• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn v období od 22. do 26. března 2021.

  29. 03. 2021

  Prodloužení nouzového stavu a trvání krizových opatření do 11. dubna 2021

  Vláda ČR prodloužila dne 26. 3. 2021 nouzový stav a účinnost krizových opatření přijatých 26. 2. resp. 18. 3. 2021, o kterých jsme referovali v předchozích aktualitách (např. omezení volného pohybu, omezení obchodu a služeb, omezení školství apod.), a to na dobu do 11. 4. 2021.

  Ze zákazu volného pohybu osob je nově stanovena výjimka umožňující cestu na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účast na něm ve dnech 1. až 3. dubna 2021 v čase i po 21:00 hod., nejdéle však do 23:59 hodin.

  Tři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se rozšíření povinnosti testování zaměstnanců:

  I. Povinné testování zaměstnanců nejmenších zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných

  Nově se s účinností od 24. března 2021 povinnost testování vztahuje i na OSVČ, které vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a na zaměstnavatele zaměstnávající 1 až 9 zaměstnanců (nejmenší zaměstnavatelé). Nejmenší zaměstnavatelé tak musí nejpozději od 28. března 2021 zajistit POC antigenní testy svým zaměstnancům, nejpozději 30. března 2021 musí zaměstnance vyzvat k podstoupení testování a od 6. dubna 2021 neumožní přítomnost na pracovišti takového zaměstnance, který testování nepodstoupil. OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky taktéž nesmí po 6. dubnu 2021 vstoupit na své pracoviště nebo místo výkonu práce (nesmí se stýkat se třetími osobami), pokud v uplynulých 7 dnech nepodstoupily RT-PCR test, POC antigenní nebo preventivní test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prováděný laickou osobou a dále, pokud je výsledek takového testu pozitivní.

  Více ZDE

  II. Povinnosti pro samotestování zaměstnanců a OSVČ od 28. března 2021

  - Zaměstnanci a OSVČ musí uvědomit bezodkladně o výsledku testu, je-li pozitivní, poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, nebo svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost;

  - Zaměstnavatelé nebo OSVČ musí vést evidenci provedených testů, které lze použít laickou osobou.

  Více ZDE

  III. Povinné testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací

  Zaměstnavatel, který je nestátní neziskovou organizací a zároveň zaměstnává alespoň 1 zaměstnance (tím může být i dočasně přidělený zaměstnanec agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele), musí nejpozději 30. března 2021 zaměstnance vyzvat k podstoupení testování a od 6. dubna 2021 neumožní přítomnost na pracovišti takového zaměstnance, který testování nepodstoupil.

  Více ZDE

  Mimořádné odměny pro další skupiny pracovníků

  Vláda schválila vyplacení mimořádných odměn ve výši 30 000 Kč pro zaměstnance krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a v Ostravě. Vláda těmto organizacím navíc poskytne finanční prostředky i na zvýšené mzdové náklady brigádníků a klíčových krajských koordinátorů intenzivní péče.

  Usnesení vlády ZDE

  Velikonoční zboží k dostání na pultech obchodů

  Vláda povolila prodej velikonočních výrobků a předmětů (potraviny, dekorace, rostliny).

  Více ZDE

  COVID – Veletrhy/kongresy

  V dotačním programu Ministerstva průmyslu a obchodu pro osoby podnikající ve veletržním nebo kongresovém průmyslu a v oblasti B2B eventových akcí byla vyhlášena výzva. V té bude možné podávat žádosti o dotaci od 6. dubna 2021 od 9:00 hod. do 31. května 2021, přičemž rozhodným obdobím je období od 1. března 2020 do 31. října 2020. Výše dotace činí až 60 % nepokrytých výdajů (tj. ztráta za období březen až říjen 2020 snížená o dotace z programů COVID – Nájemné, COVID – Kultura a z programu Antivirus), resp. 40 % v případě podnikatelů s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku, limit pro jednoho žadatele je stanoven na 20 milionů Kč. Podnikatelé budou moci o dotaci žádat, pokud jim poklesl obrat alespoň o 30 % za období březen až říjen 2020 oproti stejnému období v roce 2019, žádosti bude možné podávat opět prostřednictvím informačního systému Ministerstva průmyslu a ochodu.

  Více ZDE a ZDE

  COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady

  Ministerstvo průmyslu a obchodu avizovalo zveřejnění výzvy zatím pouze v programu COVID 2021, a to na 29. března 2021. V programu COVID Nepokryté náklady zatím taková informace zveřejněna nebyla. O podmínkách pro získání dotace v obou nadepsaných programech jsme Vás informovali v aktualitě z 15. března 2021, vyhlášení výzev pro Vás budeme i nadále sledovat.

  Více ZDE

  Upozornění finanční správy týkající se podávání daňových přiznání

  - Vracení přeplatku na dani z příjmů: přeplatky se zpracovávají až ve standardní lhůtě, tj. od 2. dubna 2021, přičemž od tohoto dne platí 30denní lhůta pro vrácení přeplatku. Finanční správa tak příkaz k vrácení přeplatku zadá nejpozději 3. května 2021, a to i v případě podání daňového přiznání již v lednu nebo únoru 2021;

  - OSVČ přihlášené k paušální dani: jelikož paušální režim platí až pro rok 2021 a zálohy na paušální daň, které živnostníci letos uhradí, jsou zálohami pro rok 2021, musí i tyto OSVČ podat za rok 2020 daňové přiznání k dani z příjmů;

  - Generálním pardonem došlo k prodloužení lhůty k podání daňového přiznání v papírové podobě (do 3. května 2021) i v elektronické podobě (do 1. června 2021), přesto však platí, že pokud bude daňové přiznání podáno později, sankce se počítá již od 1. dubna 2021, nikoli od nově prodloužených lhůt;

  Termíny pro podání daňových přiznání – viz tabulka v příloze níže.

  Zdroj tabulky ZDE

  - Sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč se uplatňuje v plném rozsahu, a to i když výdělečná činnost trvala kratší dobu;

  - Pokud poplatník žádá v rámci daňového přiznání o vrácení přeplatku, musí být podepsáno jak daňové přiznání, tak i žádost o vrácení přeplatku;

  - V případě daňového přiznání za r. 2021 podaného prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta platí lhůta do 1. července 2021 (viz tabulka výše), přičemž nově stačí odevzdat plnou moc zmocňující tyto osoby až společně s daňovým přiznáním;

  - Nedoplatky z přehledů na zdravotním a sociálním pojištění je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od podání přehledu, tj. do 13. května 2021, pokud bylo daňové přiznání podáno v papírové formě, a do 11. června 2021, pokud bylo daňové přiznání podáno elektronicky.

  Ke zdaňování finančních podpor spojených s onemocněním covid-19 – viz tabulka č.2 v příloze

  Zdroj tabulky a více k tiskové zprávě Finanční správy ZDE

  Nový zákon č.136/2021 Sb.

  Zákon č. 136/2021 Sb., o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů, který byl vyhlášen dne 19. března 2021, mění, jak z názvu vyplývá, zejména úpravu v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií covid-19. Zákon upravuje mj. podmínky nároku na přídavek na dítě, nároku na příspěvek na bydlení a podmínky nároku na zvýšení příspěvku na péči.

  Celé znění ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a legislativních novinkách Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Příloha

  Stáhnout přílohu

  Další aktuality

  Archiv aktualit