• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 26. do 30. dubna 2021

  04. 05. 2021

  Volný pohyb osob

  Právo pokojně se shromažďovat je od 3. 5. 2021 omezeno tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest. Mimo vnitřní prostory staveb se účastníci shromáždění mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a musí dodržovat rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry. Ve vnitřních prostorech staveb musí účastníci shromáždění dodržovat (s výjimkou členů domácnosti) rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si musí dezinfikovat ruce.

  Nadále jsou zakázány spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby s výjimkou např. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, kterých se v případě vnitřních i vnějších prostor může účastnit nejvýše 15 osob.

  Více ZDE

  Ochranné prostředky dýchacích cest

  Nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest. Konkrétně tak nadále platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např.FFP2,KN95) a/nebo zdravotnická obličejová maska (zdravotnická rouška) a to:

  - ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště a dále na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce; na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

  Nadále je zakázán i pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např.FFP2,KN95) a to:

  - ve všech vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě, mezinárodní letiště, v prostředcích veřejné dopravy, atd.

  Nadále platí povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest výše uvedenými, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; to neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami.

  Více ZDE

  Školy

  Nadále je omezen provoz vysokých, středních škol, vyšších odborných a uměleckých škol. Provoz základních škol je omezen tak, že je (nadále) povolena (stálá) přítomnost žáků 1. stupně (1. až 5. třída) v počtu nejvýše 75 žáků, pokud jsou splněny další podmínky (stavební oddělení budov školy). V opačném případě bude výuka žáků 1. stupně probíhat v týdenních turnusech, kdy vzdělávání (ve škole) se bude účastnit vždy jen polovina tříd. Nově je od 3. 5. 2021 v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze možná přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. Provoz mateřských škol je nadále omezen s výjimkou Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Pardubického kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy.

  Více ZDE

  Obchod a služby

  Nadále platí omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách prakticky ve stávajícím rozsahu. Nově je však od 3. 5. 2021 umožněn provoz provozoven holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozoven úpravy a stříhání zvířat. Provozovatelé uvedených provozoven jsou (nad rámec obecně platných provozních omezení a opatření) povinni zajistit, že osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi; mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví) je vzdálenost alespoň 2 metry. Nejsou povoleny činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže. Zákazník je při vstupu do provozovny povinen splnit další podmínky stanovené mimořádným opatřením jako např. předložit potvrzení o absolvování antigenního testu od zaměstnavatele; doložit čestné prohlášení, že absolvoval antigenní test ve škole; podstoupit antigenní test atd. Provozovatel je povinen kontrolovat splnění požadovaných podmínek a případně neumožnit konkrétní osobě vstup do provozovny. Provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření,

  Provozovny maloobchodu a služeb, jejichž činnost není zakázána, musí mít nadále zavřeno v čase mezi 22:00 hod. až 05:59 hod. (s výjimkou např. čerpacích stanic, lékáren, prodejen ve zdravotnických zařízeních atd.).

  Tržiště

  Nadále je umožněn provoz tzv. farmářských tržišť (prodej ovoce a zeleniny, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, květin a dalších farmářských produktů), za předpokladu, že provozovatel tržiště zajistí režimová provozní opatření jako např. odstupy mezi stánky, omezení maximálního počtu současně přítomných osob, zákaz provozu stravovacích služeb atd.

  Stravovací služby

  Nadále je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary). Možný je pouze prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) v době od 0:59 hodin do 22:00 hodin.

  Ubytovací služby

  Nadále je zakázáno poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb. Ubytovací služby je možno poskytnout pouze ve výslovně uvedených případech jako např. osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky; osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa apod.

  Kultura

  Nadále jsou zakázány koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků.

  Provoz botanických a zoologických zahrad je nadále omezen tak, že mohou být využity pouze venkovní prostory, a to nejvýše v objemu 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas.

  Nově je od 3. 5. 2021 povolen provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. Provoz je omezen tak, že mohou být využity pouze venkovní prostory, a to nejvýše v objemu 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas. V rámci Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Pardubického kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy jsou zakázány jen skupinové prohlídky a provozovatel nesmí neumožnit přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry (nejde-li o členy domácnosti).

  Sport

  Nadále je po 3. 5. 2021 zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti. Obdobně platí zákaz provozu používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní.

  Od 3. 5. 2021 je v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze povolena sportovní příprava amatérských sportovců mladších 18 let, organizovaná sportovními svazy (jen vnější prostory a na vymezeném sportovišti) při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.). Účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy je povinen splnit další podmínky stanovené mimořádným opatřením jako např. doložit čestné prohlášení, že absolvoval antigenní test, podstoupit antigenní test atd. Subjekt organizující sportovní přípravu je povinen kontrolovat splnění požadovaných podmínek a případně neumožnit konkrétní osobě účast na sportovní přípravě.

  Souhrnně ke shora uvedeným oblastem více ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a legislativních novinkách Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit