• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 30. října do 6. listopadu 2020

  06. 11. 2020

  Níže uvádíme přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 30. října do 6. listopadu 2020. Dne 30. 10. 2020 jednala Poslanecká sněmovna o prodloužení nouzového stavu.

  Vláda se sešla na jednáních ve dnech 2. a 3. 11. 2020.

  Prodloužení nouzového stavu

  Poslanecká sněmovna na 62. schůzi dne 30. 10. 2020 vyslovila souhlas s prodloužením nouzového stavu o 17 dnů, tedy do 20. 11. 2020.

  Schválení zákonů souvisejících s nouzovým stavem a opatřeními proti šíření nákazy Covid-19:

  Krizové ošetřovné

  Výše ošetřovného je stanovena na 70 procent redukovaného průměrného výdělku. Rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi, budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok mají ale jen rodiče, kteří mají dítě mladší 10 let a pak další specifické kategorie. Zároveň byla schválena minimální denní částka ošetřovného ve výši 400 korun. Nárok na ošetřovné budou mít v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Navrhované změny se budou vztahovat na celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021. Podrobné informace naleznete na stránkách MPSV nebo ČSSZ.

  Novela zákona č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí.

  Novela prodlužuje časovou působnost zákona – zákon se použije na se použije na kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 30. září 2021. Zákazník může požádat o vydání poukazu až do 30. června 2021, povinnost vrátit vstupné se prodlužuje až do 31. března 2022.

  Novela zákona je účinná od 2. 11. 2020.

  EET

  Novelou zákona č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb, došlo ke zrušení povinnost elektronicky evidovat tržby, a to až do 31. 12. 2022. Novela je účinná od 3. 11. 2020.

  Poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů ČMZRB

  Díky novele zákona č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2, lze nově sjednat úvěr až do 31. 12. 2021 a plnění ze státní záruky lze uplatnit až do 30. 4. 2026. Předmětná novela je účinná od 3. 11. 2020.

  Novela insolvenčního zákona

  Novelou zákona č. 191/2020 Sb. dochází k prodloužení období, po které není dlužník povinen sám na sebe podat insolvenční návrh do 30. 6. 2021. Do stejného data se prodlužuje taktéž možnost mimořádného moratoria.

  Současně je však třeba upozornit, že na jednání dne 2. 11. 2020 byla vládou schválena další změna insolvenčního zákona, která tak poputuje do Poslanecké sněmovny.

  Novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a dalších předpisů

  Prodlužuje se lhůta ke splnění všeobecných podmínek, za předpokladu, že se jedná o odůvodněný případ. Účinná je od 3. 11. 2020.

  Zákon o kompenzačním bonusu

  Tento byl Senátem vrácen s pozměňovacími návrhy ohledně příspěvku krajům ve výši 300,- Kč na jednoho obyvatele a k doplnění ustanovení, že souběh kompenzačního bonusu a podpory na nájemné je možný.

  Z jednání vlády dne 2. listopadu 2020

  Změna krizových opatření vlády zakazujících volný pohyb osob a maloobchodní prodej a služby

  Již přijatá krizová opatření týkající se omezení volného pohybu osob a maloobchodního prodeje a služeb byla usnesením vlády změněna. Došlo tak k opětovné možnosti konání významných sportovních utkání nebo soutěží, sportovní přípravy v rámci výkonu zaměstnání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravy pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou usnesením vlády ze dne 30. října 2020 zakázány. Více informací ZDE. Změna je účinná od 4. 11. 2020.

  AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

  Vláda schválila alokaci až 3 miliard korun, pravidla pro udělování dotací musí potvrdit Evropská komise. Maximální výše dotace je, při splnění podmínek, až 200 000,- Kč pro jeden podnik a dalších až 20 000,- Kč na jednoho zaměstnance, přičemž výše dotace může dosáhnout až 75 % celkového poklesu příjmů ve srovnání s rokem 2019. Maximální výše dotace může být až 800 tisíc euro (cca 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 tisíc eur (cca 2,7 milionu korun) pro zemědělce. O dotaci lze žádat, pokud oprávněnému celkové příjmy klesly od začátku března 2020 do konce listopadu 2020 nejméně o 25 %. Žádosti by podle Ministerstva zemědělství mohlo být možné podávat na přelomu letošního a příštího roku, přičemž o dotaci v rámci toho programu nemůže žádat potravinář, který již dostal dotaci za stejným účelem. Připomínáme, že program je určen pro výrobce potravin nebo zemědělské podnikatele produkující potraviny pro provozovatele stravovacích služeb.

  Chytrá karanténa 2.0 - v roce 2021

  Vláda se změnou schválila pokračování v programu, který v ČR funguje od jara a propojuje krajské hygienické stanice, testovací místa, nemocnice a laboratoře. V programu by měly být spuštěny nové aplikace, včetně Situační mapy aneb „Co se kde děje“, ze které bude možné zjistit např. aktuální polohy mobilních odběrových týmů, nebo tzv. CovIT Laboratorní IS, což je systém, kde by mělo být v budoucnu např. možné vyzvedávat si výsledky testů na koronavirus online. Výsledkem má být lepší propojení aplikací a sdílení informací.

  Na programu se bude podílet Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (dále jen „NAKIT“), Ministerstvo obrany a Armáda České republiky.

  Tzv. odškodňovací zákon

  K návrhu poslanců o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (odškodňovací zákon) bylo vládou schváleno nesouhlasné stanovisko. Vláda jako vhodnější formu úpravy shledává formu vládního opatření.

  Z jednání vlády dne 3. listopadu 2020

  Ochranné opatření

  Bylo schváleno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu na území České republiky na ochranu před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV2 s účinností od 9. 11. 2020. Více ZDE

  COVID Nájemné

  Vzhledem k tomu, že byl program úspěšně notifikován u Evropské komise, Ministerstvo průmyslu a obchodu tak může začít proplácet žádosti. Jen připomínáme, že ve druhé výzvě programu COVID Nájemné lze podávat žádosti do 21. ledna 2021, a žádosti se podávají přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. V ostatním zůstávají podmínky nezměněny.

  OŠETŘOVNÉ II pro OSVČ

  Vyhlášení výzvy k podávání přihlášek bylo avizováno na začátek listopadu, k dnešnímu dni však výzva neproběhla. Výzvu, včetně celého programu má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu, na rozdíl od ošetřovného pro zaměstnance, které je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.

  Covid – PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU – 3 programy:

  COVID – cestovní kanceláře, program, jehož alokace činí přibližně 345 000 000,- Kč.

  Připomínáme, že maximální výše dotace je 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů spojených cestovních služeb na rok 2020 a dotace je poskytována na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené z důvodu pandemie v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020. Žádost se podává prostřednictvím formuláře na webu https://mmr.cz/cs/uvod.

  Platnost výzvy: 02. 11. 2020 - 11. 12. 2020

  Příjem žádostí o dotaci: 11. 11. 2020 - 11. 12. 2020

  Rozhodné období: 20. 2. 2020 - 10. 10. 2020

  COVID – Cestovní agentury – alokace přibližně 55 000 000,- Kč.

  V rámci tohoto programu je možné žádat o 2 formy dotace, která bude vyplácena v paušálních částkách 50 000,- Kč, 100 000,- Kč, 250 000,- Kč a 500 000,- Kč. Spojení obou forem dotace není možné:

  - Dotace ve výši 500,- Kč pro cestovních agentury za zrušený zájezd či lázeňský pobyt v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020

  - Dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala v roce 2019, pokud u ní došlo k více než 50 % propadu a je to agentura, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch.

  Platnost výzvy: 02. 11. 2020 - 11. 12. 2020

  Příjem žádostí o dotaci: 11. 11. 2020 - 11. 12. 2020

  Rozhodné období: 20. 2. 2020 - 10. 10. 2020

  COVID – Průvodci v cestovním ruchu – alokace činí přibližně 25 000 000 Kč.

  V rámci tohoto programu může o dotaci ve výši 50 000,- Kč žádat průvodce po splnění dvou podmínek:

  - poskytnutí výchovně vzdělávací služby školskému zařízení v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin, a to nejdéle do 30. 6. 2021

  - absolvování dalšího vzdělávání, rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce do 31. 12. 2021

  Pokud alespoň jednu z těchto podmínek nesplní, má nárok na dotaci ve výši 40 000,- Kč.

  Platnost výzvy: 02. 11. 2020 - 11. 12. 2020

  Příjem žádostí o dotaci: 11. 11. 2020 - 11. 12. 2020

  Rozhodné období: 1. 6. 2020 - 30. 9. 2020

  Dotační program Covid – Sport 2

  Ministerstvo průmyslu a obchodu a Národní sportovní agentura stále výzvu k dnešnímu dni nespustily.

  O dalších přijatých opatřeních Vás budeme průběžně informovat. V případě, že potřebujete ohledně některého programu či přijatého opatření více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

  Další aktuality

  Archiv aktualit