• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 8. do 12. března 2021.

  15. 03. 2021

  Mimořádné odměny pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče

  Vláda schválila dotační program Ministerstva zdravotnictví, podle kterého zdravotničtí pracovníci zaměstnaní u poskytovatelů lůžkové péče obdrží odměnu ve výši až 75 000 Kč. Odměnu v maximální výši obdrží pracovníci, kteří v období od 1. října 2020 do 28. února 2021 odpracovali celý pracovní úvazek. Jiná výše odměny se bude řídit počtem odpracovaných hodin do maximálního úvazku 1,0. Novinkou oproti odměně stanovené při jarní vlně epidemie je, že i zdravotníci s kratším úvazkem si budou moci vykázat veškeré odpracované hodiny až do úvazku 1,0, pokud byli nuceni pracovat nad rámec úvazku sjednaného ve smlouvě.

  Nezdravotničtí pracovníci budou mít nárok na odměnu ve výši 30 000 Kč za předpokladu odpracování celého pracovního úvazku.

  Odměny zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům by měly být vyplaceny současně s dubnovými výplatami.

  Mimořádné odměny pro pracovníky v oblasti sociálních služeb a sociální práce

  Mimořádná odměna bude vyplacena i zaměstnancům v sociálních službách. Tito budou mít nárok na odměnu následovně:

  - Výše odměny 50 000 Kč náleží v I. kategorii zřizovatele v přímé péči pro pečovatele, sociální pracovníky, zdravotníky

  - Výše odměny 30 000 Kč náleží v I. kategorii zřizovatele pro zaměstnance v kuchyni, úklidu, údržbě

  - Výše odměny 25 000 Kč náleží v II. kategorii zřizovatele v přímé péči pro pečovatele, sociální pracovníky, zdravotníky

  - Výše odměny 15 000 Kč náleží v II. kategorii zřizovatele pro zaměstnance v kuchyni, úklidu, údržbě

  Program má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dotační titul bude následně vypsán i na mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obcích a krajích a pro pracovníky Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), a to ve výši 25 000 Kč.

  Více ZDE

  Úhrada převozů pacientů mezi ČR a dalšími evropskými státy z prostředků státního rozpočtu

  Ministerstvo zdravotnictví již dříve rozhodlo o využití nabídky evropských států, na základě které tyto státy převezmou do své péče české pacienty nakažené nemocí covid-19 a vláda v uplynulém týdnu schválila návrh na úhradu převozů pacientů mezi Českou republikou a evropskými státy. Pokud bude český pacient nakažený nemocí covid-19 z důvodu nedostatku kapacity českých nemocnic převezen do jiného evropského státu, bude spoluúčast vyplývající z legislativy tohoto státu uhrazena Českou republikou ze státního rozpočtu. Tyto náklady by nakonec měly být refundovány Evropskou komisí.

  Více o obou nadepsaných zprávách ZDE

  Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

  Vláda vyslovila souhlas s vydáním nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která se týkají brazilské, britské a jihoafrické mutace viru SARS-CoV-2, jejichž výskyt byl na území České republiky již odhalen. Jedná se o následující:

  1.) mimořádné opatření, podle kterého s účinností od 9. března 2021 do odvolání budou mít laboratoře zajišťující vyšetření RT-PCR testy na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 povinnost nahlásit podezření do Informačního systému infekčních nemocí, pokud se budou domnívat, že jimi testovaný vzorek vykazuje některou z nadepsaných mutací; poté budou mít i povinnost odeslat vzorek k vyšetření Národní referenční laboratoři pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. Více ZDE

  2.) mimořádné opatření, podle kterého s účinností od 9. března 2021 do odvolání pacienti s prokázanou jihoafrickou mutací nebo osoby, které byly v rizikovém kontaktu s osobou s prokázanou jihoafrickou mutací musí po pozitivním výsledku testu nebo po rizikovém kontaktu nastoupit do karantény, kterou lze ukončit až negativním výsledkem PCR testu absolvovaného nejdříve po 14 dnech od pozitivního výsledku nebo rizikového kontaktu. Více ZDE

  Program Antivirus

  Pro účely pokrytí nákladů prodlouženého programu Antivirus vláda poskytla 8 miliard Kč v reakci na rozhodnutí ze dne 22. února 2021 o prodloužení doby uznatelnosti výdajů od 28. února 2021 do 30. dubna 2021. Původní částka ve výši 12 milionů Kč byla určena pouze do zmíněného 28. února 2021 a bylo nutné ji navýšit.

  Generální pardon

  Ministryně financí byla vládou pověřena vydáním tzv. generálního pardonu, tj. rozhodnutí, kterým dojde k:

  1.) posunutí lhůty pro podání daňového přiznání, ale i zaplacení daně z příjmů do 3. května 2021 v případě papírového podání (např. vhozením do boxů, které jsou připravené na územních pracovištích Finanční správy) a do 1. června 2021 v případě podání elektronického (např. prostřednictvím např. webových stránek ZDE

  2.) prodloužení již jednou uděleného prominutí daně z přidané hodnoty za dodání filtračních polomasek, respirátorů třídy FFP2 a vyšší, nebo ochranných prostředků majících stejnou nebo vyšší filtrační účinnost. Současný pardon platí do 3. dubna 2021. Novým rozhodnutím bude prodloužen o další 2 měsíce, tj. do 3. června 2021.

  Daňové přiznání je i nadále možné podat ve standardním termínu a v takovém případě bude i přeplatek na dani vrácen ve standardní lhůtě. Více ZDE

  COVID – Sport III Lyžařská střediska

  Výzvu v programu na podporu podnikatelů, kteří museli na základě opatření vlády zavřít lyžařská střediska již v prosinci loňského roku, notifikovala Evropská komise. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude moci začít rozhodovat o poskytnutí dotací a následně dotace i vyplácet. O dotaci za období od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021 (103 dnů) je stále možné žádat, a to do 18. března 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu. Výše dotace za jeden den, kdy muselo být takové středisko nebo areál z důvodu vládních opatření uzavřeno, se odvíjí od typu lanovky nebo vleku a od vykázaných nákladů za předchozí účetní období.

  Dotace je vyplácena v částce od 210 do 530 Kč/den. Do dnešního dne eviduje Ministerstvo průmyslu a obchodu 165 žádostí o podporu představující více než 700 milionů Kč, přičemž s výplatami dotací chce ministerstvo začít okamžitě, nejpozději by měla být dotace poskytnuta do 14 dnů od rozhodnutí o jejím poskytnutí.

  Více ZDE

  Nové dotační programy:

  Vláda schválila 2 nové dotační programy

  COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Nové programy nelze kombinovat; žadatel si vybere, který program mu více vyhovuje a o ten požádá.

  COVID – 2021

  V tomto programu je možné získat příspěvek na provozní náklady ve výši až 500 Kč za 1 den na 1 zaměstnance (spolupracující osobu, jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele) po dobu, kdy byl provoz společnosti omezen na základě opatření vlády. Příspěvek je možné žádat zpětně, a to až od 11. ledna 2021. Program je určen pro podnikatele, jejichž tržby v období od 1. ledna 2021 do 28. února 2021 klesly alespoň o 50 % oproti stejnému období v roce 2019 nebo 2020. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému Ministerstva průmyslu a ochodu a žadatel musí splnit stanovené podmínky. Na program je alokováno 6 miliard Kč. Program COVID-2021 je možné kombinovat pouze s programem Antivirus. S kompenzačním bonusem pro OSVČ ani ostatními podpůrnými programy (vč. nového COVID – Nepokryté náklady) jej kombinovat nelze. Výzva k programu by měla být vyhlášena v březnu 2021.

  Více ZDE

  COVID – Nepokryté náklady

  Druhý z nových programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu budou moci využít podnikatelé nebo subjekty, jejichž obrat v lednu a únoru 2021 poklesl alespoň o 50 % oproti stejnému období v roce 2019 a nachází se za totéž období ve ztrátě. Cílem je pomoci podnikatelům a podnikatelským subjektům s úhradou části fixních nákladů nebo výdajů. O příspěvek v tomto programu mohou žádat subjekty, pro které není výhodný program COVID – 2021, nebo ty subjekty, které neprovozují svou činnost v provozovně (na základě nájemní smlouvy) nebo nemají žádné zaměstnance. Výše dotace bude činit 60 % nepokrytých fixních nákladů, maximálně však 40 milionů Kč. Alokace na program je až 6 miliard Kč. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému Ministerstva průmyslu a ochodu po zveřejnění výzvy na webových stránkách MPO.

  Více ZDE

  Nově vyhlášené zákony ve Sbírce zákonů

  Zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

  Zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů dne 5. března 2021 má za cíl poskytnout příspěvek osobám v karanténě nebo izolaci, ale i motivovat osoby pozitivně testované na přítomnost viru SARS-CoV-2 k označení rizikových kontaktů. Výše příspěvku dle tohoto zákona je stanovena na 370 Kč za každý kalendářní den trvání nařízené karantény, maximálně však na dobu prvních 14 kalendářních dnů, a to i za kalendářní dny před nabytím účinnosti tohoto zákona, tj. před 5. březnem 2021, za předpokladu, že karanténa byla zaměstnanci nařízena po 28. únoru 2021. Pokud by ale součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhnul 90 % průměrného výdělku zaměstnance za dané období, příspěvek by byl následně o tento rozdíl snížen. Nárok na příspěvek trvá nejdéle do 30. dubna 2021 a má na něj nárok ten zaměstnanec, kterému vznikl nárok na náhradu mzdy podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, z důvodu nařízené karantény. Příspěvek nebude vyplácen za odpracované dny (např. pokud zaměstnanec pracuje z domu tzv. na home office), nárok na příspěvek dále nevznikne zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest. Pokud má zaměstnanec u jednoho nebo více zaměstnavatelů více pracovněprávních vztahů, může mu být vyplacen příspěvek za každý pracovněprávní vztah zvlášť. Příspěvek vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel společně s náhradou příjmu za příslušné období.

  O dalších přijatých opatřeních a návrzích zákonů Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit