• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 1. do 5. března 2021.

  08. 03. 2021

  Povolená účast na shromáždění

  Krizové opatření vlády omezující volný pohyb bylo změněno tak, že s účinností od 4. března 2021 nově představuje výjimku z omezení v čase od 5:00 hod. do 20:59 hod. i účast na shromáždění. Účastníci shromáždění musí používat ochranný prostředek dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (tím je mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, ze dne 26. února 2021 – viz předchozí aktualita z 1. 3. 2021).

  Více ZDE

  Obchod a služby

  a) S účinností od 3. března 2021 smí při konzumaci pokrmů v provozovnách zaměstnaneckého stravování (např. závodní jídelny) sedět u jednoho stolu pouze jedna osoba; u dlouhého stolu musí mezi sebou sedící osoby dodržovat alespoň 2 m mezeru nebo mezi nimi musí být umístěna překážka, které brání šíření kapének.

  b) S účinností od 2. března 2021 od 0:00 hod. došlo k zákazu konání zkoušek v autoškole podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Co se týká provozu samotných autoškol, ten omezen není, zákaz platí jen pro konání zkoušek.

  Více ZDE a ZDE

  Pracovní povinnost studentů

  K řešení aktuální krizové situace ve zdravotnictví, konkrétně v oblasti akutní lůžkové péče, nařídila vláda s účinností od 8. března 2021 pracovní povinnost studentům vybraných studijních oborů starších 18 let.

  Více ZDE

  Testování zaměstnanců

  Vláda na jednání dne 1. března 2021 schválila několik mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, mezi nimi např.:

  a) Mimořádné opatření týkající povinného testování v podnicích ZDE, ZDE a ZDE

  b) Mimořádné opatření týkající se samotestování zaměstnanců ZDE

  Mimořádnými opatřeními se nově ukládá povinnost plošného testování zaměstnanců, a to jak zaměstnavatelům s více než 250 zaměstnanci, tak i zaměstnavatelům s 50 až 249 zaměstnanci. Zaměstnavatelé musí testování zajistit minimálně 1x týdně a zaměstnanci jsou povinni testování po výzvě podstoupit. Testování se netýká zaměstnanců, kteří v posledních 90 dnech měli pozitivní výsledek testu na koronavirus, nato prošli izolací a současně nemají žádné příznaky, nebo zaměstnanců, kteří pracují na dálku (tzv. home office). Zaměstnanci společností s více pobočkami se sčítají.

  Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 250 zaměstnanců museli nejpozději 3. března 2021 zajistit pro zaměstnance POC antigenní testy. Testy mohou provádět buď zdravotníci nebo i sama testovaná osoba – viz mimořádné opatření uvedené jako druhé v pořadí. Následně nejpozději od 5. března 2021 vyzvou zaměstnavatelé zaměstnance, aby test podstoupili, a pokud zaměstnanec do 12. března 2021 nesplní podmínku testování se v posledních 7 dnech, zaměstnavatel mu neumožní přístup na pracoviště.

  Pro zaměstnavatele s 50 až 249 zaměstnanci platí pozdější termíny, a to 5. března 2021 pro zajištění POC antigenních testů pro zaměstnance, 8. března 2021 pro vyzvání zaměstnanců k jejich podstoupení a od 15. března 2021 poté zaměstnavatel neumožní přístup na pracoviště tomu zaměstnanci, který v posledních 7 dnech nesplnil podmínku testování se. Pokud bude výsledek provedeného testu pozitivní, zaměstnanec okamžitě odejde ze zaměstnání domů, nahlásí tuto skutečnost svému zaměstnavateli a ošetřujícímu lékaři. Lékař zaměstnance poté pošle na PCR test.

  Antigenní testy pro samotestování si lze pořídit od následujících subjektů nebo jejich partnerů uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví – seznam ZDE

  Stát bude přispívat 60 Kč na jeden test, a to ze zdravotního pojištění. Příspěvek bude proplácen na 4 testy měsíčně pro každého zaměstnance. Zdravotní pojišťovně vyúčtují zaměstnavatelé provedené testy vždy na konci měsíce. Příspěvek je přiznán i osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Více informací ZDE

  Testování státních zaměstnanců

  Nejpozději do 10. března 2021 bude muset státní sféra zajistit POC antigenní testy pro své zaměstnance, přičemž jejich testování bude probíhat obdobně, jako se testují zaměstnanci v podnicích dle mimořádných opatření popsaných výše. Od 17. března 2021 zaměstnavatel neumožní přístup na pracoviště tomu státnímu zaměstnanci, který v posledních 7 dnech nesplnil podmínku testování se. Podmínky se stanovují jako u testování zaměstnanců v soukromé sféře. Zatím se testování netýká pracovníků základních a středních škol.

  Více ZDE

  Generální pardon

  Vláda vyslovila souhlas s vydáním generálního pardonu ministryně financí. Bude tak vydáno rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty, na základě kterého bude prominuto příslušenství daně z přidané hodnoty v souvislosti s pozdním podáním daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolního hlášení za zdaňovací období únor 2021. To vše ale za podmínky, že daňové přiznání a kontrolní hlášení bude podáno a daň z přidané hodnoty uhrazena nejpozději do 12. dubna 2021.

  Podmínky izolace a karantény

  S účinností od 3. března 2021 se mění i délka nařízené karantény pro osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou nakaženou onemocněním covid-19 a nemohou dodržovat stanovené podmínky izolace. Délka nařízené karantény je za těchto podmínek zkrácena na 14 dnů, oproti původním 21 dnům. Více ZDE

  Kompenzační bonus pro rok 2021

  V souvislosti s vyhlášením zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, začíná Finanční správa zpracovávat doručené žádosti. Nárok na kompenzační bonus se oproti dřívějším úpravám testuje 50% poklesem příjmů v porovnání s obdobím v době před vypuknutím pandemie. O kompenzační bonus 2021 mohou žádat OSVČ, společníci malých či rodinných s. r. o. a osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Výše kompenzačního bonusu pro rok 2021 je až 1 000 Kč za jeden kalendářní den bonusového období, u osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr představuje kompenzační bonus částku 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Zákon zavádí dvě bonusová období – únor a březen 2021. Za obě období představující 28 dnů a 31 dnů je tak možné obdržet kompenzační bonus ve výši až 59 000 Kč. Pokud žadatel o kompenzační bonus pro rok 2021 již požádal o původní kompenzační bonus za období od 1. do 15. února 2021, bude mu bonus snížen o již vyplacenou částku původního kompenzačního bonusu tak, aby maximální výše podpory za únor 2021 představovala 28 000 Kč. Tato částka může být dále snížena např. u osob s nižšími příjmy (např. důchodci) tak, aby podpora nepředstavovala částku vyšší, než jaký byl skutečný pokles příjmů těchto osob v příslušném období.

  Podle nového zákona mohou při splnění podmínek o nový kompenzační bonus 2021 žádat i podnikatelé a společníci z důvodu karantény a izolace. V jejich případě představuje kompenzační bonus částku 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kdy byla karanténa či izolace nařízena.

  Kompenzační bonus nelze kombinovat s jinými dotačními programy, a to i s teprve připravovanými dotacemi. Výjimkou je pouze program Antivirus a program na podporu nájemného.

  Více informací o kompenzačním bonusu pro rok 2021 na webových stránkách Finanční správy:

  - Kompletní informace o podmínkách nového kompenzačního bonusu ZDE

  - Aplikace pro vyplnění žádosti ZDE

  Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020

  Vláda v pondělí 8.3. 2021 v odpoledních hodinách schválila posunutí lhůty podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. Prodloužení platí jak pro klasická papírová podání, kde se termín posouvá do 3. května 2021, tak pro elektronická podání, kde nově platí termín 1. června 2021.

  Odevzdat daňové přiznání lze prostřednictvím webových stránek ZDE

  nebo prostřednictvím aplikace ZDE

  Kromě těchto online způsobů je možné odevzdat daňové přiznání i osobně, a to na podatelně finančního úřadu nebo vhozením do připravených boxů, které jsou připravené na územních pracovištích Finanční správy. Posledním způsobem odevzdaní je zaslání daňového přiznání poštou.

  Více ZDE

  Stav pandemické pohotovosti

  Nabytím účinnosti zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (27. 2. 2021) byl vyhlášen tzv. stav pandemické pohotovosti. Stav pandemické pohotovosti lze ukončit či znovu obnovit usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády nebo jedné pětiny všech poslanců. Usnesení o ukončení stavu pandemické pohotovosti a jeho obnovení se vyhlašuje ve Sbírce zákonů. Zákon zakládá pravomoc Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic vydat mimořádné opatření s celorepublikovou působností, resp. s působností na území krajů. Mimořádným opatřením je možné omezit obchod, služby, výrobní provozy, výuku, veřejné i soukromé akce. Potřebnost omezení nastolených mimořádnými opatřeními bude přezkoumávána každé dva týdny, ve stejném intervalu bude vláda informovat Poslaneckou sněmovnu o opatřeních přijatých ve stavu pandemické pohotovosti.

  Stát má podle zákona povinnost nahradit skutečnou škodu, která vznikne v době pandemické pohotovosti v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními. Za škodu se nepovažují náklady vzniklé v souvislosti s pořízením nebo používáním ochranných, mycích, čisticích nebo dezinfekčních prostředků. Výše náhrady škody se dále snižuje o výši dotací, návratných finančních výpomocí a jiných podpor, poskytnutých ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19. Nárok na náhradu škody může poškozený uplatnit u Ministerstva financí, a to ve lhůtě do 12 měsíců od okamžiku, kdy se o škodě dozvěděl, nejdéle do 3 let od vzniku škody, jinak právo na náhradu škody zaniká. Uplatnění nároku na náhradu škody ve smyslu předchozí věty je podmínkou pro případné uplatnění nároku na náhradu škody u soudu. Domáhat se náhrady škody u soudu může poškozený pouze tehdy, pokud do 6 měsíců ode dne uplatnění nebyl jeho nárok plně uspokojen.

  O dalších přijatých opatřeních a návrzích zákonů Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit