• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH NOVINEK V TÝDNU OD 13. DO 19. 4. 2020

  20. 04. 2020

  Níže uvádíme přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v průběhu týdne.

  1. NOVÝ ZÁKON:

  Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

  Zákon dlužníkům umožňuje dočasně odložit splatnost některých úvěrů. Dlužníci se tak ve stanovených případech mohou obrátit na své věřitele a oznámit jim dočasný odklad splátek.

  Odklad je možné oznámit u podnikatelských i spotřebitelských úvěrů, které byly sjednány a čerpány před 26. 3. 2020, nebo u hypoték sjednaných před 26. 3 2020 (– zákon stanovuje z tohoto pravidla určité výjimky, například ze své působnosti vylučuje operativní leasingy atp.).

  Dlužníci se mohou rozhodnout, zda chtějí splácení úvěru odložit do 31. 10. 2020, nebo jen do 31. 7. 2020. Splatnost úvěru se pak o tuto dobu prodlouží; spolu s tím se prodlužuje také období fixace úrokové sazby, nebo doba zajištění úvěru. Věřitelé po dobu trvání odkladu mají právo na sjednaný úrok; v případě spotřebitelů však výše tohoto úroku nesmí přesahovat výši repo sazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů.

  Dlužníci během trvání odkladu nemusí věřitelům hradit splátky jistin ani úroky; to neplatí v případě právnických osob, které musí hradit alespoň úroky. Pro právnické osoby pak platí ještě jedno omezení – během ochranné doby nesmí provádět podstatné dispozice se svým majetkem, který by mohl sloužit k uspokojení věřitele.

  Zákon je účinný od 17. 4. 2020.

  2. NOVÝ VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKONA:

  Zpětné působení daňové ztráty neboli „Loss Carryback“ (vládní návrh zákona směřující do Poslanecké sněmovny)

  Dne 14. 4. 2020 vláda schválila návrh zákona, který zavádí možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. loss carryback) u daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2020.

  Dle stávající právní úpravy lze daňovou ztrátu uplatnit v pěti zdaňovacích obdobích následujících po daňové ztrátě, tj. pouze ve vztahu do budoucna. Navrhovaná novela by však umožňovala, aby daňovou ztrátu bylo možné uplatnit nejen dopředu, ale i zpětně za dvě předchozí zdaňovací období. To by jinými slovy znamenalo, že pokud poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, mohl by si o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018; poplatník daně by tímto způsobem mohl získal daň (nebo její část), kterou uhradil za rok 2019 nebo 2018. Zpětné uplatnění daňové ztráty by se provádělo formou dodatečného daňového přiznání.

  Příklad:

  Poplatník právnická osoba vykázal za zdaňovací období roku 2019 základ daně ve výši 100 a byla mu vyměřena daň ve výši 19 (19% sazba daně), kterou řádně a včas zaplatil. Ve zdaňovacím období roku 2020 vykázal poplatník daňovou ztrátu ve výši 50. Poplatník se rozhodl využít možnost uplatnit ztrátu zpětně a dodatečným daňovým přiznáním za zdaňovací období roku 2019 uplatní položku odčitatelnou od základu daně ve výši 50. Za za zdaňovací období roku 2019, mu tak vznikne přeplatek na dani ve výši 9,5.

  3. NÁVRHY ZÁKONŮ SCHVÁLENÝCH SENÁTEM:

  Zpřísnění regulace spotřebitelského úvěru

  Senát schválil novelu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Dle stávající regulace si může věřitel s dlužníkem (byť za omezených podmínek) sjednat pro případ prodlení se splácením spotřebitelského úvěru smluvní pokutu, úroky z prodlení a právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Tato možnost zůstává věřiteli zachována, ale v případě, že se dlužník dostane do prodlení delšího než 90 dnů, má mít věřitel právo pouze na úrok ve výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 8%. Předmětná změna se za přísnějších podmínek týká i úvěrů pro fyzické osoby, jež nejsou spotřebiteli.

  Návrh zákona nyní bude předložen k podpisu prezidentovi republiky.

  Podpora exportu

  Senát dále schválil návrh zákona, dle kterého EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) má podnikatelům poskytovat záruky za komerční úvěry na provozní a investiční výdaje a na pracovní kapitál. Banky by se tak díky státním garancím neměly bát půjčovat firmám v době krize způsobené pandemií koronaviru. Záruka má být poskytována až za 80% hodnoty úvěru na období do 31. 12. 2020. Podpora má být určena pouze pro podnikatele, kteří mají více než 250 zaměstnanců, a jejich podíl vývozu na celkovém ročním obratu za poslední účetní období (tj. za rok 2019) dosáhl alespoň jednu pětinu.

  Návrh zákona nyní bude předložen k podpisu prezidentovi republiky.

  Ochrana před zmeškáním procesních lhůt

  Senát schválil také návrh zákona, na základě kterého má dojít k průřezové změně procesních předpisů v reakci na pandemii koronaviru. Novela se má dotknout prakticky všech řízení (tj. občanské soudní řízení, exekuční řízení, insolvenční řízení, trestní řízení, řízení ve správním soudnictví i řízení před Ústavním soudem). Hlavním cílem je chránit procesní práva účastníků řízení tak, aby z důvodu koronavirové pandemie nebyli kráceni na svých procesních právech. Jedná se především o možnost žádat o prominutí zmeškání lhůty v případech, kdy to dle stávající úpravy není možné. Lhůty k podání žádosti se budou odvíjet od jednotlivých řízení.

