• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Novela zákoníku práce - přehled změn

  04. 01. 2021

  V uplynulém roce jsme si Vás dovolili opakovaně upozornit na některé změny v zákoníku práce, které přinesla novela schválená v prvé polovině roku 2020 (zákon č. 285/2020 Sb.), jejímž ústředním bodem byla a je změna právní úpravy dovolené, která nabyla účinnosti 1. ledna 2021.

  Spolu se začátkem nového roku nám ještě jednou dovolte Vám předložit přehled změn, které zmíněná novela zákoníku práce přináší.

  V přehledu je vždy uvedena oblast, které se změna dotýká, den účinnosti změny a její stručná charakteristika. Vedle toho je připojena poznámka, zda je s ohledem na obvyklý obsah vnitřních předpisů a pracovních smluv pravděpodobné, že si změna vyžádá úpravu jmenované dokumentace.

  1. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a převod činnosti zaměstnavatele

  - účinnost od 30. 7. 2020;

  - zůstávají dosavadní případy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů mimo zákoník práce (prodej závodu, přeměny právnických osob atd.);

  - změna přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti s přechodem činnosti zaměstnavatele – redefinice pojmu převod činnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce;

  - změna úpravy související se skončením pracovního poměru při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů;

  - materie nebývá součástí vnitřních předpisů. Změnu vnitřních předpisů nepředpokládáme.

  2. Odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa

  - účinnost od 30. 7. 2020;

  - zúžení pracovních pozic, u nichž lze dohodou navodit možnost odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa;

  - v návaznosti na doktrinální výklad bývá ve vnitřních předpisech uvedeno, že režim lze použít i u jiných vedoucích pracovních míst, než jsou pracovní místa vyjmenovaná ust. § 73 ZPr. Tato možnost je novelou vyloučena, tzn. pokud vnitřní předpisy takové ustanovení obsahuje, bude třeba jej revidovat.

  3. Pracovní doba

  - účinnost od 30. 7. 2020;

  - částečné upřesnění některých zákonných definic – namísto třísměnného pracovního režimu byl zaveden pojem vícesměnný pracovní režim (použije se pro 3 a více směn). Obsahově se však pojem nemění;

  - pojem bývá uváděn ve vnitřních předpisech. Je třeba ověřit nezbytnost případné revize.

  4. Pružné rozvržení pracovní doby

  - účinnost od 30. 7. 2020;

  - upřesnění případů (mj. doplnění dovolené), kdy se režim neuplatní a je zaměstnanci třeba rozvrhnout pracovní dobu do směn;

  - ve vazbě na novou právní úpravu dovolené není vyloučena dílčí úprava režimu ve vnitřním předpise.

  5. Dlouhodobé ošetřování člena domácnosti

  - účinnost od 30. 7. 2020;

  - pouze pojmové upřesnění. Obsahově žádná změna;

  - pokud je obsažena překážka v práci ve vnitřním předpise jako přepis zákona, je třeba text korigovat.

  6. Prevenční povinnost zaměstnance k odvracení škod

  - účinnost od 30. 7. 2020;

  - rozšíření okruhu osob, při jejichž ohrožení není třeba povinnost plnit;

  - pokud je ust. § 249 ZPr přepsáno ve vnitřním předpise, je třeba text korigovat.

  7. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

  - účinnost od 30. 7. 2020;

  - dílčí doplnění zákonné dikce ve vztahu k zařazení zaměstnance do seznamu uchazečů o zaměstnání;

  - změna fakticky se nedotýkající zaměstnavatele;

  - materie nebývá součástí vnitřních předpisů. Nepředpokládáme potřebu změny vnitřních předpisů.

  8. Informování agentury práce o vyslání agenturního zaměstnance v rámci nadnárodního poskytování služeb do jiného členského státu EU

  - účinnost od 30. 7. 2020;

  - jde o novou úpravu;

  - pokud vnitřní předpisy regulují spolupráci s agenturou práce, revize není vyloučena;

  - pro případnou spolupráci s agenturou práce je vhodné nastavit informační kanál pro tyto případy.

  9. Potvrzení o zaměstnání

  - účinnost od 30. 7. 2020;

  - dílčí úprava případů, kdy dochází povinně k vystavení potvrzení o zaměstnání;

  - je-li materie obsažena ve vnitřním předpise, je třeba prověřit potřebnost revize.

  10. Vysílání pracovníků k poskytování služeb na území České republiky z jiného členského státu EU

  - účinnost od 30. 7. 2020;

  - doplnění a rozšíření stávající právní úpravy ust. § 319 ZPr o nové oblasti, které se zahrnují do režimu ověřování výhodnosti právní úpravy;

  - nová úprava dlouhodobého vyslání § 319a ZPr;

  - materie nebývá součástí vnitřních předpisů. Nutnost revize nepředpokládáme.

  11. Změna právní úpravy doručování

  - účinnost od 30. 7. 2020;

  - jedná se o zásadní změnu z hlediska posloupnosti doručování;

  - materie bývá obsažena ve vnitřních předpisech. Pokud je postup doručování vtělen do vnitřního předpisu, revize je nutná.

  12. Rozšíření pojmu EU

  - účinnost od 30. 7. 2020;

  - pod pojmem členský stát EU se nově v zákoníku práce rozumí i státy EHP;

  - není vyloučeno, že pojmově bude třeba upřesnit obsah vnitřního předpisu tak, aby odpovídal nové definici.

  13. Změna v počítání lhůt

  - účinnost od 30. 7. 2020;

  - jde o změnu dotýkající se stavění lhůt podle zákoníku práce. Nově pro lhůty podle zákoníku práce platí, že nastane-li překážka, pro kterou lhůta neběží, nemá to vliv na její původní délku. Zbývá-li po odpadnutí překážky méně než 5 dnů do uplynutí lhůty, neskončí tato lhůta dříve než za 10 dnů ode dne, kdy začala znovu běžet.

  - materie nebývá součástí vnitřních předpisů.

  14. Překážka v práci (vedoucí na dětském táboře atd.).

  - účinnost od 1. 1. 2021;

  - při splnění zákonem předepsaných podmínek bude týden pracovního volna placený, přičemž až do výše průměrné mzdy v národním hospodářství bude zaměstnavatelem poskytnutá náhrada kompenzována ze státního rozpočtu;

  - překážky v práci z důvodu obecného zájmu nebývají obsaženy ve vnitřních předpisech. Revizi vnitřních předpisů nepředpokládáme.

  15. Dovolená a dodatková dovolená

  - účinnost od 1. 1. 2021;

  - jde o zásadní koncepční změnu způsobu výpočtu dovolené. Mění se taktéž pravidla o krácení dovolené a některá pravidla související s nařizováním dovolené, stejně jako pravidla o započitatelných dobách, o dodatkové dovolené a o převodu dovolené do následujícího kalendářního roku;

  - příklady výpočtu dovolené viz příloha. Další informace viz předchozí komunikace k této otázce, příp. na vyžádání;

  - vnitřní předpisy i pracovní smlouvy zpravidla obsahují ustanovení o dovolené. Lze předpokládat nutnou revizi.

  16. Náhrada při pracovních úrazech a nemocech z povolání

  - účinnost od 1. 1. 2021;

  - jde o změnu určení základní náhrady při úmrtí zaměstnance a u náhrady nákladů spojených s pohřbem;

  - současně se rozšiřuje okruh oprávněných osob při úmrtí zaměstnance;

  - zavádí se nová náhrada pro osoby blízké zaměstnanci – náhrada újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance;

  - ve vnitřních předpisech bývá výčet možných plnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Pokud tomu tak je, revize je nutná.

  17. Sdílené pracovní místo

  - účinnost od 1. 1. 2021;

  - změna vnitřních předpisů není potřeba, jde o nový institut.

  Z hlediska právní úpravy pracovněprávních vztahů dále dojde/by mělo dojít od 1. 1. 2021 v souvislosti s přijetím tzv. daňového balíčku k následujícím změnám.

  Jednak jde o zrušení superhrubé mzdy. Napříště bude základem pro výpočet daně z příjmů pouze hrubý příjem zaměstnance, když doposud (od r. 2008) byla základem pro výpočet daně hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele na povinné pojistné. Sazba daně bude 15 procent, u měsíčního příjmu zhruba nad 141 000 korun bude platit sazba 23 procent pro tuto část příjmů.

  Balíček dále zavádí jako jednu z hlavních změn takzvaný stravenkový paušál, který bude sloužit jako alternativa ke klasickým stravenkám. Jde o zavedení možnosti poskytovat daňově zvýhodněné stravování také přímo v penězích. Podmínky daňové uznatelnosti jsou v základu shodné se stravenkami.

  Součástí balíčku je také zvýšení základní daňové slevy na poplatníka v následujících dvou letech vždy o 3000 Kč.

  Pokud by bylo třeba ke shora uvedeném jakékoli doplnění, jsme k dispozici. Stejně tak jsme připraveni provést revizi pracovněprávních dokumentů včetně vnitřních předpisů a promítnout do Vámi používané dokumentace přijaté legislativní změny.

  Autor aktuality: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

  Příloha

  Stáhnout přílohu

  Další aktuality

  Archiv aktualit