• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn v období od 15. do 19. března 2021

  23. 03. 2021

  Níže uvádíme přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 15. do 19. března 2021, kdy vláda projednala řadu změn krizových opatření.

  Nouzový stav vyhlášený 27. února 2021 na dobu 30 dnů platí do 28. března 2021.

  Přijatá krizová opatření týkající se omezení volného pohybu, zákazu nočního vycházení, škol, obchodů a služeb vč. provozoven stravovacích služeb, kultury, sportu, ubytovacích služeb atd. platila pouze do 21. března 2021. Vláda proto na jednáních během uplynulého týdne projednala změnu přijatých krizových opatření:

  1) Omezení volného pohybu osob v rámci okresu a zákaz nočního vycházení

  S účinností od 22. do 28. března 2021 (23:59 hod.) platí nadále opatření omezující volný pohyb (např. sport, vycházky apod.). Doposud byl pohyb možný pouze v katastru obce, kde osoba bydlí; nově je pohyb umožněn v rámci okresu. Okresy mezi sebou zůstávají i nadále uzavřené, opustit je mohou rodiče za účelem styku s nezletilými dětmi a návštěvy dětí v náhradní rodině nebo ochranné a ústavní výchově.

  Více ZDE

  2) Obchod a služby

  Vláda schválila prodloužení platnosti krizového opatření omezujícího maloobchod a služby, a to po dobu trvání aktuálního nouzového stavu, tj. do 28. března 2021. V textu opatření nedošlo k větším změnám.

  Více ZDE

  3) Školy, Péče o děti ve věku od 2 do 10 let

  Vláda schválila s účinností od 15. do 28. března 2021 změnu krizového opatření, kterým se ukládá hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy povinnost určit školské zařízení nebo školu k zajištění péče o děti (ve věku od 2 do 10 let) osob nezbytných pro chod státu. Těmi jsou např. zaměstnanci bezpečnostních sborů, poskytovatelů zdravotních služeb, České pošty, s. p., Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, pedagogičtí pracovníci a nově starostové obcí. Účelem je zajistit výkon funkce starostů obcí a měst, jakožto i fungování orgánů krizového řízení.

  Více ZDE

  Aktuální znění usnesení vlády č. 212 ze dne 26. února 2021, vyhlášené pod č. 112/2021 Sb. ZDE

  Vláda také schválila prodloužení platnosti usnesení vlády omezujícího provoz škol a to do 28.března 2021. Více ZDE

  4) Ochranné prostředky dýchacích cest

  Ministerstvo zdravotnictví změnilo s účinností od 20. března 2021 opatření týkající se povinnosti zakrytí dýchacích cest, a to následovně:

  - příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému budou moci používat i masku nebo polomasku, která splní technické podmínky a požadavky stanovené normou ČSN EN 140 +A1.

  - při sportování nově není povinnost zakrytí dýchacích cest ve venkovních prostorech (běh, jízda na kole, trénink) při dodržení rozestupů alespoň 2 m.

  Více ZDE

  5) Opatření pro vstup cizinců

  S účinností od 15. března 2021 Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizovaný seznam zemí podle indexu rizika nákazy onemocněním covid-19. Na seznam se tak třeba nově dostala Islandská republika, která se v něm dříve nevyskytovala. Dánské království sestoupilo na seznam zemí se středním rizikem, naopak Finská republika vystoupala na seznam zemí s vysokým rizikem. I nadále platí, že země, která na seznamu není uvedena, se považuje za zemi s velmi vysokým rizikem nákazy onemocněním covid-19.

  Seznam zemí ZDE

  Aktualizovaná mapa ZDE

  Opatření provázející vstup a návrat ze zemí uvedených v seznamu ZDE

  S účinností od 19. března 2021 vláda schválila nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR20599/2020-63/MIN/KAN o podmínkách vstupu do ČR, oproti předchozímu opatření v něm nedochází k žádným změnám.

  Více ZDE

  6) Testování zaměstnanců

  Vláda dne 15. března 2021 schválila změnu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se ukládá povinnost testování zaměstnanců.

  S účinností od 17. března 2021 se nově povinnost testování zaměstnanců ukládá i podnikatelům, státním nebo národním podnikům, které zaměstnávají 10-49 zaměstnanců.

  Tito zaměstnavatelé museli zajistit antigenní testy a nejpozději 19. března 2021 své zaměstnance vyzvat, aby testování absolvovali. Pokud zaměstnanec do 26. března 2021 nesplní podmínku otestování se v posledních 7 dnech, zaměstnavatel mu neumožní přístup na pracoviště. Povinnost testování se nevztahuje na ty zaměstnance, kteří v posledních 90 dnech onemocnění covid-19 prodělali, nebo jsou již plně očkováni. Pokud zaměstnanec odmítne testování absolvovat, bude pracovat z domu (home office) nebo si bude muset vzít dovolenou. Pokud však žádný z těchto postupů nebude možný, může se zaměstnanec vystavovat nebezpečí postihů.

  Text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE

  Na jednání dne 18. března 2021 vláda schválila povinnost testování zaměstnanců i u veřejných zaměstnavatelů a zaměstnanců ve školských zařízeních nebo školách k zajištění péče o děti osob nezbytných pro chod státu.

  Veřejný zaměstnavatel (obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory) s méně než 500 zaměstnanci musí testování svých zaměstnanců zahájit nejpozději 23. března 2021 a následně neumožní přítomnost na pracovišti takovému zaměstnanci, který do 30. března 2021 nepodstoupí testování. Stejné termíny platí i pro školská zařízení nebo školy, které zajišťují péči o děti osob nezbytných pro chod státu.

  Mimořádné opatření týkající se povinnosti testování zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů ZDE

  Mimořádné opatření týkající se povinnosti testování zaměstnanců ve školských zařízeních nebo školách k zajištění péče o děti osob nezbytných pro chod státu ZDE

  Průběžně aktualizovaný seznam subjektů, od kterých lze získat antigenní testy pro samotestování je uveden na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ZDE

  Nadále platí, že stát bude přispívat 60 Kč na jeden test, a to ze zdravotního pojištění. Příspěvek bude proplácen na 4 testy měsíčně pro každého zaměstnance. Zdravotní pojišťovně vyúčtují zaměstnavatelé provedené testy vždy na konci měsíce. Příspěvek je přiznán i osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Více informací ZDE

  Povinnost testování již platí pro zaměstnavatele s více než 250 zaměstnanci (tzv. velcí zaměstnavatelé), zaměstnavatele s 50 až 249 zaměstnanci (tzv. střední zaměstnavatelé) a státní zaměstnance úřadů s více než 50 zaměstnanci. Všichni tito zaměstnanci již testování museli podstoupit. Testovat se nemusí zaměstnanci pracující z domu (home office), zaměstnanci, kteří v posledních 90 dnech onemocnění covid-19 prodělali, mají potvrzení o očkování, nebo v posledních 5 dnech absolvovali PCR test nebo antigenní test, dále zaměstnanci základních a středních škol nebo zaměstnanci v oblasti sociálních služeb.

  7) DOTAČNÍ PROGRAMY

  Nové programy COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady

  Ministerstvo průmyslu a obchodu avizovalo, že k vyhlášení výzvy dojde v březnu 2021, žádosti poté bude možné podávat od dubna 2021. Nový leták k programům, který vytvořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ZDE

  Kompenzační bonus pro OSVČ (poskytovaný Ministerstvem financí) – podnikatelé, kteří museli na základě vládních opatření zavřít své provozovny mohou žádat o příspěvek ve výši 500 Kč za každý den uzavření provozovny. Momentálně je možné podávat žádosti za 5. bonusové období (období od 25. prosince 2020 do 23. ledna 2021) a za 6. bonusové období (období od 24. ledna 2021 do 15. února 2021), přičemž žádost za 5. bonusové období je možné podat pouze do 24. března 2021 a za 6. bonusové období poté do 16. dubna 2021.

  Více ZDE

  COVID Ubytování II (program Ministerstva pro místní rozvoj) - hromadná ubytovací zařízení (tzv. HUZ) i individuální ubytovací zařízení (tzv. IUZ, např. apartmány, menší penziony), která musela být z důvodu vládních opatření uzavřena, mohou žádost o dotaci podávat do 31. března 2021, přičemž rozhodné je období od 22. října 2020 do 22. ledna 2021 s výjimkou období od 3. prosince 2020 do 17. prosince 2020, kdy poskytování ubytovacích služeb omezeno nebylo (rozhodné období tedy činí 78 dnů). Výše dotace se odvozuje od počtu dnů, kdy bylo dané zařízení uzavřeno. Pro IUZ představuje dotace částku 200 Kč za každý pokoj a den nebo 100 Kč za každý pokoj a den nuceného uzavření, pokud žadatel zahájil činnost až po 31. prosinci 2019. Pro HUZ je dotace stanovena pevnou částkou podle kategorie a třídy ubytovacího zařízení, a to na 100 Kč až 330 Kč za pokoj a den nuceného uzavření.

  Více o výzvě pro IUZ ZDE a pro HUZ ZDE

  COVID – Nájemné (program Ministerstva průmyslu a obchodu), v jehož III. výzvě je možné žádosti podávat do 8. dubna 2021 do 23:59 hod. Podpora se poskytuje ve výši 50 % nájemného na rozhodné období, kterým je pro účely tohoto programu říjen až prosinec 2020. Již se nevyžaduje sleva na nájemném ze strany pronajímatele.

  Více ZDE

  „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ (program Ministerstva průmyslu a obchodu) – v programu, ve kterém se poskytuje dotace ve výši 400 Kč za každý den a který je určen pro OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost, pokud tuto nemohly vykonávat z důvodu péče např. o dítě mladší 10 let, o osobu závislou na péči jiného atd., je možné žádosti za období od 1. do 28. února 2021 (vč. víkendů a svátků, nicméně s výjimkou jarních prázdnin), podávat do 19. dubna 2021 do 23:59 hod. V žádosti žadatel uvede údaje o podnikání, dítěti nebo osobě závislé na péči OSVČ, údaje a webové stránky zařízení, které závislá osoba nebo dítě za normálních okolností navštěvuje. Nově už není možné kombinovat „ošetřovné“ pro OSVČ s kompenzačním bonusem.

  Více ZDE

  COVID – Kultura (program Ministerstva průmyslu a obchodu) zahrnuje dvě výzvy, a to:

  Výzvu 3.1 pro OSVČ, tj. pro umělecké profese (autoři, malíři, sochaři, herci, tanečníci, zpěváci, hudebníci apod.) a odborné umělecko-technické profese (umělečtí zvukaři, manažeři), ve které jednorázová dotace představuje částku 60 000 Kč;

  Výzvu 3.2 pro audiovizi, tj. pro fyzické osoby podnikající, které vykonávají štábové nebo tvůrčí filmové profese a například výkonné umělce, nebo pro právnické osoby (ty, které marně vynaložily náklady distribučních nebo produkčních společností, provozovatele kin apod.), ve které jednorázová dotace představuje částku 60 000 Kč pro fyzické osoby a částku maximálně ve výši 5 milionů Kč pro osoby právnické.

  Přičemž v obou nadepsaných výzvách lze žádosti podávat do 30. dubna 2021.

  Více o obou výzvách ZDE

  AgriCOVID potravinářství II (program Ministerstva zemědělství), ve kterém mohou o příspěvek žádat potravinářské a zemědělské podniky za předpokladu, že jejich produkce směřuje do veřejného stravování a nově se týká i trhů a tržnic, jejichž provoz a činnost jsou opatřeními vlády také omezeny. Dotace představuje částku až 200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance. Žádosti v II. výzvě je možné podávat do 30. dubna 2021, přičemž rozhodným je období od 1. prosince 2020 do 28. února 2021. Více ZDE

  Prodloužena byla doba uznatelnosti výdajů programu strong> Antivirus, který tak platí až do 30. dubna 2021. Více ZDE

  Kompenzační bonus pro rok 2021 (poskytovaný Ministerstvem financí) – podnikatelé, kteří museli na základě vládních opatření zavřít své provozovny mohou žádat o příspěvek ve výši 1 000 Kč za každý den uzavření provozovny za období únor (1. bonusové období) a březen 2021 (2. bonusové období). strong> Žádosti za 1. bonusové období je možné podávat do 3. května 2021 a za 2. bonusové období do 1. června 2021.

  Více ZDE

  8) ZÁRUČNÍ PROGRAMY

  COVID Plus (program Exportní garanční a pojišťovací společností EGAP), záruky, o které je možné žádat k zajištění likvidity na financování provozu a investic. Program, a tak i poskytování záruk byl prodloužen do 30. června 2021.

  Více ZDE

  COVID Záruka CK (záruční program Českomoravské záruční a rozvojové banky), ve kterém o záruky až do výše 75 % z požadované spoluúčasti (do limitu 30 % z pojistného plnění), maximálně však 4 miliony Kč, mohou žádat cestovní kanceláře a agentury. strong> Žádosti lze podávat až do 31. prosince 2021.

  Více ZDE

  COVID Záruka Sport (Záruční program Českomoravské záruční banky), o záruky až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru (max. však 15 milionů Kč) mohou žádat malí a střední podnikatelé, kteří působí v oblasti sportu. Doba ručení je až 3 roky. Žádosti je možné podávat do 30. června 2023.

  Více ZDE

  COVID III (záruční a investiční program Českomoravské záruční a rozvojové banky), ve kterém mohou o záruku až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru (pro podniky s max. 250 zaměstnanci), nebo až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru (pro podniky s 250 až 500 zaměstnanci) žádat podnikatelé s max. 500 zaměstnanci, jejichž podnikání bylo omezeno kvůli celosvětové pandemii. Platí, že maximální doba ručení jsou 3 roky a maximální výše zaručovaného úvěru je 50 mil. Kč. Záruky budou vypláceny do 30. června 2024 nebo do vyčerpání alokace.

  Více ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a návrzích zákonů Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit