• O nas Felix a spol.
 • OFERUJEMY Nasze usługi
 • NASZ ZESPÓŁ Ludzie we Felix a spol.
 • Obecnie Co nowego u nas i w prawie
 • Kontakt

 • Ustawa o rejestracji beneficjentów rzeczywistych wprowadza nowe obowiązki i kary

  29. 04. 2021

  W dniu 1 czerwca 2021 r. wejdzie w życie nowe uregulowanie w sprawie rejestru beneficjentów rzeczywistych. Regulacja tej materii istnieje w Republice Czeskiej już od kilku lat, nowa ustawa jednak wprowadza bardziej szczegółową regulację i nakłada znaczące kary za niewywiązanie się z obowiązków.

  Ustawa nr 37/2021 Coll., o rejestracji beneficjentów rzeczywistych (dalej jako „Ustawa rejestracyjna”) w pełni zastąpi dotychczas obowiązujące uregulowanie zawarte w szczególności w „Prawie rejestrowym” (ustawa nr. 304/2013 ŚM, o publicznych rejestrach osób prawnych i fizycznych oraz w sprawie rejestracji funduszy powierniczych) oraz w „ustawie AML” (ustawa nr 253/2008 Coll., o niektórych środkach przeciwko legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa i finansowania terroryzmu); ustawa o rejestracji transponuje do prawa czeskiego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. (tzw. V. Dyrektywa AML).

  Główne zmiany wprowadzone przez nowe uregulowanie to: .

  1) zreformowana definicja beneficjenta rzeczywistego i zakresu podmiotów zobowiązanych;

  2) automatyczne samokopiowanie danych;

  3) wprowadzenie surowych sankcji za naruszenie obowiązku rejestracji;

  4) dostęp do danych wpisanych do rejestru beneficjentów rzeczywistych;

  DEFINICJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO.

  Pierwotne uregulowanie, zawarte w § 4 ust. 4 ustawy AML, zostało zastąpione bardziej szczegółową i uściślającą definicją określoną w § 2 lit. e) Ustawy rejestracyjnej. Stanowi ona, że beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna będąca beneficjentem końcowym lub osoba mająca wpływ końcowy. W uproszczeniu beneficjent końcowy oznacza osobę fizyczną, która bezpośrednio lub pośrednio otrzymuje korzyść majątkową w wysokości co najmniej 25 % całkowitej korzyści majątkowej korporacji handlowej. Osoba mająca wpływ końcowy (§ 4 Ustawy rejestracyjnej) w spółce handlowej oznacza każdą osobę fizyczną, która jest osobą kontrolującą na mocy ustawy regulującej stosunki prawne spółek handlowych. Jeżeli jednak beneficjent końcowy lub osoba mająca wpływ końcowy w spółce handlowej nie może zostać zidentyfikowany, za beneficjenta rzeczywistego uważa się każdą osobę z kadry kierowniczej wyższego szczebla. Ustawa rejestracyjna zawiera również inne kryteria pomocnicze dotyczące sposobu identyfikacji takich osób, a także nowo odzwierciedla przypadki, w których struktura korporacyjna jest rozgałęziona lub gdy dochodzi do łańcucha spółek handlowych.

  WYJĄTKI – PODMIOTY NIEPODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO.

  Podmioty, które zgodnie z Ustawą rejestracyjną nie mają beneficjenta rzeczywistego i w związku z tym nie są zobowiązane do rejestracji beneficjentów rzeczywistych (zwanych dalej „Rejestrem”) są wymienione w § 7 Ustawy rejestracyjnej. Obecnie obejmują one na przykład wspólnotę mieszkaniową, w przeciwieństwie na przykład do spółdzielni mieszkaniowych, które w Rejestracji rejestrują każdą osobę fizyczną, która jest członkiem organu statutowego. Ogólnie podsumowując, Rejestrowi nie podlegają jednostki organizacyjne państwa, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej itp., ani inne podmioty prawne, w tym spółki handlowe, w których posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w korzyściach i prawach głosu Republika Czeska.

  WPIS DO REJESTRU.

  Rejestr beneficjentów rzeczywistych jest systemem informacyjnym administracji publicznej, którego administratorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Rejestr beneficjentów rzeczywistych jest prowadzony przez właściwy sąd okręgowy, w którego rejestrze handlowym spółka handlowa jest zarejestrowana, a rejestrację w Rejestrze może dokonać zarówno właściwy sąd okręgowy, jak i notariusz. Zgodnie z Ustawą rejestracyjną postępowanie rejestracyjne jest wszczęte na podstawie wniosku złożonego na określonym formularzu elektronicznym, który musi zawierać dokumenty potwierdzające stan faktyczny, który ma zostać wpisany do Rejestru (przykłady tych dokumentów podano w § 23 Ustawy rejestracyjnej). Obowiązek rejestracji beneficjentów rzeczywistych w Rejestrze nakłada się na osoby prawne (które są następnie określane przez prawo jako osoby rejestrujące), beneficjentem rzeczywistym może być tylko osoba fizyczna. Jeżeli osoba zarejestrowana nie złoży wniosku o wpis do Rejestru w terminie 15 dni od dnia powstania obowiązku, wniosek może złożyć inna osoba, która wykaże istnienie interesu prawnego.

  W tym kontekście należy zwrócić uwagę na istotną różnicę pomiędzy procedurą składania wniosku o wpis do Rejestru beneficjenta rzeczywistego a wnioskiem w sprawie rejestru handlowego – jeżeli wniosek o wpis beneficjenta rzeczywistego do Rejestru lub załączony do niego dokument wykaże wady lub niedociągnięcia, wnioskodawca nie zostanie wezwany do ich usunięcia. Wniosek zostanie automatycznie odrzucony przez sąd. Poprawiony wniosek będzie musiał zostać złożony ponownie i opłatę sądową również ponownie uiszczona.

  AUTOMATYCZNE SAMOKOPIOWANIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO.

  W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla podmiotów zobowiązanych do zarejestrowania beneficjenta rzeczywistego w Rejestrze, ustawodawca wprowadził nowy instytut o nazwie „automatyczne samokopiowanie” (§ 37 i nast. Ustawy rejestracyjnej). Poprzez automatyczne samokopiowanie wprowadzają się do Rejestru dane przechowywane w rejestrach publicznych, nawet bez wniosku. W przypadku spółek handlowych dane zostaną przejęte z Rejestru Handlowego, a jako beneficjenci rzeczywiści, zostaną poprzez samokopiowanie zapisani wspólnicy spółki s.r.o. (sp. z o.o.) z udziałem powyżej 25% lub beneficjent rzeczywisty osoby prawnej, która jest wspólnikiem spółki s.r.o. (sp. z o.o.) z prawem do udziału przekraczającego 25%. W przypadku spółek akcyjnych, zostanie poprzez automatyczne samokopiowanie zapisany jedyny akcjonariusz lub beneficjent rzeczywisty osoby prawnej, która jest jedynym akcjonariuszem osoby prawnej. Zarejestrowany podmiot jest odpowiedzialny za to, że dane przechowywane w Rejestrze są prawdziwe i wyczerpujące, zarówno w przypadku jeśli dane zostały wpisane do Rejestru na wniosek, jak i jeśli zostały wpisane przez automatycznie samokopiowanie.

  Wpisy do Rejestru dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami są uważane za wpisy na podstawie Ustawy rejestracyjnej, samokopiowanie nie będzie automatycznie dokonywana dla tych podmiotów. Nie wyklucza to jednak możliwości wniesienia do sądu lub zwrócenia się do notariusza o automatyczne samokopiowanie danych o beneficjencie rzeczywistym.

  W każdym przypadku konieczne jest zaktualizowanie danych w Rejestrze - w przypadku spółek handlowych w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy rejestracyjnej, czyli do dnia 1 grudnia 2021 r., a w przypadku innych osób prawnych w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie Ustawy rejestracyjnej, tj. do dnia 1 czerwca 2022 r.

  KARY.

  Wprowadzenie kar za naruszenie obowiązku rejestracji beneficjenta rzeczywistego ma zasadnicze znaczenie. Ustawa rejestracyjna wprowadza jednak nie tylko sankcje publiczne (grzywny), ale także znaczące sankcje prywatne.

  Za popełnione wykroczenia grozi na podstawie nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych przez sąd kara w wysokości aż do 500 000 CZK, przy czym nałożenie grzywny może nastąpić po bezskutecznym upływie terminu przewidzianego na prowadzenie działań naprawczych. Przestępstwo popełnia na przykład taka osoba rejestrująca, która nie zapewni wpisu jakichkolwiek danych do Rejestru lub nie zapewni wprowadzania nowych danych po usunięciu przez sąd nieprawidłowych danych bez zmiany. Grzywna może być również nałożona za przestępstwo, jeżeli beneficjent rzeczywisty lub inne osoby wymienione w ustawie nie zapewnią rejestrującej osobie niezbędnej współpracy, i ponownie, jeśli sąd potwierdzi takie naruszenie. Termin przedawnienia wynosi 1 rok.

  Poważną i znaczną karą mogą być sankcje cywilnoprawne, które ograniczają szczególne uprawnienia akcjonariuszy osoby prawnej lub podmiotu rejestrującego jako takiego.

  Po pierwsze, chodzi o niewykonalność praw i obowiązków wynikających z czynności prawnych ukrywających osobę będącą beneficjentem rzeczywistym, które powstały w czasie, gdy beneficjent rzeczywisty nie był zarejestrowany w rejestrze beneficjentów rzeczywistych, niezależnie od porządku prawnego, na podstawie którego to zachowanie jest regulowane. Na przykład chodzi o transfery udziałów, papierów wartościowych i praw z nich wynikających itp. - to znaczy wszelkie negocjacje, które miałyby na celu zakrycie osoby beneficjenta rzeczywistego. Takie zobowiązania są wówczas niewykonalne.

  Kolejną karą dla beneficjenta rzeczywistego spółki handlowej, który nie jest zarejestrowany w Rejestrze, jest brak możliwości wykonywania prawa głosu lub niemożność podejmowania decyzji w postaci jedynego wspólnika podczas głosowania w najwyższym organie spółki (zwykle walne zgromadzenie). Podobnie osoba prawna lub powiernik nie będzie mógł głosować ani decydować, chyba że ma zarejestrowanego w Rejestrze beneficjenta rzeczywistego. Uchwała walnego zgromadzenia lub decyzja jednego wspólnika naruszająca niniejsze przepisy będzie nieważna. Ponadto taki niezarejestrowany beneficjent rzeczywisty (lub osoba prawna, za pośrednictwem której beneficjent rzeczywisty posiada udział) nie może otrzymać udziału w zysku, w innych zasobach własnych lub saldzie likwidacyjnym. Prawo do wypłaty wygasa z końcem roku obrotowego, w którym podjęto decyzję o wypłacie takiego świadczenia. Organ statutowy, który przystąpiłby do wypłacenia, nie działałby ze starannością rozważnego przedsiębiorcy.

  DOSTĘPNOŚĆ DANYCH I DOSTĘP ZDALNY.

  Inne istotne zmiany obejmują ujawnienie danych wprowadzonych do Rejestru. Dotychczas tylko pewna ograniczona grupa podmiotów, takich jak sądy, banki lub organy ścigania, mogła być zaznajomiona z danymi wpisanymi do rejestru. Ustawa rejestracyjna wprowadza możliwość zapoznania się z Rejestrem w podstawowym zakresie dla kogokolwiek, umożliwiając osobom rejestrującym uzyskanie częściowego lub kompletnego elektronicznego wyciągu za pośrednictwem zdalnego dostępu, zapewnianego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej https://issm.justice.cz . Informacje, które mają być nowo dostępne dla ogółu społeczeństwa, obejmują imię i nazwisko, państwo, miejsce zamieszkania, rok i miesiąc urodzenia, obywatelstwo lub wskazanie statusu beneficjenta rzeczywistego osoby prawnej.

  PODSUMOWANIE .

  W niniejszej aktualności podsumowaliśmy tylko podstawowe parametry nowego uregulowania. Oczywiście z przyjemnością zapoznamy Państwa z uregulowaniem bardziej szczegółowo i pomożemy Państwu w wpisie do rejestru beneficjentów rzeczywistych, a także w ustalaniu wewnętrznych procesów i zasad, aby zapewnić, że dane są zawsze odpowiednio aktualizowane.

  Proszę bez wahania skontaktować się z nami, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

  Felix a spol. advokátní kancelář s.r.o.

  Aktualność została przygotowana przez JUDr. Adama Felixa, LL.M., Ph.D.

  Więcej aktualności