• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 22. do 26. února 2021.

  01. 03. 2021

  Prodloužení nouzového stavu

  Vláda vyhlásila nouzový stav na dobu 30 dnů od 0:00 hodin dne 27. února 2021.

  Více ZDE

  Omezení volného pohybu osob a zákaz nočního vycházení

  Vláda vyhlásila krizové opatření, kterým na dobu od 0:00 hodin 1. 3. 2021 do 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že:

  I. zakazuje:

  1.) všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,

  2.) vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště.

  Z uvedeného zákazu platí výjimky jako např. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti, návštěva lékaře, cesta do místa trvalého pobytu apod.

  II. nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy:

  1.) zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s definovanými výjimkami jako např. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti, venčení psů do 500 metrů od místa bydliště, cesta zpět do místa svého bydliště apod.;

  2.) pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti, návštěvy lékaře, cest do místa trvalého pobytu, cest nezbytných za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném počtu osob, cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště, pobytu ve vlastním rekreačním objektu (za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu) apod.;

  3.) omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti;

  4.) pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti;

  5.) nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště;

  6.) nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek ze zákazu pohybu povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele, popřípadě pracovní smlouvou, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává a dále všem osobám starším 15 let využívajícím jiných výjimek ze zákazu pohybu povinnost prokázat důvodnost využití konkrétní výjimky, a to čestným prohlášením. Vzory prohlášení jsou dostupné ZDE

  7.) omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím;

  8.) důrazně doporučuje zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje;

  9.) důrazně doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť.

  Celkově k omezení volného pohybu osob více ZDE

  Školy

  Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz mateřských škol a všech stupňů škol (základní, střední, vysoké). Více ZDE

  Ochranné prostředky dýchacích cest

  Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 1.března 2021od 00:00hod. do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95) a/nebo zdravotnická obličejová maska (zdravotnická rouška) a to:

  1.) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště a dále na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce; na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

  2.) ve všech vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě, mezinárodní letiště, v prostředcích veřejné dopravy atd.

  Více ZDE

  Obchod a služby

  Vláda s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou např. prodejen potravin, prodejen pohonných hmot, prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků, prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata, prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem, květinářství, provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti atd. Dále se zakazuje maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování např. čerpacích stanic, lékáren, prodejen ve zdravotnických zařízeních atd.

  Provozovny stravovacích služeb zůstávají i nadále uzavřené a mohou jídlo a nápoje prodávat pouze s sebou, přičemž provoz výdejového okénka je zakázán mezi 21:00 hod. a 4:59 hod. následujícího dne. Platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti.

  Kultura - zakázány jsou koncerty, divadelní, filmová představení, nebo cirkus za přímé účasti diváků, zakázán je vstup do zoologických, botanických zahrad, muzeí, galerií, hradů a zámků.

  Sport - uzavřené zůstávají plavecké bazény, wellness centra, sauny, solária a solné jeskyně. Nesmí se používat vleky a lanovky, výjimku pro jejich použití představuje dopravní obslužnost, energetika či využití záchranáři.

  Ubytovací služby - nadále platí i zákaz poskytování ubytování, ze kterého výjimku představují například osoby na služební cestě, které se prokážou písemným potvrzením vystaveným zaměstnavatelem, nově se zákaz nevztahuje ani na osoby, které do jiného města cestují za lékařem a jejich blízké, kteří je doprovázejí, osoby s pracovní povinností nařízenou na základě krizového zákona, osoby v nařízené izolaci nebo karanténě nebo cizinci s oprávněním ke vstupu, pokud nemají na území České republiky bydliště.

  K veškerým výše obecně popsaným zákazům a omezením v oblasti služeb více ZDE

  Podmínky izolace a karantény

  Vláda schválila i úpravu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, podle kterého do karantény od 1. března 2021 do odvolání nebudou muset osoby, u kterých došlo k rizikovému kontaktu, pokud tyto prošly max. 2 týdny předtím očkováním, nebo onemocnění Covid-19 v předcházejících 90 dnech prodělaly (od pozitivního výsledku RT-PCR testu nebo POC antigenního neuplynulo více než 90 dní), za předpokladu, že nemají žádné příznaky tohoto onemocnění. Všechny tyto předpoklady se prokazují předložením lékařské zprávy.

