• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 21. prosince do 8. ledna 2021.

  12. 01. 2021

  Prodloužení nouzového stavu

  Na mimořádném jednání dne 23. prosince 2020 vláda po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny rozhodla o celkem čtvrtém prodloužení nouzového stavu, a to o 30 dnů, tedy do 22. ledna 2021. Více ZDE

  Protiepidemický systém (PES)

  Vláda dne 23. prosince 2020 současně rozhodla o přeřazení celého území České republiky do 5. stupně protiepidemického systému (PES) s účinností od 27. prosince 2020 a o zpřísnění příslušných opatření.

  Ode dne 6. ledna 2021 se nově ve výpočtu indexu rizika protiepidemického systému (PES) použije parametr podílu hospitalizovaných nezachycených v komunitě (tj. podíl hospitalizovaných s covid-19, kteří byli diagnostikováni až v nemocnici) za posledních 14 dní, a to místo parametru relativní pozitivity testů. Ministerstvo zdravotnictví tak představilo tzv. PES 2.0. Česká republika se ale stále nachází ve stupni 5 protiepidemického systému (PES).

  Omezení volného pohybu osob a zákaz nočního vycházení

  S účinností ode dne 27. prosince 2020 do dne 22. ledna 2021 platí zákaz nočního vycházení už od 21:00 hod do 04:59 hod, pobývat na veřejně přístupných místech lze v počtu max. 2 osob. Obřadu uzavření svatby, vstupu do registrovaného partnerství, nebo pohřbu se smí účastnit max. 15 osob. Pro shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností platí omezení dané využitím pouze 10% míst k sezení za dodržování 2m rozestupů. Nově se však povoluje hromadný zpěv při shromážděních pořádaných církví nebo náboženskou společností, a to tak, že jsou zpěváci odděleni od účastníků shromáždění tak, aby nedocházelo k šíření kapének. Více ZDE

  Obchody a služby

  Dále s účinností ode dne 27. prosince 2020 do dne 22. ledna 2021 platí povinnost zavřít prodejny, služby i výdejní okénka ve 21:00 hod, nebo možnost prodeje pouze základního sortimentu zboží a poskytovaných služeb. V supermarketech tak nově dochází k zákazu prodeje takového zboží, které nelze prodávat v jiných provozovnách. Zakazuje se prodej na tržištích, tržnicích a v mobilních provozovnách (a to i nepotravinářského zboží). Naopak nebyl obnoven zákaz prodeje v neděli. Opět dochází k zákazu provozu lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost za účelem využívání lyžařských tratí. Více ZDE

  Školy

  S účinností ode dne 27. prosince 2020 do dne 22. ledna 2021 budou v provozu pouze mateřské školy a v rámci základních škol se do lavic vrátí zatím pouze žáci 1. a 2. třídy. Dále platí výjimka pro praktické vyučování a tzv. praxe, individuální konzultace, konání zkoušek, nebo pro speciální školy. S účinností od 7. ledna 2021 dochází k úpravě provozu vysokých škol a vyšších odborných škol, kdy i zde bude možné domlouvat si individuální konzultace, pořádat přijímací zkoušky ve skupinách max. 10 osob. Více ZDE. Zároveň vláda nařídila s účinností ode dne 4. ledna 2021 do dne 22. ledna 2021 zajištění péče pro děti osob nezbytných pro chod státu (zaměstnanci integrovaného záchranného sboru, bezpečnostních sborů, policie, zdravotnictví, škol a školek) ve věku od 3 do 10 let. Více ZDE

  Úřední hodiny

  S účinností ode dne 27. prosince 2020 do dne 22. ledna 2021 se znovu omezuje provoz úřadů a institucí spočívající zejména v omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni, omezení práce a státní služby na úkony nezbytně nutné, nebo omezení osobního styku zaměstnanců s adresáty. Více ZDE

  Prodloužení doby účinnosti výše zmíněných usnesení až do 22. ledna 2021 vyplývá z následujícího usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021: ZDE

  Opatření pro vstup cizinců

  Po předchozích opatřeních (ZDE a ZDE, obě platné nejpozději do 31. prosince 2020) vláda vzala na vědomí nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví pro vstup do České republiky s účinností ode dne 5. ledna 2021. Toto, se stejně jako výše uvedené, týká zejména osob přijíždějících z Velké Británie a Severního Irska. Například zakazuje volný pohyb všem osobám, které přicestovaly na území České republiky od 20. prosince 2020 od 15:30 hod. a které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, po dobu 10 dní, nebo do doby předložení výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARSCoV-2, anebo do doby ukončení karanténního opatření. Nebo dále ukládá mezinárodním přepravcům neumožnit cestu těm cestujícím, kteří před touto nepředloží potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, který byl proveden na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nejpozději 72 hodin před cestou. Více ZDE

  Antigenní testování

  Do odvolání se prodlužuje možnost bezplatného testování klientů českých zdravotních pojišťoven na koronavirus za použití antigenního POC testu. I po 15. lednu, kdy měla tato možnost testování skončit, bude nadále možné, aby se každý pojištěnec jednou za 5 dní mohl nechat preventivně otestovat. Více ZDE

  Navýšení platů

  Novelou nařízení vlády se s účinností od 1. ledna 2021 navyšují platové tarify zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a lékařů včetně těch, kteří pracují jako lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví o 10%. Platové tarify pedagogických pracovníků v regionálním školství se navýší o 4%. Více ZDE

  Covid – Gastro a Covid – Gastro – Uzavřené provozovny

  V dotačním programu Covid – Gastro, o němž jsme Vás informovali v aktualitě ze dne 21. prosince 2020, nebude dále pokračováno. Místo toho dochází k vyhlášení nového dotačního programu, a sice Covid – Gastro – Uzavřené provozovny, jehož prostřednictvím mají být dotace poskytnuty všem zavřeným provozovnám. Tento program je určen pro všechny podnikatele, kteří zaměstnávají pracovníky, a to jak v restauračních provozech, maloobchodních prodejnách, nebo osobních, vzdělávacích a rekreačních službách. V rámci právě připravované 1. výzvy bude možné žádat o dotaci ve výši 400 Kč za den za každého zaměstnance v pracovním poměru, nebo spolupracující OSVČ za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021. Žádosti bude možné podávat alespoň 30 dnů prostřednictvím informačního systému MPO přes webové stránky www.mpo.cz od 15. ledna 2021. Program je ale nutné nejprve notifikovat u Evropské komise. Více ZDE

  Pro podnikatele tak budou připraveny celkem 4 dotační programy - Antivirus, COVID - Nájemné, Kompenzační bonus Ministerstva financí a nový program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Více ZDE

  Dotační program Antivirus

  Všechny 3 režimy tohoto dotačního programu budou znovu prodlouženy, a to až do 28. února 2021. Uvolněno pro něj bude 8 miliard Kč. Více ZDE

  „Ošetřovné“ pro OSVČ

  Výzva v dotačním programu „Ošetřovné“ pro OSVČ za listopad 2020 je již vyhlášena a k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Žádosti lze podávat od 21. prosince od 9:00 hod do 21. ledna 2021. Výše dotace za jeden kalendářní den včetně víkendů a svátků je 400 Kč, prozatím je pro program uvolněno 250 milionů Kč. Tato byla vyhlášena po avizovaném schválení zákona o spotřebních daních, který nově umožňuje kombinovat kompenzační bonus v daný kalendářní den s jinou přímou podporou proti následkům koronaviru, tedy např. s programem COVID - Nájemné, s ošetřovným pro živnostníky a s programem Antivirus. Více ZDE

  Pokud se taková OSVČ stará o dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, lze podat žádost za dny od 1. do 17. listopadu 2020.

  Za další dny lze žádat pouze, pokud takové dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení kvůli karanténě v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

  Pokud se taková OSVČ stará o dítě, které je žákem 3., 4. nebo 5. třídy (avšak je mladší 10 let), lze podat žádost za dny od 1. do 29. listopadu 2020, za 30. listopad pouze, pokud dítě nemohlo navštívit školské zařízení kvůli karanténě v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

  Současně o dotaci nelze žádat, pokud si taková OSVČ dítěte/handicapovaného člověka v domácí péči dobrovolně ponechala tzv. doma. Více informací Více ZDE

  Liberační daňový balíček

  Vláda schválila pokračování liberačního balíčku, kterým se dále prodlouží pardon na úroky z prodlení z některých daní a zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 splatné 15. 4. 2021 až do 16. srpna 2021.

  Vláda na svém mimořádném jednání dne 7. ledna 2021 uložila ministryni financí připravit rozhodnutí, prostřednictvím kterého bude prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, úroku z prodlení na dani silniční za zdaňovací období roku 2020 a pokuty za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021. K nedoplatkům umožněným rozhodnutím ministryně financí nebude přihlíženo při posuzování žádostí o zařazení do jakéhokoliv z vládních dotačních programů. Více ZDE

  Dávky státní sociální podpory a příspěvek na péči

  Dále vláda schválila i návrh zákona, kterým se mění zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii (č. 437/2020 Sb.), podle kterého pro účely tzv. rozhodného příjmu u dávek státní sociální podpory a zvýšení příspěvku na péči za kalendářní měsíce v období od ledna 2021 do září 2021 nebude považováno vyplacené ošetřovné za příjem. Pro účely nároku na přídavek na dítě ve zvýšené výměře má být zavedena domněnka splnění stanoveného příjmu v daném kalendářním měsíci, ve kterém nebylo rodiči dítěte ošetřovné vyplaceno, přestože na jeho vyplacení měl nárok. Návrhem se nyní bude zabývat Poslanecká sněmovna.

  Více ZDE

  Zákon o náhradním výživném

  Ve sbírce zákonů byl v předmětném období také publikován zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném, který upravuje podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě pro případ, že fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, tuto svou povinnost neplní. Základní podmínky jsou 2, a sice že nezaopatřené dítě má bydliště na území České republiky a k vymožení dávek za fyzickou osobou, jež má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, je vedeno exekuční řízení, resp. řízení o soudním výkonu rozhodnutí. Náhradní výživné může být stanoveno maximálně ve výši 3 000 Kč, přičemž se jedná o sociální dávku, kterou hradí stát. Tato pohledávka za fyzickou osobou, jež neplní vůči nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost tak následně přechází na stát a jím bude vymáhána. O žádosti bude rozhodovat Úřad práce ČR.

  Tento zákon nabude účinnosti dne 1. 7. 2021.

  Daňový balíček (daň z příjmu; stravenky; příjem z prodeje cenných papírů)

  Ve sbírce zákonů byl taktéž vyhlášen zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, tedy tzv. daňový balíček, o němž Vás pravidelně informujeme. Tento nejen, že zavádí tzv. stravenkový paušál, ale taktéž (mj.) zvyšuje slevu na dani na poplatníka, a to na celkovou částku 27 840 Kč, stejně jako snížení daně z příjmu (tzv. zrušení superhrubé mzdy). Další změnou, kterou uvedený daňový balíček přináší, je změna týkající se daní z nemovitých věcí. Dle nově vloženého ustanovení se pro stanovení daně z nemovitých věcí na základě druhu pozemku stává rozhodujícím stav zapsaný v katastru nemovitostí, a to i kdyby tento neodpovídal skutečnosti.

  Daňový balíček naopak nepřináší změnu ve věci osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Původní návrh Poslanecké sněmovny obsahoval změny týkající se osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, a to omezení pro toto osvobození ve výši 20 mil. Kč za rok. Senát navrhovanou změnu zrušil a Poslanecká sněmovna zrušení podpořila. Prodej cenných papírů tak zůstává po třech letech držby bez omezení osvobozen. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021.

  O dalších přijatých opatřeních a návrzích zákonů Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit