• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH NOVINEK V TÝDNU OD 20. DO 26. 4. 2020

  28. 04. 2020

  Níže uvádíme přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v týdnu od 20. do 26. 4. 2020

  1. ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE

  Dne 23. 4. 2020 Městský soud v Praze vynesl rozsudek sp. zn. 14 A 41/2020, kterým s účinností ke dni 27. 4. 2020 zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 3. 2020 a 17. 4. 2020 omezující maloobchodní prodej a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 a 15. 4. 2020 omezující volný pohyb osob. Soud svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že Ministerstvo zdravotnictví těmito opatřeními překročilo meze svojí působnosti, neboť o takto razantním omezení lidských práv a svobod může v době nouzového stavu rozhodnout pouze vláda, nikoliv konkrétní ministr. Soud se ve svém rozhodnutí nezabýval ani tak obsahem, resp. přiměřeností mimořádných opatření, ale právní formou, kterou byla učiněna. Z rozhodnutí neplyne, že by stát během nouzového stavu nemohl v přiměřené míře omezovat některá základní lidská práva a svobody (tj. především svobodu pohybu a podnikání), nicméně dle právního názoru soudu musí tyto restrikce schválit vláda jako kolektivní orgán v režimu krizového zákona, nikoliv pouze ministr zdravotnictví v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví. Soud, s ohledem na výše uvedené, poskytl vládě možnost schválit restriktivní opatření ve lhůtě do 27. 4. 2020 znovu, avšak zákonem předvídaným způsobem. Vláda reagovala níže popsaným způsobem.

  2. REAKCE VLÁDY NA ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

  Přestože vláda uvedla, že s rozhodnutím Městského soudu v Praze nesouhlasí a podá proti němu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, sama v reakci na toto rozhodnutí zrušila zákaz volného pohybu osob, který zde platil od 16. 3. 2020.

  Nově je tak možné pobývat na veřejně dostupných místech v počtu až deseti osob (dosud to byly pouze osoby dvě). Pravidlo zachovávání odstupu nejméně 2 metry od jiných osob zůstává v platnosti. Obdobné platí pro sportování na venkovních sportovištích a umožněny byly taktéž svatby do deseti osob. Toto nové opatření vlády nabylo účinnosti 24. 4. 2020 a je dostupné „zde“

  Co se týče maloobchodního prodeje, vláda využila možnosti, kterou ji poskytl Městský soud v Praze (viz výše), a s účinností od 27. 4. 2020 rozhodla o pokračování restrikcí, které byly dříve přijaty Ministerstvem zdravotnictví. Shrnutí stávajících restrikcí v oblasti maloobchodu je dostupné „zde“

  Aktuální harmonogram vlády pro rozvolňování v následujících týdnech pak naleznete „zde“

  3. PŘIJATO POSLANECKOU SNĚMOVNOU:

  Prodloužení kompenzačního bonusu pro OSVČ

  V souvislosti s některými opatřeními týkajících se nákazy Covid-19 jsme vás v minulých týdnech informovali i o zákoně, na základě kterého mají OSVČ nově nárok na „kompenzační bonus“ ve výši 25 000 Kč. Stávající úprava se vztahuje jen na období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 (tzv. bonusové období). Za každý den bonusového období přináleží OSVČ 500 Kč, v souhrnu tedy 25 000 Kč. Poslanecká sněmovna minulý týden schválila vládní návrh zákona, kterým má být bonusové období prodlouženo i na květen, červen, červenec a srpen. Zákon prošel Sněmovnou a bude jej nyní projednávat Senát.

  4. NOVÉ ZÁKONY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE:

  Odklad nájemného za byty (zákon č. 209/2020 Sb.)

  V minulém týdnu byl schválen vládní návrh zákona, podle něhož pronajímatelé nemohou v období do 31. 12. 2020 vypovědět nájem bytu nájemcům, kteří se dostali do prodlení v důsledku koronavirové infekce. Poslanecká sněmovna tak přehlasovala Senát, kterým tento návrh neprošel.

  Prodlení nájemce musí být způsobeno převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii. Jiné důvody k výpovědi nájmu tím dotčeny nejsou. Zákon nezbavuje nájemce povinnosti hradit své závazky; v případě, že dluhy nebudou uhrazeny ani do 31. 12. 2020, může pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby.

  Ve výjimečných případech může pronajímatel požadovat zrušení nájmu již po skončení nouzového stavu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel, zejména mohl-li by v důsledku omezení upadnout do takové nouze, že nebude mít ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. Pokud se však strany na zrušení nájmu nedohodnou, musí o zrušení nájmu rozhodnout soud na návrh pronajímatele, což se nejeví jako příliš praktické a flexibilní. Výše uvedená pravidla se vztahují také na podnájem. Prezident republiky předmětný návrh dne 24. 4. 2020 podepsal a tento byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 209/2020, přičemž nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dnem 27. 4. 2020.

  Odklad nájemného za podnikatelské prostory (zákon č. 210/2020 Sb.)

  Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát ve věci vládního návrhu zákona, který umožňuje odklad placení nájemného za prostory určené k podnikání. Zákon chrání nájemce a podnájemce prostor sloužících k podnikatelské činnosti, včetně pachtu, a to obdobným způsobem jako v případě bytů. Pronajímatelé podle tohoto zákona nesmí v ochranné době (tj. od účinnosti zákona do 31. 12. 2020) ukončit nájem pouze proto, že se nájemce dostal do prodlení s placením nájemného nebo služeb, pakliže k tomuto prodlení došlo v důsledku mimořádných opatření a pokud k prodlení došlo v rozhodné době (tj. od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020, rozhodná doba je stejná jako v případě bytů). Tvrzené důvody související s epidemií bude nájemce muset pronajímateli prokázat.

  Právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů zůstává zachováno. Ani v tomto případě nezaniká povinnost nájemce uhradit pronajímateli dlužné pohledávky, nájemce je povinen uhradit veškeré dluhy na nájemném do konce ochranné doby, tedy do 31. 12. 2020. V případě, že nájemce svoje dluhy v tomto termínu neuhradí, může pronajímatel vypovědět nájem s výpovědní dobou 5 dnů. Pronajímatel může požadovat ukončení nájmu nejdříve po skončení nouzového stavu, a to v případech, kdy po něm nelze spravedlivě požadovat, aby předmětná omezení snášel.

  Prezident republiky předmětný návrh dne 24. 4. 2020 podepsal a zákon byl publikován pod č. 210/2020, přičemž nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 27. 4. 2020.

  Zpřísnění regulace spotřebitelského úvěru (novela zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru)

  Dle předchozí právní regulace si věřitel mohl s dlužníkem (byť za omezených podmínek) sjednat pro případ prodlení se splácením spotřebitelského úvěru smluvní pokutu, úroky z prodlení a právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Tato možnost zůstává věřiteli zachována, ale v případě, že se dlužník dostane do prodlení delšího než 90 dnů, má mít věřitel právo pouze na úrok ve výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 8 %. Předmětná změna se za přísnějších podmínek týká i úvěrů pro fyzické osoby, jež nejsou spotřebiteli.

  Prezident republiky zákon podepsal, publikován byl pod č. 186/2020, účinnosti nabyl dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 24. 4. 2020.

  Lex COVID – Ochrana před zmeškáním procesních lhůt (zákon č. 191/2020 Sb.)

  Prezident republiky dále v průběhu minulého týdne podepsal zákon č. 191/2020, který obsahuje průřezovou novelizaci procesních předpisů v reakci na pandemii koronaviru (tzv. lex COVID). Novela se dotkne prakticky všech řízení (tj. občanské soudní řízení, exekuční řízení, insolvenční řízení, trestní řízení, řízení ve správním soudnictví i řízení před Ústavním soudem). Hlavním cílem je chránit procesní práva účastníků řízení tak, aby z důvodu koronavirové pandemie nebyli kráceni na svých procesních právech. Jedná se především o možnost žádat o prominutí zmeškání lhůty v případech, kdy to dle stávající úpravy není možné. Lhůty k podání žádosti se budou odvíjet od jednotlivých řízení.