  Více ZDE

  Certifikát o očkování

  Poslední mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, jehož změnu vláda schválila, se týká vystavování certifikátu o absolvování očkování proti onemocnění Covid-19. Mění se jím již platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. ledna 2021, č.j. 1595/2021-1/MIN/KAN, ve kterém se nahrazuje V. odstavec. S účinností od 23. února 2021 se nově nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb, aby po dokončení očkování vystavili v informačním systému infekčních nemocí (ISIN), certifikát o jeho dokončení. Dále se přikazuje tento certifikát opatřit podpisem vystavující osoby, razítkem poskytovatele a předat očkované osobě, která o jeho vystavení požádala. Podle předchozí úpravy musel poskytovatel zdravotních služeb certifikát vystavit vždy po dokončení očkování, nyní certifikát vystaví pouze na žádost.

  Znění nového článku V. opatření ZDE

  Původní znění mimořádného opatření ZDE

  Antivirus

  V podpůrném programu došlo k prodloužení, podporu tak bude možné vyplácet až do 30. dubna 2021. Důvodem je zejména to, že doposud nebyla schválena novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, na základě kterého má program Antivirus nahradit tzv. kurzarbeit. Zároveň došlo i k několika menším změnám, například se v reakci na schválení prodloužení tzv. Dočasného rámce zvyšuje limit čerpání všech státních podpor na 1,8 milionů EUR z nynějších 800 tisíc EUR. Podpora podle programu Antivirus Plus, který je určen pro uzavřené provozy, tak bude moci být poskytnuta jednak většímu počtu zaměstnanců, ale zejména ji bude možné vyplácet po delší dobu. Další změnou je, že bude podpora vyplácena za předpokladu, že pracovní poměr příslušeného zaměstnance ke dni podání žádosti o vyplacení podpory trvá alespoň 3 měsíce.

  Více informací ZDE

  COVID Záruka CK

  Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou vyhlásilo první výzvu v záručním programu, jehož spuštění avizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj v tiskové zprávě ze dne 18. ledna 2021 ZDE

  Účelem programu je poskytnout cestovním kancelářím bankovní záruky vystavené Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, které budou příslušné cestovní kanceláře moci uplatnit ke splnění povinnosti spoluúčasti na pojištění ochrany proti úpadku. Záruka může představovat až 75% z takto vyžadované spoluúčasti cestovní kanceláře nejvýše do 30% limitu pojistného plnění. Maximálně však může představovat 4 miliony Kč. Záruka je určena pro malé a střední cestovní kanceláře, žádosti je možné podávat od 1. března 2021 prostřednictvím E-podatelny Českomoravské záruční a rozvojové banky a bude vystavována na jedno pojistné období od 1. října 2020 do 31. prosince 2021.

  Mimo cestovní kanceláře se program týká i cestovních agentur, které ale do 12. března 2020 působily jako cestovní kanceláře a poté musely začít působit jako cestovní agentury.

  Více informací o programu ZDE

  Nebo na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky ZDE

  Kompenzační bonus

  O kompenzační bonus mohou nově žádat i osoby v úpadku, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby nebo osoby pobírající odměny pěstouna při současném výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. O kompenzační bonus mohou tyto žádat od 24. února 2021, přičemž posledním dnem pro podání žádosti je 26. duben 2021. Žádost je možné podat za tzv. bonusová období v rozmezí od 5. října 2020 do 15. února 2021 (bonusových období zákon o kompenzačním bonusu rozlišuje celkem 6, posledním je období od 24. ledna 2021 do 15. února 2021), nebo za jednotlivé kalendářní dny v rámci tohoto rozmezí, kdy jsou splněny podmínky pro podání žádosti o kompenzační bonus.

  Kompenzační bonus poskytovaný osobám v úpadku, který byl prohlášen nejpozději 31. prosince 2019, bude podporou poskytovanou v tzv. režimu de minimis (veřejná podpora v malém rozsahu podle nařízení EU). Osoba v úpadku uvede v žádosti zejména, že je nebo byla v úpadku a zda je, nebo není propojena s jiným podnikem. Nárok na kompenzační bonus nově vzniká jak omezením/zákazem činnosti na základě opatření přijatých orgány státní správy, tak za předpokladu, že je toto opatření omezující/zakazující činnost nebo provoz zařízení, ve kterém jsou poskytovány zdravotní a sociální služby jejich poskytovatelem, přijato jiným orgánem veřejné moci nebo osobou k tomu oprávněnou.

  Více informací ZDE

  Žádosti a pokyny k vyplnění žádosti ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a návrzích zákonů Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

  Další aktuality

  Archiv aktualit