• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Aktuální opatření v souvislosti s COVID 19

  16. 10. 2020

  Co aktuálně platí?

  Od 5. října 2020 byl zaveden nouzový stav

  Od 13. října 2020 platí povinnost nošení roušek

  Tato povinnost platí ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj), v prostředcích veřejné dopravy na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

  Od 14. října 2020 dále platí:

  zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti.

  Naopak pořádat bez omezení počtu osob lze schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to do 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

  Bez omezení počtu osob se také mohou setkávat zaměstnanci vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele či osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost nebo osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob

  Mimořádné jednání vlády dne 14. října 2020

  Velký liberační balíček

  Ministerstvo financí vydalo tzv. generální pardon (odložení daňových povinností). Podnikatelům, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, se nově promíjí

  - úrok z prodlení u DPH splatné v období říjen až prosinec 2020, za podmínky, že tato daň bude uhrazena do konce roku 2020,

  - zálohy na daň z příjmů právnických i fyzických osob splatné v prosinci 2020

  - všechny letošní zálohy na daň silniční s okamžitou účinností od 15. 10. 2020

  Vládní zákazy dle ministerstva financí se mají přímo dotknout následujících oblastí:

  • provozování restauračních zařízení a barů,

  • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,

  • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,

  • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,

  • provozování cirkusů a varieté,

  • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,

  • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,

  • pořádání veletrhů,

  • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,

  • provozování zoologických zahrad,

  • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

  Dále je třeba upozornit na skutečnost, že některá opatření z jara zůstávají v platnosti. Mezi tato patří zejména prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad či prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.

  Co se dalšího chystá?

  Kompenzační bonus

  Dne 16. 10. 2020 má vláda projednat návrh na kompenzační bonus ve výši 500 Kč za každý den pro podnikatele, jehož provozovna, jež představuje jeho hlavní zdroj příjmů, byla uzavřena.

  Ošetřovné OSVČ

  Vláda má současně rozhodovat o ošetřovném pro OSVČ. Aktuální návrh počítá s částkou 400,- Kč po dobu 10 dní, tzn. celkově jde o částku až 4 000,- Kč.

  Změnit by se taktéž měly podmínky pro ošetřovné zaměstnanců. Vláda schválila návrh zákona, o němž bude rozhodováno v legislativním procesu, tento by měl změnit podmínky nejenom pro zaměstnance v pracovním poměru, ale taktéž pro osoby vykonávající práci mimo pracovní poměr, tj. ošetřovné by se mělo týkat taktéž osob pracujících na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), a to za podmínky, že za tyto osoby (zaměstnance) bylo alespoň po dobu 3 měsíců odváděno nemocenské pojištění. V takovém případě budou mít tito zaměstnanci nárok podmíněn stejně jako zaměstnanci zaměstnaní na pracovní poměr.

  EET

  Ministerstvo financí bude dne 16. 10. 2020 jednat o případném odkladu 3. a 4. vlny EET.

  Prodloužení některých programů z jara 2020

  COVID III (schváleno)

  Na svém mimořádném jednání dne 14. 10. 2020 schválila vláda prodloužení programu COVID III. Program COVID III byl zaveden v květnu tohoto roku a předcházely mu programy COVID I a COVID II. Cílem programu COVID III je zlepšení dostupnosti provozního financování pro podnikatele, kteří zaměstnávají max. 500 zaměstnanců a jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Jedná se o podporu poskytovanou formou záruky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB) za úvěry poskytnuté podnikatelům. Tyto úvěry nesmí přesáhnout výši 50 mil. Kč.

  Antivirus A (schváleno)

  Dalším vládou prodlouženým programem je program Antivirus A, jenž byl prodloužen až do konce tohoto roku. Program Antivirus A se týká pouze podniků s nuceným omezením provozu, kde zaměstnavatel bude mít již od 1. října tohoto nárok na celou částku vyplacených náhrad mezd, tj. 100 % (a nikoli jen 80 %, jak tomu bylo dosud). Ostatní 2 režimy, tj. B a C, prodlouženy nebyly.

  COVID – NÁJEMNÉ (schváleno)

  Taktéž program COVID – NÁJEMNÉ byl vládou dne 14. 10. 2020 schválen, resp. znovu zahájen a obměněn. Stát má podnikatelům přispět na nájem provozoven, a to 50 % z celkového nájemného za 3. čtvrtletí roku 2020. Přičemž v této 2. výzvě již nebude pro přiznání nároku na dotaci třeba slevy ze strany pronajímatele, jako tomu bylo doposud. Podpora je omezena maximální výší 10 mil. Kč na jednoho nájemce. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo seznam subjektů, kteří mohou žádat o tento program. Ministr průmyslu a obchodu uvedl, že druhá výzva má být spuštěna ještě v průběhu měsíce říjen. Více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2--vyzva-z-programu-covid-_-najemne--257310/

  COVID – Kultura a COVID - Sport (schváleno)

  Schváleny byly podpory kultuře a sportu. V kultuře má být poskytována finanční kompenzace na marně vynaložené výdaje za zrušené nebo odložené kulturní akce a především na režijní náklady - nájemné, energie apod. Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60 000 korun. Netýká se filmu, art kin a audiovizuální tvorby, zde bude podpora předmětem jednání vlády v týdnu od 19. 10. 2020. O dotace z 2. výzvy v programu COVID-Kultura bude možné žádat prostřednictvím infomačního systému dostupného přes webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

  V případě sportu budou moci o podporu žádat jak sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR, tak i pořadatelé sportovních akcí, které byly odloženy či zrušeny v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy COVID 19. Výše konkrétní dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz.

  Vážení klienti, o dalších přijatých opatřeních Vás budeme průběžně informovat. V případě, že si přejete s jakýmkoliv z výše uvedených programů či přijatých mimořádných opatření nebo usnesení poradit, neváhejte se na nás, kdykoliv, obrátit.

  Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

  Další aktuality

  Archiv aktualit