• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Podání žádosti / přehledu zaměstnanců - příspěvek programu ANTIVIRUS

  21. 04. 2020

  Dovolujeme si Vás informovat, že je možné podávat přehledy zaměstnanců, na které se žádá příspěvek v rámci programu ANTIVIRUS

  Odesláním žádosti, resp. odesláním přehledu a nárokováním si příspěvku uzavíráte automaticky dohodu s Úřadem práce. Doporučujeme obsahu dohody věnovat pozornost. Dohoda se generuje online automaticky. Znění dohody naleznete v příloze.

  Ve vztahu k programu ANTIVIRUS důsledně upozorňujeme na následující.

  Příspěvek se poskytuje na základě prohlášení žadatele, že splňuje předepsané podmínky. Úřad práce materiálně žádost a ani následné přehledy nepřezkoumává. Pouze kontroluje formální úplnost žádosti.

  Přezkoumávání splnění podmínek pro čerpání příspěvku bude realizováno následně v součinnosti zejména inspektorátů práce a daňové správy. V rámci následné kontroly bude žadatel muset bezezbytku prokázat, že ke dni podání žádosti, resp. přehledu, podmínky splňoval a příspěvek mu byl po právu v odpovídající výši přiznán a vyplacen. K tomu pro ty, kteří se nesetkali s daňovou kontrolou, dodáváme, že kontrolní orgány v tomto případě důsledně vyžadují prokázání všech zákonných podmínek. Zjednodušeně řečeno v tomto případě platí odlišný přístup oproti přestupkovému řízení, kde se uplatní princip v pochybnostech ve prospěch pachatele.

  V této souvislosti je také podstatné mj. vnímat, že kontrola může být prováděna až několik let po poskytnutí příspěvku, tedy v okamžiku, kdy se již situace stabilizuje. Pohled na věci minulé prizmatem pozdější doby může být v nezanedbatelné míře odlišný od pohledu, který by kontrolní orgán měl v krizové době. Jinak řečeno, stávající shovívavá vyjádření představitelů státní moci o mírném postupu je třeba brát spíše s rezervou.

  Bude-li poskytnutí příspěvku vyhodnoceno jako neoprávněné, bude povinností takový příspěvek vrátit, včetně případně vyměřeného penále.

  Závěrem ke shora uvedenému jedno doporučení.

  Je zcela zásadní důsledně zdokumentovat celou situaci tak, aby bylo v případě kontroly zejména prokázáno, že

  - byly náhrady mezd v určité výši zaměstnancům vyplaceny;

  - na straně zaměstnavatele nastaly důvody související s COVID-19 vedoucí k překážkám v práci (zejména jde-li o omezení odbytu po zboží a službách - prokazovat lze tyto skutečnost všemi možnými způsoby od přehledu poklesu tržeb, přes komunikaci se smluvními partnery ohledně rušení zakázek kvůli COVID-19 atd.);

  - zaměstnancům byl režim překážek v práci řádně oznámen.

  Tuto informaci pro Vás připravil JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

  Pokud máte k uvedenému dotazy, nebo potřebujete pomoci s vyplněním žádosti, neváhejte se na nás obrátit.

  Příloha

  Stáhnout přílohu

  Další aktuality

  Archiv aktualit