

  (b) prodloužení funkčních období – funkční období člena voleného orgánu, které by za normálních okolností mělo uplynout, by se prodloužilo do uplynutí 3 měsíců po skončení mimořádných opatření při epidemii; k prodloužení by nedošlo, pokud by s tím tento člen projevil nesouhlas

  (c) lhůta k projednání účetní závěrky – v případě, že by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádných opatření při epidemii, uplynula by až 3 měsíce po skončení těchto opatření, nejpozději však 31. 12. 2020.

  Poukazy za zrušené zájezdy (schváleno PS, Senát projedná 16.4.)

  Poslanecká sněmovna dále schválila návrh zákona, který má ochránit cestovní kanceláře před krachem. Dne 16. 4. 2020 má tento návrh projednat Senát.

  Cestovní kanceláře by měly možnost odložit vrácení peněz za zájezdy, které byly zrušeny kvůli koronavirové infekci v období od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 (tzv. ochranná doba). Klienti by namísto toho dostali poukazy na rovnocenné cestovní zájezdy, které by mohli využít během ochranné doby. Nárok na vrácení peněz by klientům vznikl až po uplynutí ochranné doby v případě, že by svoje poukazy nevyužili.

  Udělení cestovního poukazu by mohly odmítnout zvlášť zranitelné osoby (senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené či osoby, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat).

  Aktualitu zpracovaly Mgr. Michaela Prodělalová a Mgr. Karolína Adámková

  Další aktuality

  Archiv aktualit