  Návrh zákona nyní bude předložen k podpisu prezidentovi republiky.

  Poukazy za zrušené cestovní zájezdy

  Senát dále schválil návrh zákona, který má cestovní kanceláře chránit před krachem. Cestovní kanceláře dle návrhu tohoto zákona mají možnost odložit vrácení peněz za zájezdy, které byly zrušeny kvůli koronavirové infekci v období od 20. 2 do 31. 8. 2020 (tzv. ochranná doba). Klienti namísto toho mají dostat poukazy na rovnocenné cestovní zájezdy, které mohou využít během ochranné doby. Nárok na vrácení peněz klientům vznikne až po uplynutí ochranné doby v případě, že svoje poukazy nevyužijí. Udělení cestovního poukazu mohou odmítnout zvlášť zranitelné osoby (senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené či osoby, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat).

  Návrh zákona nyní bude předložen k podpisu prezidentovi republiky.

  Ochrana dlužníků v rámci insolvenčního řízení

  V rámci balíčku na změnu procesních předpisů (viz výše) byly Senátem schváleny i navrhované změny v oblasti insolvenčního zákona, mezi které patří následující:

  (a) dlužníci by proti sobě nemuseli podávat dlužnický insolvenční návrh v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii; primárním cílem této změny je vyloučit potenciální odpovědnost členů statutárního orgánu, pokud včas nepodají insolvenční návrh

  (b) nepřihlíželo by se k insolvenčním návrhům, které věřitelé podají v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. 8. 2020;

  (c) zavedení tzv. „mimořádného moratoria“, o nějž by mohly žádat provozuschopné podniky, které se pouze v důsledku dočasného výpadku dostaly do přechodných platebních potíží

  (d) zavedení zvláštního režimu oddlužení plněním splátkového kalendáře pro ty dlužníky, jejichž oddlužení probíhá v režimu „staré“ právní úpravy účinné do 1. 6. 2019.

  Návrh zákona nyní bude předložen k podpisu prezidentovi republiky.

  Usnadnění fungování právnických osob

  Senát konečně schválil také návrh zákona, který má usnadnit fungování orgánů právnických osob po dobu, po kterou mimořádná opatření znemožňují jejich zasedání. Jedná se o následující opatření:

  (a)rozhodování na dálku – orgány právnických osob by mohly rozhodovat buď s využitím technických prostředků (např. skrze videokonferenční hovor) nebo písemně mimo zasedání (rozhodování „per rollam“), a to bez ohledu na to, zda to zakladatelské právní jednání připouští, neupravuje či zakazuje

  (b)prodloužení funkčních období - funkční období člena voleného orgánu, které by za normálních okolností mělo uplynout, by se prodloužilo do uplynutí 3 měsíců po skončení mimořádných opatření při epidemii; k prodloužení by nedošlo, pokud by s tím dotčený člen projevil nesouhlas

  (c) lhůta k projednání účetní závěrky – v případě, že by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádných opatření při epidemii, uplynula by až 3 měsíce po skončení těchto opatření, nejpozději však 31. 12. 2020.

  Návrh zákona nyní bude předložen k podpisu prezidentovi republiky.

  4. CO SENÁTEM NEPROŠLO?

  Odklad nájemného za byty (Poslanecká sněmovna projedná znovu)

  Senátem naopak neprošel vládní návrh zákona, podle kterého pronajímatelé nemohou v období do 31. 12. 2020 („rozhodná doba“) vypovědět nájem bytu nájemcům, kteří se dostali do prodlení v důsledku koronavirové infekce. Senátoři namítali, že pokud by zákon prošel ve stávajícím znění, znamenalo by to neúměrně zatížení pro pronajímatele bytů. Senát proto tento návrh Poslanecké sněmovně vrátil s pozměňovacími návrhy, v rámci kterých mimo jiné navrhuje, aby stát ručil pronajímatelům bytů za 80 % nájemného, které nebude uhrazeno v rozhodné době.

  Poslanecká sněmovna projedná vrácený návrh zákona znovu; Senát může být přehlasován kvalifikovanou většinou 101 hlasů.

  Odklad nájemného za podnikatelské prostory (Poslanecká sněmovna projedná znovu)

  Spolu s pozměňovacími návrhy vrátil Senát Poslanecké sněmově také vládní návrh zákona, který měl umožnit odklad placení nájemného za prostory určené k podnikání. Námitky Senátu byly obdobné jako v případě bytů. I v tomto případě Senát navrhuje, aby stát ručil pronajímatelům za 80 % nájemného, které nebude uhrazeno v rozhodné době.

  Poslanecká sněmovna projedná vrácený návrh zákona znovu; Senát může být přehlasován kvalifikovanou většinou 101 hlasů.

  Aktualitu zpracovali: Mgr. Martin Bošiak, Mgr. Michaela Prodělalová a Mgr. Karolína Adámková

  Další aktuality

  Archiv aktualit