• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 15. do 19. února 2021

  22. 02. 2021

  Prodloužení nouzového stavu

  Od 15. února 2021 od 0:00 hod. začal na 14 dnů platit nový nouzový stav, tj. v trvání do 28. února 2021 do 23:59 hod. Žádostí o vyhlášení nouzového vzešlou od hejtmanů má být splněna podmínka vyhlášení nouzového stavu na základě jiné skutkové podstaty, než pro kterou byl vyhlášen nouzový stav předchozí. Usnesení vlády ZDE

  Vláda na jednání dne 14. února 2021 opětovně přijala většinu dosavadních opatření, došlo pouze k několika změnám:

  Omezení volného pohybu osob a zákaz nočního vycházení

  S účinností od 15. února 2021 do 28. února 2021 se znovu zakazuje volný pohyb osob od 21:00 hod. do 4:59 hod. následujícího dne s výjimkou například cesty do práce a domů, výkonu povolání, neodkladné cesty z důvodu ochrany života, zdraví a majetku a ve vzdálenosti do 500 m od domu je dále možné venčit psy. Od 5:00 hod. a 20:59 hod. platí povinnost nepobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách více než 2 osob s výjimkou např. členů domácnosti.

  Dále platí zákaz pobytu mimo vlastní rekreační objekty, kde i tak smí pobývat pouze členové jedné domácnosti. Také platí zákaz pobytu na území České republiky pro cizince, kteří po dni účinnosti opatření přicestují do České republiky z jiných důvodů než kvůli práci, škole, za příbuznými, na povolenou akci, nebo pokud přicestují v rozporu s opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Nově je omezeno konání voleb orgánu právnické osoby a jeho zasedání, pokud se jej účastní více než 10 osob (maximálně však 50). Podmínkou jejich konání je povinnost použití ochranných prostředků dýchacích cest, dodržování rozestupů, nebo předložení negativního výsledku antigenního testu před zahájením. Omezení počtu osob neplatí pro zasedání nebo volby orgánu právnické osoby, pokud je toto nezbytné pro splnění povinností uložených zákonem. Více ZDE

  Cheb, Sokolov, Trutnov

  S účinností od 15. února 2021 do 28. února 2021 platí beze změny i krizové opatření vlády týkající se Chebu, Sokolova a Trutnova. Pro shrnutí – pro osoby mající zde bydliště platí zákaz tyto okresy opouštět a pro osoby, které zde bydliště nemají, platí zákaz sem přijíždět. Výjimkou jsou cesty do zaměstnání a zpět, zajištění zdravotní péče, zásobování, cesta na úřad, na svatbu nebo pohřeb. Výjimku mají i žáci a studenti s prezenční účastí na výuce a osoby těmito okresy projíždějící. Zaměstnavatelé mají co nejvíce využívat práci z domova, zavést taková opatření, která maximálně sníží kontakt mezi zaměstnanci a zajistit možnost antigenního testování pracovníků jednou za tři dny.

  Více ZDE

  Obchody a služby

  S účinností od 15. února 2021 do 28. února 2021 platí jako doposud omezení maloobchodního prodeje s výjimkou například obchodů s potravinami, lékáren, drogérií, květinářství, optik, galanterií, papírnictví a v prodejnách je povoleno prodávat jen zboží základní potřeby. Výjimku z opatření představují i provozovny péče o dítě do tří let v denním režimu nebo provozovny provádějící psychodiagnostická vyšetření například v rámci výběrových řízení. Zakázán zůstává i prodej na tržištích, tržnicích a v mobilních provozovnách (s výjimkou míst, kde není možné potraviny a drogistické zboží zakoupit v kamenné provozovně nebo jiným způsobem).

  Provozovny stravovacích služeb zůstávají i nadále uzavřené a mohou jídlo a nápoje prodávat pouze s sebou, přičemž provoz výdejového okénka je zakázán mezi 21:00 hod. a 4:59 hod. následujícího dne.

  Zakázány jsou koncerty, divadelní, filmová představení, nebo cirkus za přímé účasti diváků, zakázán je vstup do zoologických, botanických zahrad, muzeí, galerií, hradů a zámků. Uzavřené zůstávají plavecké bazény, wellness centra, sauny, solária a solné jeskyně. Nesmí se používat vleky a lanovky, výjimku pro jejich použití představuje dopravní obslužnost, energetika či využití záchranáři.

  Nově se otevřela výdejová okénka knihoven, knihovny tak mohou pouze vydávat předem objednané výpůjčky a přijímat vypůjčené tituly zpět bezkontaktně, přičemž krizové opatření pro jejich vracení kontaktním způsobem doporučuje užití respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

  Nadále platí i zákaz poskytování ubytování, ze kterého výjimku představují například osoby na služební cestě, které se prokáží písemným potvrzením vystaveným zaměstnavatelem. Nově se zákaz nevztahuje ani na osoby, které do jiného města cestují za lékařem a jejich blízké, kteří je doprovázejí, osoby s pracovní povinností nařízenou na základě krizového zákona, osoby v nařízené izolaci nebo karanténě nebo cizinci s oprávněním ke vstupu, pokud nemají na území České republiky bydliště.

  Veškeré výše popsané úpravy ZDE

  Školy

  V oblasti školství zatím stále platí, že jsou v provozu pouze mateřské školy a v rámci základních škol výuka probíhá pouze v 1. a 2. třídě. Výjimka platí pro praktické vyučování a tzv. praxe, individuální konzultace, konání zkoušek, nebo pro speciální školy. Pro vysoké školy a vyšší odborné školy je možné domlouvat si individuální konzultace, pořádat přijímací zkoušky ve skupinách max. 10 osob. Středním školám a konzervatořím se navíc nově povoluje konat komisionální opravné a komisionální náhradní zkoušky. Více ZDE

  Podle vlády by se v celkem třech vlnách v období od 1. března 2021 měli do škol vrátit další žáci a studenti, a to za podmínky spuštění plošného a pravidelného testování žáků, studentů i zaměstnanců škol. Od 1. března 2021 by se měli do lavic vrátit studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, od 8. března poté studenti středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro praktické vyučování a od 15. března i žáci 9. ročníků základních škol. Více ZDE

  Ochrana dýchacích cest

  V médiích avizovaná povinnost nošení respirátorů FFP2/KN95/N95, resp. dvou chirurgických roušek položených na sobě, stále nebyla upravena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, ačkoli dle zpráv z tisku by tato povinnost měla začít platit od půlnoci 22. února, tj. od zítřka. V tuto chvíli tedy platí již v minulosti zmíněná povinnost ochrany dýchacích cest rouškou, šálou apod. např. ve veřejných budovách, v dopravních prostředcích apod. Více ZDE

  Úřední hodiny

  S účinností od 15. února 2021 do 28. února 2021 dochází k omezení provozu úřadů a institucí spočívajícím například v omezení práce na nezbytně nutnou agendu nebo v zamezování osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty. Ruší se tak omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni. Cílem nové úpravy je předcházení tvoření front a tak i srocování osob čekajících na úřadech. Standardní úřední hodiny (od 8:00 hod do 17:00 hod) tak platí od 15. února 2021 například pro podatelny finančních úřadů. Přesto se doporučuje ke komunikaci s finančními úřady, i úřady celkově, využívat elektronickou cestu. Více ZDE

  Více o úředních hodinách finančních úřadů ZDE

  Pracovně lékařské prohlídky

  S účinností od 15. února 2021 do 28. února 2021 také stále platí, že je možné zdravotní průkaz a vstupní lékařskou prohlídku u osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikl v období od vyhlášení tohoto krizového opatření do ukončení nouzového stavu, dočasně nahradit čestným prohlášením, které je přílohou tohoto krizového opatření vlády. Čestné prohlášení má platnost max. 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Více ZDE

  Čestné prohlášení ZDE

  Opatření pro vstup cizinců

  S účinností od 15. února 2021 stále platí ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje následující:

  • osoby cestující do ČR ze zemí se středním rizikem nákazy (oranžové země na mapě v odkaze níže), budou před vstupem do země muset doložit negativní výsledek antigenního nebo RT-PCR testu, ten nesmí být u antigenního testu starší 24 hodin a u RT-PCR testu starší 72 hodin,

  • osoby cestující do ČR ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červené země) budou muset navíc podstoupit do 5 dnů po příjezdu do země další RT-PCR test.

  • osoby cestující do ČR ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červené země), musí podstoupit RT-PCR test před vstupem do země (jeho negativní výsledek nesmí být starší 72 hodin) a po příjezdu je u těchto osob povinná karanténa, kterou je možné ukončit až po pěti dnech negativním výsledkem RT-PCR testu.

  Tato opatření se nepoužijí například pro pracovníky mezinárodní dopravy, občany Evropské unie tranzitující do 12 hodin přes Českou republiku, akreditované členy diplomatických misí v České republice, profesionální sportovce, reprezentanty České republiky, pracovníky servisu kritické infrastruktury, nebo občany České republiky, Evropské unie nebo držitele platného dlouhodobého víza atd., kteří předloží písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, vystavené lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně onemocnění prodělali, absolvovali podle platných mimořádných opatření izolaci z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Odkaz na formulář tohoto potvrzení je níže.

  Více ZDE

  Potvrzení o prodělání covid-19 ZDE

  Mapa zemí ZDE

  Seznam zemí ZDE

  Je omezeno i cestování z České republiky, kterou například Německo považuje za oblast s vysokým výskytem koronavirových mutací, a proto obnovilo hraniční kontroly, nebo výrazně zpřísnilo vstup na své území z Česka (dopravní společnosti například nesmí do Německa přepravovat cestující z České republiky s výjimkou osob žijících v Německu a německých občanů).

  Kritická infrastruktura

  Krizové opatření vlády stanovuje jednotlivým subjektům kritické infrastruktury povinnost určit nezbytné smluvní dodavatele, vést si jejich seznam a pravidelně tento seznam předávat příslušnému ministerstvu nebo správnímu úřadu. Účelem uvedeného krizového opatření je zabezpečit chod prvků kritické infrastruktury. Za tyto subjekty tak lze označit např. nemocnice či hasičský záchranný sbor. Opatření dopadá i na fyzické a právnické osoby, které se přímo podílejí na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury s ohledem na jejich skutečnou roli při zajišťování funkce prvku kritické infrastruktury (nařízení vlády č. 432/2010 Sb.) Obdobné krizové opatření platilo již při první vlně pandemie na jaře roku 2020 a jeho současné znění je pokračováním v krizovém opatření vyhlášeném na podzim téhož roku. Více ZDE

  COVID-Sport III Lyžařská střediska

  Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo další výzvu, která je určena pro skiareály. Celková alokace programu je 1 miliarda Kč. O dotaci je možné žádat od 15. února do 18. března 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu typickým způsobem, a to prostřednictvím informačního systému AIS MPO, za období 50 až 103 dnů, přičemž výše denní podpory se bude řídit počtem a strukturou přepravních zařízení (vleků, lanových drah). V případě vleků bude výše denní podpory představovat 210 Kč (za každý den, kdy byl skiareál uzavřen), u neodpojitelných lanových drah bude představovat 340 Kč a u odpojitelných lanových drah bude představovat 530 Kč. Maximální výše denní podpory je současně omezena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 2 sezony (uzavřená účetní období), přičemž žadateli bude za den náležet nižší z těchto vypočtených částek. Podmínkou pro čerpání dotace v tomto dotačním programu je, že žadatel nesmí za stejné období čerpat kompenzaci z jiného „koronavirového“ programu. Pokud ji už čerpá, musí takto získanou částku od výše požadované dotace v programu COVID-Sport III Lyžařská střediska odečíst. Více ZDE

  Covid – Lázně

  Platnost programu na podporu lázeňství byla prodloužena až do 31. prosince 2021, až do té doby tak bude možné uplatnit vouchery. V programu došlo po schválení notifikace Evropské komise k vyhlášení druhé výzvy, tentokrát pro období od 1. ledna do 31. prosince 2021. Evropská komise současně s prodloužením tzv. Dočasného rámce navýšila podporu z 800 000 EUR na 1,8 milionu EUR. Program má v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj. Více ZDE

  Dočasný rámec (konsolidované sdělení) ZDE

  Covid – Kultura 3.2

  Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury vyhlásilo avizovanou výzvu pro právnické osoby v oblasti audiovize. Žádosti o příspěvek ve výši max. 5 milionů Kč bude možné podávat od 1. března do 30. dubna 2021 a žádosti bude vyřizovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. O dotaci budou moci žádat producenti, distributoři a některá kina a program bude rozdělen do 6 kategorií podpory, přičemž o tu bude možné žádat pouze jednou. Obecnou podmínkou pro podání žádosti o podporu je, že žadatel je daňovým plátcem v České republice, vedle toho jsou stanoveny i podmínky pro jednotlivé kategorie podpor. Dotaci z výzvy 3.2 v programu Covid- Kultura není možné kombinovat s podporou z předchozích výzev z programu Covid-Kultura (výzva č. 1, výzva č. 2 a výzva č. 3.1), ani s kompenzačním bonusem pro OSVČ vyhlášeným na podzim roku 2020. Bude možné ji však kombinovat s kompenzačním bonusem vyhlášeným na jaře 2020 a programem „Ošetřovné“ pro OSVČ. Pouze pro připomenutí – 3. výzva v programu Covid-Kultura (jinak také Covid – Kultura 3.1) pro OSVČ byla vyhlášena 5. února 2021. Výše jednorázového příspěvku je 60 000 Kč a žádosti je možné podávat od 15. února do 30. dubna 2021 prostřednictvím systému AIS MPO. Rozhodným obdobím je období od 1. února 2021 až 30. dubna 2021.

  Více informací o obou výzvách ZDE a ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a návrzích zákonů Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit