Ochrona danych osobowych

Na niniejszej stronie Państwo dowie się wszystkiego o przetwarzaniu danych osobowych, które realizujemy. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, otrzyma Państwo tutaj szczegółowe informacje o swoich prawach i sposobie ich wykorzystania. Więcej informacji na temat indywidualnych przetwarzań, Państwa praw i sposobu ich wykonywania można znaleźć pod linkami – nazwami poszczególnych grup osób, których dane osobowe przetwarzamy lub pod oznaczeniem poszczególnych przetwarzań danych. 

Nie realizujemy obowiązku informacyjnego ani innych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych zamiast klientów. Nie przyjmujemy wniosków o skorzystanie z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych realizowanych przez klientów. 

 1. Klienci, ich przedstawiciele i osoby trzecie (świadczenie usług prawnych)
 2. Osoby ubiegające się o pracę
 3. Pracownicy 
 4. Marketing (informacje o usługach, w tym wysyłanie handlowych przekazów)
 5. Dostawcy towarów i usług oraz ich przedstawiciele

Z pomieszczeń, w których ma swoją siedzibę nasza kancelaria, są również dokonywane nagrania z systemu kamer przez naszego kontrahenta, spółkę FSM, a.s.

 1. Systemy kamer

VRSTVA II.

Główne cechy charakterystyczne indywidualnego przetwarzania

 1. Klienci, ich przedstawiciele i osoby trzecie (świadczenie usług prawnych) – przetwarzanie danych osobowych klientów, ich przedstawicieli i osób trzecich odbywa się w celu świadczenia usług prawnych oraz wypełniania zobowiązań prawnych i obowiązków wynikających z zasad regulaminu zawodowego.

Kompleksowe informacje na temat przetwarzania, w tym szczegółowe informacje na temat Państwa praw i warunków ich wykonywania, a także sposobu, w jaki można wykonywać prawa, są dostępne ZDE.

 1. Osoby ubiegające się o pracę – w związku z wyborem osób ubiegających się o pracę na stanowisko, firma musi gromadzić i przetwarzać dane identyfikacyjne i kontaktowe osoby ubiegającej się o pracę, a także dane dotyczące jej wykształcenia, kwalifikacji i wcześniejszego doświadczenia zawodowego, przez co najmniej czas trwania wyboru.

Jeżeli osoba ubiegająca się o pracę, w razie, gdyby nie została wybrana lub w momencie, gdy spółka nie zgłaszałaby zapotrzebowanie na siłę roboczą, wyraziłaby zainteresowanie umieszczeniem na liście potencjalnych pracowników, którym będą zaadresowane odpowiednie oferty pracy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wysyłanie ofert pracy na jej adres e-mail. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę przez okres 6 miesięcy od udzielenia zgody. Przetwarzane zostaną dane identyfikacyjne i kontaktowe osoby ubiegającej się o pracę, dane dotyczące jej wcześniejszego doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia i kwalifikacji.

Zgoda na przetwarzanie w rozumieniu poprzedniego ustępu może zostać wycofana w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody spowoduje usunięcie z listy osób ubiegających się o pracę. W przyszłości takiej osobie nie będą wysyłane oferty zatrudnienia w spółce.

Kompleksowe informacje na temat przetwarzania ze strony spółki, w tym szczegółowe informacje na temat Państwa praw i warunków ich wykonywania, a także sposobu, w jaki można wykonywać prawa, są dostępne ZDE.

 1. Pracownicy – przetwarzanie danych osobowych pracowników odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy (wykonanie obowiązku zawodowego) oraz w celu wykonania i ochrony praw i uzasadnionych interesów pracodawcy.

Kompleksowe informacje na temat przetwarzania, w tym szczegółowe informacje na temat Państwa praw i warunków ich wykonywania, a także sposobu, w jaki można wykonywać prawa, są dostępne ZDE.

 1. Marketing – spółka gromadzi i przetwarza dane w celu oferowania usług klientom i potencjalnym klientom.

Kompleksowe informacje na temat przetwarzania, w tym szczegółowe informacje na temat Państwa praw i warunków ich wykonywania, a także sposobu, w jaki można wykonywać prawa, są dostępne ZDE.

 1. Dane kontaktowe dostawców usług lub towarów lub ich przedstawicieli – spółka przechowuje dane kontaktowe ze względu na zawarcie stosunku umownego i dane niezbędne do realizacji stosunków umownych z dostawcą usług lub towarów. Ewentualnie przechowuje dane kontaktowe przedstawicieli (pracowników, przedstawicieli prawnych lub innych wyznaczonych osób) dostawców.

Kompleksowe informacje na temat przetwarzania, w tym szczegółowe informacje na temat Państwa praw i warunków ich wykonywania, a także sposobu, w jaki można wykonywać prawa, są dostępne ZDE.

 1. Systemy kamer – spółka FSM, a.s., pobiera nagrania z kamer z pomieszczeń, w których nasza kancelaria ma siedzibę w celu ochrony mienia, życia i zdrowia pracowników, członków spółki i osób trzecich (np. klientów). Nagranie może być wykorzystane na przykład do wykonywania prawa do odpowiedzialności za szkody i przekazane organom ścigania.

Kompleksowe informacje na temat przetwarzania, w tym szczegółowe informacje na temat Państwa praw i warunków ich wykonywania, a także sposobu, w jaki można wykonywać prawa, są dostępne ZDE.

VRSTVA III. – Konkrétní parametry zpracování osobních údajů 

KLIENTI, JEJICH ZÁSTUPCI A TŘETÍ OSOBY (poskytování právních služeb) KLIENCI, ICH PRZEDSTAWICIELE I OSOBY TRZECIE (ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH)

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest spółka Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., z siedzibą przy ul. U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Městský soud v Praze ( sąd miejski w Pradze), sekcja C, poz. 119050 (zwana dalej „Administratorem“).

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z danym przetwarzaniem mogą Państwu przysługiwać prawa do:

 1. DOSTĘPU – prawo do informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli dane osobowe są dalej przetwarzane, prawo do informacji o przetwarzaniu w określonym zakresie oraz prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych pod pewnymi warunkami;
 2. SPROSTOWANIA – prawo do żądania sprostowania, jeśli przetwarzane dane osobowe są niedokładne. W stosownych przypadkach, prawo do żądania uzupełnienia, jeżeli dane są niekompletne;
 3. USUNIĘCIA DANYCH (prawo do bycia zapomnianym) – prawo do żądania usunięcia danych na warunkach prawnych (cofnięcie zgody, rozwiązanie umowy, bezprawność przetwarzania);
 4. OGRANICZENIA PRZETWARZANIA – prawo do żądania wyznaczenia i ewentualnego ograniczenia (zawieszenia) przetwarzania do czasu zweryfikowania dokładności danych, legalności przetwarzania, rozstrzygnięcia sprzeciwu lub ochrony Państwa interesów (wykonywanie lub ochrona lub obrona praw i interesów prawnych);   
 5. SKARGI – prawo do skontaktowania się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w celu wniesienia skargi na Administratora, przetwarzanie lub warunki wykonywania praw. Dane kontaktowe i inne informacje na temat Urzędu zob. www.uoou.cz;
 6. PRZENOSZENIA DANYCH – prawo na warunkach określonych w przepisach do uzyskania danych w celu dalszego przetwarzania przez inną wyznaczoną przez Państwa osobę, do której Państwo przekazało dane lub do żądania ich bezpośredniego przekazania w celu dalszego przetwarzania przez inną osobę.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do:

 • SPRZECIWU – prawo do żądania, aby Państwa dane osobowe nie były już przetwarzane w związku z uzasadnionymi interesami Administratora.  

W sprawie poszczególnych praw, ich szczegółowej charakterystyce, warunkom ich powstania i wykorzystania zob. odpowiedni link. W sprawie procedury wykorzystania praw, TUTAJ / link do WARSTWY IV.. Ze względu na szczególną regulację prawną rzecznictwa i charakteru usług adwokackich powyższe prawa osoby lub podmiotów danych mogą nie być w pełni dostępne.

Administrator nie wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH do takiego przetwarzania danych osobowych.

 1. CEL PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usług prawnych zawartej z klientem, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych i zawodowych przewidzianych dla świadczenie usług prawnych.

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. klient osoba fizyczna – wykonanie umowy, wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z zasad rzecznictwa, zgodnie z przepisami podatkowymi i innymi przepisami prawa publicznego przewidującymi prowadzenie księgowości i innych rejestrów, wypełnienie zobowiązań wynikających z regulaminów zawodowych, uzasadnione interesy Administratora (dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i innych podobnych roszczeń);
 2. klient osoba prawna (dane osobowe przedstawicieli) – wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z zasad rzecznictwa (właściwe świadczenie usług prawnych), zgodnie z przepisami podatkowymi i innymi przepisami prawa publicznego przewidującymi prowadzenie księgowości i innych rejestrów, wypełnienie zobowiązań wynikających z regulaminów zawodowych, uzasadnione interesy Administratora (dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i innych podobnych roszczeń);
 3. osoby trzecie – wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z zasad rzecznictwa (właściwe świadczenie usług prawnych na rzecz klientów), zgodnie z przepisami podatkowymi i inne regulacje publiczne przewidujące prowadzenie księgowości i innymi przepisami prawa publicznego przewidującymi prowadzenie księgowości i innych rejestrów, wypełnienie zobowiązań wynikających z regulaminów zawodowych, uzasadnione interesy Administratora (dochodzenie roszczeń o koszty adwokackie itp.);
 1. ZAKRES DANYCH, które są przetwarzane

W powyższych celach Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 1. jeżeli klient jest osobą fizyczną – dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, inne dane niezbędne do świadczenia usług prawnych;  
 2. jeżeli klient jest osobą prawną – dane identyfikacyjne przedstawicieli klienta, dane kontaktowe przedstawicieli klienta, inne dane osobowe przedstawicieli klienta niezbędne do świadczenia usług prawnych;
 3. osoby trzecie (osoby, których dane osobowe są przechowywane w aktach w celu świadczenia usług prawnych) – dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, inne dane niezbędne do świadczenia usług prawnych.
 1. ŹRÓDŁO DANYCH

Dane osobowe uzyskuje się od klienta lub jego przedstawicieli, z rejestrów publicznych i z otwartych źródeł, z akt sądowych i z własnej działalności Administratora.

PRZEKAZANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE

Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług prawnych.

Poskytování osobních údajů je nezbytné pro řádné poskytování právních služeb. 

 1. OKRES przechowywania i przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe przez okres świadczenia usług prawnych oraz przez okres przewidziany w przepisach prawnych i regulaminach zawodowych w celu zachowania dokumentacji.

 1. MIEJSCE, w którym będą dane osobowe przetwarzane

Miejscem przetwarzania danych osobowych jest: Siedziba administratora i bezpieczne multimedialne środowisko chmurowe.

 1. ODBIORCY i osoby, którym można przekazać dane osobowe

Dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom i innym osobom: podmiotom przetwarzającym dane osobowe wykorzystywane przez Administratora, organom publicznym prowadzącym ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, organom podatkowym, innym organom władzy publicznej i osobom trzecim, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia usług prawnych.   

 1. PAŃSTWA TRZECIE

W ramach przetwarzania dane osobowe NIE są przekazywane poza UE.

 1. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się przez podmiot przetwarzający dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 8 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub osoba trzecia upoważniona przez Administratora do przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach Administrator minimalizuje ryzyko nieuprawnionego ujawnienia, zniszczenia, przetwarzania lub utraty danych osobowych.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oznacza podejmowanie decyzji za pomocą środków technologicznych lub na podstawie wyników działalności środków technologicznych bez ingerencji/wolnego podejmowania decyzji przez człowieka

Profilowanie oznacza wykorzystanie danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych człowieka, takich jak oszacowanie wyników pracy danej osoby, sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności itp.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych NIE DOCHODZI do zautomatyzowanego podejmowania decyzji .

W związku z przetwarzaniem danych osobowych NIE DOCHODZI do profilowania.

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRACĘ

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest spółka Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., z siedzibą przy ul. U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Městský soud v Praze ( sąd miejski w Pradze), sekcja C, poz. 119050 (zwana dalej „Administratorem“).

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Państwu (podmiotowi danych) przysługuje prawo do:

 1. DOSTĘPU – jest to prawo do informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli dane osobowe są dalej przetwarzane, Państwo ma prawo do informacji o przetwarzaniu w określonym zakresie oraz prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych pod pewnymi warunkami;
 2. WYCOFANIA ZGODY – zgoda na wpis na listę potencjalnych osób ubiegających się o pracę może zostać wycofana w dowolnym momencie w sposób określony TUTAJ / link do WARSTWY IV.. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody spowoduje zakończenie przetwarzania Państwa danych w celu przygotowania oferty pracy;
 3. SPROSTOWANIA – prawo do żądania sprostowania, jeśli przetwarzane dane osobowe są niedokładne. W stosownych przypadkach, prawo do żądania uzupełnienia, jeżeli dane są niekompletne;
 4. USUNIĘCIA DANYCH (prawo do bycia zapomnianym) – prawo do żądania usunięcia danych na warunkach prawnych (cofnięcie zgody, rozwiązanie umowy, bezprawność przetwarzania);
 5. OGRANICZENIA PRZETWARZANIA – prawo do żądania wyznaczenia i ewentualnego ograniczenia (zawieszenia) przetwarzania do czasu zweryfikowania dokładności danych, legalności przetwarzania, rozstrzygnięcia sprzeciwu lub ochrony Państwa interesów (wykonywanie lub ochrona lub obrona praw i interesów prawnych);   
 6. SKARGI – prawo do skontaktowania się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w celu wniesienia skargi na Administratora, przetwarzanie lub warunki wykonywania praw. Dane kontaktowe i inne informacje na temat Urzędu zob. www.uoou.cz;
 7. PRZENOSZENIA DANYCH – prawo na warunkach określonych w przepisach do uzyskania danych w celu dalszego przetwarzania przez inną wyznaczoną przez Państwa osobę, do której Państwo przekazało dane lub do żądania ich bezpośredniego przekazania w celu dalszego przetwarzania przez inną osobę.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do:

 • SPRZECIWU – prawo do żądania, aby Państwa dane osobowe nie były już przetwarzane w związku z uzasadnionymi interesami Administratora.   

W sprawie poszczególnych praw, ich szczegółowej charakterystyce, warunkom ich powstania i wykorzystania zob. odpowiedni link. W sprawie procedury wykorzystania praw  ZDE.

Administrator nie wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH do takiego przetwarzania danych osobowych.

 1. CEL PRZETWARZANIA
 1. Administrator przetwarza dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę na stanowisko w celu: wyboru najbardziej odpowiedniego kandydata do pracy na danym stanowisku i zawarcia podstawowego stosunku pracy;
 2. Jeżeli osoba ubiegająca się o pracę wyraziła zainteresowanie wysłaniem ofert pracy w przypadku, gdy nie udało jej się w procedurze wyboru na stanowisko pracy lub jeśli ubiegała się o pracę bez wypisania oferty stanowiska pracy, wyraża ona zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu: wysłania ofert pracy odpowiadających kwalifikacjom, wykształceniu i doświadczeniu.
 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:

 • w przypadku celu określonego w ust. 3 pkt i.) jest to niezbędny środek poprzedzający umowę na wniosek podmiotu danych oraz ewentualne późniejsze zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 • w przypadku ust. 3 pkt ii.) jest to zgoda osoby ubiegającej się o pracę
 1. ZAKRES DANYCH, które są przetwarzane
 • W przypadku celu określonym w ust. 3 pkt i.) dane w zakresie: dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniejszego doświadczenia zawodowego;
 • Kandydat w przypadku ust. 3 pkt ii.) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: danych identyfikacyjnych i kontaktowych, danych o wykształceniu, kwalifikacjach i dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, danych o wyniku konkursu na stanowisko pracy, jeżeli kandydat uczestniczył w takim konkursie u Administratora wcześniej. 
 1. PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE lub DOBROWOLNE
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z pkt 3 ust. i.) podanie danych jest niezbędne do udziału w procedurze konkursu na stanowisko pracy. Jeżeli dane nie zostaną dostarczone, nie jest możliwe włączenie osobę ubiegającą się pracę do procedury konkursu na stanowisko pracy;
 • W przypadku przetwarzania określonego w pkt 3 ust. ii) podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli dane nie zostaną dostarczone, nie jest możliwe włączenie osoby ubiegającej się o pracę do listy kandydatów do pracy w spółce.  
 1. ŹRÓDŁO danych osobowych

Dane osobowe są zbierane od podmiotu danych.

 1. OKRES przechowywania i przetwarzania danych osobowych
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z pkt 3 ust i.) dane są przechowywane do końca procedury konkursu na stanowisko pracy.
 • W przypadku przetwarzania zgodnie z pkt 3 ust. ii.) – zgoda udzielana jest na okres 6 miesięcy.
 1. MIEJSCE, w którym będą dane osobowe przetwarzane

Miejscem przetwarzania danych osobowych jest: siedziba Administratora i bezpieczne multimedialne środowisko chmurowe.

 1. ODBIORCY i osoby, którym można przekazać dane osobowe

Dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom i innym osobom: podmiotom przetwarzającym dane osobowe wykorzystywanych przez Administratora.

 1. PAŃSTWA TRZECIE

W ramach przetwarzania dane osobowe NIE są przekazywane poza UE.

 1. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się przez podmiot przetwarzający dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 8 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub osoba trzecia upoważniona przez Administratora do przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach Administrator minimalizuje ryzyko nieuprawnionego ujawnienia, zniszczenia, przetwarzania lub utraty danych osobowych.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oznacza podejmowanie decyzji za pomocą środków technologicznych lub na podstawie wyników działalności środków technologicznych bez ingerencji/wolnego podejmowania decyzji przez człowieka

Profilowanie oznacza wykorzystanie danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych człowieka, takich jak oszacowanie wyników pracy danej osoby, sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności itp.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych NIE DOCHODZI do zautomatyzowanego podejmowania decyzji . W związku z przetwarzaniem danych osobowych NIE DOCHODZI do profilowania.

III PRACOWNICY

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest spółka Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., z siedzibą przy ul. U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Městský soud v Praze ( sąd miejski w Pradze), sekcja C, poz. 119050 (zwana dalej „Administratorem“).

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z danym przetwarzaniem przysługują Państwu prawa do:

 • DOSTĘPU – prawo do informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli dane osobowe są dalej przetwarzane, prawo do informacji o przetwarzaniu w określonym zakresie oraz prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych pod pewnymi warunkami;
 • SPROSTOWANIA – prawo do żądania sprostowania, jeśli przetwarzane dane osobowe są niedokładne. W stosownych przypadkach, prawo do żądania uzupełnienia, jeżeli dane są niekompletne;
 • USUNIĘCIA DANYCH (prawo do bycia zapomnianym) – prawo do żądania usunięcia danych na warunkach prawnych (cofnięcie zgody, rozwiązanie umowy, bezprawność przetwarzania);
 • OGRANICZENIA PRZETWARZANIA – prawo do żądania wyznaczenia i ewentualnego ograniczenia (zawieszenia) przetwarzania do czasu zweryfikowania dokładności danych, legalności przetwarzania, rozstrzygnięcia sprzeciwu lub ochrony Państwa interesów (wykonywanie lub ochrona lub obrona praw i interesów prawnych);  
 • SKARGI – prawo do skontaktowania się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w celu wniesienia skargi na Administratora, przetwarzanie lub warunki wykonywania praw. Dane kontaktowe i inne informacje na temat Urzędu zob. www.uoou.cz;
 • PRZENOSZENIA DANYCH – prawo na warunkach określonych w przepisach do uzyskania danych w celu dalszego przetwarzania przez inną wyznaczoną przez Państwa osobę, do której Państwo przekazało dane lub do żądania ich bezpośredniego przekazania w celu dalszego przetwarzania przez inną osobę.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do:

 • SPRZECIWU – prawo do żądania, aby Państwa dane osobowe nie były już przetwarzane w celu realizacji zadań w interesie publicznym, w związku z uzasadnionymi interesami Administratora lub osoby trzeciej.

W sprawie poszczególnych praw, ich szczegółowej charakterystyce, warunkom ich powstania i wykorzystania zob. odpowiedni link. W sprawie procedury wykorzystania praw ZDE

Administrator nie wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH do takiego przetwarzania danych osobowych.

 1. CEL PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

Realizacja podstawowego stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą. Wypełnienie obowiązków prawnych pracodawcy (obowiązkowa rejestracja zgodnie z kodeksem pracy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obowiązki podatkowe) oraz obowiązki wynikające z umowy.

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: wypełnienie obowiązków prawnych Administratora, wynikające z przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego) oraz wykonanie umowy z pracownikiem (art. 6 ust 1 lit. b) rozporządzenia ogólnego).

 1. ZAKRES DANYCH, które są przetwarzane

W powyższych celach Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

Dane identyfikacyjne i kontaktowe pracowników, dane dotyczące kwalifikacji, dane dotyczące przebiegu zatrudnienia (w szczególności czas pracy, wynagrodzenie, składki ustawowe, roszczenia z tytułu odpowiedzialności, naruszenie dyscypliny pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, okres wakacji, dane bankowe lub liczba i wiek dzieci), zakład ubezpieczeń zdrowotnych, osobisty numer ewidencyjny, dane związane z rejestrami podatkowymi (przy stosowaniu zniżek, w tym dane dotyczące małżonka/-ki i dzieci, w tym osobistych numerów ewidencyjnych).

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE

Przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją stosunku pracy jest nakładane na pracodawcę przez ustawę lub jest niezbędne do wykonania umowy z pracownikiem. 

Przekazywanie danych przez pracownika jest zatem obowiązkowe; niepodanie obowiązkowych danych może stanowić naruszenie dyscypliny pracy lub prowadzić do ustanowienia obowiązku naprawienia szkody – szkoda może powstać na przykład poprzez nałożenie sankcji prawa publicznego (grzywny) na pracodawcę za przestępstwo polegające na niedopełnieniu obowiązku zgłoszenia (np. rejestracji pracownika do udziału w ubezpieczeniu) przeciwko właściwemu organowi państwowemu (np. okręgowej administracji zabezpieczenia społecznego). 

 1. OKRES przechowywania i przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe: w odniesieniu do indywidualnego przetwarzania danych osobowych ustanowionych ustawowo przez okres ustawowy, w przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy o pracę w okresie realizacji podstawowego stosunku pracy (stosunek pracy, umowa o wykonywaniu pracy lub czynności wykonywanej zawodowo) lub dalej, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia częściowych obowiązków (np. klauzuli zakazu konkurencji) lub do wykonywania lub obrony praw administratora (np. odpowiedzialność za szkody, spór o nieważność rozwiązania stosunku pracy, dowód przestrzegania zobowiązań publicznych, zapłatę należności itp.).

 1. ODBIORCY i osoby, którym można przekazać dane osobowe

Dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom i innym osobom: podmiotom przetwarzającym dane osobowe wykorzystywane przez Administratora, organom władzy publicznej prowadzącym ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, organom podatkowym, organom ścigania.

 1. MIEJSCE, w którym będą dane osobowe przetwarzane

Miejscem przetwarzania danych osobowych jest: Siedziba administratora i bezpieczne multimedialne środowisko chmurowe.

 1. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH, z których uzyskiwane są dane osobowe

Bezpośrednio od podmiotu danych, z działalności podmiotu danych.

 1. PAŃSTWA TRZECIE

W ramach przetwarzania dane osobowe NIE są przekazywane poza EU.

 1. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się przez podmiot przetwarzający dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 8 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub osoba trzecia upoważniona przez Administratora do przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach Administrator minimalizuje ryzyko nieuprawnionego ujawnienia, zniszczenia, przetwarzania lub utraty danych osobowych.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oznacza podejmowanie decyzji za pomocą środków technologicznych lub na podstawie wyników działalności środków technologicznych bez ingerencji/wolnego podejmowania decyzji przez człowieka

Profilowanie oznacza wykorzystanie danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych człowieka, takich jak oszacowanie wyników pracy danej osoby, sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności itp.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych NIE DOCHODZI do zautomatyzowanego podejmowania decyzji . W związku z przetwarzaniem danych osobowych NIE DOCHODZI do profilowania.

IV. Marketing

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest spółka Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., z siedzibą przy ul. U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Městský soud v Praze ( sąd miejski w Pradze), sekcja C, poz. 119050 (zwana dalej „Administratorem“).

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z danym przetwarzaniem mogą Państwu przysługiwać prawa do:

 • WYCOFANIA ZGODY – zgodę taką można wycofać w każdej chwili w sposób określony ZDE. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody spowoduje zakończenie przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych;
 • DOSTĘPU – prawo do informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli dane osobowe są dalej przetwarzane, prawo do informacji o przetwarzaniu w określonym zakresie oraz prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych pod pewnymi warunkami;
 • SPROSTOWANIA – prawo do żądania sprostowania, jeśli przetwarzane dane osobowe są niedokładne. W stosownych przypadkach, prawo do żądania uzupełnienia, jeżeli dane są niekompletne;
 • USUNIĘCIA DANYCH (prawo do bycia zapomnianym) – prawo do żądania usunięcia danych na warunkach prawnych (cofnięcie zgody, rozwiązanie umowy, bezprawność przetwarzania);
 • OGRANICZENIA PRZETWARZANIA – prawo do żądania wyznaczenia i ewentualnego ograniczenia (zawieszenia) przetwarzania do czasu zweryfikowania dokładności danych, legalności przetwarzania, rozstrzygnięcia sprzeciwu lub ochrony Państwa interesów (wykonywanie lub ochrona lub obrona praw i interesów prawnych); 
 • SKARGI – prawo do skontaktowania się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w celu wniesienia skargi na Administratora, przetwarzanie lub warunki wykonywania praw. Dane kontaktowe i inne informacje na temat Urzędu zob. www.uoou.cz;
 • PRZENOSZENIA DANYCH – prawo na warunkach określonych w przepisach do uzyskania danych w celu dalszego przetwarzania przez inną wyznaczoną przez Państwa osobę, do której Państwo przekazało dane lub do żądania ich bezpośredniego przekazania w celu dalszego przetwarzania przez inną osobę.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do:

 • SPRZECIWU – prawo do żądania, aby Państwa dane osobowe nie były już przetwarzane w celu realizacji zadań w interesie publicznym, w związku z uzasadnionymi interesami Administratora lub osoby trzeciej w celach marketingowych.

W sprawie poszczególnych praw, ich szczegółowej charakterystyce, warunkom ich powstania i wykorzystania zob. odpowiedni link. W sprawie procedury wykorzystania praw, ZDE.

Administrator nie wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH do takiego przetwarzania danych osobowych.

 1. CEL PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe w celach marketingowych: informowanie o usługach Administratora.

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: zgoda podmiotu danych lub uzasadniony interes Administratora (marketing) 

 1. ZAKRES DANYCH, które są przetwarzane

W celach wymienionych powyżej Administrator przetwarza następujące dane osobowe: dane kontaktowe i identyfikacyjne podmiotu danych oraz dane dotyczące stanowiska lub funkcji podmiotu danych.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH, z których uzyskiwane są dane osobowe

Od podmiot danych, ze źródeł publicznych, od klientów Administratora.

 1. OKRES przechowywania i przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu określonym w ust. 3: do czasu wycofania zgody, jeżeli podstawą jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.

 1. MIEJSCE, w którym będą dane osobowe przetwarzane

Miejscem przetwarzania danych osobowych jest: Siedziba administratora i bezpieczne multimedialne środowisko chmurowe.

 1. ODBIORCY i osoby, którym można przekazać dane osobowe

Dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom i innym osobom: podmiotom przetwarzającym dane osobowe wykorzystywanych przez Administratora.

 1. PAŃSTWA TRZECIE

W ramach przetwarzania dane osobowe NIE są przekazywane poza EU.

 1. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się przez podmiot przetwarzający dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 8 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub osoba trzecia upoważniona przez Administratora do przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach Administrator minimalizuje ryzyko nieuprawnionego ujawnienia, zniszczenia, przetwarzania lub utraty danych osobowych.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oznacza podejmowanie decyzji za pomocą środków technologicznych lub na podstawie wyników działalności środków technologicznych bez ingerencji/wolnego podejmowania decyzji przez człowieka.

Profilowanie oznacza wykorzystanie danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych człowieka, takich jak oszacowanie wyników pracy danej osoby, sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności itp.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych NIE DOCHODZI do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych NIE DOCHODZI do profilowania.

V. DANE KONTAKTOWE DOSTAWCÓW TOWARÓW I USŁUG, LUB ICH PRZEDSTAWICIELI

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest spółka Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., z siedzibą przy ul. U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Městský soud v Praze ( sąd miejski w Pradze), sekcja C, poz. 119050 (zwana dalej „Administratorem“).

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z danym przetwarzaniem przysługują Państwu prawa do

 • DOSTĘPU – prawo do informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli dane osobowe są dalej przetwarzane, prawo do informacji o przetwarzaniu w określonym zakresie oraz prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych pod pewnymi warunkami;
 • SPROSTOWANIA – prawo do żądania sprostowania, jeśli przetwarzane dane osobowe są niedokładne. W stosownych przypadkach, prawo do żądania uzupełnienia, jeżeli dane są niekompletne;
 • USUNIĘCIA DANYCH (prawo do bycia zapomnianym) – prawo do żądania usunięcia danych na warunkach prawnych (cofnięcie zgody, rozwiązanie umowy, bezprawność przetwarzania);
 • OGRANICZENIA PRZETWARZANIA – prawo do żądania wyznaczenia i ewentualnego ograniczenia (zawieszenia) przetwarzania do czasu zweryfikowania dokładności danych, legalności przetwarzania, rozstrzygnięcia sprzeciwu lub ochrony Państwa interesów (wykonywanie lub ochrona lub obrona praw i interesów prawnych);   
 • SKARGI – prawo do skontaktowania się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w celu wniesienia skargi na Administratora, przetwarzanie lub warunki wykonywania praw. Dane kontaktowe i inne informacje na temat Urzędu zob. www.uoou.cz;

Ponadto przysługuje Państwu prawo do:

 • SPRZECIWU – prawo do żądania, aby Państwa dane osobowe nie były już przetwarzane w związku z uzasadnionymi interesami Administratora.

W sprawie poszczególnych praw, ich szczegółowej charakterystyce, warunkom ich powstania i wykorzystania zob. odpowiedni link. W sprawie procedury wykorzystania praw, ZDE.

Administrator nie wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH do takiego przetwarzania danych osobowych.

 1. CEL PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy oraz z powodu swych uzasadnionych interesów: rejestracji danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych potencjalnych dostawców towarów lub usług w celu ewentualnych negocjacji umów, zapisów komunikacji dotyczących negocjacji kontraktowych z dostawcą (w celu udowodnienia treści umowy lub w związku z odpowiedzialnością przedkontraktową itp.), zawarcia i wykonania umowy z dostawcą. W związku z realizacją umowy, jest to dokumentacja i korespondencja dotycząca wykonania zobowiązania umownego w celu udowodnienia sposobu wykonania umowy oraz ochrony i wykonywania praw.

Jeżeli umawiającą się stroną nie jest sam dostawca, rejestrowane są dane jego pracowników, przedstawicieli statutowych lub innych osób wyznaczonych do negocjacji kontraktowych, zawarcia umowy lub zapewnienia wykonania umowy.

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • jeżeli dostawcą jest osoba fizyczna działająca niezależnie, w odniesieniu do rejestru potencjalnych dostawców uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia ogólnego), na etapie zawarcia i wykonania umowy – środki niezbędne przed zawarciem umowy i wykonanie umowy z podmiotem danych (art. 6 ust.1 lit. b)
 • jeżeli dostawcą jest osoba prawna lub osoba fizyczna działająca za pośrednictwem przedstawicieli, w tym pracowników w odniesieniu do rejestru dostawców, negocjacji i realizacji umowy, w przypadku gdy dane osobowe przedstawicieli dostawcy są przedmiotem przetwarzania, tytułem prawnym jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia ogólnego)    
 1. ZAKRES DANYCH, które są przetwarzane

W powyższych celach Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • jeżeli dostawcą jest osoba fizyczna działająca niezależnie – dane identyfikacyjne i kontaktowe, tj. imię, nazwisko, tytuł określający wykształcenie, przedmiot działalności gospodarczej, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a także informacje dotyczące zobowiązania umownego, w tym korespondencję związaną z negocjowaniem umowy i wykonywaniem umowy;
 • jeżeli dostawcą jest osoba prawna lub osoba fizyczna działająca za pośrednictwem przedstawicieli, w tym pracowników – dane identyfikacyjne i kontaktowe przedstawiciela takiej osoby (dane kontaktowe do miejsca zatrudnienia), stanowisko pracy, komunikacja związana z negocjacjami umowy z pracodawcą oraz realizacją umowy z pracodawcą.
 1. PRZEKAZANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE

Niezbędne jest podanie danych osobowych, jeżeli jest to związane z zawarciem umowy i jej wykonaniem. Bez danych nie jest możliwe zawarcie umowy, a następnie jej wykonanie.

 1. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH, z których uzyskiwane są dane osobowe

Bezpośrednio od podmiotu danych, z rejestrów publicznych, z publicznie dostępnych źródeł, z komunikacji z odbiorcami, dostawcami lub potencjalnymi odbiorcami, dostawcami lub ich przedstawicielami

 1. OKRES przechowywania i przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe: dokumenty umowne niezbędne do wykonania stosunku umownego na czas trwania wykonania umowy oraz przez okres przewidziany przez prawo dla przechowywania dokumentów księgowych.

 1. MIEJSCE, w którym będą dane osobowe przetwarzane

Miejscem przetwarzania danych osobowych jest: Siedziba administratora i bezpieczne multimedialne środowisko chmurowe.

 1. ODBIORCY i osoby, którym można przekazać dane osobowe

Dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom i innym osobom: podmiotom przetwarzającym dane osobowe wykorzystywanych przez Administratora, organom podatkowym.

 1. PAŃSTWA TRZECIE

W ramach przetwarzania dane osobowe NIE są przekazywane poza UE.

 1. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się przez podmiot przetwarzający dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 8 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub osoba trzecia upoważniona przez Administratora do przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach Administrator minimalizuje ryzyko nieuprawnionego ujawnienia, zniszczenia, przetwarzania lub utraty danych osobowych.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oznacza podejmowanie decyzji za pomocą środków technologicznych lub na podstawie wyników działalności środków technologicznych bez ingerencji/wolnego podejmowania decyzji przez człowieka.

Profilowanie oznacza wykorzystanie danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych człowieka, takich jak oszacowanie wyników pracy danej osoby, sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności itp.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych NIE DOCHODZI do zautomatyzowanego podejmowania decyzji .

W związku z przetwarzaniem danych osobowych NIE DOCHODZI do profilowania.

VI. SYSTEM KAMER

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest FSM, a.s., IČO (numer REGON): 610 57 720, z siedzibą przy ul. U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Městský soud v Praze ( sąd miejski w Pradze), sekcja B, poz. 3839 (zwana dalej „Administratorem“).

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z danym przetwarzaniem Państwu przysługują prawa do:

 • DOSTĘPU – prawo do informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli dane osobowe są dalej przetwarzane, prawo do informacji o przetwarzaniu w określonym zakresie oraz prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych pod pewnymi warunkami;
 • USUNIĘCIA DANYCH (prawo do bycia zapomnianym) – prawo do żądania usunięcia danych na warunkach prawnych (cofnięcie zgody, rozwiązanie umowy, bezprawność przetwarzania);
 • OGRANICZENIA PRZETWARZANIA – prawo do żądania wyznaczenia i ewentualnego ograniczenia (zawieszenia) przetwarzania do czasu zweryfikowania dokładności danych, legalności przetwarzania, rozstrzygnięcia sprzeciwu lub ochrony Państwa interesów (wykonywanie lub ochrona lub obrona praw i interesów prawnych);
 • SKARGI – prawo do skontaktowania się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w celu wniesienia skargi na Administratora, przetwarzanie lub warunki wykonywania praw. Dane kontaktowe i inne informacje na temat Urzędu zob. www.uoou.cz;

Ponadto przysługuje Państwu prawo do:

 • SPRZECIWU – prawo do żądania, aby Państwa dane osobowe nie były już przetwarzane w celu realizacji zadań w interesie publicznym, w związku z uzasadnionymi interesami Administratora lub osoby trzeciej. 

W sprawie poszczególnych praw, ich szczegółowej charakterystyce, warunkom ich powstania i wykorzystania zob. odpowiedni link. W sprawie procedury wykorzystania praw, ZDE.

Administrator nie wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH do takiego przetwarzania danych osobowych.

 1. CEL PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe w celu: ochrony majątku administratora, mienia, życia i zdrowia pracowników i osób trzecich (np. klientów).

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora i osób trzecich, w szczególności ochrona mienia, życia i zdrowia.

 1. ZAKRES DANYCH, które są przetwarzane

W powyższych celach Administrator przetwarza następujące dane osobowe: nagrania z systemu kamer z pomieszczeń przed wejściem do siedziby Administratora; monitorowanie dróg dojazdowych do budynku w obrębie gruntu należącego do administratora bez widoku przestrzeni publicznej poza własnością Administratora.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE

Podanie danych osobowych jest niezbędne.

 1. OKRES przechowywania i przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe: 3 miesiące.    

 1. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH, z których uzyskiwane są dane osobowe

Bezpośrednio od podmiotu danych, z systemu kamer.

 1. MIEJSCE, w którym będą dane osobowe przetwarzane

Miejscem przetwarzania danych osobowych jest: Siedziba administratora i bezpieczne multimedialne środowisko chmurowe.

 1. ODBIORCY i osoby, którym można przekazać dane osobowe

Dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom i innym osobom: podmiotom przetwarzającym dane osobowe wykorzystywanych przez Administratora, organom ścigania.

 1. PAŃSTWA TRZECIE

W ramach przetwarzania dane osobowe NIE będą przekazywane poza UE.

 1. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się przez podmiot przetwarzający dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 8 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub osoba trzecia upoważniona przez Administratora do przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach Administrator minimalizuje ryzyko nieuprawnionego ujawnienia, zniszczenia, przetwarzania lub utraty danych osobowych.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oznacza podejmowanie decyzji za pomocą środków technologicznych lub na podstawie wyników działalności środków technologicznych bez ingerencji/wolnego podejmowania decyzji przez człowieka

Profilowanie oznacza wykorzystanie danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych człowieka, takich jak oszacowanie wyników pracy danej osoby, sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności itp.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych NIE DOJDZIE do zautomatyzowanego podejmowania decyzji .

W związku z przetwarzaniem danych osobowych NIE DOJDZIE do profilowania.

VRSTVA IV.

Prawa i ich zastosowanie

ARTYKUŁ I.

OGÓLNIE DO STOSOWANIA PRAW

 1. KANAŁY STOSOWANIA PRAW

Prawa te mogą być stosowane na następujących warunkach za pośrednictwem adresu e-mail akfelix@akf.cz.

 1. IDENTYFIKACJA I BEZPIECZNA KOMUNIKACJA

Stosowaniem praw nie może naruszać praw i wolności osób trzecich. Z tego powodu Administrator ma prawo i obowiązek w razie potrzeby wskazać osobę ubiegającą się o korzystanie z praw.  Z wymienionych powodów Administrator musi wybrać bezpieczną i niezawodną komunikację. Niezawodna komunikacja, w której nie ma potrzeby dalszej weryfikacji tożsamości adresata, jest zawsze uważana za komunikację za pomocą wiadomości el. poczty ze zweryfikowanym podpisem elektronicznym, komunikację za pośrednictwem skrzynki elektronicznej, komunikację za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych, gdy dokument jest podpisany i podpis osoby zaangażowanej został urzędowo zweryfikowany lub odpowiedź jest wysyłana do rąk własnych.

 1. USTNE STOSOWANIA PRAW

Wyjątkowo, na żądanie beneficjenta, możliwe jest dostarczenie informacji, lub umożliwienie ustnego zastosowania praw. O ustnym przekazywaniu informacji, lub o ustnym stosowaniu praw ze strony beneficjenta sporządza się pisemny zapis.  Warunkiem ustnego wykonania praw, jeżeli dana osoba nie jest osobiście znana, jest weryfikacja jej tożsamości za pomocą dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub innego dokumentu, na podstawie którego można uznać, że prawa są stosowane przez osobę, do której należą.

 1. WNIOSEK W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Jeżeli wniosek został złożony lub jeżeli prawa są stosowane poprzez przesłanie drogą elektroniczną, odpowiedź jest również przesyłana w formie elektronicznej, jeżeli dana osoba nie wystąpiła o inny sposób.

 1. KOSZTY

Informacje przekazywane podmiotom danych, udostępnianie kopii podmiotom danych, wszelkie komunikaty i wszelkie czynności związane z wykonywaniem praw podmiotów danych są udostępniane bezpłatnie.

 1. ODRZUCENIE I OPŁATA

W przypadku gdy wniosek (skorzystanie z prawa) pomiotu danych jest widocznie bezzasadny lub nieproporcjonalny, w szczególności dlatego, że jest to identyczny lub w dużej mierze identyczny wniosek z poprzednim wnioskiem podmiotu danych lub wniosek nieproporcjonalnie obszerny, który nie może być rozpatrzony w ustawowym terminie,

 • warunkiem realizacji wniosku zostanie wypłata zaliczki na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z udzieleniem wymaganych informacji lub z przekazaniem lub wykonaniem wymaganych czynności – o zaliczkę można zażądać do wysokości przewidywanych kosztów, pod warunkiem że informacje, komunikacja itp. są przekazywane podmiotowi danych dopiero po całkowitym zwrocie poniesionych kosztów, lub
 • wniosek nie zostanie uwzględniony lub zastosowanie prawa zostaje odrzucone na piśmie z uzasadnieniem.
 1. TERMIN NA ROZPATRZENIE

Wnioski podmiotu danych oraz odpowiedzi na zastosowanie praw podmiotu danych są rozpatrywane bezzwłocznie. Odpowiedź zawierająca wymagane informacje lub opisująca działania podjęte w związku z wnioskiem podmiotu danych musi zostać dostarczona podmiotowi danych nie później niż 30 dni od daty otrzymania wniosku. Jeżeli z poważnych powodów nie jest możliwe rozstrzygnięcie sprawy w wyznaczonym terminie, podmiot danych powinien zostać pisemnie lub pocztą elektroniczną zawiadomiony nie później niż do końca tego terminu, że termin nie będzie dotrzymany oraz poinformowany o powodach, które są przyczyną, oraz powiadomiona o terminie, w którym sprawa zostanie rozstrzygnięta; okres ten nie może zostać przedłużony o więcej niż 60 dni.

ARTYKUŁ II.

PRAWO DOSTĘPU I KOPIOWANIA

 1. Na wniosek podmiotu danych otrzymuje on potwierdzenie o tym, czy jego dane osobowe są przetwarzane.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych podmiotu danych, podmiot danych zostaje poinformowany o:
  1. celach przetwarzania oraz podstawie prawnej/tytułu przetwarzania danych osobowych, w tym odniesieniu do przepisów prawa oraz zakresu i konsekwencji przetwarzania;
  2. możliwym odbiorcy lub kategorii odbiorców danych osobowych;
  3. przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, jeżeli mają być realizowane, w tym informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń dla bezpieczeństwa danych przekazywanych do państwa trzeciego;
  4. okresie przechowywania danych osobowych oraz, jeżeli nie jest możliwe określenie takiego okresu, o kryteriach określania okresu przechowywania;
  5. prawie do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących podmiotu danych, o prawie do żądania ich sprostowania lub usunięcia, o prawie do żądania ograniczenia przetwarzania, o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz warunkach tworzenia indywidualnych praw oraz sposobach, w jakich są one wykonywane – podmiotom danych są zawsze udzielane informacje o tych prawach, których wykonywanie jest brane pod uwagę w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
  6. prawie do przenoszenia danych, warunkach jego utworzenia oraz warunkach jego stosowania – w przypadku gdy stosowanie tego prawa jest właściwe ze względu na charakter przetwarzania danych osobowych;
  7. fakcie, że odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz o prawie podmiotu danych związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji;
  8. źródle danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, że dane osobowe pochodzą z publicznie dostępnych źródeł;
  9. prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  10. o fakcie, czy zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się w formie profilowania oraz o znaczeniu i oczekiwanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla podmiotu danych, jeżeli
 3. Podmiot danych ma prawo zażądać kopii przetwarzanych danych osobowych. Pierwsze dostarczenie kopii jest bezpłatne. Za dodatkowe kopie są pobierane opłaty. Artykuł I ust. 6 ma również zastosowanie w niniejszym zakresie.
 4. Jeżeli dostarczenie kopii mogłoby zaszkodzić prawom i wolności osób trzecich (np. kopia zawiera dane osobowe osób trzecich, w odniesieniu do których nie ma prawnego powodu, aby udostępnić go podmiotowi danych żądającego kopii), kopia ta jest odpowiednio zanonimizowana. Jeżeli anonimizacja nie jest możliwa lub jeżeli wymagane informacje utraciłyby wartość informacyjną poprzez przeprowadzenie odpowiedniej anonimizacji, nie dostarcza się kopii.

ARTYKUŁ III.

PRAWO DO SPROSTOWANIA

 1. Podmiot danych ma prawo do sprostowania przetwarzanych danych osobowych, jeżeli przetwarzane dane osobowe są niedokładne z punktu widzenia celu przetwarzania lub jeśli są niekompletne z punktu widzenia celu przetwarzania danych osobowych. Podmiot danych może zażądać sprostowania (w tym uzupełnienia) przetwarzanych danych osobowych lub ich uzupełnienia.
 2. Jeżeli podmiot danych skorzysta z prawa do sprostowania przetwarzanych danych osobowych, Administrator niezwłocznie przeprowadzi kontrolę przetwarzania danych osobowych, wobec którego stosowane jest prawo do sprostowania.
 3. Jeżeli Administrator stwierdzi, że sprzeciw jest choćby tylko częściowo uzasadniony, zapewni niezwłocznie podjęcie działań naprawczych, czyli korektę przetwarzanych danych osobowych lub ich uzupełnienie.
 4. Podmiot danych zostanie powiadomiony o wyniku dochodzenia i podjętych środkach na piśmie lub pocztą elektroniczną.

ARTYKUŁ IV.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

 1. Podmiot danych ma prawo do usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, tylko wtedy:
  1. jeżeli dane osobowe nie są potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
  2. jeżeli podmiot danych wycofuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna (tytuł) przetwarzania danych osobowych;
  3. podmiot danych zgłosił odpowiedni sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, w szczególności bez podstawy prawnej (tytułu) dla przetwarzania danych osobowych;
  5. gdy usunięcie danych osobowych wymaga wypełnienia obowiązku prawnego, jak wynika z przepisów prawnych lub decyzji wydanej na podstawie przepisów prawnych;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia ogólnego.
 2. Usunięcie danych osobowych oznacza fizyczne zniszczenie nośnika danych osobowych (np. zniszczenie dokumentów) lub ich usunięcie (z mediów multimedialnych) lub inne trwałe wyłączenie z dalszego przetwarzania danych osobowych.
 3. Jeżeli podmiot danych skorzysta z prawa do usunięcia danych, Administrator rozpatrzy żądanie podmiotu danych. W przypadku gdy wniosek podmiotu danych jest, nawet częściowo, uzasadniony, należy dokonać usunięcie w niezbędnym zakresie. Artykuł I ust. 7 niniejszej części ma również zastosowanie tutaj.
 4. Do czasu rozpatrzenia wniosku podmiotu danych należy oznaczyć dane osobowe, wobec których wykonano prawo do usunięcia.
 5. Dane osobowe nie mogą zostać usunięte, jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne:
  1. w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawodawstwa;
  3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) oraz art. 9 ust. 3 ogólnego rozporządzenia);
  4. do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, w przypadku gdy usunięcie może uniemożliwić lub poważnie zagrozić osiągnięciu celów tego przetwarzania;
  5. w celu określenia, stosowania i wykonania praw Administratora.

ARTYKUŁ V.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

 1. Jeżeli podmiot danych skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator niezwłocznie oceni znaczenie wniosku podmiotu danych przede wszystkim w odniesieniu do spełnienia warunków stosowania prawa do ograniczenia przetwarzania, ocena wniosku opiera się zarówno na treści wniosku, jak i na innych okolicznościach i faktach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa.
 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych podmiotu danych przysługuje w następujących przypadkach:
  1. ; podmiot danych zaprzecza dokładności danych osobowych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych odmawia usunięcia danych osobowych i prosi zamiast tego o ograniczenie ich wykorzystania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych wymaga od nich ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
  4. podmiot danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania.
 3. . Dane osobowe podlegające ograniczeniu przetwarzania będą oznaczone.
 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, takie dane osobowe mogą, z wyjątkiem ich przechowywania, być przetwarzane wyłącznie za zgodą podmiotu danych, lub w celu określenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny.
 5. Przed zniesieniem ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych podmiot danych jest powiadamiany na piśmie lub pocztą elektroniczną o zniesieniu ograniczenia. W komunikacie wskazuje się moment zniesienia ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przyczynę jego zniesienia.

ARTYKUŁ VI.

PRAWO DO PRZENOSZENIA

 1. W przypadku gdy przedmiotem przetwarzania danych osobowych są dane osobowe uzyskane od podmiotu danych (albo bezpośrednio przekazane dane lub uzyskane dane dotyczące jego działalności itp.) dotyczące tego podmiotu danych, podmiot ten ma prawo do przenoszenia takich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody podmiotu danych lub jest umową o przetwarzaniu ustanowioną z podmiotem danych i jest przeprowadzane automatycznie. Prawo do przenoszenia nie obejmuje danych i informacji generowanych przez Administratora na podstawie danych uzyskanych od podmiotu danych (np. profilowanie oczekiwanego zachowania podmiotu danych na podstawie danych uzyskanych od podmiotu danych itp.).
 2. : Zgodnie z prawem do przenoszenia podmiot danych może zażądać:
  1. przekazania danych osobowych, których dotyczą prawa do przenoszenia w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w szczególności nie wolno użyć formatu wymagającego specjalnych płatnych licencji do rozpatrzenia, lub formatu wykluczającego dalszą edycję lub inne dyspozycje (przetwarzanie) z danymi osobowymi (np. *.pdf), do rąk podmiotu danych;
  2. przekazania danych osobowych, których dotyczą prawa do przenoszenia w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w szczególności nie wolno użyć formatu wymagającego specjalnych płatnych licencji do rozpatrzenia, lub formatu wykluczającego dalszą edycję lub inne dyspozycje (przetwarzanie) z danymi osobowymi (np. *.pdf), do rąk podmiotu danych;
 3. Wniosek podmiotu danych nie zostanie uwzględniony, między innymi (art. I ust. 6), jeżeli uwzględnienie wniosku podmiotu danych naruszyłoby prawa i wolności innych osób (podmiotów danych).
 4. Wniosek dotyczący przenoszenia danych zgodnie z ust. 2 lit. b) nie będzie uwzględniony, jeżeli przekazanie nie będzie technicznie wykonalne, mając na uwadze, że przekazanie, które jest technicznie niewykonalne, jest również uważane za takie przekazanie, którego nie można odpowiednio zabezpieczyć ze względu na dostępne możliwości technologiczne współmierne do charakteru przekazywanych danych osobowych i związanych z nimi ryzykami.
 5. Do przekazanych danych osobowych dołączona zostanie informacja o celu przetwarzania danych osobowych oraz na żądanie podmiotu danych, informacje o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie określonym w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

ARTYKUŁ VII.

ZAUTOMATYZOWANE INDYWIDUALNE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 1. Decyzja wobec podmiotu danych, postępowanie prawne wobec podmiotu danych lub jakikolwiek inny środek lub procedura, która ma skutek niekorzystny dla podmiotu danych lub wpłynęłaby na niego w podobny sposób (np. elektroniczne wyszukiwanie osób ubiegających się o pracę bez udziału człowieka i rewizja negatywnych decyzji systemu elektronicznego), nie może opierać się na zautomatyzowanej indywidualnej decyzji, w tym profilowaniu, chyba że decyzja jest
  1. ; niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych i administratorem danych;
  2. dozwolona przez ustawodawstwo przewidujące odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych; lub
  3. oparta na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.
 2. W przypadkach zgodnie z ust. 1 lit. a) Administrator zapewni podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych przed negatywnymi skutkami zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji. Środki takie obejmują co najmniej zapewnienie podmiotowi danych możliwości wyrażenia swoich poglądów przed wykonaniem aktu z negatywnymi konsekwencjami i możliwość przeglądu decyzji przez osobę wyznaczoną przez Administratora, a także interwencję człowieka, taką jak regularny przegląd funkcjonalności zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji i ustalanie warunków jego działania w taki sposób, aby wykluczyć nieuzasadnioną niekorzystną ingerencję w prawa i wolności podmiotu danych, np. do jego uzasadnionych interesów.
 3. W przypadku gdy dane szczególnie chronione są przedmiotem przetwarzania lub gdy poszczególne decyzje w rozumieniu ust. 1 mają się opierać na danych szczególnie chronionych, jest możliwe podjąć działania zgodnie z ust. 2 tylko wtedy, gdy zapewniono wystarczające gwarancje w rozumieniu ust. 2 niniejszego artykułu i pod warunkiem, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyraźna zgoda podmiotu danych w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia lub jest to przetwarzanie niezbędne ze względu na istotny interes publiczny wynikający z prawodawstwa, które jest proporcjonalne do zamierzonego celu, respektuje istotę prawa do ochrony danych oraz zapewnia odpowiednie i konkretne gwarancje ochrony praw podstawowych i interesów podmiotu danych.

ARTYKUŁ VIII.

PRAWO DO SPRZECIWU

 1. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest tytuł prawny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych) lub tytuł prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie niezbędne do ochrony praw i prawnie chronionych interesów administratora), podmiot danych ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o których mowa.
 2. W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych w celu prowadzenia takiego marketingu, co obejmuje również profilowanie w odniesieniu do takiego marketingu bezpośredniego. Jeżeli podmiot danych sprzeciwi się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w takich celach.
 3. Jeżeli podmiot danych skorzysta z prawa do sprzeciwu, Administrator niezwłocznie rozpatrzy sprzeciw.
 4. Do czasu rozpatrzenia sprzeciwu podmiotu danych odnośne dane osobowe lub przetwarzanie danych osobowych są oznaczone.
 5. Dane osobowe, wobec których zgłoszono uzasadniony sprzeciw, nie mogą być już przetwarzane, chyba że:
  1. istnieją poważne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważałyby nad interesami lub prawami i wolnościami podmiotów danych lub
  2. dalsze przetwarzanie byłoby niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony praw Administratora.