• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled aktuálních opatření v souvislosti s bojem proti pandemii onemocnění COVID-19

  23. 10. 2020

  V přehledu níže uvádíme jak opatření, která aktuálně platí, nové programy schválené na jednáních vlády, tak i informace, kdy a jak je možné o dotace v jednotlivých programech žádat, za předpokladu, že již byla vyhlášena výzva.

  Rozšířena povinnosti nosit roušky

  S platností od 21. 10. 2020 byla rozšířena povinnost nosit roušky taktéž:

  - v automobilech, pokud v automobilu jede víc osob (neplatí, pokud jde o členy společné domácnosti); a

  - na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud se v tom místě vyskytují více než dvě osoby blíže než dva metry od sebe (a opět se nejedná o členy jedné domácnosti).

  Příslušné mimořádné opatření MZČR ZDE

  Omezení prodejní doby obchodů, služeb a pohybu osob

  Od 22. 10. 2020 od 06:00 hod. došlo k uzavření maloobchodních prodejen a služeb s výjimkou prodejen se základním sortimentem. V nákupních centrech zůstanou otevřené pouze prodejny potravin, drogerie, lékárny a další provozovny. Jejich celý přehled je stanoven v usnesení vlády ZDE

  Velkoobchodní prodejny zůstanou otevřeny. Od stejného data je omezen i volný pohyb osob s výjimkou cest do práce, na nákup či k lékaři, případně na pomoc blízkým (ZDE)

  Krizová opatření mají platit do 3. listopadu.

  COVID-BUS

  V programu COVID-BUS schváleném na jednání vlády dne 14. 10. 2020 bude možné od pondělí 26. října 2020 podávat žádosti, výzva bude ukončena 25. listopadu 2020 (bude trvat 30 dnů). Program je určen pro nepravidelné zájezdové dopravce, přičemž podmínkou je, že vůz, na který se dotace žádá, splňuje emisní normy. Výše dotace se bude počítat dle emisní třídy a počtu sedadel vynásobených počtem dnů, kdy provozovatel autobus nemohl provozovat.

  OŠETŘOVNÉ II pro OSVČ

  Na mimořádném jednání vlády, o jehož konání jsme Vás minulý týden informovali, byl schválen program „OŠETŘOVNÉ II“ pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Podpora je určená pro OSVČ, které nemohou vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Ošetřovné se bude vyplácet z programu podpory Ošetřovné II pro OSVČ Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Dosáhne na něj osoba samostatně výdělečně činná, která:

  - musí z důvodu uzavření škol či jiného zařízení nebo kvůli karanténě zůstat doma s dětmi do 10 let;,

  - pečuje o osobu, jež je kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotním stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) a kvůli mimořádným opatřením nemůže využívat nějakou formu sociálních služeb;

  - pečuje o nezaopatřené dítě do 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost).

  Splní-li OSVČ podmínky pro získání podpory, bude čerpat pomoc ve výši 400 Kč za kalendářní den. O ošetřovné se bude žádat přes online formulář, který MPO zpřístupní na svém webu. K žádosti nebude nutné připojovat žádné přílohy, postačí jen čestné prohlášení. Návrh zákona, kterým by se měly změnit taktéž podmínky pro ošetřovné zaměstnanců, včetně osob vykonávajících práci mimo pracovní poměr na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), tak že tyto osoby (zaměstnanci) by měly nárok na ošetřovné v případě, že za ně alespoň po dobu 3 měsíců bylo odváděno nemocenské pojištění, byl Poslaneckou sněmovnou schválen ve zkráceném legislativním řízení a odeslán do Senátu.

  Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o.

  Vláda schválila návrh ministerstva financí na znovuzavedení kompenzačního bonusu. Opět, podobně jako na jaře, má činit 500 Kč denně. Kompenzační bonus se má vyplácet za období od 5. října do 4. listopadu 2020, tedy za 31 dnů. Celkově by tak měl dosáhnout 15 500 Kč.

  Kompenzační bonus se bude týkat OSVČ, společníků malých společností s ručením omezeným a (nejvýše dva společníci nebo rodinná s. r. o.) a osobám vykonávajícím práci na základě dohod o práci konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP), jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci nouzového stavu. Pro čerpání kompenzačního bonusu je stanovena podmínka, že žadatel (podnikatel) měl převažující činnost podnikání v oboru, jenž byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí (tzv. dominantní zdroj obživy), kdy rozhodným bude období mezi 1. červnem a 30. zářím 2020. jedná se zejména o pohostinství, organizování kongresů, vzdělávacích akcí, veletrhů, kultury a sportu atd. Už tedy nebude na překážku skutečnost, že OSVČ je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, avšak tato činnost pro ni nemůže mít převažující charakter.

  Návrh zákona předpokládá možnost dalšího kompenzačního období, pokud by došlo k prodloužení aktuálně platného nouzového stavu i po 4. listopadu 2020. Kromě těchto oblastí podnikání budou moci o bonus požádat i podnikatelé (OSVČ a společníci s. r. o.), kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni. Tedy například v případě, že podnikatelé ze „zavřených“ oborů odebírají většinu jejich služeb. Omezení této dodavatelské činnosti musí být nejméně o 80 % za období od června do září 2020. Zároveň musí platit, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce.

  EET

  Poslanci odsouhlasili návrh Ministerstva financí na odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Novela Zákona o evidenci tržeb nyní míří do Senátu. Podnikatelé, kteří budou chtít své tržby elektronicky evidovat dobrovolně, tak budou moci činit i nadále.

  LEX COVID JUSTICE II.

  Vláda schválila balíček opatření Ministerstva spravedlnosti, jehož cílem je zmírnit dopady epidemie koronaviru v oblasti insolvenčního práva.

  Rozšiřuje se okruh skutečností významných pro nezrušení schváleného oddlužení, respektive by se měla prodloužit možnost přerušit plnění reorganizačního plánu bez hrozby přeměny reorganizace v konkurz.

  Podnikatelům, kteří byli dosud ekonomicky stabilní, ale následkem opatření se dostali do dočasných hospodářských potíží, které by měly po skončení nouzového stavu odpadnout, se odkládá povinnost podat na sebe insolvenční návrh za účelem uvolnění kapacit k odvrácení úpadku.

  Dochází i k prodloužení možnosti využít ochrany tzv. mimořádného moratoria, u kterého uplynula lhůta k podávání návrhů 31. 8. 2020, a to s novou lhůtou až do 30. 6. 2021. U dobíhajících mimořádných moratorií se dále navrhuje kvůli nepředvídatelným problémům se zajišťováním souhlasů věřitelů v kvalifikované formě (zejména kvůli dopadům koronaviru na rozhodovací procesy orgánů věřitelů) odstoupit od tohoto požadavku pro účely prodloužení mimořádného moratoria až o další 3 měsíce.

  AgriCovid Potravinářství

  Při mimořádném jednání vlády dne 16. 10. 2020 byl ministrem zemědělství předložen dotační program pro oblast potravinářství, který byl schválen vládou. Program AgriCovid Potravinářství je určen na podporu producentů potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo omezeno krizovým opatřením vlády. Pravidla a podmínky pro žádosti o tento program vláda zatím neprojednala, přičemž tyto má předložit Ministerstvo zemědělství.

  Covid – Podpora cestovního ruchu

  Nový dotační program na podporu cestovního ruchu předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Vláda na něj vyčlenila půl miliardy korun. Program by měl být spuštěn do konce listopadu 2020.

  O pomoc v rámci programu Covid – Podpora cestovního ruchu budou moci žádat:

  - cestovní kanceláře, u kterých může výše podpory činit až 2,75 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, jako součástí spojených cestovních služeb na rok 2020;

  - cestovní agentury, kterým by mělo připadnout až 500 korun za zrušený zájezd z důvodů pandemie zakoupený v období od 1. prosince 2019 do 1. října 2020, a za zrušený pobyt v lázních v době, kdy byla zařízení uzavřena;

  - průvodci, pokud zdarma poskytnou své služby v rozsahu alespoň deset hodin školským zařízením, jejichž zřizovatelem je stát, obec nebo kraj. Případně si mohou tuto sumu nárokovat, pokud podstoupí rekvalifikaci akreditovanou ministerstvem školství, aby získali další uplatnění na trhu práce. Jednat se může například o pedagogické minimum. Při splnění uvedených podmínek by měli mít průvodci možnost získat 50.000 korun. Pokud žádnou z výše uvedených podmínek nesplní, budou moci žádat o příspěvek nejvýše 40.000 korun;

  - incomingové cestovní agentury – těm by měla být určena jednorázová částka 50.000 korun.

  Záruční program COVID III

  Podnikatelé budou moci nově kromě provozních úvěrů žádat u Českomoravské záruční a rozvojové banky o záruku i na investiční úvěry. Současně se také prodlužuje doba, po kterou může být úvěr kryt ručením ČMZRB s následnou státní zárukou, a to nově až do konce dubna 2026. Těmito úpravami dojde k plnému využití prostoru, který Evropská komise nabízí prodloužením tzv. Dočasného rámce.

  2. výzva z programu COVID – Nájemné

  Od 21. října 2020 mohou podnikatelé opět žádat o dotace (elektronicky přes webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, tj. systém AIS MPO) v rámci programu Covid Nájemné. Oproti první výzvě, která byla vyhlášena v červnu, je však nyní program nastaven jinak. V červnu systém fungoval tak, že pokud pronajímatel slevil alespoň 30 % z nájemného a nájemce uhradil 20 %, stát přispěl 50 %. Nyní ale participace ze strany pronajímatele není požadována. Výše podpory zůstává na 50 % nájemného za rozhodné období. Rozhodným obdobím, na které je nyní podpora poskytována, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020.

  Pokud se žadatel registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná. Více informací ZDE

  Program COVID – Nájemné byl nově rozšířen o ty provozy, jež byly opatřeními vyhlášenými dne 21. 10. 2020 zakázány nebo výrazně omezeny. Výše finančních prostředků v tomto programu bude v důsledku rozšíření navýšena na celkem tři miliardy korun.

  Prodloužení programu Covid Kutlura

  Na program Covid Kultura bude vyčleněno 750 milionů korun a podpora bude poskytována ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

  Pořadatelé mohou dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60.000 korun.

  Žádosti o dotaci v programu COVID – Kultura je možné žádat v období od 22. října 2020 od 9:00 hodin do 23. listopadu 2020 do 18:00 hod., a to prostřednictvím infomačního systému dostupného přes webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, tj. systému AIS MPO.

  Dotační program Covid - Sport II

  O dotaci budou moci žádat jak sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR, tak i pořadatelé sportovních akcí, které se kvůli pandemii nemohly konat nebo musely být odloženy. Na dotační program Covid - Sport II půjde půl miliardy korun, výše konkrétní dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz.

  O nejvyšší částku, 12,5 milionu korun, si budou moci požádat kluby z nejvyšší fotbalové a hokejové ligy. Pořadatelům sportovních akcí bude proplaceno maximálně padesát procent uznatelných nákladů do výše nanejvýš 10 milionů korun.

  O dalších přijatých opatřeních Vás budeme průběžně informovat. V případě, že potřebujete ohledně některého programu či přijatého opatření více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

  Další aktuality

  Archiv aktualit