• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH NOVINEK – stav k 3. 6. 2020

  04. 06. 2020

  1. HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ

  Od 20. 4. 2020 dochází k postupnému uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách apod. Zatím poslední vlna uvolňování proběhla v pondělí 25. 5. 2020, kdy byla zrušena plošná povinnost nosit roušky, byť zůstala řada výjimek (např. nošení roušek v MHD, v budovách apod.). Poslední vlna uvolňování, kdy budou zrušeny zbývající povinnosti, zatím naplánována není. Harmonogram vlády pro rozvolňování v minulých týdnech naleznete ZDE.

  2. SCHVÁLENO VLÁDOU

  Dotační program MPO "COVID – Nájemné"

  Jak jsme Vás informovali již dříve, vláda schválila záměr dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – Nájemné“. V rámci tohoto programu by měl stát formou dotace za období od 1. dubna do 30. června 2020 částečně hradit nájemné v případě podnikatelů, kterých se negativně dotkla opatření spojená s pandemií (např. uzavření provozovny, prodej pouze přes e-shop atd.).

  Oficiální metodika Ministerstva průmyslu a obchodu zatím nebyla uveřejněna, byť jsou již, zejména na internetu, dohledatelné různé neoficiální metodiky. Nejedná se o zákonný předpis, tudíž schvalování této metodiky nepodléhá „standardnímu“ legislativnímu procesu.

  Kompenzace pro osoby poskytující hrazené zdravotní služby

  Vláda schválila návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby. Podle předmětného návrhu mají zdravotní pojišťovny vyplatit kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020, a to v rámci vyúčtování zdravotních služeb, které se hradí z veřejného zdravotního pojištění. Kompenzace má dopadat na poskytovatele zdravotních služeb, s nimiž mají zdravotní pojišťovny uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, poskytovatelům sociálních služeb, s nimiž mají zdravotní pojišťovny uzavřenu obdobnou smlouvu.

  Způsob kompenzace má být stanoven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Nicméně pojišťovnám i výše zmíněným poskytovatelům zdravotních služeb, eventuálně sociálních služeb, se nechává na vůli dohodnout se ohledně způsobu kompenzace odlišně od předmětné vyhlášky, a to do 31. 3. 2021. Takto uzavřené dohody budou uveřejněny.

  Zrušení cenového moratoria na nájemné z bytů

  Došlo ke zrušení zákazu navyšování nájemného z bytů tím, že vláda dne 1. 6. 2020 schválila usnesení, kterým se ruší usnesení č. 202/2020 Sb., kterým bylo stanoveno cenové moratorium nájemného z bytů. Nájemné z bytů je tak možné opět navyšovat v rámci zákonné úpravy.

  Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  Vláda schválila návrh zákona, kterým by některým zaměstnavatelům byla prominuta část pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které jsou povinni platit zaměstnavatelé (tj. 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců), a to za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

  Prominutí se má týkat malých zaměstnavatelů, kteří nemají více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru, a kteří si současně udrželi alespoň 90 % zaměstnanců oproti měsíci březnu tohoto roku. Dále je třeba, aby takoví zaměstnavatelé odvedli řádně a včas pojistné, které jsou povinni platit zaměstnanci, další podmínkou je, že zaměstnavatel nečerpal v příslušném měsíci prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti, který byl přijat pro zmírnění dopadů onemocnění COVID-19 (ANTIVIRUS). Podmínky pro splnění nároku na prominutí části pojistného se posuzují samostatně za každý kalendářní měsíc.

  Aktuálně má dojít k vypracování konečného znění návrhu předmětného zákona a tento následně poputuje do Poslanecké sněmovny ČR. Podle MPSV o prominutí pojistného nebude třeba žádat. Zaměstnavatelé v měsíčním výkazu oznámí příslušné správě sociálního zabezpečení snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné.

  3. UVEŘEJNĚNO VE SBÍRCE ZÁKONŮ

  Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

  Dne 19. 5. 2020 se stal účinným zákon č. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Předmětný zákon rozšiřuje důvody, pro které může být zaměstnavatel považován za platebně neschopného. Zákon navazuje na zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

  Zaměstnanec může požádat o vyplacení splatných mzdových nároků úřad práce, a to za splnění dvou podmínek – a to, že (i) zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci řádně a včas jeho mzdu a (ii) zaměstnanec podal proti zaměstnavateli insolvenční návrh (nebo bylo na zaměstnavatele vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení). Možnost žádat o vyplacení splatné mzdy však nebyla od konce dubna možná neb se z důvodu ochrany dlužníků nepřihlíží k insolvenčnímu návrhu podanému v období od 24. dubna do 31. srpna 2020. Zákonodárci tak v tomto období znemožnili zaměstnancům využít podpory úřadu práce. Tento nedostatek odstranil právě zákon č. 248/2020 Sb., když stanoví, že zaměstnavatel je v platební neschopnosti také tehdy, pokud neuspokojil splatné mzdové nároky svých zaměstnanců, a to dnem, kdy úřad práce obdržel usnesení insolvenčního soudu, že se k insolvenčnímu návrhu věřitele (zaměstnance) vůči danému zaměstnavateli nepřihlíží. Dotčení zaměstnanci tak mohou opět požádat o uspokojení mzdových nároků úřad práce, neb pro účely zákona o ochraně zaměstnanců se na předmětného zaměstnavatele pohlíží jako by byl v platební neschopnosti.

  Snížení penále z odložené úhrady pojistného na sociální zabezpečení

  Dne 27. 5. 2020 se stal účinným zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů, kterým je stanoveno snížení penále o 80 % za pozdní platbu pojistného za zaměstnavatele (24,8 %) za měsíce květen až červenec 2020.

  Snížené penále se uplatní pouze za podmínky, že odložené pojistné zaměstnavatel uhradí nejpozději do 20. října 2020. Pokud by do tohoto termínu pojistné neuhradil, od počátku bude uplatněno penále ve standardní výši (0,05 % za každý den prodlení). Další podmínkou je, že zaměstnavatel odvede v řádné lhůtě a v plné výši pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci ve výši 6,5 %.

  V případě, že se zaměstnavatel rozhodne využít možnost odložení platby pojistného za zaměstnavatele, nemusí tuto skutečnost OSSZ oznamovat. Dluh na pojistném a penále vzniklý odložením platby pojistného se nepovažuje za dluh pro účely potvrzování stavu závazků zaměstnavatele podle § 22d zákona o pojistném (tzv. potvrzení o bezdlužnosti). Zaměstnavatel má i nadále povinnost předložit za každý měsíc přehled o výši pojistného, a to se všemi vyplněnými údaji, tedy včetně odloženého pojistného za zaměstnavatele. Pokud tuto podmínku zaměstnavatel nesplní, penále nemůže být sníženo a zaměstnavatel bude povinen zaplatit je v plné výši. Pokud snížené penále ve svém úhrnu nepřesáhne částku 1 000 Kč, nebude zaměstnavateli ze strany OSSZ předepsáno k úhradě.

  Další aktuality

  Archiv aktualit