  Zákon byl publikován pod č. 191/2020, účinnosti nabyl dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 24. 4. 2020.

  Lex COVID – Ochrana dlužníků v rámci insolvenčního a exekučního řízení (zákon č. 191/2020 Sb.)

  Zákon č. 191/2020 Sb. zavádí i významné změny v oblasti insolvence a exekucí, mezi které patří mimo jiné následující:

  (a) dlužníci proti sobě nemusí podávat dlužnický insolvenční návrh v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii

  (b) nepřihlíží se k insolvenčním návrhům, které věřitelé podají v období ode dne nabytí účinnosti zákona do 31. 8. 2020

  (c) podnikatelé, kteří ke dni 12. 3. 2020 nebyli v úpadku, mohou žádat o mimořádné moratorium (tzv. COVID moratorium), aniž by museli zahajovat insolvenční řízení; splnění uvedené podmínky bude prokazováno čestným prohlášením dlužníka; COVID moratorium není podmíněno souhlasem nadpoloviční většiny věřitelů jako standardní moratorium

  (d) zavádí se zvláštní ochranná opatření pro dlužníky, kteří se oddlužují v režimu plnění splátkového kalendáře dle „staré“ právní úpravy účinné do 1. 6. 2019

  (e) do 30. 6. 2020 nebudou prováděny exekuce formou prodeje movitých a nemovitých věcí

  Jak již bylo uvedeno výše, tento zákon byl publikován pod č. 191/2020, účinnosti nabyl dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dnem 24. 4. 2020.

  Lex COVID – Usnadnění fungování právnických osob (zákon č. 191/2020 Sb.)

  Součástí zákona č. 191/2020 Sb. jsou nová pravidla, které mají za cíl usnadnit fungování orgánů právnických osob po dobu, po kterou mimořádná opatření znemožňují jejich zasedání. Jedná se především o následující opatření:

  (a) rozhodování na dálku – orgány právnických osob by mohly rozhodovat buď s využitím technických prostředků (např. skrze videokonferenční hovor) nebo písemně mimo zasedání (rozhodování „per rollam“), a to bez ohledu na to, zda to zakladatelské právní jednání připouští, neupravuje či zakazuje

  (b) prodloužení funkčních období – funkční období člena voleného orgánu, které by za normálních okolností mělo uplynout, se prodloužilo do uplynutí 3 měsíců po skončení mimořádných opatření při epidemii; k prodloužení nedojde, pokud s tím dotčený člen projeví nesouhlas

  (c) lhůta k projednání účetní závěrky – v případě, že by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádných opatření při epidemii, prodlužuje se její plynutí na další 3 měsíce po skončení opatření, nejpozději však dne 31. 12. 2020.

  Zákon byl publikován pod č. 191/2020, účinnosti nabyl dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 24. 4. 2020.

  Poukazy za zrušené cestovní zájezdy (zákon č. 185/2020 Sb.)

  Byl přijat zákon č. 185/2020, který umožňuje cestovním kancelářím odložit vrácení peněz za zájezdy, které byly zrušeny kvůli koronavirové infekci v období od 20. 2 do 31. 8. 2020 (tzv. ochranná doba). Klienti namísto toho dostanou poukazy na rovnocenné cestovní zájezdy, které mohou využít během ochranné doby. Nárok na vrácení peněz klientům vznikne až po uplynutí ochranné doby v případě, že svoje poukazy nevyužijí. Cestovní poukaz mohou odmítnout zvlášť zranitelné osoby (senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené či osoby, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat).

  Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 24. 4. 2020.

  Realitní zprostředkování (novela zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování)

  Současně byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o realitním zprostředkování, která odkládá povinnost realitních zprostředkovatelů získat novou vázanou živnost „Realitní zprostředkování“, a to až o 6 měsíců (původně novela zákona obsahovala návrh pouze o 4 měsíce). Realitní zprostředkovatelé tak musejí tuto povinnost splnit do 3. 3. 2021.

  Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 190/2020, přičemž nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 24. 4. 2020.

  V případě potřeby konzultace kontaktujte kteréhokoliv člena týmu Felix a spol.

  Další aktuality

  Archiv aktualit