• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Níže uvádíme přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 24. do 28. května 2021.

  31. 05. 2021

  Volný pohyb osob

  Právo pokojně se shromažďovat dle zákona o shromažďování je od 31. 5. 2021 stále beze změny omezeno.

  Nadále jsou omezeny spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění (slavnosti, poutě, přehlídky, oslavy) a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí nejvýše 10 osob ve stejný čas. Při splnění definovaných podmínek (obdobných jako podmínky pro vstup do provozovny stravovacích služeb; viz dále v textu) se může akce konané ve vnitřních prostorách účastnit nejvýše 75 osob a akce konané ve vnějších prostorech nejvýše 150 osob. Všichni účastníci jsou povinni použít ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor). Uvedená omezení (negativní PCR test, POC test, očkování proti onemocnění COVID-19; respirátor) se nevztahují na účast na svatbě, vstupu do registrovaného partnerství a účast na pohřbu, kterých se může účastnit nejvýše 30 osob. Více

  Více ZDE

  Ochranné prostředky dýchacích cest

  Nadále platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) a/nebo zdravotnická obličejová maska (zdravotnická rouška) ve (i) všech vnitřních prostorech staveb a na (ii) na všech veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

  Nadále je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95) a to:

  - ve všech vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb, mezinárodní letiště, školská zařízení, muzea, galerie, hrady, zámky apod.

  - v prostředcích veřejné dopravy;

  - na nástupišti, v přístřešku a v čekárně hromadné dopravy;

  - v motorových vozidlech (s výjimkou členů jedné domácnosti).

  Nadále platí povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest výše uvedenými, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; to neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami Více

  Více ZDE

  Školy

  Počínaje 31. 5. byla zmírněna omezení pro provoz vysokých škol. Více

  Více ZDE

  Obchod a služby

  Stále platí režimová opatření (např. povinné rozestupy; 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; dezinfekce nákupních vozíků apod.). Provozovatelé holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb jsou (nad rámec obecně platných provozních omezení a opatření) nadále povinni zajistit, že osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi; mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví) je vzdálenost alespoň 2 metry. Zákazník je při vstupu do provozovny povinen splnit další podmínky stanovené mimořádným opatřením jako např. předložit potvrzení o absolvování antigenního testu. Provozovatel je povinen kontrolovat splnění požadovaných podmínek a případně neumožnit konkrétní osobě vstup do provozovny. Provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní údaje, informace o čase poskytnutí služby a o tom, kdo službu poskytl. Provozovatel je povinen evidenci (údaje) uchovat po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby.

  Všechny provozovny maloobchodu a služeb musí mít i nadále zavřeno v čase mezi 22:00 hod. až 05:59 hod. (s výjimkou např. čerpacích stanic, lékáren, prodejen ve zdravotnických zařízeních atd.).

  Tržiště

  Pro provoz tržišť, včetně mobilních provozoven (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách apod.) nadále platí povinnost provozovatele zajistit dodržování režimových provozních opatření jako např. odstupy mezi stánky, omezení maximálního počtu současně přítomných osob. Pro prodej nápojů a jídla k bezprostřední konzumaci s možností provozování míst k sezení platí omezení obdobná jako pro provoz stravovacích služeb.

  Stravovací služby

  Počínaje 31. 5. 2021 je umožněn provoz stravovacích služeb (vnitřní i venkovní prostory) venkovních prostor restaurace bez časového omezení. Pro provoz stravovacích služeb (restaurace) jsou přijata režimová opatření jako např. minimální odstup skupin zákazníků, maximální počet zákazníků sedících u jednoho stolu, povinnost dezinfekce, povinnost zákazníků použít ochrany dýchacích cest (respirátor) atd.

  Zákazník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, je oprávněn vstoupit do provozovny (vnitřní i vnější prostory), pokud:

  - je na místě schopen doložit potvrzení s negativním výsledkem o absolvování: RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší než 7dnů, potvrzení o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starší než 72 hodin

  - byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží, že i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní (pokud nebyla aplikována druhá dávka), nebo ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců (pokud byla aplikována druhá dávka), nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců;

  - prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;

  - je na místě schopen doložit potvrzení od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

  - je za dítě starší 6 let schopen doložit čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

  - je ochoten podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, na místě s negativním výsledkem

  Ubytovací služby

  Od 31. 5. je umožněno poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb. Služby je možno poskytovat osobám, které se prokáží splněním identických podmínek jako zákazníci provozoven stravovacích služeb (viz výše). Ubytovací služby je možné poskytnout nejvýše na dobu 7 dní. Pro prodloužení pobytu musí ubytovaná osoba opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování, s negativním výsledkem.

  Bez splnění shora uvedených podmínek je možné i nadále ubytovací služby poskytnout pouze ve výslovně uvedených případech jako např. osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa apod.

  Kultura

  Od 31. 5. je nadále povolena přítomnost diváků na koncertech, divadelních, filmových a jiných uměleckých představeních (včetně cirkusů a varieté) a to pouze ve vnějších prostorech a může být využito maximálně 50 % z celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 1000 osob (koná-li se akce ve vnějších prostorech) resp. 500 osob (koná-li se akce ve vnitřních prostorech). Všechny přítomné osoby prokáží splnění speciálních podmínek (obdobně jako pro vstup do provozovny stravovacích služeb) a dále musí mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor). Současně platí i pravidla pro usazení diváků v hledišti (odstupy).

  Botanické a zoologické zahrady mohou mít nově otevřené i vnitřní prostory s tím, že musí dodržovat režimová opatření (maximální počet osob; rozestupy). V případě skupinové prohlídky musí účastníci splňovat obdobné podmínky jako pro vstup do provozovny stravovacích služeb. Provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií je ve všech krajích ČR omezen tak, že jsou zakázány skupinové prohlídky a provozovatel nesmí umožnit přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry (nejde-li o členy domácnosti). Pro skupinové prohlídky platí obdobné pravidlo jako pro skupinové prohlídky botanických, resp. zoologických zahrad.

  Nově je umožněn provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték. Podmínky jsou nastaveny obdobně jako pro provoz stravovacích služeb. Zakázána je produkce živé hudby a tanec.

  Nově je umožněn provoz heren a kasin. Podmínky jsou nastaveny obdobně jako pro provoz stravovacích služeb.

  Sport

  Provoz sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. posilovny, fitness centra, bowling atd.) je nadále možný za předpokladu dodržení režimových opatření jako např. 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště. Přítomné osoby jsou povinny splnit obdobné podmínky jako při vstupu do provozovny stravovacích služeb.

  Nově je umožněn provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní. P ro provoz platí režimová opatření dle konkrétního provozovaného zařízení. Přítomné osoby musí splnit obdobné podmínky jako při vstupu do provozovny stravovacích služeb.

  Souhrnně ke shora uvedeným oblastem více

  Více ZDE

  Omezení při vstupu na území ČR

  Nadále platí režimová opatření a omezení pro osoby vstupující na území ČR (tedy i při návratu občana ČR ze zahraniční cesty). Více

  Více ZDE

  Ministerstvo zdravotnictví současně vydalo seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s tím, že všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou výslovně v seznamu uvedeny, se automaticky považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Ministerstvo zdravotnictví dále vydalo seznam zemí, do nichž je vstup občanům ČR zakázán. Více

  Více ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a legislativních novinkách Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

  Další aktuality

  Archiv aktualit