• O nas Felix a spol.
 • OFERUJEMY Nasze usługi
 • NASZ ZESPÓŁ Ludzie we Felix a spol.
 • Obecnie Co nowego u nas i w prawie
 • Kontakt

 • PRAWO CYWILNE

  Świadczymy kompleksowe usługi prawne. Szeroki zakres usług w zakresie prawa cywilnego jest oczywistością.

  Udzielamy porad prawnych w negocjacjach, zmianach i rozwiązaniach stosunków umownych, w dochodzeniach roszczeń wynikających z naruszenia zobowiązań umownych i innych. Opracujemy lub zredagujemy dla Państwa umowy oraz inne materiały pisemne. Będziemy działać w Państwa imieniu i reprezentować Państwa w jakichkolwiek negocjacjach. Będziemy bronić Państwa interesów w sądzie lub ugodzie pozasądowej.

  W zakresie prawa cywilnego świadczymy usługi prawne zwłaszcza w dziedzinach:

  • ochrona własności intelektualnej
  • ochrona integralności jednostki
  • ochrona danych osobowych
  • stosunki prawne do nieruchomości i do mieszkań
  • prawo własności, zastawu, służebność gruntowa
  • najem i podnajem
  • prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej
  • ochrona konsumentów
  • odpowiedzialność za szkody w mieniu lub na zdrowiu
  • prawo medyczne
  • bezpodstawne wzbogacenie
  • zarządzanie nieruchomościami i rozliczenia nieruchomości
  • dziedzictwo
  • prawo rodzinne
  • stosunki majątkowe między małżonkami

  Skonsultujcie się Państwo z nami odnośnie swoich spraw prawnych.

  WŁASNOŚĆ INTELEKUALNA

  Pomysły nie są namacalne, mimo to mają swoją wartość. Dlatego warto zastanowić się, w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć swoją własność intelektualna przed nieautoryzowanym dostępem i jak stworzyć najodpowiedniejszą platformę do oceny wyników własnej twórczej pracy intelektualnej.

  W zakresie prawa własności intelektualnej zapewnimy:

  • ochronę dzieł literackich, artystycznych i innych dzieł sztuki
  • ochronę zrealizowanego oprogramowania
  • przygotowanie umów licencyjnych regulujących świadczenia praw autorskich oraz własności przemysłowej
  • rejestrację znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub użytkowych oraz wynalazków
  • dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich lub przemysłowych

  Wiemy, jak ochronić Państwa pomysłów.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Wraz z szeroką dostępnością środków nowoczesnej technologii i początkiem ich korzystania masowego temat ochrony danych osobowych stał się w ostatnich latach bardzo aktualnym. W tej dziedzinie świadczymy najwyższej jakości usługi prawne korzystając między innymi z wieloletniego doświadczenia byłego dyrektora Działu Prawnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który pracuje w naszej kancelarii.

  Ochroną danych osobowych z naszej strony należy rozumieć przede wszystkim:

  • analizę procesów przetwarzania danych osobowych i związane z tym doradztwo
  • przetwarzanie danych osobowych w stosunkach prawa pracy - dla konkursów, podczas trwania oraz po skończeniu okresu zatrudnienia
  • uregulowanie warunków dla obchodzenia się z osobistymi numerami identyfikacyjnymi, dokumentami osobistymi i podróży
  • kompleksowe usługi prawne w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez system kamerowy oraz podobne środki nowoczesnej technologii
  • przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorcę, przetwarzanie danych osobowych klientów, pacjentów, partnerów biznesowych
  • przepisy wewnętrzne i dokumentacje w zakresie ochrony danych osobowych
  • przetwarzanie danych osobowych w celu oferowania produktów i usług lub do celów marketingowych
  • warunki zarządzania danymi do celów przesyłania informacji biznesowych
  • zabezpieczenie prawne przekazywania danych osobowych do innych krajów, regulacje wewnętrzne, reprezentacja w postępowaniu o wydanie zezwolenia do przekazywania danych osobowych do państw trzecich
  • wsparcie prawne w rejestracji przetwarzania danych osobowych, reprezentacja w procedurze rejestracji, w postępowaniu o niepozwoleniu przetwarzania danych osobowych
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych o roszczeniach wynikających z przetwarzania danych osobowych

  Porady prawne dla administratorów, operatorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe.

  PRAWO MEDYCZNE

  W dziedzinie systemu opieki zdrowotnej świadczy nasza kancelaria szereg specyficznych usług prawnych dla szerokiej gamy klientów, w skład których wchodzą placówki zdrowotne, dostawcy usług medycznych, pacjenci i podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji i dystrybucji produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych. Oferujemy unikalne know-how oparte na kilkuletnim doświadczeniu w stałym monitorowaniu uregulowań prawnych środków medycznych i powiązanych z tym przepisów.

  Przygotujemy dla Państwa wszystkie dokumenty i oświadczenia, doradzimy i będziemy Państwa reprezentować we wszystkich postępowaniach dotyczących:

  • świadczenia opieki zdrowotnej, w tym uregulowania systemu jej płatności i stosunków umownych z kasami chorych
  • dochodzenia praw pacjentów
  • procedury lege artis i związanych z nią kwestii
  • stosunków odpowiedzialności charakteru prywatnoprawnego oraz publicznoprawnego
  • dysponowania tkankami i komórkami ludzkimi
  • aspektów prawnych produkcji i sprzedaży leków i innych środków farmakologicznych
  • świadomej zgody
  • dokumentacji medycznej, jej przechowywania, bezpieczeństwa i działalności z nią związanych
  • specyficznych usług zdrowotnych
  • środków wykonawczych oraz wszelkich innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych podczas świadczenia usług zdrowotnych

  Opiszemy Państwu aspekty prawne leczenia.

  PRAWO PRACY

  Dobre regulaminy organizacyjne, dobre umowy o pracę lub precyzyjnie zdefiniowany zakres prac są warunkiem utworzenia długiej, szczęśliwej i przede wszystkim funkcjonalnej relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Odpowiednio opracowany kontrakt menedżerski motywuje Państwa kadrę zarządzającą do bardziej efektywnej pracy i odpowiedzialnego podejścia. W zakresie prawa pracy i zatrudnienia oferujemy szeroki zakres usług poczynając od rozwiązywania codziennych problemów zarówno pracodawców, jak i pracowników, kończąc na prowadzeniu sporów. Doradzimy Państwu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomożemy Państwu w zmianach i rozwiązaniach stosunku pracy, w kwestiach ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego. Rozwiążemy wysyłania pracowników za granice i zatrudnienie cudzoziemców w Republice Czeskiej.

  Kompleksowym serwisem w zakresie prawa pracy jest dla nas przede wszystkim:

  • tworzenie wewnętrznych wytycznych, warunków zatrudnienia, wewnętrznych przepisów dotyczących płac i innych przepisów
  • świadczenie usług doradczych w zakresie prawa pracy podczas reorganizacji i sprzedaży firmy
  • sporządzanie umów o wykonywanie funkcji członka zarządu spółki
  • sporządzanie kontraktów menedżerskich, mianowanie na stanowiska kierownicze
  • tworzenie indywidualnych oraz standardowych umów o pracę
  • sformułowanie umów o dzieło i umów o wykonaniu czynności
  • rozwiązanie stosunku pracy
  • doradztwo w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  • zatrudnianie cudzoziemców i wysyłanie pracowników za granicę
  • warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
  • kwestia umów zbiorowych, rad pracowników
  • traktowanie świadczeń pracowniczych i ich systemu opodatkowania
  • system wynagrodzeń i kosztów podróży
  • prawne zapewnienie zakładowej służby medycznej, choroby zawodowe
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawie dochodzenia roszczeń z zakresu prawa pracy

  Stosunki pracy nie są dla nas niczym nieznanym.

  PRAWO HANDLOWE

  Świadczymy pełną gamę usług prawnych w zakresie prawa handlowego, stałe kompleksowe porady prawne i administrację spraw korporacyjnych dla stałych klientów obsługujemy sporządzanie dokumentacji umownej, udzielamy pomocy prawnej w negocjowaniu umów, opracowaniu i komentowaniu dokumentacji umownej, oceny ryzyk prawnych, analizy prawne, due diligence prawne, sporządzanie analiz i opinii prawnych, reprezentowanie w negocjacjach z partnerami biznesowymi, podmiotami publicznoprawnymi oraz innymi, egzekwowanie roszczeń oraz należności wynikających ze stosunków handlowych. Udzielamy także bieżącego doradztwa prawnego dla ponad pięćdziesięciu stałych klientów, z których znaczna część składa się z filii spółek zagranicznych i międzynarodowych.

  Rozwiązywanie sporów handlowych na poziomie krajowym i międzynarodowym należy do regularnych zadań naszej pracy. Wykonujemy szczegółowe analizy spraw i oceniamy potencjalne ryzyka, przygotowujemy powództwa, odwołania i inne oświadczenia pisemne, zapewniamy reprezentację prawną w postępowaniach przed sądami i innymi organami Republiki Czeskiej i za granicą. Oferujemy również alternatywne rozwiązywania sporów, pojednanie i mediację.

  Państwo docenią bardzo efektywne świadczenie usług prawnych i nasze specyficzne know-how oparte na wiedzy eksperckiej i doświadczeniach zawodowych naszych prawników.

  Do specyfikacji wyżej wymienionego oferujemy specjalistyczną wiedzę w takich dziedzinach jak np.:

  • ustanowienie, zmiana i odwołanie spółki; likwidacja
  • zmiany kapitału zakładowego
  • prawo koncernowe
  • fuzje i przejęcia
  • restrukturyzacje, przekształcenia spółek
  • umowy wspólników
  • aspekty prawne ładu korporacyjnego (corporate governance) i zakres odpowiedzialności członków zarządu spółki
  • działalność przedsiębiorcza i inwestowanie osób zagranicznych w Republice Czeskiej
  • bankowość i finanse, rynki kapitałowe i papiery wartościowe, sektor ubezpieczeniowy
  • zamówienia publiczne
  • konkurencja i jej nadużycie, nieuczciwa konkurencja
  • due diligence
  • tajemnice handlowe
  • ściąganie należności z działalności handlowej
  • kredyty i pożyczki, w tym rozwiązania odpowiedniej formuły zabezpieczenia zobowiązań
  • franchizing
  • postępowania w sprawach związanych z rejestrem handlowym
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, alternatywne metody rozwiązywania sporów

  Prawnymi aspektami Pańskiej działalności przedsiębiorczej zajmiemy się profesjonalnie.

  BUDOWNICTWO NIERUCHOMOŚCI

  Oferujemy wsparcie prawne dla wszelkich transakcji na rynku nieruchomości i w budownictwie, projektów PPP, projektów deweloperskich i indywidualnych działań, kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości mieszkalnych i biznesowych, w tym prawne zabezpieczenie udziału w zamówieniach publicznych i transakcji finansowych. Klientami kancelarii są firmy deweloperskie oraz agencje nieruchomości, firmy budowlane jak również osoby prywatne. Zapewniamy stałe kompleksowe wsparcie prawne przedsiębiorców działających w branży nieruchomości i dyspozycji z nimi łącznie z administrowaniem nieruchomościami, w zakresie deweloperskim oraz zarządzaniu budowlami. Zapewnimy aspekt prawny projektu budowlanego od jego przygotowania do ostatecznej realizacji i uruchomienia. Jesteśmy w pełni świadomi specyfiki czeskiego rynku nieruchomości, w tym prywatyzacji, zwrotu lub rozliczenia szkód środowiskowych. Przygotujemy dokumentację umowną do budowy nowych obiektów i renowacji istniejących budynków.

  Będziemy Państwa wspierać podczas realizacji indywidualnych transakcji handlowych z nieruchomościami lub podczas budowy własnej nieruchomości mieszkalnej. Pomagamy w realizacji przekazań i wynajmów nieruchomości łącznie z opracowaniem i omówieniem istotnej dokumentacji prawnej.

  Rozwiązujemy również aspekty prawne finansowania.

  Świadczymy pełnego zakresu usługi prawne dla transakcji z nieruchomościami i w budownictwie, w tym:

  • zapewnienie pomocy prawnej w finansowaniu nabycia nieruchomości oraz w refinansowaniu kredytów inwestycyjnych
  • due diligence stosunków prawnych do nieruchomości
  • aspekty prawne kwestii obciążeń ekologicznych i środowiskowych
  • tworzenie dokumentacji umownej do przekazań i wynajmów nieruchomości, sporządzenie prawa zastawu i innych praw wieczystych do nieruchomości
  • doradztwo w zakresie planowania przestrzennego, postępowania budowlanego i prawa katastralnego
  • doradztwo w sprawie przeniesienia gwarancji państwowych dotyczących rozliczenia zobowiązań środowiskowych
  • wsparcie w negocjowaniu umów i tworzenie dokumentacji umownej do projektowania budowlanego oraz budowy
  • opracowanie dokumentacji umownej do przekazań lub wynajmu przedmiotu budowy i zapewnienie zarządzania nieruchomością
  • reprezentacja w sporach wynikających z realizacji projektów budów nieruchomościowych

  Efektywne porady prawne koncentrujące się na interesach i potrzebach klienta.

  PRAWO TRANSPORTOWE

  Adwokaci kancelarii Felix a spol. dysponują bogatymi doświadczeniami w świadczeniu usług prawnych firmom zajmującym się transportem drogowym i kolejowym oraz spedycją. Regularnie zajmujemy się rozwiązywaniem kwestii prawa publicznego i prywatnego, powstałych z działalności przedsiębiorczej w tej stosunkowo specyficznej dziedzinie. Zapewniamy naszym klientom pomoc prawną w rozwiązywaniu zagadnień związanych z publicznoprawnymi aspektami ich działalności i stosunkami z odpowiednimi organami administracji publicznej, oraz w rozwiązywaniu kwestii bezpośrednio związanych z ich działalnością przedsiębiorczą i relacjami z partnerami biznesowymi. Nasza kancelaria również z sukcesem reprezentuje szereg klientów w sporach dotyczących transportu krajowego i międzynarodowego. Długoterminowo zajmujemy się wsparciem prawnym obsługi rozległej floty pojazdów.

  Nasza oferta w zakresie prawa transportowego:

  • doradztwo prawne operatorom transportu drogowego i kolejowego
  • sporządzanie umów przewozu i spedycji i egzekwowanie z nich wynikających zobowiązań
  • wsparcie prawne obsługi floty pojazdów
  • reprezentacja uczestników wypadków drogowych
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej w wydziale ruchu drogowego

  Wszystko dla Państwa transportu bez wypadków prawnych.

  Prawo Upadłościowe

  Prawo upadłościowe jest jedną z najbardziej skomplikowanych dziedzin naszego porządku prawnego ze ściśle sformalizowanymi procedurami i procesami na wszystkich etapach postępowania upadłościowego. Najmniejsze niedopatrzenie może prowadzić do niewydolności procesowej strony postępowania z poważnymi konsekwencjami charakteru odpowiednościowego dla osób, które bezskutecznie dochodziły swoich roszczeń. Wykwalifikowane zastępstwo prawne jest warunkiem koniecznym dla udanego stosowania roszczeń klienta i obrony jego interesów podczas całej procedury.

  Zapewniamy reprezentację na wszystkich etapach postępowania upadłościowego na podstawie naszych weloletnich doświadczeń z zarządzaniem wszelkiego rodzaju agend, w tym postępowań kontradyktoryjnych.

  Wreszcie oferujemy klientom ochronę przed bezprawnymi wnioskami upadłościowymi, ponieważ skuteczna obrona przed takimi wnioskami, które są składane w walce konkurencyjnej, pomaga wyeliminować zaszkodzenie wizerunkowi i utratę mienia korporacji uszkodzonej poprzez taki wniosek.

  Główny zakres usług w przypadku postępowania upadłościowego:

  • złożenie wniosków o upadłość
  • opracowanie i administracja wnieszenia roszczenia
  • reprezentowanie interesów syndyków, wierzycieli, dłużników lub osób trzecich w trakcie trwania postępowania upadłościowego
  • ochrona przed bezprawnymi wnioskami upadłościowymi
  • reprezentacja w sporach incydentalnych
  • dochodzenie odszkodowań przeciwko osobom odpowiedzialnym za upadłość

  Pomożemy Państwu odzyskać wszystko, co do Państwa słusznie należy.

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Nawet mały drobiazg, przeoczenie z pozoru nieistotnego szczegółu, może spowodować wyłączenie oferty i Państwa niepowodzenie. Udzielimy Państwu pomocy prawnej w opracowaniu ofert do przetargów ogłaszanych do zamówień publicznych i konkursów gospodarczych w sektorze prywatnym. Jeśli na odwrót Państwo jest podmiotem zamawiającym, pomożemy Państwu w ustaleniu warunków przetarguw celu uzyskania dostawcy, którego Państwo naprawdę potrzebuje.

  W ramach swej działalności nasza kancelaria dotychczas zaświadczyła usługi doradztwa prawnego klientom specjalizującym się w budownictwie, badaniach oglądalności, energetyce, transporcie i IT.

  W dziedzinie zamówień publicznych nasza kancelaria oferuje Państwu następujące usługi:

  • przygotowanie niezbędnych dokumentów według dokumentacji przetargowej dla zamówienia publicznego
  • konsultacje związane z postępowaniem w przetargu
  • doradztwo prawne w rozpisaniu zamówienia publicznego przez klienta
  • reprezentowanie klienta w postępowaniu o zamówieniu publicznym
  • reprezentowanie klienta w przypadku sporu wynikającego z zamówienia publicznego

  Przejdźcie z nami bezproblemowo przetargiem na udzielenie zamówienia publicznego.

  BANKOWOŚĆ FINANSE

  Czterech partnerów kancelarii w trakcie swojej kariery pracowało na stanowisku prawnika bankowego i z nawiązującego doradztwa prawnego podczas ustalania i rozwoju kilku banków, kas oszczędnościowo-budowlanych, firm i funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych dysponują oni dużym doświadczeniem w zakresie bankowości i finansów. Świadczymy stałe usługi wszechstronnego doradztwa prawnego dwom instytucjom bankowym, które należą do jednych z największych instytucji na czeskim rynku bankowym.

  Z odpowiednią kwalifikacją oraz wysokim stopniem znajomości struktury i funkcjonowania sektora bankowego i procesów wewnętrznych domów finansowychprzygotujemy wzory dokumentacji umownej lub warunki handlowe dla banku, umowy indywidualne do konkretnej transakcji bankowej. Posiadamy bogate doświadczenia w zakresie finansowania projektów, kredytów konsorcjalnych i innych transakcji finansowych; w zakresie papierów wartościowych.

  Świadczymy porady prawne w kwestiach opodatkowania. krajowego oraz międzynarodowych. Współpracujemy ze specjalistami podatkowymi.

  W zakresie bankowości i aspektów prawnych środków finansowych oraz należności zapewniamy, między innymi, następujące usługi:

  • doradztwo prawne dla banków, instytucji ubezpieczeniowych i firm inwestycyjnych
  • doradztwo prawne dla inwestorów prywatnych
  • tworzenie wzorów dokumentacji umownej do transakcji bankowych i związanych z nimi aktów prawnych
  • tworzenie konkretnych umów o kredyt i inne usługi bankowe; leasing, pożyczka, itp.
  • umowne dostosowanie środków zapewniających pełnienie zobowiązań
  • zarządzanie i przekazywanie należności
  • ściąganie należności
  • doradztwo prawne w administracji podatków i opłat
  • doradztwo w dziedzinie prawa celnego i dewizowego
  • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed urzędami skarbowymi lub przed arbitrem finansowym

  Aspekty prawne w świecie finansów konsultujcie z nami.

  POSTĘPOWANIE ADMINISTACYJNE

  Oszczędźcie Państwo swój czas i nie marnujcie go bitwą z machiną urzędniczą. Powierzcie swoje wymagania odnośnie organów administracji w nasze ręce i my szybko, profesjonalnie i sprawnie nimi się zajmiemy. Zespół naszych prawników załatwi dla Państwa podania wniosków na wkład i zmiany do katastru nieruchomości, kwestie podatkowe, pełnienie zobowiązań rejestracji i sprawozdawczości.

  Nasi prawnicy posiadają doświadczenia w postępowaniach w następujących organach administracji publicznej:

  • katastry nieruchomości
  • urzędy skarbove
  • Czeski urząd ubezpieczenia społecznego
  • Urząd ochrony konkurencji
  • Urząd własności przemysłowej
  • Urząd ochrony danych osobowych
  • Urzędy Wojewódzkie i Gminy

  Czekanie i stres w urzędach staną się dla Państwa przeszłością.

  PRAWO KARNE

  Chociaż często bywa to bardzo nieprzyjemne, jesteśmy jednak gotowi do rozwiązywania każdej Pańskiej, nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji. Oferujemy doradztwo i usługi konsultingowe najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, którzy będą bronić Państwa w sprawachkarnych oraz wpostępowaniach o wykroczenia. Świadczymy kompleksowe usługi prawne nie tylko dla oskarżonych, ale także dla osób będących ofiarami przestępstw.

  W zakresie prawa karnego oferujemy:

  • konsultacje w celu zapobiegania ryzykom wynikającym z ewentualnej odpowiedzialności karno-prawnej
  • nadzwyczajne wyniki w sprawach obrony karno-prawnej specjalizującej się w dziedzinie przestępstwa gospodarczego
  • reprezentacja w postępowaniach o wykroczenia
  • usługi prawne dla osób będących ofiarami przestępstw
  • praktyczne doświadczenia w dziedzinie praw człowieka, w tym reprezentacja w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

  Pomożemy Państwu osiągnąć sprawiedliwości.

  Usługi dla klientów prywatnych, w tym spółek rodzinnych

  Dla naszych klientów zapewniamy obsługę prawną w zakresie spraw osobistych i rodzinnych, w tym kwestii własności prywatnej i dziedziczenia. Nasze usługi mają na celu ochronę i ocenę majątku rodzinnego. Standardowo zajmujemy się aspektami zarządzania spółek rodzinnych, następstwem prawnym, oddzieleniem własności od ładu korporacyjnego itp. Zapewniamy wszelkie usługi powiązane z rozwodem i postępowaniem rozwodowym, usługi prawne związane z wykonywaniem "praw statutowych" oraz egzekwowanie i stosowanie praw rodzicielskich.

  Doskonale zdajemy sobie sprawę z delikatnego charakteru spraw i potrzeby zachowania ściśle poufnego podejścia do wspominanych problemów.

  W ramach naszych usług dla klientów prywatnych świadczymy usługi w szczególności w zakresie:

  • spółek rodzinnych
  • następstwa prawnego
  • funduszy powierniczych
  • testamentów, dziedzictwa, kontraktów spadkowych
  • praw statutowych (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa)
  • egzekwowanie i stosowanie praw rodzicielskich
  • reprezentowania w postępowaniu spadkowym lub w sporach spadkowych
  • ustalenia świadczenia alimentacyjnego dla małżonki/małżonki i dzieci
  • rozliczenia wspólności majątkowej i uregulowania stosunków między rodzicami i małoletnimi dziećmi

  Potrafimy skutecznie i dyskretnie rozwiązywać złożone sytuacje życiowe.