• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 3. do 7. května 2021.

  11. 05. 2021

  Volný pohyb osob

  Právo pokojně se shromažďovat je od 10. 5. 2021 stále omezeno tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Mimo vnitřní prostory staveb se účastníci mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 osob a musí dodržovat rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry. Ve vnitřních prostorech staveb musí účastníci shromáždění dodržovat (s výjimkou členů domácnosti) rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si musí dezinfikovat ruce.

  Nadále jsou zakázány spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění (slavnosti, poutě, přehlídky, oslavy) a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby. Výjimkou je účast na svatbě, vstup do registrovaného partnerství, a pohřeb, kterých se v případě vnitřních i vnějších prostor může účastnit nejvýše 30 osob.

  Více ZDE

  Ochranné prostředky dýchacích cest

  Nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest; byla ale zrušena plošná povinnost nošení ochranných prostředků na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.

  Nadále je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95) a to:

  - ve všech vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb, mezinárodní letiště, školská zařízení, muzea, galerie, hrady, zámky apod.

  - na všech veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

  - v prostředcích veřejné dopravy;

  - na nástupišti, v přístřešku a v čekárně hromadné dopravy;

  - v motorových vozidlech (s výjimkou členů jedné domácnosti).

  Nadále platí povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest výše uvedenými, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; to neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami

  Více ZDE

  Školy

  Nadále je omezen provoz vysokých, středních škol, vyšších odborných a uměleckých škol. Provoz základních škol je omezen tak, že je povolena stálá přítomnost žáků 1. stupně (1. až 5. třída) v počtu nejvýše 75 žáků, pokud jsou splněny další podmínky (stavební oddělení budov školy). V opačném případě probíhá výuka žáků 1. stupně v týdenních turnusech, kdy vzdělávání (ve škole) se bude účastnit vždy jen polovina tříd. Od 10. 5. 2021 je ve všech krajích ČR možná přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu druhá polovina tříd. Provoz mateřských škol je od 10. 5. povolen ve všech krajích ČR.

  Více ZDE a ZDE

  Obchod a služby

  Počínaje 10. květnem je obnoven provoz všech provozoven maloobchodu a služeb (s výjimkami uvedenými v této informaci). I nadále však platí režimová opatření (např. povinné rozestupy; 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; dezinfekce nákupních vozíků apod.). Provozovatelé holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb jsou (nad rámec obecně platných provozních omezení a opatření) nadále povinni zajistit, že osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi; mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví) je vzdálenost alespoň 2 metry. Nejsou povoleny činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže. Zákazník je při vstupu do provozovny povinen splnit další podmínky stanovené mimořádným opatřením jako např. předložit potvrzení o absolvování antigenního testu. Provozovatel je povinen kontrolovat splnění požadovaných podmínek a případně neumožnit konkrétní osobě vstup do provozovny. Provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní údaje, informace o čase poskytnutí služby a o tom, kdo službu poskytl. Nově je stanovena povinnost evidenci (údaje) uchovat po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby.

  Všechny provozovny maloobchodu a služeb musí mít i nadále zavřeno v čase mezi 22:00 hod. až 05:59 hod. (s výjimkou např. čerpacích stanic, lékáren, prodejen ve zdravotnických zařízeních atd.).

  Tržiště

  Pro provoz tržišť, včetně mobilních provozoven (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách apod.) neplatí od 10. 5. žádná omezení co do sortimentu prodávaného zboží. Nadále však platí povinnost provozovatele zajistit dodržování režimových provozních opatření jako např. odstupy mezi stánky, omezení maximálního počtu současně přítomných osob, zákaz provozu stravovacích služeb atd.

  Stravovací služby

  Nadále je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary). Možný je pouze prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) v době od 05:59 hodin do 22:00 hodin

  Ubytovací služby

  Nadále je zakázáno poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb. Ubytovací služby je možno poskytnout pouze ve výslovně uvedených případech jako např. osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky; osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa apod.

  Kultura

  Nadále jsou zakázány koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků.

  Botanické a zoologické zahrady mohou mít otevřené pouze venkovní prostory, a to nejvýše v objemu 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas.

  Provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií je ve všech krajích ČR omezen tak, že jsou zakázány skupinové prohlídky a provozovatel nesmí umožnit přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry (nejde-li o členy domácnosti).

  Sport

  Nadále je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb Také platí zákaz provozu umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní.

  Od 10. 5. 2021 je ve všech krajích ČR povolena sportovní příprava amatérských sportovců mladších 18 let organizovaná sportovními svazy (jen vnější prostory a na vymezeném sportovišti) při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.). Účastník sportovní přípravy (starší 6 let) je před zahájením sportovní přípravy povinen splnit další podmínky stanovené mimořádným opatřením jako např. doložit čestné prohlášení, že absolvoval antigenní test, podstoupit antigenní test atd. Subjekt organizující sportovní přípravu je povinen kontrolovat splnění požadovaných podmínek a případně neumožnit konkrétní osobě účast na sportovní přípravě.

  Souhrnně ke shora uvedeným oblastem více ZDE

  Omezení při vstupu na území ČR

  I po 10. květnu nadále platí režimová opatření a omezení pro osoby vstupující na území ČR (tedy i při návratu občana ČR ze zahraniční cesty).

  Více ZDE

  Ministerstvo zdravotnictví současně vydalo seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s tím, že všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou výslovně v seznamu uvedeny, se automaticky považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

  Více ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a legislativních novinkách Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Autor JUDr. Karel Codl

  Další aktuality

  Archiv aktualit