• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 16. do 22. listopadu 2020

  23. 11. 2020

  Níže uvádíme přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 16. do 22. listopadu 2020.

  Nouzový stav

  Aktuálně je nouzový stav prodloužen na dobu do 12. 12. 2020. Prodloužení schválila Poslanecká sněmovna dne 19. 11. 2020.

  Omezení volného pohybu osob

  pro svatby, pohřby a bohoslužby a pro sportování na venkovních sportovištích. „Noční zákaz vycházení“ platí v době od 23:00 do 04:50 hodin. Více ZDE

  S účinnosti od 17. 11. 2020 přijalo MZ ČR ochranné opatření o podmínkách vstupu na území České republiky, kterým se prodlužuje možnost cestovat do zemí označených na semaforu červenou barvou až na 24 hodin bez testu (v případě zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů). Více ZDE

  Obchod a služby

  Nadále platí omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb s řadou výjimek. Nadále platí zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v neděli, a to i pro ty provozovny, jejichž činnost je povolena a současně zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v době mezi 23:00 a 04:59 hodin. Ze zákazu platí výjimky. Provozovny, jejichž činnost je povolena, musí dále zabezpečit, že v provozovně nebude v jednom okamžiku přítomno více zákazníků, než 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy a minimální rozestup mezi zákazníky bude 2m. Nadále je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb; provozní doba výdejních okének restaurací se prodloužila - nově od 05:00 do 23:00. Nadále platí zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. Více ZDE

  Ochrana dýchacích cest (roušky)

  Nadále platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek atd.) ve vymezených prostorách a na určených místech. Z uvedené povinnosti je stanovena celá řada výjimek; více ZDE Aktuálně platné mimořádné opatření bylo MZ ČR nařízeno dne 20. 11. 2020 s účinností od 21. 11. 2020.

  Školy

  Počínaje 18. 11. 2020 se do škol (presenční výuka) vrátili žáci 1. a 2. tříd ZŠ a speciálních škol. Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků. Umožněny jsou individuální konzultace žáků s učiteli. Školní jídelny a družiny pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ jsou též v provozu. Více ZDE Od středy 25. 11. 2020 se do škol vrátí studenti závěrečných ročníků středních škol. Více ZDE Od 30. 11. 2020 bude provoz základních škol pro žáky 1. stupně a 9. třídy bez omezení. Výuka žáků 6. až 8. tříd bude uskutečňována presenčně ve střídavém týdenním režimu jednotlivých tříd. Více ZDE

  Protiepidemický systém ČR (PES)

  Od 16. listopadu 2020 jsou resp. budou krizová a mimořádná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru zaváděna podle rizikového skóre PES (protiepidemický systém), které je resp. bude průběžně zveřejňováno na webu ministerstva zdravotnictví. Úkolem systému PES je hodnotit aktuální pandemickou situaci stanovit skóre PES, které bude pro tyto účely dělené do pěti úrovní (stupňů), od kterých budou odvislá také příslušná protiepidemická opatření. Dle autorů nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

  Více ZDE a ZDE

  Kritická infrastruktura

  Krizový zákon za kritickou infrastrukturu povařuje prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. Uvedené opatření se týká jak zejména subjektů kritické infrastruktury, kterým stanoví povinnost určit nezbytné smluvní dodavatele, vést si jejich seznam a pravidelně tento seznam předávat příslušnému ministerstvu nebo správnímu úřadu. Za tyto subjekty tak lze označit např. nemocnice či hasičský záchranný sbor. Účelem uvedeného kritického opatření je zabezpečit chod prvků kritické infrastruktury. Z tohoto důvodu dopadá taktéž na všechny fyzické a právnické osoby, které se přímo podílejí na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury s ohledem na jejich skutečnou roli při zajišťování funkce prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Obdobné krizové opatření platilo již při první vlně pandemie na jaře tohoto roku. Více ZDE

  Program COVID Školy v přírodě

  Vláda na jednání 16. 11. 2020 schválila program, ve kterém má být vyplacena podpora za neuskutečněné pobyty v období mimořádného opatření 25. 5. - 29. 6. 2020 provozovatelům ubytovacích zařízení poskytujících ubytovací služby na základě živnostenského oprávnění na ubytovací služby nebo hostinské služby. Žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu budou přijímány na základě výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) a zveřejněné na webu MMR. Podpora bude vyplácena po předložení smluv nebo objednávek. Vyplácena bude ve výši maximálně 27 % z nasmlouvaných a neuskutečněných pobytů pro rekreační zařízení, maximálně však ve výši 400 Kč na žáka za den. Celková dotační částka vyčleněná na pomoc v rámci programu COVID Školy v přírodě činí 65 mil. korun. Program COVID Školy v přírodě poběží od listopadu 2020 do června 2021. Více ZDE

  Restart sportu

  Až 825 milionů Kč nevyužitých v programu Covid – Sport, na který byla vyčleněna celkem 1 miliarda Kč, má být využito na podporu a obnovu klubové činnosti, sportovních akcí pro registrované sportovce. Cílem je vytvořit pro sportovce takové podmínky, aby se mohli připravovat na reprezentování České republiky. Program se vztahuje i na hendikepované sportovce.

  Daňový balíček (daň z příjmu; stravenky)

  Poslanecká sněmovna schválila zásadní snížení daně z příjmu. Nově se sazba daně ve výši 15 % bude vztahovat jen na samotnou hrubou mzdu tj. do základu daně se přestanou započítávat částka zdravotního a sociálního pojištění placená zaměstnavatelem. Pro vyšší příjem tj. příjmy převyšující čtyřnásobek průměrné mzdy (cca 140 000 korun měsíčně) se zavádí sazba ve výši 23 %. Daňová sleva na poplatníka (aktuálně 24 840 korun) se bude nově odvozovat od průměrné mzdy za předminulý rok. V roce 2021 by tak daňová sleva na poplatníka byla ve výši průměrné mzdy roku 2019, což znamená 34 125 korun.

  Od roku 2021 se zavádí tzv. „stravenkový paušál“, jako alternativa ke stávajícím klasickým stravenkám. Tento paušál bude moci být místo stravenek přímo vyplácen zaměstnancům jako nezdanitelná částka. Stravenky jako takové se ale neruší, zůstávají i nadále ve stávajícím režimu.

  Návrh zákona ještě podléhá schválení Senátem PČR a signování Prezidentem ČR.

  Evidence skutečných majitelů

  Dále byla Poslaneckou sněmovnou schválena i novela zákona o evidenci skutečných majitelů, která má do českého právního řádu transponovat požadavky vycházející ze změnové směrnice EP a Rady (EU). Tyto se týkají zejména veřejnosti některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci, nebo stanovení efektivních sankcí za nesplnění daných povinností. Návrh zákona ještě podléhá schválení Senátem PČR a Prezidentem ČR.

  O dalších přijatých opatřeních a návrzích zákonů Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit