• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 8. do 12. února 2021.

  12. 02. 2021

  Níže uvádíme přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 8. do 12. února 2021.

  Neprodloužení nouzového stavu

  Poslanecká sněmovna 11. února 2021 odhlasovala neprodloužení nouzového stavu, který tak skončí 14. února 2021.

  Neprodloužení nouzového stavu znamená, že dnem 14. února 2021 končí platnost krizových opatření přijatých Vládou ČR omezujících volný pohyb, maloobchod a služby, provoz stravovacích a ubytovacích zařízení atd. (viz naše předchozí aktuality). Bez nouzového stavu dále nelze vyhlásit např. noční zákaz vycházení, zákaz vstupu na vnitřní i venkovní sportoviště nebo do bazénů atd. (viz naše předchozí aktuality). Lze důvodně předpokládat, že výše uvedené aktivity budou určitým způsobem regulovány opatřeními přijatými na základě krizového zákona (zák. č. 240/2000 Sb.) např. rozhodnutími přijatými na úrovni jednotlivých krajů. Nebude však již možné, aby Vláda ČR nařídila plošné omezení formou krizového opatření, tak jako doposud, neboť pro takový postup je nezbytná zákonná podmínka vyhlášení nouzového stavu. Nelze vyloučit ani přijetí mimořádných opatření Ministerstvem zdravotnictví ČR, a to postupem dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

  Neprodloužení nouzového stavu naopak nijak neovlivňuje platnost mimořádných opatření stanovujících povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, ústenky), opatření na státních hranicích, nebo průběh očkování, která byla přijata v resortu Ministerstva zdravotnictví a pro přijetí těchto mimořádných opatření není třeba vyhlášení (existence) nouzového stavu.

  Informace o průběhu hlasování Poslanecké sněmovny ZDE

  Omezení volného pohybu

  S účinností od 12. února 2021 do 14. února 2021 začalo platit nově upravené krizové opatření vlády, které se týká 3 okresů - Chebu, Sokolova a Trutnova. Nový režim v těchto 3 okresech se vztahuje jak na osoby mající zde bydliště, pro které platí zákaz tyto okresy opouštět, tak i pro osoby, které zde bydliště nemají – těm se do těchto okresů zakazuje příjezd. Mezi výjimky z opatření patří cesty do zaměstnání a zpět, zajištění zdravotní péče, zásobování, cesta na úřad, na svatbu nebo pohřeb. Opatření se dále nevztahuje například na žáky a studenty s povolenou prezenční účastí na výuce, nebo osoby, které okresy pouze projíždí. Zaměstnavatelům v těchto okresech dále vláda důrazně doporučila, aby zavedli taková opatření, která maximálně sníží kontakt mezi zaměstnanci a aby co nejvíce využívali práci z domova. Více ZDE

  Obchod a služby

  S účinností od 9. února 2021 do 14. února 2021 došlo k úpravě krizového opatření umožňující činnost takových provozoven, které provádí psychodiagnostická vyšetření, jejichž provedení je součástí výběrových řízení a dále je jejich provedení nutné pro výkon určitých činností. V rámci vzdělávacích akcí a zkoušek se nově povoluje praktická příprava na výkon regulovaného povolání sociální pracovník, umožňuje se získání a zdokonalování odborné způsobilosti podle zákona o drahách nebo rekvalifikační kurzy Úřadu práce České republiky nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. Více ZDE

  Mimořádný příspěvek zaměstnanci

  Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně občanského soudního řádu je vyvrcholením jednání Tripartity a přináší mimořádný příspěvek ve výši 370 Kč za každý kalendářní den karantény, max. však 10 dnů. Podle návrhu, kterým se momentálně zabývá Poslanecká sněmovna, by se příspěvek vyplácel současně s nemocenskou a byl by hrazen zaměstnavatelem, který by si tyto náklady odečetl z pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Výši mimořádného příspěvku návrh stanovuje tak, aby součet příspěvku a náhrady mzdy nepřevyšoval 90% průměrného hrubého výdělku zaměstnance stanoveného zákoníkem práce. Zákon by měl začít platit od 1. března 2021 po dobu tří měsíců, tj. do konce měsíce května 2021. Více ZDE

  Legislativní proces ZDE

  Prominutí správních poplatků

  Ministryně financí vydala nařízení zveřejněné ve Finančním zpravodaji, na základě kterého dochází k prominutí správních poplatků za přijetí žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování, pokud tato bude podána v období od 1. ledna 2021 do 16. srpna 2021. Žádosti se tak budou týkat např. daňového přiznání k dani z příjmů. Více ZDE

  Ošetřovné pro OSVČ

  Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou výzvu, ve které osoby samostatně výdělečně činné mohou žádat o tzv. ošetřovné za období prosinec 2020 a za leden 2021. Žádosti je možné/nutné podat do 11. března 2021 prostřednictvím formuláře dostupného na www.mpo.cz/osetrovneosvc. Výše příspěvku za jeden kalendářní den, a to i včetně víkendů a svátků, je 400 Kč. Konkrétně lze žádat o příspěvek za dny 21. a 22. prosince 2020, v lednu lze žádat o příspěvek za období od 4. ledna 2021 do 28. ledna 2021 a následně od 30. ledna 2021 do 31. ledna 2021. Do žádosti OSVČ uvede údaje ke svému podnikání, k osobě, o kterou se stará (např. dítě) a název, adresu a webové stránky školy, školky, dětské skupiny, nebo podobného zařízení. Více ZDE

  Nový systém vyplácení podpory

  Osoby samostatně výdělečně činné, jejichž tržby klesly minimálně o 50 %, budou moci žádat o kompenzační bonus, jehož výše se mění na 1.000 Kč denně z původních 500 Kč. Kompenzační bonus bude vyplácen Ministerstvem financí.

  Dochází k prodloužení programu Antivirus. Zaměstnavatelé budou dále moci čerpat příspěvky v tomto programu, který má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí.

  Další změnou v této oblasti je sloučení dotačních programů do jednoho. Nový, zjednodušený systém se vztahuje na zaměstnavatele, u kterých došlo v rozhodném období k poklesu tržeb o 50% a více. Zaměstnavatelé ve všech oborech tak budou moci žádat Ministerstvo průmyslu a obchodu o příspěvek ve výši 500 Kč na zaměstnance a spolupracující OSVČ za den bez ohledu, zda museli uzavřít svou provozovnu. V tomto programu bude příspěvky poskytovat Ministerstvo průmyslu a obchodu.

  S ohledem na tyto novinky budou příspěvky v programech jako je COVID – Ubytování či COVID – Nájemné vypláceny za období max. do 31. ledna 2021. Všechny výše uvedené změny jsou účinné k 1. únoru 2021 a nově by tak příspěvky měly být vypláceny pouze z jednoho plošného programu. Vedle něho bude existovat kompenzační bonus pro OSVČ (zvýšený na 1 000 Kč), prodloužený program Antivirus a nově příspěvek 370 Kč pro osoby v karanténě, pokud tento návrh zákona bude schválen. Více ZDE

  Covid – Veletrhy/kongresy

  Nový dotační program je určen pro osoby podnikající ve veletržním nebo kongresovém průmyslu a v oblasti B2B eventových akcí za předpokladu, že jim poklesl obrat alespoň o 30% za období březen až říjen 2020 oproti stejnému období v roce 2019. Program má v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podnikatelé ve výše vyjmenovaných oblastech budou moci žádat o příspěvek ve výši až 60% nepokrytých výdajů (tj. ztráta za období březen až říjen 2020 snížená o dotace z programů COVID – Nájemné, COVID – Kultura a z programu Antivirus) resp. 40% v případě podnikatelů s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku, přičemž limit pro jednoho žadatele je stanoven na 20 milionů Kč. Program musí notifikovat Evropská komise. Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že výzvu vyhlásí v únoru a že žádosti bude možné podávat alespoň po dobu 1 měsíce. Více ZDE

  COVID – KULTURA pro OSVČ

  Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury vyhlásilo 3. výzvu v dotačním programu pro osoby samostatně výdělečně činné (např. jednotlivce v uměleckých a umělecko-technických profesích). Výše jednorázového příspěvku je stanovena na 60 000 Kč. Žádosti je možné podávat od 15. února 2021 do 30. dubna 2021 prostřednictvím systému AIS MPO. Program je nově rozšířen o výtvarníky, malíře, sochaře, spisovatele, nebo ilustrátory a umělecké fotografy. Žádosti bude vyhodnocovat Ministerstvo kultury, příspěvky budou vypláceny Ministerstvem průmyslu a obchodu.

  Více ZDE

  Novela krizového zákona a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  Vláda schválila návrh, který by umožnil efektivnější trestání jednotlivců i podnikatelských subjektů, které opakovaně poruší povinnosti a omezení obsažená v krizových opatřeních vlády a vyšší tresty při prokázání takového opakovaného porušení. Nyní se jím zabývá Poslanecká sněmovna. Více ZDE

  Legislativní proces ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a návrzích zákonů Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit