Najnowsze zmiany dotyczące umów o pracę nakładczą

POPRZEDNIA

02.07.2024 11:28

Pozwolimy sobie w skrócie poinformować Państwa o aktualnej sytuacji w zakresie umów o pracę nakładczą, w szczególności o zmianie dotyczącej ustanowienia uczestnictwa w ubezpieczeniu chorobowym (a tym samym emerytalnym) i związanych z tym obowiązkach administracyjnych.

Najnowsze zmiany dotyczące umów o pracę nakładczą

W skład tej nowelizacji wchodzi m.in. zmiana ustawy nr 349/2023, zwana pakietem konsolidacyjnym, w części dotyczącej uczestnictwa w ubezpieczeniu chorobowym pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę nakładczą. Ustawa nowelizująca zostanie opublikowana w Zbiorze Ustaw w najbliższych dniach. Wejdzie ona w życie 1 lipca 2024 roku.

W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę nakładczą (dalej „UPN“) zostaną wprowadzone następujące zmiany:

1. od 1 lipca 2024 roku nie nastąpi zapowiadana wcześniej zmiana zasad podlegania ubezpieczeniu chorobowemu pracownika zatrudnionego na podstawie UPN w zakresie wysokości przychodu uprawniającego do objęcia tym ubezpieczeniem (ustalenie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu po osiągnięciu 25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w miesiącu kalendarzowym u jednego pracodawcy lub 40% przeciętnego wynagrodzenia w miesiącu kalendarzowym łącznie u kilku pracodawców)

2. co najmniej do 1 stycznia 2025 roku kwota 10 000 CZK pozostanie kwotą dochodu decydującego o uczestnictwie w ubezpieczeniu chorobowym dla pracowników zatrudnionych na podstawie UPN. Podobnie utrzymana zostaje zasada sumowania dochodów z UPN w miesiącu kalendarzowym u jednego pracodawcy;

3. począwszy od 1 stycznia 2025 roku powinien obowiązywać reżim tzw. „umowy notyfikowanej“. Polegałby on na „zastrzeżeniu“ przez pracodawcę preferencyjnego systemu składek na UPN pewnego pracownika w Czeskiej Administracji Ubezpieczeń Społecznych (CAUS). Zastosowanie reżimu umowy notyfikowanej powinno być możliwe tylko dla jednego pracodawcy. Reżim umowy notyfikowanej powinien mieć zastosowanie do pracodawcy, który jako pierwszy zgłosił ten reżim do CAUS.

Odpowiedni miesięczny dochód dla „umowy notyfikowanej“ uprawniający do uczestnictwa w ubezpieczeniu chorobowym powinien wynosić 25% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przypadku niezgłoszonych UPN powinny obowiązywać te same zasady ustalania uczestnictwa w ubezpieczeniu chorobowym, co w przypadku umów o działalność (od 1 stycznia 2025 roku kwota decydującego miesięcznego dochodu powinna wynosić 4 500 CZK).

Biorąc pod uwagę zmienność przepisów prawa, zagwarantowanie powyższego jednak nie jest możliwe.

Poinformujemy Państwa o ostatecznym statusie przepisów, a także o szczegółach dotyczących rezerwacji itp. na długo przed końcem ninejszego roku;

4. poczynając od 1 lipca 2024 roku przepisy prawne wprowadzają nowe obowiązki administracyjne w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie UPN.

Chodzi o obowiązek powiadamiania o rozpoczęciu i zakończeniu zatrudnienia pracownika pracującego na podstawie umowy o UPN, niezależnie od wysokości dochodu z umowy UPN, tj. nawet w przypadku braku ubezpieczenia chorobowego.

Ponadto, istnieje obowiązek przesyłania informacji o podstawie wymiaru składek wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie UPN, nawet w przypadku braku uczestnictwa w ubezpieczeniu chorobowym (brak decydującego dochodu w rozumieniu pkt, 2 lub później zgodnie z pkt 3).

Podjęcie i zakończenie zatrudnienia zostanie uwzględnione w zgłoszeniu.

Zgłoszenie (zawierające listę wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach UPN i ich dochody) należy zawsze złożyć najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca kalendarzowego za pośrednictwem zalecanego formularza oznaczonego jako „Oświadczenie o UPN”. Formularz powinien być dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej CAUS.

Pierwsze złożenie oświadczenia odbędzie się w lipcu 2024 roku, tj. powiadomienie należy złożyć do dnia 20 sierpnia 2024 roku. Powiadomienie musi również zawierać listę wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie UPN, którzy rozpoczęli zatrudnienie przed dniem 1 lipca 2024 roku i których podstawowy stosunek pracy opiera się na UPN w dniu 1 lipca 2024 roku i trwa, oraz wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie UPN, którzy rozpoczęli zatrudnienie między 1 a 31 lipca 2024 r. lub pracowników zatrudnionych na podstawie UPN, których stosunek prawny oparty na UZP zakończył się w odpowiednim czasie.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy UPN nie będą od 1 lipca 2024 roku zobowiązani do przesyłania formularza „Powiadomienie o rozpoczęciu/rozwiązaniu stosunku pracy“.

Do 31 lipca 2024 roku pracodawcy, którzy do tej pory zatrudniali wyłącznie pracowników na podstawie UPN, v przypadku których uczestnictwo w ubezpieczeniu chorobowym nie zostało ustalone, muszą zarejestrować się w rejestrze pracodawców.

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie, jesteśmy w pełni do dyspozycji.

Obecnie w przestrzeni publicznej dyskutowana jest również tzw. nowelizacja uelastyczniająca kodeks pracy, która przewiduje szereg zmian, np. w zakresie okresów próbnych, okresów wypowiedzenia, itp. Podobnie dyskutowane jest wprowadzenie możliwości rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę „bez podania przyczyny“. Poprawki te nie są na razie omawiane przez parlament Republiki Czeskiej i więc nie jest jasne, czy i ewentualnie w jakiej formie zostaną przyjęte. W związku z tym nie uważamy h w tym momencie za skuteczne szczegółowe omawianie tych propozycji legislacyjnych. Jak tylko ich forma i data wejścia w życie będą pewne, poinformujemy o tym.

Niniejsza aktualność została przygotowana przez doc. JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D., adwokata i partnera kancelarii adwokackiej Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.