• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH NOVINEK V TÝDNU OD 4. DO 10. 5. 2020

  12. 05. 2020

  Níže uvádíme přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v průběhu minulého týdne.

  1. NOVELA ZÁKONA O KOMPENZAČNÍM BONUSU

  Ve sbírce zákonů byla dne 8. 5. 2020 pod č. 234/2020 publikována novela zákona o kompenzačním bonusu (zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2). Nároky OSVČ na získání tzv. „kompenzačního bonusu“ se rozšiřují, když vedle prvního bonusového období (500 Kč za každý den v období od 12. 3. do 30. 4. 2020), se přidává ještě druhé bonusové období (500 Kč denně za období od 1. 5. do 8. 6. 2020, tj. 39 dnů) s tím, že vláda může nařízením rozhodnout i o třetím bonusovém období, které může trvat od 9. 6. do 31. 8. 2020, a to v závislosti na trvání krizových opatření.

  Novela zákona o kompenzačním bonusu se stala účinnou dne 9. 5. 2020.

  2. HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ

  Od 20. 4. 2020 dochází k postupnému uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách apod. Zatím poslední vlna uvolňování proběhla toto pondělí 11. 5. 2020, kdy otevřely provozovny v nákupních centrech, provozovny stravovacích služeb s prodejem přes okno včetně venkovních zahrádek, holičství a kadeřnictví apod. Další vlna uvolňování je pak naplánována za dva týdny, tj. na pondělí 25. 5. 2020. Aktuální harmonogram vlády pro rozvolňování v následujících týdnech naleznete ZDE.

  3. SCHVÁLENO VLÁDOU

  Dotační program MPO "COVID - Nájemné"

  Vláda schválila záměr dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – Nájemné“. V rámci tohoto programu by měl stát formou dotace za období od 1. dubna do 30. června 2020 částečně hradit nájemné v případě podnikatelů, kterých se negativně dotkla opatření spojená s pandemií (např. uzavření provozovny, prodej pouze přes e-shop atd.).

  Dotace by dle schváleného záměru měla být poskytována na nájemné hrazené za období druhého kvartálu, a to ve výši 50 % nájemného. Podmínkou poskytnutí této dotace by však bylo to, že pronajímatel poskytne nájemci slevu na nájemném 30 %, což by se prokazovalo uzavřeným dodatkem k nájemní smlouvě. Aktuální záměr tak počítá s 50% účastí státu, 30% účastí pronajímatele a 20% účastí nájemce. Vše je však zatím ve stádiu pouze vládou schváleného záměru a vláda bude konkrétní podmínky poskytování uvedené dotace ale i její přesnou výši ještě projednávat. Je tak třeba počítat s tím, že podmínky tohoto programu se mohou podstatným způsobem měnit.

  Rozšíření kompenzačního bonusu pro „drobné s.r.o.“

  I přesto, že se teprve dne 9. 5. 2020 stala platnou a účinnou první novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, o níž Vás informujeme výše, schválila vláda minulý týden další (druhý) návrh novely předmětného zákona. V tomto návrhu zákona dochází k rozšíření okruhu možných žadatelů, když se má novela týkat i společníků malých společností s.r.o. Pro naplnění podmínek pro získání kompenzačního bonusu bude s.r.o. muset mít nejvýše dva společníky, přičemž o podporu v takovém případě by mohli žádat oba, anebo se bude moci jednat o společnost s.r.o. s více společníky, avšak tito jsou členy jedné rodiny (tzn. v přímém příbuzenském vztahu). Ve druhém případě budou o kompenzační bonus moci opět žádat všichni společníci. Nicméně, žadatelé nesmí být současně zaměstnanci s účastí na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti nebo jako jednatel), současně nesmí daná osoba v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, dále nesmí již čerpat bonus z titulu OSVČ, anebo se nesmí jednat o společníky společností, jež byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivými plátci podle zákona o DPH.

  Tento další program bude, stejně jako Pětadvacítka pro OSVČ, spravován a vyplácen Finanční správou. Předmětný návrh zákona bude opětovně schvalován v rámci legislativní nouze.

  Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení

  Vláda navrhuje snížit penále za pozdní platbu pojistného zaměstnavatele o 80 %. Snížené penále se uplatní pouze za podmínky, že dlužné pojistné zaměstnavatel uhradí nejpozději do 20. října 2020. Pokud by do tohoto termínu pojistné neuhradil, od počátku bude uplatněno penále ve standardní výši tj. 0,05 % za každý den prodlení. Další podmínkou je, že zaměstnavatel odvede v řádné lhůtě a v plné výši pojistné za květen až červenec 2020, které sráží ve výši 6,5 % z mezd svých zaměstnanců.

  Sněmovna bude návrh zákona projednávat na schůzi dne 13. 5. 2020.

  Další aktuality

  Archiv aktualit