• O nas Felix a spol.
 • OFERUJEMY Nasze usługi
 • NASZ ZESPÓŁ Ludzie we Felix a spol.
 • Obecnie Co nowego u nas i w prawie
 • Kontakt

 • JUDr. Roman Felix

  Adwokat

  JUDr. Roman Felix jest założycielem, wspólnikiem i kierownikiem kancelarii Felix a spol., równocześnie z wykonywaniem zawodu prawnika zajmuje się kompleksowym zarządzaniem kancelarią. Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze (ukończenie studiów w 1982 r.) rozpoczął swoją praktykę prawną w sferze sądowniczej zajmując się w latach 1982-1990 dziedziną pozakarną, przede wszystkim prawem cywilnym i administracyjnym; krótko pracował również nad kwestiami ustawodawczymi. Na początku lat 90. pracował jako prawnik bankowy – dyrektor działu prawnego i członek zarządu Banku Komercyjnego, i następnie jako prawnik kierownik czeskiej filii austriackiego banku Creditanstalt. Dzięki takim stanowiskom był obecny początkom stanowienia prawa bankowego w Republice Czeskiej, zarówno na poziomie legislacyjnym, jak również podczas tworzenia wewnętrznego bankowo-prawnego know-how i dokumentacji prawnej wtedy nowo wprowadzanych bankowych produktów rynkowych w praktykę gospodarczą.

  W 1991 roku założył kancelarię Felix a spol., funkcjonującą najpierw w formie stowarzyszenia i następnie od 2007 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Roman Felix jest aktywnie zaangażowany w przetwarzanie większości istotnych spraw rozwiązywanych przez kancelarię adwokacką, szczególnie w zakresie prawa handlowego i prawa spółek. Podczas swej długoletniej pracy zawodowej zdobył bogate doświadczenia m.in. w zakresie bankowości oraz prawa papierów wartościowych, zamówień publicznych, stosunkach prawnych w dziedzinie nieruchomości i budownictwa w tym kompleksowej obsługi prawnej projektów deweloperskich. Wśród jego głównych zainteresowań zawodowych znajduje się również prawo technologii informacyjnych, gdzie stał u boku największych światowych i mniejszych czeskich firm tworzących oprogramowania podczas dostaw IT do kluczowych spółek czeskich i administracji państwowej. Roman Felix osiągnął znaczące rezultaty w dziedzinie prawa procesowego reprezentując klientów kancelarii przed sądami w skomplikowanych sprawach, jak również w sporach o wysokie kwoty pieniężne. Przez wiele lat kieruje zespołem prawników, który w przeszłości reprezentował państwo czeskie i udziela bieżącego doradztwa władzom Republiki Czeskiej i przygotowuje dla nich stanowiska prawne lub różnorodne oświadczenia w wielu postępowaniach arbitrażowych i sądowych o pełnienia sięgające łącznie dziesiątek miliardów koron czeskich. Roman Felix świadczy usługi reprezentacji prawnej również w sprawach będących przedmiotem istotnego prawnego znaczenia lub w sprawach znanych z mediów, ostatnio np. reprezentował znaczącą czeską gminę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym Republiki Czeskiej w przypadku kontroli konstytucyjności wyborów samorządowych i w sporach o własność i oddanie monumentalnego dzieła sztuki – dziedzictwa kulturowego.

  E-mail roman.felix@akf.cz

  JUDr. Karel Codl

  Adwokat

  JUDr. Karel Codl po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w 1988 roku, pracował krótko (1988 -1990) w sądownictwie w Sądzie Okręgowym w Czeskich Budziejowicach. Istotną zmianą w latach 90. było przejście do działu prawnego Banku Komercyjnego, w ramach którego odegrał znaczącą rolę w procesie ustanawiania prawa bankowego w Republice Czeskiej. W 1991 roku został jednym z założycieli kancelarii Felix a spol. Ze względu na swoje poprzednie doświadczenia prawnika bankowego specjalizuje się on od początku swojej działalności adwokackiej w dziedzinie prawa finansowego, bankowości i segmencie ubezpieczenia. W ramach kancelarii świadczył doradztwo prawne w procesie powstawania i rozwoju kilku banków, kasy oszczędnościowo-budowlanej, firm i funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji finansowych.

  Oprócz wyżej wymienionego JUDr. Karel Codl świadczy usługi również w innych spokrewnionych dziedzinach, zwłaszcza w odniesieniu do przekazywań należności i ich zarządzania, umów leasingu, zapewniania transakcji bankowych oraz innych usług bankowych i instrumentów finansowych. Podczas całej swej praktyki adwokackiej zajmuje się również kwestiami prawa handlowego. Oprócz zwykłej działalności w sprawach handlowo-prawnych specjalizuje się także w prawie konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych. Znaczących wyników osiągnął również w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji. Jest ekspertem w dziedzinie nieruchomości i budownictwa, od połowy lat 90. ciągle opracowuje kompletną dokumentację prawną dla przekazywania nieruchomości z cenami wykonania wahającymi się w setkach milionów koron czeskich.

  Języki: angielski

  E-mail karel.codl@akf.cz

  JUDr. Jana Felixová

  Adwokat

  JUDr. Jana Felixová ukończyła w 1984 roku studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. W latach 1984 - 1987 pracowała w międzynarodowym dziale agencji artystycznej Pragokoncert. W 1991 roku asystowała w ustanawianiu czeskiej filii międzynarodowej kancelarii adwokackiej Mc Kenna & Co., w której pracowała do 1993 roku i brała udział w udzielaniu porad prawnych dla różnych firm zagranicznych wchodzących na rynek czeski. Od 1993 roku pracuje w kancelarii adwokackiej Felix i spol. W swojej praktyce adwokackiej zajmuje się przede wszystkim klientelą międzynarodową. Koncentruje się na prawie korporacyjnym i handlowym, dalszą jej specjalizacją jest prawo pracy, prawo zabezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego oraz związana z tym dziedzina prawa podatkowego.

  Jako wspólnik jest ona odpowiedzialna za prowadzenie spraw ekonomicznych oraz kadrowych kancelarii, jest reprezentantem kancelarii w ramach ogólnoświatowej sieci Legalink i jest członkiem zarządu sieci europejskiej Nomos Lawyers International. Jana Felixová jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego.

  Języki: angielski

  E-mail jana.felixova@akf.cz

  JUDr. Antonín Novák

  Adwokat

  JUDr. Antonín Novák ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze (ukończenie studiów w 1987 r.). Na początku swojej kariery pracował w latach 1988-1989 w Sądzie Miejskim w Pradze. Istotną zmianą w jego życiu zawodowym była praca w dziale prawnym Banku Komercyjnego, który założył w 1989 roku wraz z JUDr. Romanem Felixem i w ramach którego przyczynił się znacząco do powstania zarówno wewnętrznej dokumentacji bankowo prawniczej jak i przepisów prawnych wprowadzanych do praktyki gospodarczej. Jako prawnik bankowy współuczestniczył w tworzeniu dokumentacji umownej dla nowo powstałej czeskiej filii banku austriackiego Creditanstalt. Od 1991 roku jest w pełni zaangażowany w działania adwokackie jako założyciel i wspólnik kancelarii adwokackiej Felix a spol.

  W swojej praktyce adwokackiej koncentruje się na kwestiach związanych z nieruchomościami, świadczy usługi doradztwa dotyczącego projektów deweloperskich i prawa budowlanego. W ramach sporów cywilnych prowadzonych kancelarią zastępuje on strony w szczególności w sporach wynikających z realizacji prac budowlanych.

  Języki: niemiecki

  E-mail antonin.novak@akf.cz

  JUDr. Ivan Roubal

  Adwokat

  JUDr. Ivan Roubal jest założycielem i wspólnikiem kancelarii Felix a spol. Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze (ukończenie studiów w 1987 r.) pracował w sądownictwie w Sądzie Okręgowym w Pradze. Następnie pracował w Narodowym Banku Czeskim, gdzie uczestniczył w tworzeniu i uruchomieniu Banku Komercyjnego, w którego działu prawnym zastosował swoją znajomość know-how prawa bankowego. Na takim stanowisku współpracował w ustalaniu podstaw wewnętrznego know-how prawa bankowego i projekcji aspektów prawnych do praktyki biznesowej podczas wprowadzania nowych produktów bankowych w warunkach rynkowych. Podczas swojej pracy w Felix a spol. zajmuje się przede wszystkim kwestiami prawa handlowego i cywilnego ze szczególnym podkreśleniem zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, uczestniczy w świadczeniu kompleksowych usług prawnych dla znaczących banków na rynku czeskim, specjalizuje się w sporządzaniu dokumentacji umownej.

  Zajmuje się również kwestiami nieruchomościowymi i prawem transportowym. Istotnym elementem jego działalności jest reprezentacja klientów w postępowaniach arbitrażowych oraz upadłościowych. Ivan Roubal jest odpowiedzialny za świadczenie usług dla klientów polskojęzycznych i niemieckojęzycznych.

  Języki: niemiecki, angielski, polski

  E-mail ivan.roubal@akf.cz

  JUDr. Vít Široký

  Adwokat

  JUDr. Vít Široký ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Od 1993 roku jest prawnikiem kancelarii adwokackiej Felix a spol. Klientom kancelarii adwokackiej zapewnia świadczenie usług prawnych szczególnie w zakresie prawa karnego i prawa wykroczeń. Ze względu na jego poprzednie doświadczenia w sądownictwie, najpierw w Prokuraturze Miejskiej w Pradze, następnie w Prokuraturze Generalnej Republiki Czeskiej, i dziś również na jego długoletnie doświadczenia z praktyki adwokackiej, stał się czołowym i pożądanym ekspertem w dziedzinie prawa karnego. Udziela porad i konsultacji zwłaszcza w związku z rozwiązywaniem minimalizacji ryzyk wynikających z możliwej odpowiedzialności karnej klientów w ramach ich działalności gospodarczej.

  Jako wybitny specjalista oczywiście zajmuje się również zapobieganiem tego typu ryzyk. Vít Široký osiąga długotrwałe nadzwyczajne wyniki w obronie w sprawach karnych, zwłaszcza w przypadkach poważnych przestępstw gospodarczych, finansowych i podatkowych. W dziedzinie prawa prywatnego zajmuje się przypadkami odpowiedzialności za szkodę.

  Języki: rosyjski

  E-mail vit.siroky@akf.cz

  Mgr. Jaroslav Tajbr

  Adwokat

  Mgr. Jaroslav Tajbr pracował w kancelarii Felix a spol już będąc studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola. Po ukończeniu studiów w 1996 roku zajął stanowisko aplikanta adwokackiego i po zdaniu egzaminu adwokackiego w 2000 roku został wspólnikiem. Koncentruje się w szczególności na prawie handlowym i cywilnym. W dziedzinie prawa handlowego specjalizuje się przede wszystkim w sektorze spółek handlowych, w tym fuzji i sprzedaży spółek. Jest wybitnym specjalistą od opracowań umów handlowych dla klientów spośród podmiotów działalności gospodarczej, i to od najważniejszych czeskich przedsiębiorstw do przedsiębiorstw średnich i małych. Istotnym elementem działalności prawnej Jaroslava Tajbera jest ściąganie należności i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych podmiotów przedsiębiorczych, dalej także prawo upadłościowe, zwłaszcza reprezentowanie interesów wierzycieli podczas zgłaszania należności oraz w komitetach wierzycieli, i prawo komornicze obejmujące ścisłą współpracę z komornikami sądowymi.

  W zakresie prawa cywilnego zajmuje się zwłaszcza kwestiami ochrony dóbr osobistych, w ramach stosunków prawnych do nieruchomości często reprezentuje interesy właścicieli, jego działalność prawna obejmuje przede wszystkim zawieranie umów kupna, wynajmu i zastawu.

  Języki: angielski

  E-mail jaroslav.tajbr@akf.cz

  Mgr. Eva Veselá

  Adwokat

  Mgr. Eva Veselá jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze (ukończenie studiów w 1993 r.) W kancelarii adwokackiej Felix a spol. pracuje od 1992 roku, stopniowo na stanowiskach asystent prawny, aplikant adwokacki i adwokat. Od 1999 roku jest partnerem kancelarii Felix a spol. W współpracy z zagranicznymi kancelariami partnerskimi zapewnia klientom świadczenie usług prawnych w prowadzeniu spraw z elementem międzynarodowym. W swojej praktyce adwokackiej koncentruje się na prawie prywatnym, handlowym i cywilnym, zwłaszcza na sporządzaniu umów z szczególnym uwzględnieniem kredytów i innych operacji bankowych i środki ich zabezpieczenia. Opracowując konkretne sprawy biznesowe i prowadząc spory wynikające z transakcji bankowych rozwija ona swe doświadczenia zdobyte w ciągu długoletniej współpracy z JUDr. Romanem Felixem podczas świadczenia usług prawnych instytucjom finansowym.

  W dziedzinie prawa cywilnego wykorzystuje swoje doświadczenia w doradztwie odnośnie przywrócenia skonfiskowanych nieruchomości i gruntów rolnych i relacji prawnych do nieruchomości generalnie. Podczas długoterminowego świadczenia usług prawnych dla spółki działającej w dziedzinie badań rynku i opinii publicznej na rynku czeskim zdobyła doświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych. Zajmuje się również kwestiami prawa rodzinnego.

  Języki: angielski, rosyjski

  E-mail eva.vesela@akf.cz

  JUDr. Tomáš Homola

  Adwokat

  JUDr. Tomáš Homola wykonuje zawód prawniczy od 1991 roku, gdy ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola. W 1994 roku był współzałożycielem kancelarii Uhlíř, Homola a spol., gdzie pracował aż do początku roku 2016. Od 1 kwietnia 2016 roku jest wspólnikiem kancelarii adwokackiej Felix a spol.

  Tomáš Homola specjalizuje się przede wszystkim w dziedzinie prawa cywilnego i prawnych dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej praktyki z powodzeniem zakończył szereg skomplikowanych spraw restytucyjnych i restytucjami zajmuje się do dziś. Uczestniczył w rozwiązywaniu restrukturyzacji kilku firm, zarówno jako administrator, jak również doradca prawny. Skupiaja się również na fuzjach i przejęciach.

  .

  W 2008 roku był wpisany na listę arbitrów w Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej , jest również arbiterem zarejestrowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Czeskiej do rozstrzygania sporów wynikających z umów konsumenckich. Kolejną jego specjalizacją jest prawo rodzinne z naciskiem na kwestie prawne firm rodzinnych.

  W latach 2010 - 2015 był członkiem panelu dyscyplinarnegou Najwyższego Sądu Administracyjnego w Brnie. W 2014 roku został wybrany na członka Komisji dyscyplinarnej Czeskiej Izby Adwokackiej.

  Działa w wielu niedochodowych instytucjach kulturalnych. W latach 2008 - 2012 był członkiem rady nadzorczej Museum Kampa – Fundacja Jana i Medy Mladkowych. Od 2012 roku jest członkiem rady nadzorczej fundacji Praski dom literacki autorów niemieckich, od 2013 roku działa w Forum ekspertów wydziału ochrony zabytków Urzędu Miasta Pragi i od lutego 2016 roku i jest członkiem Stowarzyszenia Franza Kafki. Jest radnym miejskeij dzielnicy Praga 5.

  Języki: angielski

  E-mail tomas.homola@akf.cz

  Mgr. Tomáš Pekárek

  Adwokat

  Mgr. Tomáš Pekárek ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze w 2003 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę jako aplikant adwokacki w kancelarii Felix a spol., w której od 2006 roku pełnił funkcję adwokata stowarzyszonyho. Od luty 2016 roku jest wspólnikiem. Posiada długoletnie doświadczenie w doradztwie w dziedzinie nieruchomości i działań deweloperskich. Pełni funkcję głównego doradcy prawnego dla brytyjskiego funduszu nieruchomości, wspomagając go podczas nabycia ponad dwudziestu nieruchomości w Republice Czeskiej i na Słowacji. W ramach kompleksowego zapewnienia transakcji nieruchomościowych zajmuje się również finansowaniem projektowym, zwłaszcza strukturyzacją i negocjowaniem dokumentacji kredytowych i zabezpieczających. Częścią jego pracy jest udzielanie kompleksowego doradztwa prawnego dla długoletnich klientów kancelarii Felix a spol., przede wszystkim w zakresie prawa korporacyjnego i prawa pracy.

  Języki: angielski

  E-mail tomas.pekarek@akf.cz

  Mgr. Ondřej Ambrož

  Adwokat

  Mgr. Ondřej Ambrož jest prawnikiem, którego życie zawodowe od 1999 roku, kiedy ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zachodnich Czechach w Pilznie, związane jest z kancelarią Felix a spol. W latach 1999-2002 pracował jako aplikant adwokacki i od 2003 roku współpracuje jako adwokat stowarzyszony. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym i prawie wykroczeń, szczególnie w prowadzeniu obrony w sprawach karnych przestępczości gospodarczej, ogólnej i przemocy. Również zajmuje się kwestią rozwiązywania wypadków drogowych, gdy oprócz reprezentowania klientów w postępowaniach karnych lub w sprawach o wykroczenia, udziela także porad prawnych w kwestiach dotyczących odszkodowań. Posiada on również bogate doświadczenia w zakresie praw człowieka, w tym reprezentację w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

  W dziedzinie prawa prywatnego zajmuje się przede wszystkim prawem spółek i sporami cywilnymi, zwłaszcza ściąganiem należności z kontaktów biznesovych, rozwiązywaniem sporów w dziedzinie prawa pracy, w tym również zastępowaniem w postępowaniach przed sądami. Jego doświadczenia zawodowe dotyczą również dziedziny prawa upadłościowego, a także świadczenia usług oraz przygotowania dokumentacji umownej związanej z kwestiami nieruchomości.

  Języki: angielski

  E-mail ondrej.ambroz@akf.cz

  Mgr. Adam Felix, LL.M.

  Adwokat

  Adam Felix, LL.M. ukończył studka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze oraz studia podyplomowe na Cornell University, Cornell Tech w Nowym Jorku i Izraelu. Ma rozległe doświadczenia zawodowe z sądów powszechnych, prokuratury i zagranicznych kancelarii prawnych (Nowy Jork, Waszyngton D.C., Paryż). Jest zaocznym doktorantem Wydziału Prawa Karnego Uniwersytetu Karola w Pradze, koncentrującym się na odpowiedzialności karnej osób prawnych. Jako adwokat kancelarii Felix a spol. specjalizuje się w prawie ICT, cyberbezpieczeństwie i ochronie prywatności, kryptowalutach, prawie handlowym, prawie karnym i rozwiązywaniu sporów. Zajmuje sią obecnym problemem wdrażania GDPR (RODO) w prywatnych przedsiębiorstwach i wprowadzania go w życie, a także przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

  Język: angielski, francuski

  E-mail adam.felix@akf.cz

  Mgr. Matěj Smolař

  Adwokat

  Mgr. Matěj Smolař ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze (ukończenie studiów w 2002 r.), gdzie w trakcie studiów spędził dwa semestry na Wydziale Prawa Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii (Niemcy) w ramach projektu ERASMUS. Po zakończeniu studiów wykonywał praktykę na stanowisku aplikanta adwokackiego i następnie adwokata w AK Rödl & Partner w Pradze. Od 2006 roku pracuje jako adwokat stowarzyszony w kancelarii adwokackiej Felix a spol., zajmując się przede wszystkim prawem handlowym (korporacyjnym i zobowiązań), prawem zamówień publicznych, prawem nieruchomości i wreszcie szeregiem spraw spornych podczas reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych.

  Języki: niemiecki, angielski

  E-mail matej.smolar@akf.cz

  JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.

  Adwokat

  JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. jest adwokatem kancelarii Felix a spol. i jednocześnie jest sekretarzem i adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie oprócz działalności naukowej zajmuje się także nauczaniem przede wszystkim prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego (jest również gwarantem kilku przedmiotów fakultatywnych). W latach 2010 - 2012 był dyrektorem działu pomocy prawnej i współpracy schengenskiej Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jakub Morávek regularnie publikuje w periodykach naukowych i jest autorem lub współautorem kilku publikacji naukowych (np. Studium przypadków prawa pracy, Ustawa pracownicza. Komentarz, Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy, Praca tymczasowa w złożonych kontekstach).

  Jest również prowadzącym i współprowadzącym szeregu projektów grantowych (np. GAČR, GAUK, SVV). Jest członkiem Czeskiego Towarzystwa prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych członkiem jego komitetu. Jest też udzielającym nominacje „Nagrody autorskiej” Karlowarskich dni prawniczych. Jakub Moravek jest również aktywnie zatrudniony w jednej z komisji roboczych Rady Rządu ds koordynacji walki z korupcją. Ze względu na swoje doświadczenia również regularnie wygłasza wykłady na temat kwestii ochrony danych osobowych oraz prowadzi szkolenia i seminaria zawodowe dotyczące problemu Kodeksu Pracy. Do jego niewątpliwych sukcesów należy zaliczyć zdobycie prestiżowej nagrody Prawnik roku 2012 w kategorii Talent roku.

  Języki: angielski, niemiecki

  E-mail jakub.moravek@akf.cz

  JUDr. Jiří Müller

  Adwokat

  JUDr. Jiří Müller jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze (ukończenie studiów w 1977 r.). Po studiach pracował na różnych stanowiskach prawniczych w Dziale Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 1996 roku współpracował jako niezależny adwokat z czeskimi i zagranicznymi firmami doradczymi, jak również z kancelariami adwokackimi. W 2000 roku został partnerem Kancelarii adwokackiej HASLINGER/NAGELE & PARTNER, Sp. j. Od 2006 roku pracuje jako adwokat stowarzyszony w kancelarii Felix a spol. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na prawie handlowym, prawie spółek, prawie działalności gospodarczej i prawie cywilnym, zajmuje się również prawem nieruchomości i pracy. Dzięki swojej doskonałej znajomości języka niemieckiego świadczy usługi prawne zwłaszcza klientom niemieckojęzycznym.

  Języki: niemiecki

  E-mail jiri.mueller@akf.cz

  Mgr. André Vojtek

  Adwokat

  Mgr. André Vojtek współpracuje z kancelarią Felix a spol od czasu jego studiów na praskim Wydziale Prawa, następnie od lipca 2009 roku pracował jako aplikant adwokacki i po zdaniu egzaminu adwokackiego poszerzył szeregi adwokatów naszej kancelarii. W ramach swej pracy zawodowej zajmuje się najczęściej kwestiami związanymi z nieruchomościami, doradztwem w zakresie czynności deweloperskich i budowlanych i przeprowadzaniem prawnych kontroli przedinwestycyjnych. Zajmuje się również prawem handlowym i korporacyjnym, w tym realizacją prawa wykupu papierów wartościowych o charakterze udziałowym przez głównego akcjonariusza (squeeze out) i transformacją spółek.

  Języki: angielski

  E-mail andre.vojtek@akf.cz

  Mgr. Lucie Hanlová

  Adwokat

  Mgr. Lucie Hanlová ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola (ukończenia studiów w 2009 r.). Już podczas studiów zdobywała doświadczenia w kancelarii adwokackiej w Pradze, w której została później zatrudniona jako aplikant adwokacki. Po zdaniu egzamin adwokackich w 2012 specjalizuje się w prawie rodzinnym, prawie korporacyjnym, M&A, zamówieniach publicznych i kwestią umów. Członkiem zespołu AK Felix jest od listopada 2013 roku.

  Języki: Angielski

  E-mail lucie.hanlova@akf.cz

  JUDr. Marie Marková

  Adwokat

  JUDr. Marie Marková została członkini naszego zespołu w maju 2018 r., kiedy złożyła ślubowanie adwokackie. Przed rozpoczęciem współpracy z Felixem a spol. Marie pracowała ponad 42 lata w sądownictwie, gdzie najpierw przewodniczyła wyspecjalizowanemu senatowi zajmującemu się przestępczością nieletnich w Pradze 1, a następnie senatowi kryminalnemu Sądu Miejskiego w Pradze. Jako ekspert w dziedzinie agendy w sprawach karnych, Marie dołączyła do naszego zespołu prawników prawa karnego, w ramach którego udziela pomocy prawnej naszym klientom w rozwiązywaniu sytuacji bezprawnych, jednocześnie korzystając ze swoich długoletnich doświadczeń z pozycji sędziego.

  Języki: niemiecki, angielski

  E-mail marie.markova@akf.cz

  Mgr. Martin Bošiak

  Adwokat

  Mgr. Martin Bošiak pracował podczas studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola na kilku stanowiskach studenckich ze specjalnością prawną, zarówno w środowisku adwokackim, jaki i w dziale prawnym Ceske sporitelny (Czeska kasa oszczędnościowa). Jednocześnie ukończył dwusemestrowy International and European Legal Studies Programme na Uniwersytecie w belgijskiej Antwerpii. Martin ukończył studia w 2013 roku i od stycznia 2014 r. jest członkiem zespołu kancelarii adwokackiej Felix a spol. Adwokatem od lutego 2017 roku.

  Języki: Angielski

  E-mail martin.bosiak@akf.cz

  Mgr. Jiří Havlík

  Adwokat

  Mgr. Jiří Havlík zdobywał doświadczenia w trakcie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w kilku kancelariach adwokackich i stażach sądowych. Do kancelarii adwokackiej Felix a spol. dołączył w listopadzie 2013 r. jako asystent prawny, gdzie po zakończeniu studiów w styczniu 2015 r. kontynuował pracę na stanowisku aplikanta adwokackiego. Adwokatem został w czerwcu 2018 r. po złożeniu egzaminu adwokackiego. W swojej praktyce zajmuje się głównie agendą umów, w szczególności nabywaniem nieruchomości i spółek handlowych, w tym związanymi przedinwestycyjnymi kontrolami prawnymi. Zajmuje się również kwestiami korporacji oraz agendą sporów.

  Język: angielski

  E-mail jiri.havlik@akf.cz

  Mgr. Karolína Adámková

  Aplikant adwokacki

  Mgr. Karolína Adámková zdobywała doświadczenia zawodowe już podczas studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze jako asystent prawny w kilku praskich kancelariach adwokackich, a także w ramach stażu w Sądzie Rejonowym dla Pragi 1. Swoje umiejętności językowe pogłębiła podczas jednorocznego studia na Sorbonie w Paryżu. Po pomyślnym rozwiązaniu moot court współorganizowanego przez AK Felix a spol., skorzystała z oferty współpracy i od czerwca 2017 roku została członkini naszego zespołu jako asystent prawny. Karolina ukończyła studia we wrześniu 2017 r. i od tego czasu pracuje w AK Felix a spol. jako aplikant adwokacki. Karolína właśnie rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola.

  Języki: angielski, francuski

  E-mail karolina.adamkova@akf.cz

  Mgr. Kateřina Gabrhelíková

  Aplikant adwokacki

  Mgr. Kateřina Gabrhelíková ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Podczas studiów zdobywała praktyczne doświadczenia w różnych dziedzinach prawa. Najpierw pełniła funkcję asystenta prawnika w kancelarii adwokackiej w Brnie, a następnie radcy prawnego w organizacji konsumenckiej. Odbyła staż w Sądzie Rejonowym w Zlínie oraz w organizacji pozarządowej, w której zajmowała się przede wszystkim prawem medycznym i prawem socjalnym. W trakcie studiów opublikowała także artykuły dotyczące przede wszystkim prawa ochrony środowiska. Po ukończeniu studiów objęła Kateřina jesienią 2018 r. stanowisko aplikanta adwokackiego w AK Felix a spol.

  Języki: angielski

  E-mail

  Mgr. Michaela Prodělalová

  Aplikant adwokacki

  Mgr. Michaela Prodělalová ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Już podczas studiów interesowała się językami, pracowała w międzynarodowych klubach studenckich i często przebywała za granicą. Na przykład w Budapeszcie, gdzie spędziła semestr w ramach programu Erasmus i studiowała na Wydziałe Prawa Karoli Gaspar University. Przed zakończeniem studiów przeniosła się do Wielkiej Brytanii i w London British Library napisała swoją pracę dyplomową. W 2016 r. wyjechała do Nowej Zelandii, gdzie otrzymała roczny staż w organizacji pozarządowej - Auckland Community Law Centre i miała okazję zapoznać się z tamtejszym prawem. Po powrocie do Czech dołączyła do zespołu w Felix a spol., gdzie od października 2018 r. pracuje jako aplikant adwokacki. Interesuje się prawem międzynarodowym i planuje studiować LL.M.

  Języki: angielski, francuski

  E-mail

  Mgr. Zuzana Burdová

  Aplikant adwokacki

  Mgr. Zuzana Burdová ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. W czasie studiów zdobywała doświadczenia w dwóch praskich kancelariach adwokackich skupiających się głównie na prawie handlowym, cywilnym, ubezpieczeniowym oraz prawie karnym. Poza studiowaniem praw poświęcała się również nauce języków obcych i często przebywała za granicą. W ramach pogłębiania znajomości języka francuskiego uczestniczyła w dwóch semestrach w Université Clermont Auvergne i Université de Nantes, gdzie studiowała również prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe. Po powrocie z zagranicy dołączyła w sierpniu 2018 do zespołu Felix a spol. na stanowisko aplikanta adwokackiego.

  Języki: aangielski, francuski

  E-mail